Notikumu kalendārs

    Decembris    

Projekti

 

 

Realizēts „Meža dienas 2017” projekts

 

Riebiņu novada dome piedalījās un guva atbalstu projektu konkursā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” Meža dienu 2017 norises nodrošināšanai, kur projekta finansētājs – Meža attīstības fonds.

 

 

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2017 uzsāk jaunu tradīciju trīs gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei. Riebiņu novada domes iesniegtā projekta mērķis bija sakopt Riebiņu novada Rušonas pagasta Geļenovas parku.

 

Projekta ietvaros tika iegādāti 5 guļbūves soliņi un 15 kociņu stādi. Guļbūves soliņi un kociņu stādi tika izvietoti dažādās vietās pie parka galvenajām taciņām, lai cilvēki varētu apsēsties, atpūsties un izbaudīt parka burvību.

 

 

Geļenovas parka sakopšanas talkā aktīvi piedalījās pašvaldības darbinieki un pagasta iedzīvotāji. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 500,00, no kuriem EUR 250,00 tika izmantoti guļbūves soliņu iegādei un EUR 250,00 – kociņu stādu iegādei.

 

Attīstības un plānošanas daļa


 

 

 

Šogad veiksmīgi īstenots jau otrs Zivju fonda projekts

Pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” šogad ir īstenots jau otrs projekts – projekts “Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti, iegādājoties laivu, komplektējot to ar eholoti un dzinēju, laivas treileri un divus LED  lukturus.

 

Projekta ieviešana realizēta Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvajā  teritorijā, projekta ietvaros tika iegādāta laiva, komplektējot to ar eholoti un dzinēju, laivas treileri un divi LED lukturi, līdz ar to rezultātā nodrošinot zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti.

 

Projekta rezultāti:

 1. Uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšana Riebiņu novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli un sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu
 2. Ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada pašvaldība ilgtermiņā paredz risināt pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un tai pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas problēmas, kā arī veikt makšķernieku kontroli, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu.
 3. Zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Riebiņu novada ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu it sevišķi zivju nārsta laikā.
 4. Projekta realizācija veicinās zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību Riebiņu novada ūdenstilpnēs, jo tiks nodrošināta regulāra ūdenstilpņu un ūdensteču apsekošana, līdz ar to samazināsies zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits.
 5. Projekta īstenošanas rezultātā tiek īstenota sabiedriski noderīga mērķa sasniegšana.

 

Projekta kopējās izmaksas ir  EUR 6568.42, no kuriem, Zivju fonda finansējums EUR 5000.00,  pārējo EUR 1568.42 līdzfinansē pašvaldība.

 


Projektu konkursa NOLIKUMS

Pieteikuma VEIDLAPA

Vērtēšanas KRITĒRIJI

Naudas PLŪSMA

 


Noslēgts sadarbības līguma par projekta realizāciju

 

Riebiņu novada dome 2017.gada 28.februārī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris

Riebiņu novada dome

Projekta

īstenošanas

pamats

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

 

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)

Riebiņu vidusskola

Galēnu pamatskola

Rušonas pamatskola

Projektā

neiesaistītās izglītības iestādes

Dravnieku pamatskola

Sīļukalna pamatskola

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā

2017.gada 1.marts – 2020.gada 30.decembris

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

 

Kontaktinformācija

Izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka

Tālrunis: 26373488

 E-pasts:  evelina.visocka@riebini.lv

 


 

Apstiprināts projekts „Spēcīga ģimene – spēcīga tauta”

 

Biedrība “Riebiņu novada attīstības biedrība” piedalījās NVO organizētajā projektu konkursā  „Latgales NVO projektu programma 2017 ”. Šajā projektu konkursā tika iesniegts un atbalstīts biedrības projekts „Spēcīga ģimene – spēcīga tauta”, kuram ir piešķirts EUR 1200.00 liels finansējums.

 

Projekta mērķis ir noorganizēt Ģimenes dienu Riebiņu novadā ar mērķi novērtēt ģimenes nozīmību, rūpēties par ģimenes vērtībām, nodrošinot to tālāknodošanu nākamajām paaudzēm, tādejādi stiprinot mūsu tautas nemateriālas vērtības. Projekts paredzēts ģimenēm ar bērniem, lai varētu kopā pavadīt laiku, šis projekts aicinās apmeklēt pasākumus un radošās aktivitātes, kas norisināsies Riebiņu novadā. Aicinām ikvienu rūpēties par ģimenes vērtībām un novērtēt tās nozīmību, jo ģimene ir pamats ne tikai valsts attīstībai nākotnē, bet arī pamats kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

 

Tiks organizēti Ģimeņu sporta svētki, radošās aktivitātes bērniem, braucamrīku parāde Riebiņos, foto orientēšanās – Sprīdīša taka un organizēts ģimenes godināšanas pasākums. Ģimenes diena tiks organizēta 8. jūlijā visas dienas garumā. Projekts tiks īstenots līdz 2017. gada 1. augustam Riebiņu novada Riebiņos.

 


Atbalstīts projekts “Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu mana dzimtā zeme”

 

Riebiņu novada dome šī gada maijā saņēma apstiprinājumu projekta “Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme” īstenošanai, kas tika iesniegts Latgales kultūras programmas 2017 ietvaros.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidību, stiprināt Latgales kultūras, mākslas, starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti, attīstīt Riebiņu novada iedzīvotāju radošo darbību, kas veicinās kultūrvides, vērtību un savu senču tradīciju attīstību.

 

Projekta aktivitāšu īstenošanai no Latgales reģiona attīstības aģentūras ir piešķirti EUR 1500.00, bet Riebiņu novada domes līdzfinansējums šī projekta īstenošanai – Māklsas plenērs Riebiņos 2017 “Vienoti vasaras krāsās”.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts organizēt vairākas aktivitātes. Notiks erudīcijas vakars skolēniem „Latvijai-100”, kura mērķis ir attīstīt motivāciju kultūras līmeņa, erudīcijas paaugstināšanai, redzes loka paplašināšanai par Latviju. Mērķa grupas dalībnieki būs skolēni no Riebiņu novada izglītības iestādēm. Tāpat tiks organizēts radošo darbu un zīmējumu konkurss „Mans dzimtais novads” – aktivitātes mērķis ir attīstīt bērnu un jauniešu radošās iemaņas, stiprināt Riebiņu novada skolu jauniešos tēvzemes mīlestību, veicināt patriotisma jūtas un atbildību par savu valsti.  Radošo darbu konkursa mērķgrupa būs ikviens Riebiņu novada iedzīvotājs. Zīmējumu konkursa mērķgrupa bērni un jaunieši vecumā no 4 – 15 gadiem ar ģimenēm. Iespēja izpausties tiks dota arī pārējiem novada iedzīvotājiem, kā arī visiem interesentiem, jo pieņemti tiks visi darbi. Pēc šīs aktivitātes beigām paredzēts izdot brošūru kā dāvanu Latvijas simtgadei ar aktivitātē izveidotajiem zīmējumiem un esejām, dzejoļiem utml.. Tā būs iedzīvotāju dāvana Latvijai simtgades svētkos. Norisināsies fotokonkurss „Es un mana dzimtā zeme”. Šis konkurss tiks organizēts visiem interesentiem neatkarīgi no dzīvesvietas. Galvenais nosacījums, lai fotogrāfijā tiktu iemūžināti Riebiņu novada dabas skati un novada cilvēku dzīve. Paredzēts, ka 100 labākās bildes pēc žūrijas vērtējuma tiks izstādītas izstādē Riebiņu novada kultūras centrā. Pēc tam tiks organizēta ceļojošā izstāde pa Latgales bibliotēkām. Projekta īstenošana ir līdz 2017. gada 15. decembrim. 

 


 

Mākslas plenērs “Vienoti vasaras krāsās” Riebiņos 2017

 

Laika periodā no 19. jūnija līdz 23.jūnijam Riebiņu novadā notika Mākslas plenērs 2017 “Vienoti vasaras krāsās!”, kurš tradicionāli novadā notiek jau trešo gadu. Plenērs tika organizēts projekta “Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme” Latgales kultūras programmas 2017 ietvaros.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidību, stiprināt Latgales kultūras, mākslas, starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti, attīstīt Riebiņu novada iedzīvotāju radošo darbību, kas veicinās kultūrvides, vērtību un savu senču tradīciju attīstību.

 

Šogad plenērā piedalījās 16 mākslinieki no dažādām Latvijas pilsētām un viens pārstāvis no Lietuvas. Plenēra mērķis – iepazīstināt novada iedzīvotājus ar profesionālo mākslu, popularizēt glezniecību Riebiņu novadā, attēlojot Riebiņu novadu mākslas darbos, kā arī turpināt aizsāktās plenēra tradīcijas, veicināt komunikāciju starp mākslas baudītājiem un radītājiem, kā arī dot iespējas radošas pieredzes apmaiņai visām plenērā iesaistītajām pusēm.

Mākslinieki piecas dienas gleznoja, zīmēja un citādi attēloja Riebiņu novadu gleznās, šogad vairāk Rušonas pagasta pusi. Kopumā mākslas plenērā ir izveidoti 83 mākslas darbi, no tiem katrs mākslinieks atstāja pašvaldībai vismaz vienu darbu. Par godu Latvijas simtgadei 2018. gadā ir plānots plenērā tapušo darbu, tie, kuri atstāti pašvaldībai, ceļojošā izstāde pa visu Latgali.

 

23. jūnijā plkst 18.00 Riebiņu novada kultūras centra izstāžu zālē tika atklāta izstāde ar plenēra laikā tapušajiem darbiem. Izstāde būs skatāma līdz 1. augustam darba dienās no plkst. 9.00. līdz 16.00. Ikviens ir mīļi aicināts apmeklēt brīnišķīgo darbu izstādi Riebiņos. 

 


Riebiņu novadā uzstādītas informatīvās zīmes

 

Riebiņu novada dome pērnā gada maijā iesniedza projekta pieteikumu biedrības „Preiļu rajona partnerība” atklātā projektu konkursa 1. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros – projektu Nr. 16-03-AL21-A019.2203-000003 „Informatīvās infrastruktūras izveide Riebiņu novadā”. Sākotnēji projektus vērtēja biedrība „Preiļu rajona partnerība”, pēc tam – Lauku atbalsta dienests. 2016. gada 31. oktobrī Riebiņu novada dome saņēma apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta projekta īstenošanā.

 

Projekta mērķis ir izveidot Riebiņu novada informatīvo infrastruktūru, izgatavojot un uzstādot ielu un objektu norādes zīmes, tūrisma objektu norādes, administratīvi teritoriālās vienības nosaukumu zīmes un tūrisma stendus Riebiņu novada teritorijā, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem un tūristiem informācijas pieejamību un lauku dzīves telpas attīstību.

 

Projekta ietvaros ir iegādātas un uzstādītas informatīvās zīmes visos Riebiņu novada pagastos – Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku, Silajāņu, Riebiņu un Rušonas pagastā:  ielu norādes zīmes – 75 gab., virzienu norādes zīmes – 33 gab., „Virziena rādītājs” nr. 704. ceļa zīme – 5 gab., stabi ar stiprinājumiem – 70 gab., informācijas objektu norādes stendi – 9 gab., administratīvi teritoriālās vienības nosaukumu zīmes – 33 gab., informatīvie tūrisma stendi – 7 gab.

 

Par informatīvo zīmju izgatavošanu tika noslēgts līgums ar SIA „Zeize” un SIA „SIGNUM”. Projekta kopējās izmaksas – EUR 10 453.50, no tām attiecināmās izmaksas ir EUR 10 453.50, no attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums – EUR 7212.92. Informatīvo zīmju uzstādīšanu veica SIA „Averita”.

 

Šī projekta realizācija ir inovācija Riebiņu novadā. Ievērojami ir uzlabota Riebiņu novada informatīvā infrastruktūra, novada teritorija būs vairāk identificēta un popularizēta, uzlabosies ielu un ceļu vizuālais tēls, kā arī tas radīs sakoptības iespaidu un pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. Informācijas stendu un norāžu izvietošana novada teritorijā atvieglos vietējo iedzīvotāju un viesu pārvietošanās kvalitāti  un sadalīs kustības intensitāti.

 

Vienotas ielu norādes zīmes novada teritorijā līdz šim nav tikušas uzstādītas, tāpēc sabiedrībai tas būs jauninājums. Tūrisma stendu uzstādīšana palielinās tūristu plūsmu novada teritorijā, tādējādi uzlabojot stratēģisko mērķu iznākuma rādītāju – dalībnieku skaita pieaugums.

Attīstības un plānošanas daļa


 

Izsludināts mazo grantu projektu konkurss

"Ieguldīsim sadu darbu novada attīstībā" Riebiņu novada

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā

 

Mazo grantu NOLIKUMS

 

Pielikums Nr. 1

 

Pielikums Nr. 2

 

Pielikums Nr. 3

 

Pielikums Nr. 4

 


 

Riebiņu novada dome piedalīsies starptautiskās konkurētspējas veicināšanas aktivitātēs

 

Riebiņu novada dome ir noslēgusi  2016. gada 14. septembrī  līgumu Nr. SKV-L-2016/777 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


 

Ielaisti zandarta mazuļi Rušonas pagasta

Salmeja, Kaučera un Jašezerā

 

Zivju fonda projekta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” ietvaros tika realizēts projekts Nr. 1.12. „Zandarta mazuļu iegāde un ielaišana Riebiņu novada Salmeja ezerā, Kaučera ezerā un Jašezerā”.

 

Projekta mērķis bija papildināt zandarta mazuļu krājumus Riebiņu novada Salmeja ezerā, Kaučera ezerā un Jašezerā, radot labvēlīgus apstākļus kvalitatīvai makšķerēšanai un aktīvā tūrisma aktivitātēm novada iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projekta rezultātā tika iegādāti un ielaisti  vienvasaras zandartu mazuļi Riebiņu novada Salmeja ezerā 10 000 gabali, Kaučera ezerā 4 000 gabali un Jašezerā 9 000 gabali, ar vidējo svaru 1.5 g, 5-7 cm gari. Zandartu mazuļus piegādāja SIA „Rūjas zivju audzētava”.

 

Projektā izvirzītie mērķi tika sasniegti – palielināti Riebiņu novada Salmeja, Kaučera ezeru un Jāšezera zivju krājumi, līdz ar to radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanas rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā, kā arī veicināta ezeru apsaimniekošanas attīstība Riebiņu novadā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5844.30, no kuriem EUR 4383.22 finansē Zivju fonds.

 

Attīstības un plānošanas daļa


 

Norisināsies dabas aizsardzības plānu sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dabas liegumiem “Rušonu ezera salas”, “Lielais Pelečāres purvs” un „Jašas-Bicānu ezers

 

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs organizē dabas aizsardzības plānu sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dabas liegumiem “Rušonu ezera salas”, “Lielais Pelečāres purvs” un „Jašas-Bicānu ezers”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju norises laiks:

 

1)      dabas lieguma "Lielais Pelēčāres purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 29. septembrī plkst. 11.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads);

2)      dabas lieguma "Jašas – Bicānu ezers" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 29. septembrī plkst. 12.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads);

3)      dabas lieguma "Rušona ezera salas" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 29. septembrī plkst. 13.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads).

 


 

Stabulniekos par vienu sakoptu stūrīti vairāk

 

Stabulnieku pagasta centrā, Jaunā ielā 2 atradās vecā lauku sēta, kas bija kļuvusi par pamestu graustu, radot nedrošību pagasta iedzīvotājiem un bērniem, draudot tai sabrukt. Pēc iedzīvotāju un pagasta darbinieku lūguma ēka tika nojaukta, atstājot nepievilcīgu skatu Stabulnieku pagasta centrā.

 

Ēkas vecie pamati un gruveši katru gadu apauga ar lielām nezālēm, kuras nevarēja nopļaut, jo traucēja gruveši. Tāpēc biedrības „Patmalnieki” dalībnieki piedalījās Riebiņu novada domes mazo grantu projektu konkursā Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā, lai uzlabotu un sakārtotu šo pagasta teritoriju, kas paveras skatam, iebraucot Stabulnieku pagasta centrā. Projekts tika atbalstīts daļēji, saņemot Riebiņu novada pašvaldības finansējumu EUR 300,00 apmērā.

 

Projekta realizācijas gaitā tika novākti lielie akmeņi un gruveši, pievesta melnzeme un ierīkota puķu un dekoratīvo stādu dobe, tādējādi radot skaistu, pievilcīgu un drošu vidi gan pagasta iedzīvotājiem, gan ikvienam ciemiņam, ierodoties Stabulnieku pagastā. Tāpat projekta ietvaros tika rīkota talka – apkārtējās pagasta teritorijas labiekārtošanai, sagrābtas lapas, savākti kritušie zari un gruveši, kā arī sakoptas jau esošās puķu dobes pagasta teritorijā.

 

Projekta mērķis – labiekārtot Stabulnieku pagasta, Jaunā iela 2 apkārtējo vidi, tādējādi uzlabojot pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, labsajūtu un nodrošinot drošību – veiksmīgi sasniegts. Paldies visiem aktīvistiem, kas iesaistījās projekta aktivitātēs!

 

Vita Balode,

projekta vadītāja


 

Labiekārtota Kokoriešu kapsēta

 

Šī gada maijā Riebiņu novada domes izsludinātajā Mazo grantu projektu konkursā „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” tika saņemts finansējums projektam „Kokoriešu kapsētas labiekārtošana”. Projekta īstenošanai tika piešķirti EUR 300.00.

Kapu kultūra latviešiem ir izkopta un ļoti svarīga. Kā vienu no tradīcijām, kas to apliecina – kapusvētki. Šajos tik svarīgajos svētkos satiekas radi, draugi un paziņas, lai apciemotu mirušos tuviniekus, godinot viņu piemiņu. Šīs tik svarīgās vērtības tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Kapsēta ir mirušo mājvieta, tāpēc pret to ir jāizturas ar cieņu un tie ir jāuztur sakopti. Līdz šim viena no lielākajām problēmām, it īpaši kapusvētkos, svecīšu vakaros vai bēru ceremonijās bija stāvvietas trūkums.

Šobrīd ar projekta finansētajiem līdzekļiem ir izveidots stāvlaukums 800 m2 platībā. Tāpat tika izgatavoti 4 lieli soli, kur var apsēsties vecāka gadagājuma cilvēki. Par saziedotajiem līdzekļiem kapu vecākais A. Lācis ir labiekārtojis kapsētas teritoriju. Tāpat tika izlīdzināti piestumtie zemes kalni aiz kapsētas žoga, trīs reizes mēnesī tiek pļauta zāle.

 

Gribam aicināt cilvēkus būt atsaucīgākiem un piedalīties rīkotajās talkās kapsētas sakopšanā arī turpmāk, jo kapsēta ir uzlabojusi kopējo tēlu un lauku vides attīstību.

 

                                                                              Projekta vadītāja

Tatjana Lāce

 

Attēlā: Projektā iegūtais finansējums ir ļāvis uzstādīt solus Kokoriešu kapsētā. 


 

 

Riebiņu novada delegācija viesojās Francijas pilsētā Chatillon-sur-Indre

 

No 13. līdz 17. jūlijam astoņi Riebiņu novada pārstāvji piedalījās starptautiskā apmaiņas projektā „YOUVOL: Jaunā pilsoniskā līdzdalība un brīvprātīgais darbs” Francijā, Chatillon-sur-Indre pilsētā. Projekts, kurā līdzās Latvijai piedalījās arī Vācijas, Beļģijas, Spānijas, Francijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Holandes, Polijas, Portugāles, Čehijas, Rumānijas, Apvienotās Karalistes, Slovākijas, Slovēnijas un Krievijas pārstāvji, norisinājās Eiropas Komisijas finansētās programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros.

Riebiņu novadu pārstāvēja domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, izpilddirektors Āris Elsts, sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis, kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne, Rušonas kultūras nama vadītāja, domes deputāte Dina Staškeviča, Sīļukalna kultūras nama vadītāja Anita Upeniece, Riebiņu novada Pieniņu Jēzus Sirds draudzes priesteris Aigars Bernāns un Riebiņu vidusskolas skolotāja Nataļja Šmukša. Jāpiebilst, ka Riebiņu novada delegācija bija vienīgā, kas pārstāvēja Baltijas valstis.

Visu 18 valstu delegācijas pulcējās nelielā pilsētiņā Chatillon-sur-Indre, kas atrodas Francijas Centra reģionā, 230 kilometru attālumā no galvaspilsētas Parīzes dienvidu virzienā. Nelielajā pilsētiņā ir nedaudz vairāk kā 2500 cilvēku. Tās vēsturiskajā centrā atrodas pils, kas būvēta no 1160. līdz 1185. gadam.

Vairāk informācijas šeit.

Visu delegāciju ierašanās un dalība tika saistīta ar Francijas nacionālo svētku – Bastīlijas ieņemšanas dienu svinēšanu. Pirms vairāk nekā divsimt gadiem Parīzes iedzīvotāji ieņēma Bastīlijas cietoksni, ko uzskatīja par monarhijas simbolu. Tostarp tādēļ, ka tas pildīja arī cietuma funkcijas politieslodzītajiem. Lielās franču revolūcijas laikā 1789. gada 14. jūlijā notikusī Bastīlijas cietokšņa ieņemšana tiek uzskatīta par simbolisku Francijas Republikas dzimšanas brīdi. Toreiz tika gāzta monarhija, bet šī diena kā Francijas nacionālie svētki ir kopš 1880. gada. Svētku sajūtu gan aizēnoja terorakts Francijas kūrortpilsētā Nicā, tādēļ visi pasākumi sākās ar klusuma brīdi, pieminot bojāgājušos.

Jāteic, ka Riebiņu novada un pārējo valstu delegācijas ne tikai piedalījās franču valsts svētkos, dodoties svētku gājienā – parādē, skanot orķestrim, bet arī prezentēja savas valsts kultūru. Ar lepnumu jāsaka, ka Riebiņu novada delegācija spilgti nodemonstrēja gan tautas dejas, mācot klātesošajiem tautas deju soļus, iesaistot tos rotaļdejās, gan dziedot tautasdziesmas latviešu un latgaliešu valodā, demonstrējot tautas tērpus, kā arī svētku tirdziņā, ļaujot ik vienam nodegustēt nacionālos ēdienus: pelēkos zirņus, speķi, rupjmaizi, dažādus sierus, medu, ķilavu maizītes, baudot Latvijas balzāmu un šmakovku. Gan francūži, gan pārējo valstu dalībnieki, nobaudot piedāvātos kulinārijas izstrādājumus, atplauka smaidā un vērsa īkšķi uz augšu, atzīstot, cik baudītais ir garšīgs.

Kā ir ierasts, tad šādās tikšanās reizēs viens no būtiskākajiem aspektiem ir paraudzīties uz citām kultūrām un dibināt savstarpējus kontaktus, lai nākotnē veicinātu viens otra atpazīstamību, tūrisma un kultūras sadarbības iespējas starpvalstu līmenī. Viesošanās noslēgumā, Riebiņu novada delegācija tika informēta, ka latvieši būs laipni aicināti viesoties arī nākamgad Chatillon-sur-Indre pilsētā. Jāpiebilst, ka visus izdevumus, kas bija saistīti ar novada dalību šajā braucienā, sedza Eiropas Savienība.

 

Rolands Naglis,

sabiedrisko attiecību speciālists


 

Novada izglītības iestādes saņems sporta inventāru

Riebiņu novada dome ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli, ka šī gada 6. maijā izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”, kurā startēja arī Riebiņu novada dome, saņemts apstiprinājums par valsts budžeta finansējumu piešķiršanu EUR 3451.00 apmērā Riebiņu novada domes projekta „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde sporta stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada izglītības iestādēs” īstenošanai.

Konkursa komisija informēja pašvaldību, ka 2016. gada 20. jūnijā vērtēja Riebiņu novada domes projekta pieteikumu un secināja, ka Riebiņu novada domes projekta pieteikums ieguvis 36,67 punktus (maksimālais punktu skaits – 41). Vērtēto projekta pieteikumu sarakstā, kurā tie sakārtoti atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam, Riebiņu novada domes projekta pieteikums ieņem 9. vietu no 85 projektu pieteikumiem, kurus Konkursa komisija vērtēja atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Saskaņā ar nolikuma 26. punktā noteikto, Konkursa komisija atbalsta tos projektus, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu (atbilstoši kopējiem pieejamiem konkursa finanšu līdzekļiem). Konkursa ietvaros valsts budžeta finansējums ir pietiekams to projektu atbalstam, kuri ieņem 1. – 29. vietu.

Riebiņu novada domes projekta „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde sporta stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada izglītības iestādēs” galvenie uzdevumi ir radīt Riebiņu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem iespēju nodarboties ar sistemātiskām fiziskām aktivitātēm atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību; sekmēt izpratni par veselības, fizisko spēju, vides un konkrēto sporta veidu vingrinājumu savstarpējo mijiedarbību. Realizējot projektu „Sporta inventāra iegāde Riebiņu novada izglītības iestādēm” tiks iegādāts mūsdienīgs, kvalitatīvs un drošības prasībām atbilstošs sporta inventārs dažādu sporta veidu, tajā skaitā jaunu – florbols, frīsbijs, badmintons, koriģējošā vingrošana u.c. apgūšanai, kā arī jaunu metožu izvēlei un fizisko aktivitāšu veicināšanai vietējā sabiedrībā. Pedagogiem būtu iespēja vadīt interesantākas, radošākas stundas, kas ļautu skolēniem gūt vairāk sasniegumus un pilnveidot sevi sportā.

Jāpiebilst, ka dažāds sporta inventārs iepriekšminētā projekta ietvaros tiks iegādāts visām novada izglītības iestādēm: Riebiņu pirmskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Rušonas pamatskolai, Dravnieku pamatskolai, Galēnu pamatskolai, Sīļukalna pamatskolai un Riebiņu vidusskolai. Projekta kopējā kopsumma – EUR 6902,00, no kuriem valsts budžeta finansējums EUR 3451.00 un pašvaldības līdzfinansējums – 3451.00.

 

 Sabiedrisko attiecību speciālists

R. Naglis


 

Projekta ietvaros stiprinās novada nevalstisko organizāciju kapacitāti

 

Biedrība „Riebiņu novada attīstības biedrība” ir saņēmusi atbalstu projektam Nr.2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028 „Atbalsta pasākumi  Riebiņu novada nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai” Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātā atklātā projektu iesniegumu konkursa 2016.gadā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.

Projekta mērķis ir pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, motivācijas celšana, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana, veicot sabiedrisko aktivitāti, kā arī NVO darbības aktivizēšana Riebiņu novadā.

Projektā iekļautās aktivitātes būs liels atbalsts Riebiņu novadā esošajām NVO pilsoniskai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā, tas ir – NVO pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana, aktīvas līdzdalības veicināšana, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas procesos. Projekta tiešā mērķa grupa ir Riebiņu novadā darbojošās biedrības un to biedri.

Projekta galvenās aktivitātes: projekta administrēšana; Riebiņu novada NVO biedru motivācijas paaugstināšanas pasākumi; biedrības darbības paplašināšana, iesaistoties reģionālajos un nacionālajos sadarbības tīklos, brīvprātīgā darba popularizēšana, pieredzes apmaiņas brauciens; Riebiņu novada attīstības biedrības mājas lapas izveidošana; publicitātes pasākumi un informatīvā bukleta sagatavošana un izdošana.

Projekta rezultātā tiks celta Riebiņu novada darbojošos nevalstisko organizāciju motivācija darboties, un rosināt darboties citus līdzcilvēku labā. Realizējot projekta aktivitātes, tiks uzlabota Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte, tiks veicināta NVO sabiedriskā aktivitāte Riebiņu novadā. 20 Riebiņu NVO dalībnieki varēs izbaudīt nometni „Motivācijas brīvdienas” un apgūt informāciju par brīvprātīgo darbu, kas paaugstinās nevalstisko organizāciju dalībnieku motivāciju darboties sabiedrības labā. Tāpat  projekta ietvaros būs stiprināta Riebiņu novada NVO kapacitāte, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā, kā arī vairot sniegto publisko pakalpojumu daudzveidību un pieejamību mērķtiecīga un kvalitatīva brīvprātīgo darba rezultātā. Tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens, kura rezultātā tiks veidots jau reģionālais sadarbības tīkls, runāts par sadarbības iespējām, iepazīšanās ar Dienvidlatgales NVO centra labajiem prakses piemēriem.  Projekta rezultātā tiks izstrādāta organizācijas mājas lapa, kurā tiks ievietota informācija par visām Riebiņu novada NVO, par pasākumiem un aktivitātēm, kas ir domāti NVO. Tiks izdots buklets 250 eksemplāru apjomā ar aktuālāko informāciju NVO biedriem. Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 4978.80, bet projekta īstenošana notiks no šī gada 1. jūnija līdz 31.10.2016.

 

Inese Reitāle,

biedrības „Riebiņu novada attīstības biedrība"

valdes priekšsēdētāja


 

 

 

 

Zivju Fondā atbalstīti divi projekti

 

Riebiņu novada dome arī šogad ieguvusi valsts atbalstu, realizējot divus projektus zivsaimniecības jomā.

Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” apstiprināts projekta pieteikums „Zandarta mazuļu iegāde un ielaišana Riebiņu novada Salmeja ezerā, Kaučera ezerā un Jāšezerā”. Projekta mērķis – papildināt zandarta mazuļu krājumus Riebiņu novada Salmeja ezerā, Kaučera ezerā un Jāšezerā, radot labvēlīgus apstākļus kvalitatīvai makšķerēšanai un aktīvā tūrisma aktivitātēm novada iedzīvotājiem un viesiem. Projekta ietvaros šajos ezeros tiks iegādāti un ielaisti 23 000 zandarta mazuļi. Balstoties uz ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un ezeru platību, šajā gadā tiks ielaisti attiecīgi 10 000 zandarta mazuļu Salmejā, 4000 –

Kaučerā un 9000 zandarta mazuļu Jāšezerā.

Zivju mazuļus pašvaldībai piegādās SIA „Rūjas zivju audzētava”, kopējā projekta summa – EUR 5844.30 ar PVN, no kuriem EUR 4384.00 ir Zivju fonda finansējums.

Daļējs finansējums piešķirts projekta „Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības uzlabošanai Riebiņu novada ūdenstilpnēs” realizēšanai Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.

Projekta mērķis ir materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai un uzlabošanai Riebiņu novada ūdenstilpnēs. Par piešķirto Zivju fonda finansējumu EUR 3047.61 apmērā un pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1015.87 apmērā tiks iegādāta termokamera un 2 LED lukturi, kas palīdzēs pašvaldības kārtībniekiem – zivju inspektoriem novērst pārkāpumus un nepilnības, ko rada iedzīvotāji vai tūristi, atrodoties pašvaldības ūdeņos, jo īpaši diennakts tumšajā laikā un sliktas redzamības apstākļos. Materiāli tehnisko līdzekļu iegādei ir noslēgti līgumi ar SIA „Omicron” un SIA „Tera”.

 

Projektu vadītāja

Antra Meluškāne


 

Riebiņu novada jauniešu pieredze Itālijā

Teju pirms gada durvis atvēris Riebiņu novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Pakāpieni", tādējādi sniedzot novada jauniešiem daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas un sevis pilnveidošanas iespējas. Tāpat arī citviet Latvijā un visā Eiropā pēdējo gadu laikā arvien vairāk tiek uzsvērta jaunākās paaudzes loma un atbildība nākotnes veidošanā. Lai gūtu zināšanas par darbu ar jauniešiem pašvaldībās citviet Eiropā, kā arī prezentētu Riebiņu novada pieredzi šajā jomā, no 27. aprīļa līdz 2. maijam 14 Riebiņu novada pārstāvji piedalījās starptautiskā apmaiņas projektā YOUVOL: Jaunā pilsoniskā līdzdalība un brīvprātīgais darbs” Itālijā, Kasertas provincē. Projekts, kurā līdzās Latvijai piedalījās arī Itālijas un Albānijas pašvaldības, norisinājās Eiropas Komisijas finansētās programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros.

Latviju projektā pārstāvēja arī Vecpiebalgas novada delegācija, Albāniju – Kamezas pašvaldība, Itāliju – Liberi, Presenzano un Rokamonfinas pašvaldības, kuras arī nodrošināja projekta norisi un viesu uzņemšanu.

Projekta centrālā tēma tika skatīta caur dažādiem skatupunktiem: ik dienu notiekošajās konferencēs pašvaldības iepazīstināja ar savu pieredzi jauniešu jomā, starptautisku programmu īstenošanā, tika diskutēts arī par pilsoniskās līdzdalības vājajām vietām, brīvprātīgā darba lomu gan vietējā, gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Neraugoties uz to, ka projektā iesaistītās valstis ir ļoti atšķirīgas, jaunatnes jomā vērojami līdzīgi izaicinājumi: jauniešu masveida migrācija uz ekonomiski aktīvākiem reģioniem, nodarbinātības problēmas, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums mazajās pašvaldībās. Riebiņu novadu konferencēs veiksmīgi prezentēja Riebiņu novada domes izpilddirektors Āris Elsts, Riebiņu vidusskolas skolnieces Anastasija Jemeļjanova, Gunda Pastare un skolotāja Nataļja Šmukša, kā arī Rušonas pagasta jaunietis Ričards Kraupša.

Projekta organizatori bija sarūpējuši arī plašu un aizraujošu kultūras programmu, ļaujot izzināt daļiņu Itālijas bagātīgās kultūras un vēstures, kā arī iepazīt šodienas dzīves ritējumu valsts dienvidu mazpilsētās un ciematos. Noslēgumā pašvaldības parakstīja daudzpusēju apņemšanos ar mērķi turpināt uzsākto sadarbību.

Kā ikviena starptautiska pieredze, arī šis brauciens novada pārstāvjiem bija lieliska iespēja savu apvāršņu paplašināšanai un arī labs atspēriena punkts novada turpmākajam darbam ar jauniešiem un sadarbībai ar partneriem arī ārpus Latvijas robežām.

 

Vizma Mičule,

projekta dalībniece


 

 

Iedzīvotāji sāk īstenot pašvaldības mazo grantu projektus

 

2016. gada 12. maija ārkārtas domes sēdē apstiprināti Riebiņu novada domes mazo grantu projektu konkursa „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” rezultāti Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2016. gadā. Riebiņu novada vietējās iniciatīvas grupas un biedrības tika aicinātas piedalīties projektu konkursā, izstrādājot projektus, kas veicina tūrisma, kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas  aktivitāšu popularizēšanu, un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Iedzīvotāju atsaucība ar katru gadu pieaug – šogad tika iesniegti 19 projektu pieteikumi, kuru kopējā pieprasītā summa divkārt pārsniedza pašvaldības budžetā plānotos EUR 5000.00 šim pasākumam. Konkursā piedalījās 6 novadā darbojošās biedrības un 13 iniciatīvu grupas. Vislielākais projektu pieteikumu skaits bija no Riebiņu pagasta – 7, Rušonas pagastā – 4 projektu pieteikumi, Galēnos – 3, Stabulniekos un Sīļukalnā – katrā 2 projekti un 1 projekta pieteikums Silajāņu pagastā.

Projektu vērtēšanas komisija secināja, ka šogad projekti gatavoti, risinot iedzīvotājiem aktuālas problēmas – puse no projektu pieteikumiem iesniegti ar mērķi labiekārtot novada kapsētas un dievnamus. Tāpat iedzīvotāji izrādījuši iniciatīvu sakārtot pagastu centru teritorijas Aglonas Stacijā un Stabulniekos, ierīkot spēļu un atpūtas vietas bērniem Kastīrē un Riebiņu PII „Sprīdītis”, izgatavot skatuves tērpus pašdarbības kolektīviem, organizēt radošās darbnīcas un praktiskos seminārus Galēnu iedzīvotājiem, kā arī citas vērtīgas idejas iedzīvotāju vides uzlabošanai novada teritorijā.

Ņemot vērā projektu pieteikumu lielo īpatsvaru kapsētu un dievnamu labiekārtošanai, vērtēšanas komisija šogad pilnā apmērā vai daļēji atbalstīja visus šim mērķim iesniegtos projektu pieteikumus. Tādējādi projektu ietvaros tiks uzlabota apkārtējā vide vai infrastruktūra Skangeļu vecticībnieku lūgšanu namā, Opolos, Salenieku, Maltas Trūpu, Silajāņu, Kokoriešu, Baibu, Riebiņu, Gailīšu un Eikšas kapsētās. Papildus šiem projektiem tiks labiekārtots Stabulnieku pagasta centrs un iegādāti jauni skatuves tērpi vokālajam ansamblim „Zapevočki”.

Kopējā projektiem piešķirtā summa – EUR 5347,38. Visi projekti iesniedzējiem jārealizē līdz 2016. gada decembrim.

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas speciālisti vēl veiksmi visiem projektu iesniedzējiem, realizējot apstiprinātos projektus, un cer uz iedzīvotāju atsaucību un sadarbību arī nākamajā gadā.

 

Projektu vadītāja

A. Meluškāne


 

 

Izsludināts Riebiņu novada domes

MAZO GRANTU projektu konkurss 

"Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā"

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai

 

Aicinām Riebiņu novada vietējās iniciatīvas grupas un biedrības piedalīties projektu konkursā, izstrādājot projektus, kas veicina tūrisma, kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas  aktivitāšu popularizēšanu, un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Projektu konkursa kopējais finansējums ir EUR 5000. Minimālais finansējums vienam projektam netiek ierobežots, maksimālais, ko piešķir pašvaldība  - EUR 600 EUR.

Projekta pieteikums jāiesniedz  līdz 2016. gada 11. aprīlim!!!

Vairāk informācijas Attistības un plānošanas daļā: pa tālruņiem 65324379, 65392649 un e-pastu: antra.meluskane@riebini.lv vai Riebiņu novada domes 7. kabinetā.

 

Konkursa NOLIKUMS

Projekta pieteikuma veidlapa

Projekta izmaksu tāme

Projekta dalības un rezultātu pārskats

Projekta atskaite

 


 

Izveido Galēnu pagasta ciemu apdzīvotības informatīvu karti

Galēnu pamatskolas skolēni ir aktīvi sava pagasta un novada vēstures izzinātāji. Esam braukuši ekskursijās pa Riebiņu novada pagastiem, pētījuši Galēnu pagasta ievērojamākās vietas un apzinājuši izcilākos cilvēkus.

             Divus gadus projektu nedēļu laikā skolēni kopā ar saviem audzinātājiem apzināja Galēnu pagasta ciemus, to apdzīvotību. Ideja veikt šādu izpēti radās, apzinoties, ka mūsdienās Latvijas laukos iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Tas nozīmē, ka daudzi ciemi paliek tukši, tiem tiek atcelts ciema statuss, tas pazūd no Valsts adrešu reģistra, jo ciemā neviens nedzīvo. Ja ciems zaudē savu statusu, tad tas izzūd no oficiālās aprites, bet katrs ciems ir svarīga pagātnes liecība, ar tiem cieši saistīta novada vēsture, tie kļuvuši par nozīmīgu kultūras daļu. Tādēļ uzskatījām, kamēr vēl ir kāds, kam pajautāt informāciju, ir laiks to apkopot un nodot nākamajām paaudzēm.

            Skolēni pārgājienu laikā guva priekšstatu par sava pagasta ciemiem, tikās ar interesantiem cilvēkiem un bija pārsteigti, cik Galēnu pagasts kādreiz ir bijis apdzīvots. Sākotnēji paši veidojām Galēnu pagasta mājokļu karti, kurā izvietojām gan esošos, gan zudušos mājokļus. Lai izveidotu karti, pētījām vēsturiskās kartes, Valsts adrešu reģistru, Vietvārdu datu bāzi. Šobrīd Galēnu pagastā ir 21 ciems, kurš atrodams Valsts adrešu reģistrā, savukārt 30. gadu kartēs parādās vēl 6 ciemi, kuri šobrīd pievienoti citiem.

            Vēlāk tika izveidota iniciatīvas grupa „Vēstures pētnieki”, kurā iesaistījās aktīvi sava pagasta un novada vēstures izzinātāji. Šīs grupas mērķis bija izveidot informatīvu karti „Galēnu pagasta ciemu apdzīvotība”. Iniciatīvas grupas izstrādātais projekts tika apstiprināts Riebiņu novada mazo grantu projektu konkursā „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” un saņēma finansējumu informatīvās kartes izveidošanai. Kartē atspoguļota informācija līdz 2015. gadam. Nevaram precīzi datēt kartē atspoguļoto laika periodu, jo informāciju guvām no dažādu vecumu cilvēkiem, cik viņi daudz un tālu pagātnē atcerējās. Projekta rezultātā tapušajā Galēnu pagasta ciemu apdzīvotības kartē ar zaļu krāsu attēlotas mājas, kuras šobrīd ir apdzīvotas, bet ar melnu krāsu – zudušās vai neapdzīvotās.

Domājam, ka šo projektu nākotnē ir iespējams turpināt, pētot ciemu nosaukumus, to rašanos, mājvārdus. Karte tiks izstādīta Galēnu parkā, ceram, ka tā būs interesanta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pagasta ciemiņiem.

Paldies Galēnu pamatskolas skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu, pagasta iedzīvotājiem par ieinteresētību, atsaucību un informācijas sniegšanu, Riebiņu novada domei par piešķirto finansiālo atbalstu.

 

Projekta vadītāja

R. Upeniece


 

Labiekārtota sociālās dzīvojamās mājas „Rudenāji” apkārtējā teritorija

Galēnu pagasta iniciatīvas grupa „Kopā ir spēks” ar Riebiņu novada domes atbalstu īstenoja projektu „Sociālās dzīvojamās mājas „Rudenāji” apkārtējās vides labiekārtošana”.

Projekta mērķis bija labiekārtot sociālās dzīvojamās mājas „Rudenāji” apkārtējo vidi, tādejādi aizsargājot vidi, uzlabojot tās iemītnieku labsajūtu un radot viņiem mājas sajūtu. Projekta īstenošana – no 2015. gada 5. maija līdz 2015. gada 30. novembrim. Piešķirtais Riebiņu novada domes finansējums projekta īstenošanai – EUR 523,00.

            Projekta ietvaros tika ierīkots dārziņš, kurā bija iesētas bietes, burkāni, gurķi, dilles, iestādīti kāposti un tomāti, ierīkota puķu dobe ar dažādām puķēm, iestādītas plūmes, ķirši, zemenes, avenes, āboli, bumbieri un dažādi ogu krūmi. Projekta noslēgumā tika rīkots labdarības pasākums sociālajā dzīvojamā mājā „Rudenāji” ar Galēnu pagasta pašdarbnieku piedalīšanos un rudens velšu ziedošanu „Rudenāju” iemītniekiem. Labdarības pasākums bija ļoti pozitīvs, kopīgi tika izdziedātas gan dziesmas, gan izdejotas rotaļas, kā arī kopīgi tika vārīta zupa visiem pasākuma dalībniekiem.

Projektā visas paredzētās aktivitātes veica iniciatīvas grupas dalībnieki – cilvēki, kas aktīvi iesaistās Galēnu pagasta sabiedriskajās aktivitātēs, sakopšanas talkās un pašdarbības pasākumos. Tāpat ar brīvprātīgo darbu un tehnikas palīdzību  iesaistījās vietējie pagasta zemnieki. Paldies ikvienam par ieguldīto darbu projekta īstenošanā!

 

Projekta vadītāja

Ilona Sondare


 

Galēnu parks kļūst mūsdienīgāks

 

Galēnu kultūrvēstures biedrība šogad ir realizējusi Riebiņu novada domes mazo grantu projektu konkursa „Ieguldīsism savu darbu novada attīstībā” atbalstītu projektu „Roberta Mūka takas izveide Galēnu parkā”.

Projekta realizācijas rezultātā parka teritorijā esošās koka skulptūras ir savienotas vienotā ansamblī, veidojot Roberta Mūka taku, gar tās malām ir izveidotas puķu dobes un apstādījumu grupas, ar dolomītšķembām ir nobērts pastaigu celiņš 100 m garumā.

Visi darbi veikti ar vietējo iedzīvotāju palīdzību – kopumā trijās talkās piedalījās 36 brīvprātīgie: gan pieaugušie, gan bērni. Kopējs darbs takas izveidē parka teritorijas labiekārtošanā ir rosinājis iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumos, ir devis stimulus jaunām idejām, kuru īstenošana plānota nākamajos gados.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 600.00. Paldies Riebiņu novada domei par projekta finansējumu, paldies projekta vadītājai Intai Usānei par ieguldīto laiku, darbu, enerģiju un zināšanām, paldies visiem, kas piedalījās parka labiekārtošanā!

 

Projekta realizētāja,

Inese Kunakova


 

Stabulniekos tiek īstenots projekts „Amata prasmju pārmantošanas iespēja Stabulnieku pagastā”

 

         No 2015. gada 1. augusta līdz 30. novembrim Riebiņu novada biedrība „Atspulgs L” īsteno Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstīto projektu „Amata prasmju pārmantošanas iespēja Stabulnieku pagastā!” Projekta mērķis ir veicināt Riebiņu novada Stabulnieku pagasta kultūrvides daudzveidības saglabāšanu, attīstību, popularizēšanu un amata prasmju nodošanu no paaudzes paaudzē, iesaistot vietējās kopienas iedzīvotājus, atdzīvinot šīs senās vērtības, jaunu prasmju un iemaņu apguvi un nodošanu tālāk.

         Projekta rezultātā tiks veicināta vietējās kopienas iedzīvotāju līdzdalība visās projekta aktivitātēs un iespēja pašiem, atbalstot pilsoniskās sabiedrības attīstības iniciatīvas, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atdzīvināšanu, vēstures liecību dokumentēšanu – apzināt Stabulnieku pagastā seno amata prasmju (adītājas, audējas, pinēji u.c. meistari) veicējus, kā arī noorganizēt darbu izstādi „No vecmāmiņas pūra lādes!”. Tāpat tiks nodrošināta darbošanās radošajā kultūras un amatniecības prasmju darbnīcā, veikti projekta publicitātes pasākumi un noorganizēts projekta noslēguma pasākums „Savam pagastam!”

         Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta Riebiņu novada Stabulnieku pagasta vietējo iedzīvotāju līdzdalības paaugstināšana, bērnu, jauniešu un pieaugušo zināšanu un prasmju pilnveidošana, saturīga brīvā laika pavadīšana, nodrošinot Latgales kultūrvides daudzveidības saglabāšanu, attīstību, tradicionālo amatu un prasmju dzīvotspēju, informācijas tālāknodošanu, atdzīvinot un nododot no paaudzes paaudzē seno kultūrvēsturisko mantojumu dažādos aspektos.

         Pārmantojot un nododot tradicionālās un nereti aizmirstās kultūrvides tradīcijas, veicināsim seno amata prasmju restaurēšanu, apgūšana un iespējamo lietošanu mūsdienu kultūrvidē. Gan bērniem būs radīta iespēja saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, darbnīcā apgūstot šī iemaņas, gan arī pieaugušie, nākot uz nodarbībām, iegūs un atjaunos senās amata prasmes un iemaņas, darbojoties kultūras un amata prasmju darbnīcā. Tāpat būs iespēja apskatīt seno amatu veicēju darbu izstādi un gūt jaunas idejas savu darbu realizācijā.

 

Projekta vadītāja

Skaidrīte Grigale


 

Labiekārtota Lukašisku kapsēta

 

Ikviens no mums ir saskāries ar situāciju, kas saistīta ar tuva un mīļa cilvēka aiziešanu viņsaulē. Tuvinieki, kuri uzņemas rūpes par cienīgu aizgājēja pavadīšanu, vēlas, lai vieta, kur pēdējo reizi atvadās no mīļa cilvēka, būtu šim notikumam atbilstoša. Lai uzlabotu telpas kvalitāti un iesaistītu iedzīvotājus, kas ar savu ieguldījumu veicina novada attīstību, Riebiņu ciema iedzīvotāju iniciatīvas grupa realizēja Riebiņu novada domes izsludināto mazo grantu projektu konkursa „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” projektu „Lukašisķu kapsētas labiekārtošana” Riebiņu pagastā.

Projekta ietvaros tika iegādāts un uzstādīts žogs, norobežojot kapsētas teritoriju no meža, kur brīvi pārvietojas meža dzīvnieki, nozāģēti bīstamie (bojātie un apdegušie) koki, ierīkota kapu vietu uzkopšanas atkritumu bēršanas vieta, sakopta arī kapsētas teritorija, kurā nav apbēdīšanas vietu vai ir vecās (pamestās) vietas.

Īstenojot šo projektu, ieguvām labiekārtotu kapsētas teritoriju. Atbilstoši iedzīvotāju dzīves normām – nodrošināta piederīgo izvadīšanas ceremoniju un kapu svētku norišu vietas sakārtošana, kas kļuvusi sabiedrībai pievilcīga un droša. Vizuāli tika uzlabots kapsētas koptēls: nozāģējot bīstamos kokus, tā kļuva saulaināka un drošāka. Labiekārtotā teritorija turpmāk iedzīvotājiem gan atvieglos kapsētas uzkopšanu, gan radīs patīkamāku atrašanos  kapsētā. Jāpiebilst, ka pavasarī kapsētas teritorijā vēl tiks iestādīti košumkrūmi, dekoratīvie augi un uzstādīti soliņi.

Veicot  projektā uzskaitītos darbus, kā aktīvākos iedzīvotājus var minēt Jefrosiniju Golubevu, Annu Smerekovsku, Ivanu Tumašovu, Kseniju Daņilovu, Eļu un Fjodoru Tumašovus, kuri ieguldīja savu darbu projekta realizācijā, tādējādi nodrošinot vides aizsardzību un labiekārtošanu, kā arī veicinot novada attīstību. Īpaša loma projektam ir tā, ka to izstrādāja paša iedzīvotāju iniciatīvas grupa, tika mobilizēti arī citi vietējie iedzīvotāji ieguldīt savu darbu novada attīstībā, vides sakārtošanā, kas radīja patīkamu gandarījumu pašiem darītājiem un dod labumu visai sabiedrībai.

 

Projekta vadītāja

Aina Tumašova

 

Attēlā: Pateicoties pašvaldības finansējumam un iedzīvotāju iniciatīvai, Lukašisku kapsētā ir redzami būtiski vides uzlabojumi.


 

Sakārtota teritorija Stabulnieku pagastā

 

Pateicoties Riebiņu novada domes organizētajam mazo grantu projektu konkursam „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”, biedrība „Patmalnieki” ir realizējusi projektu Degradētās teritorijas sakopšana Stabulniekos”.

Projekta ietvaros tika sakopta neliela Stabulnieku pagasta centra daļa, kas par degradētu kļuvusi kopš padomju kolhozu laikiem. Iebraucot pagasta centrā no Viļānu puses, pavērās nepievilcīgs skats – sabrukusi un aizaugusi vecā degvielas uzpildes stacija. Ar tehnikas palīdzību tika demontēta vecā uzpildes stacija un nolīdzināta teritorija 0,6233 ha platībā. Rakšanas un līdzināšanas darbus veica SIA „Saltupe”, savukārt ar vietējo iedzīvotāju palīdzību tika novākti akmeņi un nokultivēta teritorija.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmē ikvienu cilvēku, kas dodas garām šai vietai Stabulnieku pagasta ciemā, kas pievērš uzmanību apkārtējai videi, tās sakoptībai. Projekta izmaksas – EUR 600.00, kas ir pašvaldības līdzfinansējums, kā arī tika veikts brīvprātīgais darbs.

 

Biedrības „Patmalnieki” valdes locekle

V. Balode

 

Attēlā: Teritorija Stabulniekos pirms un pēc projekta realizācijas.


 

Fotokonkurss „Mazākumtautību iedzīvotāju dzīve Riebiņu novadā"Fotokonkursa, kura norises laisk ir no 2015. gada 1. – 30. novembrim ideja ir iemūžināt  mazākumtautību dzīvi Riebiņu novadā, kultūras tradīcijas, visu to, kas izceļ mazākumtautību iedzīvotāju identitāti.

Fotokonkurss tiek rīkots Latgales NVO projektu programmas 2015 projekta „Māksla vieno jeb nojaucam robežas ar mākslas palīdzību” ietvaros, finansējuma līgums Nr.18.

Fotokonkursa NOLIKUMS

-


 

 

Riebiņu novada dome  jau vairāk kā pusgadu stiprina institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. g. perioda projektā "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību

veiktspējas uzlabošana"

 

Riebiņu novada dome ir iekļauta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) izvēlēto pilotpašvaldību sarakstā, kuras laikā no 2014. gada 13. novembra līdz 2016. gada 30. aprīlim sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (Kommunesektorens organisasjon – KS) un Valsts Reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) īsteno projektu "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana".

Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Projekta gaitā tiks izveidota lietpratīgas pārvaldības veicināšanas sistēma – mācīties salīdzinot (benchlearning) sistēma. Tā kļūs par rīku pašvaldību veiktspējas uzlabošanai, iesaistot pašvaldību politiķus un darbiniekus inovatīvas pārvaldības procesā. Mācīties salīdzinot sistēma stimulē iniciatīvu no apakšas, aktivizē vietējos politiķus un darbiniekus darboties teritorijas iedzīvotājiem apsolīto mērķu tuvināšanā.

Galvenais mācīties salīdzinot instruments ir pašvaldību sadarbības tīkli. Sadarbības tīkli tematiski ir saistīti ar LPS galvenajiem aktivitāšu virzieniem un esošajām komitejām, tādejādi papildinot esošo LPS politisko un administratīvo struktūru. Mācīties salīdzinot mērķis katra tīkla ietvaros būs pārņemt labās prakses piemērus no citām organizācijām, piemērojot attiecīgo pieredzi saviem specifiskajiem apstākļiem.

Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību ilgtermiņā, mācīties salīdzinot procesa laikā gūtās idejas tiks izmantotas arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešanā vai pilnveidošanā, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

 

Riebiņu novada dome ir iesaistījusies 3 pašvaldību tematiskajos sadarbības tīklos:

pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls (T2)

·         pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls (T3)

·         pašvaldību izglītības un kultūras tīkls (T4)

 

Katra sadarbības tīkla darbību koordinē pašvaldības noteikts projekta eksperts. Pilotpašvaldības eksperta pienākumi ir:

Piedalīties tīkla sanāksmēs un informēt Pašvaldības darba grupu par sanāksmju saturu un priekšlikumiem.

Apkopot Pašvaldības darba grupas diskusiju rezultātus un iesniegt tos tīkla koordinatoram.

Nepieciešamības gadījumā nodrošināt Pašvaldības darba grupas sekretariāta funkcijas.

Organizēt Projekta salīdzināmo datu bāzei nepieciešamās informācijas sagatavošanu pieprasītajā formātā un apjomā.

 

Projekta aktivitāšu rezultātā ir plānots izveidot ilgtspējīgu Riebiņu novada veiktspējas uzlabošanas sistēmu un sasniegt šādus rezultātus:

izveidot trīs pašvaldības sadarbības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas tīklus;

izveidot savu datubāzi un iekļauties kopējā datu bāzē vietējo pašvaldību pakalpojumu izvērtēšanai;

izveidot stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm.

 

Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot EUR 2 111 820 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

 


 

Riebiņu novada dome realizē projektu „Meža dienas 2015” ietvaros

 

Riebiņu novada dome piedalījās un guva atbalstu projektu konkursā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam” valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2015. gadā norises nodrošināšanai, kur projekta finansētājs ir Meža attīstības fonds.

Riebiņu novada domes iesniegtā projekta mērķis bija uzlabot Rušonas un Sīļukalna pagastu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sakārtojot apkārtējo vidi, veicot ciemata un tajos esošo teritoriju sakopšanas pasākums. Projekts tika īstenots no šī gada 1. jūnija līdz 15. septembrim.

Iepriekšminētā projekta ietvaros tika iegādāti 8 guļbūves soliņi, no kuriem 5 guļbūves soliņi tika uzstādīti Rušonas pagasta Kastīrē un 3 guļbūves soliņi tika uzstādīti Sīļukalna pagastā. Projekta ietvaros tika organizēta sakopšanas talka Geļenovas parkā, kas atrodas Rušonas pagastā. Tika iegādāti 23 katedras veida informācijas stendi ar A4 planšetes formāta plāksni, uz kurām ir informācija par esošajām koku sugām. Tie tika uzstādīti pie eksotiskajām koku sugām Geļenovas parkā. Līdz ar to tiks nodrošināta vēsturiski nozīmīgā parka eksotisko koku sugu atpazīstamība. Projekta noslēgumā sakopšanas talkas dalībnieki devās ekskursijā uz Valmieras novadu.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 600,00, no kuriem EUR 400,00 tika atvēlēti guļbūves soliņu iegādei, EUR 200,00 informācijas stendu izgatavošanai. Riebiņu novada dome piedalījās ar savu līdzfinansējumu, atvēlot līdzekļus ekskursijas organizācijas nodrošināšanai (transports, degviela) un papildus materiālu iegādei soliņu krāsošanai un informācijas stendu uzstādīšanai. 

Attīstības un plānošanas daļa


 

 

Ielaisti zandarta zivju mazuļi

 

Riebiņu novada dome realizējusi kārtējo zivju fonda projektu „Zivju resursu atražošanas pasākumu īstenošana Riebiņu novada Kategrades un Bicānu ezeros”. Projekta mērķis: papildināt zivju resursu krājumus Riebiņu novada Kategrades un Bivānu ezeros, radīt labvēlīgus apstākļus kvalitatīvai makšķerēšanai un aktīvā tūrisma aktivitātēm novada iedzīvotājiem un viesiem no citiem novadiem.

Projekta ietvaros šajos ezeros iegādāti un ielaisti zandarta mazuļi. Balstoties uz Kategrades un Bicānu ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un ezeru platību, šajā gadā ielaisti attiecīgi 12 000 gabali zandarta mazuļu Kategrades ezerā un 15 000 gabali Bicānu ezerā.

Zivju mazuļus pašvaldībai piegādāja SIA „Dāmas zivju audzētava”, kopējā projekta summa – EUR 7742.79 ar PVN, no kuriem EUR 5807,09 ir Zivju fonda finansējums.

Zivju mazuļu ielaišanas brīdī piedalījās komisija: pašvaldības pārstāvji, zivju mazuļu piegādātājs, darbinieki no Valsts vides dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta.

 

Projektu vadītāja

Antra Meluškāne


 

Labiekārtoti Sila – Ondzuļu kapi

 

Šī gada martā Riebiņu novada dome izsludināja mazo grantu projektu konkursu „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”, tajā nereģistrēta iniciatīvu grupa saņēma finansējumu projektam „Sila-Ondzuļu kapu labiekārtošana”.

Mūsu tautas neatņemama kultūras vērtība ir kapu sakopšana un kapusvētki, kapusvētkos pulcējas radi no dažādām Latvijas vietām, lai pieminētu aizgājušos, ir svarīgi, lai tie būtu sakopti un labiekārtoti, jo sakārtota vide rada labu priekšstatu par visu novadu kopumā. Aptaujājot cilvēkus, kuru tuvinieku atdusas vieta ir Sila – Ondzuļu kapos, tika apzinātas vajadzības kapu labiekārtošanai.

Viena no lielākajām problēmām, it īpaši kapusvētkos un bērēs, bija autostāvvietas trūkums, jo kapi atrodas mežā, tāpēc projekta ietvaros tika sakopta teritorija no kapu žoga līdz ceļam: izrauti un aprakti koku celmi un saknes, nolīdzināta zeme, kā rezultātā tika iegūta vieta, kur var novietot automašīnas. Vēl šī projekta ietvaros tika rīkota Sila – Ondzuļu kapu sakopšanas talka, tās laikā pie kapsētas galvenā krusta tika uzstādīti 6 projekta ietvaros izgatavotie soli un 4 atjaunotie galdi procesijas vajadzībām. Talkas dalībnieki visas kapsētas teritorijā noslaucīja celiņus, nopļāva un novāca zāli.

Projekta veiksmīga realizācija balstās uz brīvprātīgo darbu, kas dod ne tikai pozitīvu rezultātu un sakoptu vidi, bet arī gandarījumu par paveikto darbu. Tāpēc saku lielu paldies par atsaucību un ieguldīto darbu talkas dalībniekiem un visiem pārējiem, kas piedalījās projekta „Sila – Ondzuļu kapu labiekārtošana” realizācijā. Paldies Riebiņu novada domei, ka atbalsta vietējo iedzīvotāju iniciatīvas.

 

Projekta vadītāja

Iveta Amosova

----------------------------------------------------------------

Noslēdzies Riebiņu novada domes projekts Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/043 „Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam”Riebiņu novada dome un Valsts reģionālās attīstības aģentūra aizvadītā gada oktobrī noslēdza vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam” īstenošanu. Projekts tika īstenots Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.

Projekta mērķis – ar publisku pieejas punktu internetam izveidi radīt unikālu, pievilcīgu, Latgales lauku tradīcijās un modernajās tehnoloģijās balstītu dzīves vidi Riebiņu novada iedzīvotājiem, kas veicinās to iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, izglītos, cels konkurētspēju darba tirgū un līdz ar to kavēs došanos labākas dzīves meklējumos ārpus novada, Latgales vai pat valsts.

Projekta ietvaros tika iegādātas nepieciešamās iekārtas – 2 stacionārie datori, 2 daudzfunkcionālās iekārtas un 6 bezvadu tīkla iekārtas. Projekta rezultātā tika izveidoti 6 publiskās pieejas interneta punkti (PIPP) – Riebiņu un Silajāņu pagastā, kuros ir izveidots PIPP ar pieeju datortehnikai un daudzfunkcionālajai iekārtai, savukārt Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku un Rušonas pagastā ir izveidots PIPP ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai, kuras apraides diametrs būs 50 m.

Publiskajos interneta pieejas punktos bez maksas ir pieejams bezvadu internets un datortehnika ar atbilstošu programmatūru, kā arī multifunkcionālā iekārta, kas nodrošina informācijas izdrukas, skanēšanas un kopēšanas iespējas uz A3 un A4 formāta lapām. Šis pakalpojums būs pieejams Silajāņu pagasta teritoriālajā pārvaldē, Miera ielā 1 , Silajāņos, un Multifunkcionalajā jauniešu centrā “Pakāpieni”, Viļānu ielā 1, Riebiņos.

Projekta ietvaros tika izveidotas arī bezvadu interneta pieejas zonas, kas atrodas Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes ēkā Kastīrē, Liepu ielā 5a, Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes ēkā, Latgales ielā 3, Galēnos Roberta Mūka muzeja ēkā, Skolas ielā 11c un Stabulniekos I. Sorokina ielā 14, kas nodrošinās pieeju bezvadu internetam 50 m diametrā.

Projekta ietvaros ierīkotajos publiskās pieejas interneta punktos darboties varēs gan vietējie iedzīvotāji, gan Riebiņu novada viesi, kā rezultātā tiks nodrošināta iespēja piekļūt PIPP plašam sabiedrības lokam, kas ļaus uzlabot Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Attīstības un plānošanas daļa

 

--------------------------------------------------------------------------------

Noslēdzies projekts „Jauniešu deju kolektīvs „Strūga” –

sava laika tautas dejas mākslas tēla atspulgs”

 

 


 

Riebiņu novada dome ir īstenojusi projektu „Jauniešu deju kolektīvs „Strūga” – sava laika tautas dejas mākslas tēla atspulgs” pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

 

 

Projekta mērķis bija pilnveidot Riebiņu novada Kultūras centra jauniešu deju kolektīva „Strūga” materiālo bāzi un vizuālo tēlu perspektīvākai darbībai tagadnē un nākotnē. Projekta ietvaros tika iegādāti 9 tautas tērpu komplekti – meiteņu svārki, krekli, ņieburi, pērļu vainagi, jostas, saktas, pusgarās zeķes; puišu krekli, linu bikses, pusvilnas bikses, vestes, kakla lakati un saktas; kā arī tika iegādāti 9 pāri apavu – meitu un puišu kurpes un pastalas. Tautas tērpu komplektus izgatavoja firma SIA „ANVI AM”, bet apavus izgatavoja SIA „Kristāla kurpīte”.

Projekta kopējās izmaksas sasniedza EUR  6080,10 (tajā skaitā PVN 21%), no tām EUR 5024,88 ir attiecināmās izmaksas.

Projekta realizācijas rezultātā ieguvēji, pirmkārt, ir Riebiņu novada kultūras centra jauniešu deju kolektīva „Strūga” dejotāji. Tas ir ļoti pozitīvi, ka laukos jaunieši brīvajā laikā nenododas dažādām atkarībām, bet sevi velta dejai, mācās sevi pasniegt publikai uz skatuves. Otrkārt, būs ieguvēji Riebiņu novada iedzīvotāji un viesi, kas piedalīsies kā skatītāji deju koncertos, vērojot iestudētās latviešu un latgaliešu dejas. Realizējot projektu, vietējie iedzīvotāji varēs vērot kvalitatīvākus deju pasākumus, jo viens no visbūtiskākajiem kvalitāti veidojošiem faktoriem ir kolektīva vizuālais tēls, kurš neapšaubāmi spēj piesaistīt ikviena skatītāja uzmanību.

 

Ilze Kudiņa,

projekta vadītāja

-----------------------------------------------------------------------

 

Apstiprināts projekts meža kameru iegādei

 

Zivju fonda padome apstiprinājusi Riebiņu novada domes iesniegto projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu pilnveidošana Riebiņu novada ūdenstilpnēs, kurās notiek licencētā makšķerēšana” pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.

Projekta ietvaros pašvaldība iegādāsies 4 komplektus meža kameras – videonovērošanas sistēmas. Jaunais aprīkojums kārtībniekiem ļaus efektīvāk uzraudzīt pašvaldības ūdenstilpnes, kurās notiek licencētā makšķerēšana, tādējādi ātrāk novēršot pārkāpumus, ko rada iedzīvotāji un tūristi, atrodoties pašvaldības ūdeņos.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2332.04, no kuriem Zivju fonda piešķirtais finansējums – EUR 1982.23, bet pašvaldība projektu līdzfinansē EUR 349.81 apmērā. Aprīkojuma piegādei tiks slēgts līgums ar SIA „eMeM”.

 

Projektu vadītāja

Antra Meluškāne

---------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

Apstiprināts biedrības „Riebiņu novada attīstības biedrība” projekts par sabiedrības integrācijas programmas izstrādi

 

Biedrība „Riebiņu novada attīstības biedrība” šī gada sākumā iesniedza Latgales NVO projektu programmas konkursā projektu „Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmas aktualizācija un rīcības plāna 2015. – 2020. gadam izstrāde”. Projekts ir guvis apstiprinājumu.

Projekta tiešais mērķis ir aktualizēt Riebiņu novada domes izstrādāto Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmu un izstrādāt jaunu rīcības plānu 2015. – 2020. gadam, līdz ar to veicināt tādas vides izveidi, kas sekmētu pilsoniskās sabiedrības attīstību, kurā iedzīvotājiem būtu motivācija piedalīties sabiedrības jautājumu risināšanā, kā arī nebūtu šķēršļu sadarboties. Kopējās projekta izmaksas – EUR 1200,00.

Projekta rezultātā tiks apzināta, izanalizēta un aktualizēta situācija sabiedrības integrācijas jomā Riebiņu novadā, aktualizēta Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programma un izstrādāts rīcība plāns 2015. – 2020.gadam, saskaņā ar integrācijas politikas procesa attīstību Latvijā, sabiedrības vajadzībām un Eiropas Savienības labāko praksi.

Riebiņu novada dome atbalstīs ar līdzfinansējuma piešķiršanu un nepieciešamās informācijas sniegšanu projektā iesaistītajām personām. Projekta īstenošana ir no 2015. gada 15. februāra līdz 2015. gada 10. jūnijam.

 

Biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība”

 

------------------------------------------------ 

 

Apstiprināts projekts „Jauniešu deju kolektīvs „Strūga” – sava laika tautas dejas mākslas tēla atspulgs”

 

2014. gada oktobrī Riebiņu novada dome iesniedza projekta „Jauniešu deju kolektīvs „Strūga” – sava laika tautas dejas mākslas tēla atspulgs” pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis ir pilnveidot Riebiņu novada Kultūras centra jauniešu deju kolektīva "Strūga" materiālo bāzi un vizuālo tēlu perspektīvākai darbībai tagadnē un nākotnē. Projekta ietvaros tiks iegādāti 9 tautas tērpu komplekti: meiteņu svārki, krekli, ņieburi, pērļu vainagi, jostas, saktas, pusgarās zeķes; puišu krekli, linu bikses, pusvilnas bikses, vestes, kakla lakati un saktas; kā arī tiks iegādāti 9 pāri apavu – meitu un puišu kurpes, pastalas. Tautas tērpu komplektus izgatavos firma SIA „ANVI AM”, bet apavus –  SIA „Kristāla kurpīte”.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 6080,10 (tajā skaitā PVN 21%), no tām EUR 5024,88 ir attiecināmās izmaksas. Projekta īstenošana ir līdz 2015. gada 31. maijam.

 

Projekta vadītāja

Ilze Kudiņa

----------------------------------------------------------- 

 

Izsludināts Riebiņu novada domes

MAZO GRANTU projektu konkurss 2015!

 

Padarīsim labāku, interesantāku, veselīgāku novada iedzīvotāju dzīvi, sakārtosim Riebiņu novada vidi, kā arī palīdzēsim saglabāt un popularizēt mūsu novada kultūrvēsturi, tādēļ raksti projektu, iesniedz līdz šī gada 10. aprīlim Riebiņu novada domē un saņem pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 600 savas idejas īstenošanai!

Riebiņu novada domes mazo grantu projektu konkursa mērķis ir sabiedriskā labuma sniegšana un sabiedrisko aktivitāšu organizēšana Riebiņu novada iedzīvotājiem.

2015. gada mazo grantu konkursa moto ir Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā, ka arī mērķis ir atbalstīt Riebiņu novada vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina tūrisma, kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Projekti iesniedzami šādu sabiedrisko aktivitāšu rīkošanai un sabiedriskā labuma sniegšanai Riebiņu novada iedzīvotājiem:

·  vides aizsardzības un labiekārtošanas pasākumu organizēšana;

·   veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana;

·   teritorijas izpētes aktivitātes (piem., novada pagasta dažādu interesantu objektu fotografēšana, aprakstu veidošana u.c.) ar mērķi novada tēla popularizēšana;

·   kultūras, izglītības un informācijas pasākumi;

·   kultūras un tūrisma produktu popularizēšana un pieejamības sabiedrībai veidošana;

·   tūrisma attīstības veicināšanas pasākumu organizēšana.

 

Projektus var iesniegt nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvas grupas (ne mazāk kā 10 cilvēki, kas apvienojušies, lai realizētu projektu).

Projekta pieteikums jāiesniedz  līdz 2015. gada 10. aprīlim.

Vairāk informācijas: pa tālruņiem 65324379, 26336395, e-pastu: inese.reitale@riebini.lv vai Riebiņu novada domes 7. kabinetā.

 

Konkursa NOLIKUMS

Projekta pieteikuma veidlapa

Projekta izmaksu tāme

Projekta dalības un rezultātu pārskats

Projekta atskaite

--------------------------------------------------------------------

Pabeigti būvdarbi, kas veikti projekta „Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centra „Pakāpieni” izveide” ietvaros

 

Ir pabeigti būvdarbi, kas tika veikti projekta „Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centra „Pakāpieni” izveide” Viļānu ielā 1, Riebiņos, kuru atbalstījusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Projekta mērķis ir radīt pulcēšanās vietu jauniešiem attīstību sekmējošu pasākumu īstenošanai, nodrošināt jauniešu brīvā laika saturīgu izmantošanu, izkopjot jauniešu spējas un talantus.

Projekta ietvaros tika veikts jauniešu iniciatīvu centram paredzēto telpu remonts, iekštelpu kosmētiskais remonts, kas ietvēra durvju nomaiņu, komunikāciju sistēmu nomaiņu, ūdens vada, apkures, kā arī sienu un grīdas remontu, elektroapgādes sistēmas nomaiņu. Veikts arī ēkas jumta remonts. Pašreiz notiek jauniešu centra telpu labiekārtošana. Jauniešu iniciatīvu centra atklāšana paredzēta 2015. gada pavasarī.

    Projekta īstenošanai paredzētās kopējās izmaksas sasniedza EUR 130 316,47. Finansējuma apjoms – EUR 102 670,16 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums EUR 27 646,31. Būvdarbus veica SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”, bet līguma kopējā summa – EUR 98 242,65 ar PVN 21%.

 

Projekta vadītāja

E. Lielojure

 

-----------------------------------------------------

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada

Riebiņu ciemā II kārta” īstenošana ir noslēgusies

 

Riebiņu novada Riebiņu ciemā ir noslēgusies Eiropas Savienības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” realizācija. Projektu ir atbalstījusi Vides ministrija, sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Atbalsta intensitāte – 85 %.

Projekta mērķis bija kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, vides piesārņojuma samazināšana, ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana un energoresursu racionāla izmantošana.

Projekta ietvaros tika veikti šādi darbi: kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (tajā skaitā spiedvada rekonstrukcija) 4199 m, divu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 231 m garumā.

Projekta rezultāti: kanalizācijas sistēmas sakārtošana nodrošinās atbilstošu notekūdeņu novadīšanu uz NAI un samazinās infiltrāciju, kā arī noplūžu iespējamību. Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve nodrošinās centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību papildus 15 ciema iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, līdz ar to tiks nodrošināta kvalitatīva dzīves vide un sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība. Izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus, tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās, kā arī samazinās vidē novadītā Pkop piesārņojuma apjoma, kas veicina ūdenstilpju aizaugšanu.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums bija 15 mēneši, no 26.08.2013. – 26.11.2014. Būvdarbus veica SIA „Būvfirma Vītols”, līguma kopējā summa – EUR 536 786.09.

Būvuzraudzību veica Vladimirs Haritonovs (LBS sertifikāts Nr. 50-2260), līguma kopējā summa – EUR 5300.00. Autoruzraudzību veica SIA „Projektēšanas birojs Ē. Tilgalis un partneri” Jānis Adamovičs – Rāts (LBS sertifikāts Nr. 50-2462), kur līguma kopējā summa – EUR 3059.17.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” tehniskā projekta izmaksas – EUR 5104.77  un projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” TEP izmaksas – EUR 5172.99.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 555 423.02, projekta attiecināmās izmaksas – EUR 460 478.06, atbalsta summa 85 % no attiecināmām izmaksām, kuru līdzfinansē ERAF – EUR 391 406.35, pārējās projekta izmaksas tika segtas no pašvaldības budžeta.

 

Attīstības un plānošanas daļa

 

------------------------------------------------------

Galēnu parka teritorijā izbūvēts tiltiņš

 

Galēnu kultūrvēstures biedrība laika posmā no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. novembrim īstenoja projektu, kura ietvaros tika izbūvēts tiltiņš pāri Galēnu parka kanālam. Kopējais projekta finansējums – EUR 550,00, kas tika izmantots pilnībā tiltiņa izbūvei un krāsošanai. Projektu finansēja Riebiņu novada dome.

Biedrība iepriekš īstenoja projektu, kura rezultātā tika izvietotas koka skulptūras pēc Roberta Mūka dzejas motīviem, tagad šī projekta rezultātā ir izbūvēts koka tiltiņš.

Galēnu parks jau līdz šim ir bijis iedzīvotāju iecienīta atpūtas vieta. Ainaviskā vide, milzīgās lapegles, interesantais parka plānojums ir papildināts ar filozofa Roberta Mūka darbos iedvesmotām skulptūrām. Tiltiņš apvieno visas skulptūras vienotā lokā, veidojot atpūtas – filozofijas taku. Līdz ar tiltiņa izbūvi, šīs skulptūras tiek apvienotas vienotā lokā, kuru izejot, ir iespēja gan aplūkot parka skaistumu, gan ļauties filozofiskām pārdomām. Lai labiekārtotu takas teritoriju, biedrība organizēja takas maršruta sakopšanas talku.

Projekta realizācijas rezultātā ir uzbūvēts tiltiņš pāri Galēnu parka kanālam, izveidota „Filosofu taka”, kas savieno visas parkā izvietotās skulptūras. Izveidotais dabas objekts ir brīvi pieejams visiem apmeklētājiem, kuri ir ieguvuši jaunu rekreācijas objektu.

 

Projekta vadītājs

Jānis Kupris

 

------------------------------------

Projekta ietvaros modernizē ārsta prakses vietu Galēnos

 

Ir noslēgusies ERAF projekta realizācija „Margaritas Kroles ģimenes ārsta prakses modernizācija un vides pieejamības uzlabošana Galēnu pagasta iedzīvotājiem”.

Pagasta iedzīvotāji ir ieinteresēti ārstnieciskos un profilaktiskos pakalpojumus saņemt savas dzīves vietas tuvumā. Tādēļ projekta mērķis bija papildināt un atjaunināt ārsta prakses aprīkojumu. Prakse atrodas daudzdzīvokļu ēkas pirmajā stāvā pielāgotās telpās, kur bija nepieciešama ārsta pieņemšanas kabineta renovācija, kosmētiskais remonts reģistratūrā – uzgaidāmajā telpā, procedūru kabinetā, kā arī bija prasības personām ar īpašām vajadzībās sanitārā mezgla izveidošanai.

Projekta ietvaros ārsta prakse iegādājās auguma mērītāju zīdaiņiem, elektrokardiogrāfu, tonometru, ledusskapi vakcīnu glabāšanai, medicīniskās kušetes, ergonomiskos krēslus un apmeklētāju krēslus, radiotelefonu, datortehnikas divus komplektus.

Tāpat tika nomainīts grīdas sagums, gaismas ķermeņi, izlīdzinātas sienas, nomainīta elektroinstalācija ārsta kabinetā. Izveidota matēta stikla starpsiena, bīdāmās durvis, paplašinātas durvju ailes, kas viss kopā uzlabos turpmāk darba drošību un darba apstākļus medicīnas personālam. Savukārt pacientiem uzlabosies vides pieejamība un vispārējās ērtības, apmeklējot ārsta praksi. Tika izveidots sanitārais mezgls, kurš būs pieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 16 615.95, savukārt ERAF  līdzfinansējums 85 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Projekta vadītāja,

ģimenes ārste Margarita Krole

---------------------------------------

Riebiņu ciematā izbūvēts vēl viens rotaļu laukums

Pateicoties biedrības „Riebiņu novada attīstības biedrība” iniciatīvai, Lauku atbalsta dienesta (LAD) Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes finansējumam un Riebiņu novada domes līdzfinansējumam, Riebiņu ciematā ir veiksmīgi realizēts projekts „Daudzfunkcionālas atpūtas teritorijas izveide Riebiņu pagasta Riebiņu ciematā 1. posms”.

 

 

Lai nodrošinātu Riebiņu ciemata bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmētu aktīvo atpūtu, vides sakopšanu un pieejamību aktivitāšu dažādošanai Riebiņu pagasta iedzīvotājiem, Rēzeknes ielā 1, Riebiņu ciematā tika iegādāts un uzstādīts atpūtas laukuma inventārs: bērnu rotaļu komplekss, vingrošanas komplekss, rokgājējs ar brusām un zviedru sienu, kā arī divi spēka trenažieri.

 

 

Projekta kopējais finansējums ir EUR 7435.91, no kuriem LAD priekšfinansējums ir 90 % - EUR 6402.92 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums EUR 1032.99 apmērā.

Atpūtas laukuma inventāru izgatavoja un uzstādīja firma „MK Dizains”, bet liels paldies jāteic arī novada domes komunālās nodaļas darbiniekiem par operatīvu darbu atpūtas laukuma teritorijas sagatavošanā.

Jaunā un modernā atpūtas laukuma izveidošana ir veids kā palīdzēt risināt galvenokārt bērnu un arī ģimeņu ar bērniem, arī vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas problēmu, veicinot un dažādojot brīvā laika pavadīšanu ārpus mājas.

 

Rolands Naglis,

biedrības valdes loceklis

--------------------------------------

Apstiprināts Riebiņu novada domes projekts Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/043 „Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam”

Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir apstiprinājusi Riebiņu novada domes projektu „Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam”.

Projekta mērķis ir ar publisku pieejas punktu internetam izveidi radīt unikālu, pievilcīgu, Latgales lauku tradīcijās un modernajās tehnoloģijās balstītu dzīves vidi Riebiņu novada iedzīvotājiem, kas veicinās to iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, izglītos, cels konkurētspēju darba tirgū un līdz ar to kavēs došanos labākas dzīves meklējumos ārpus novada, Latgales vai pat valsts.

Projekts tiks īstenots Riebiņu novada 6 teritoriālajās vienībās: Riebiņu pagastā, Silajāņu pagastā, Rušonas pagastā, Stabulnieku pagastā, Galēnu pagastā un Sīļukalna pagastā.

Projekta ietvaros plānots ierīkot 6 publiskās pieejas interneta punktus (PIPP) – Riebiņu un Silajāņu pagastos tiks izveidots PIPP ar pieeju datortehnikai un iegādātas daudzfunkcionālās iekārtas, savukārt Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku un Rušonas pagastos tiks izveidots PIPP ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 9286,38, no kuriem EUR 7893,42 jeb 85% ir ERAF finansējums, EUR 348,24 jeb 3,75% valsts budžeta dotācija un EUR 1044,72 jeb 11,25% ir pašvaldības budžeta līdzekļi. Projekts tiks īstenots no 2014. gada 8. oktobra līdz 2015. gada 30. jūnijam.

Projekta ietvaros ierīkotajos publiskās pieejas interneta punktos varēs darboties gan vietējie iedzīvotāji, gan novada viesi, jo tiek tiks ierīkoti sabiedriskās, jau iecienītās un bieži apmeklētās vietās, kā rezultātā tiks nodrošināta iespēja piekļūt PIPP plašam sabiedrības lokam, kas ļaus uzlabot Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Attīstības un plānošanas daļa

--------------------------------------------- 

Zivju fonda projekta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros tika realizēts projekts Nr.1.56. „Zivju resursu krājumu pavairošana Riebiņu novada Rušonas pagasta Eikša ezerā”.

Projekta mērķis bija papildināt zivju resursu krājumus Eikša ezerā, līdz ar to veidojot labvēlīgu vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā.

Projekta rezultātā tika iegādāti un Eikša ezerā ielaisti 5000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi, ar vidējo svaru 3.8g un 8 – 9 cm gari. Zandartu mazuļus piegādāja SIA "Dāmas zivju audzētava" no Liepājas.

Projektā izvirzītie mērķi tika sasniegti – palielināti Eikša ezera zivju krājumi, līdz ar to radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanas rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā, kā arī veicināta Eikša ezera apsaimniekošanas attīstība Riebiņu novadā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1875.50, no kuriem EUR 1210.00 finansē Zivju fonds.

                                           Attīstības un plānošanas daļa

----------------------------------------------------

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada

Riebiņu ciemā II kārta” īstenošana tuvojas noslēgumam

 

Riebiņu novada Riebiņu ciemā noslēdzas Eiropas Savienības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” realizācija. Projektu ir atbalstījusi Vides ministrija, sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, vides piesārņojuma samazināšana, ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana un energoresursu racionāla izmantošana.

Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārtas realizācijas rezultātā Riebiņu ciemā tiks novērsti apjomīgie infiltrācijas apjomi, kas rodas lietusgāžu laikā, kā rezultātā varēs tikt nodrošināta normāla notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība, kā arī sakārota kanalizācijas sistēma, jo esošie kanalizācijas tīkli bija jau novecojuši. Plānotais infiltrācijas apjoma samazinājums no 55% līdz 17% gadā.

Izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus tiks nodrošināti centralizēti kanalizācijas pakalpojumi, kā rezultātā tiks samazināts grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanas risks no iedzīvotāju izvedamo bedru pārplūšanas. Gruntī, gruntsūdeņos un virszemes ūdenstilpnēs nenonāks neattīrīti notekūdeņi, līdz ar to tiks samazināta piesārņojuma slodze Daugavas sateces baseinam, kā arī cauri ciemam tekošajai upei Feimanka (Dubnas labā pieteka, karpveidīgo zivju ūdeņi).

 

                                                           Attīstības un plānošanas daļa

-------------------------------------------

Projekta ietvaros iegādāts materiāltehniskais nodrošinājums zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošanai Riebiņu novada ezeros

 

Ir īstenots Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” projekts Nr. 2.6 Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Riebiņu novada ezeros”.

Projekta īstenošanas vieta ir Riebiņu novada Rušonas pagasts, bet projekta mērķis bija pilnveidot materiāltehnisko nodrošinājumu zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošanai Riebiņu novada ezeros.

Projekta rezultātā iegādāti materiāli tehniskie līdzekļi zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai Riebiņu novada ezeros: digitālā spoguļkamera,  motorlaiva, konsole ar stūres iekārtu un vējstiklu, dzinējs, vadības trose (2 gab.), akumulatora baterija, dzinēja montāža. laivas treileris, transporta pārsegs, glābšanas veste (4 gab.), binoklis, eholots un airu komplekts ar duļļiem. Iepriekšminētie iegādātie līdzekļi tiks pielietoti zivju resursu uzraudzības efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ezeros. Projekta kopējās izmaksas –  EUR 8499.46, no kurām Zivju fonds sedz EUR 7616.95.

Pašvaldības inspektori regulāri iesaistās zivju resursu aizsardzības pasākumos, taču pilnvērtīga inventāra trūkuma dēļ nebija iespējams veikt efektīvu makšķerēšanas noteikumu kontroli uz ūdens un to tuvumā. Ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada pašvaldības kārtībnieki spēs kvalitatīvāk veikt zivju resursu aizsardzības pasākumus, nodrošinot ūdenstilpju pastiprinātu kontroli un uzraudzību ikdienā, pastiprinātu kontroli zivju nārsta vietās lieguma laikā, makšķernieku karšu esamības regulāru pārbaudi ūdenstilpēs makšķerējošām personām, nelikumīgu tīklu izņemšanu un zivju atbrīvošanu no tiem, kā arī sekmīgu maluzvejnieku aizturēšanu diennakts tumšajā laikā Riebiņu novada ūdenstilpēs.

 

Attīstības un plānošanas daļa

---------------------------------------

Riebiņu novada dome realizē projektu „Meža dienas 2014” ietvaros

 

Riebiņu novada dome piedalījās un guva atbalstu projektu konkursā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta „Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” Meža dienu 2014 norises nodrošināšanai, kur projekta finansētājs – Meža attīstības fonds. Latvijas sabiedrība „Meža dienās 2014” tiek aicināta turpināt aizsākto tradīciju – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu.

Riebiņu novada domes iesniegtā projekta mērķis bija uzlabot Riebiņu ciemata iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzlabojot apkārtējo vidi, veicot ciemata sakopšanas un apzaļumošanas pasākumus.

Iepriekšminētā projekta ietvaros tika iegādāti 10 liepu kociņu stādi un 9 guļbūves soliņi. Liepu kociņi tika iestādīti gar jaunizveidoto gājēju ietvi, kas iet gandrīz visa Riebiņu ciemata garumā. Arī guļbūves soliņi tika uzstādīti gar gājēju ietvi, lai cilvēki varētu apsēsties un atpūsties. Riebiņu ciemata sakopšanas talkā ar aktīvu dalību piedalījās pašvaldības darbinieki. Projekta noslēgumā sakopšanas talkas dalībnieki devās ekskursijā uz Līgatni.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 500, no kuriem EUR 100 tika atvēlēti liepu kociņu iegādei, EUR 400 guļbūves soliņu iegādei, bet Riebiņu novada dome piedalījās ar savu līdzfinansējumu, atvēlot līdzekļus ekskursijas organizācijas nodrošināšanai (transports, degviela) un papildus materiālu iegādei soliņu krāsošanai.

 

Attīstības un plānošanas daļa

 

                

--------------------------------------------------

 

Projekta ietvaros iegādāta atrakcija – sumo komplekts

Veiksmīgi noslēdzies Lauku atbalsta dienesta atbalstīts projekts Riebiņu novadā „Sagādā svētkus sev un saviem bērniem”, kā ietvaros iegādāts sumo tērpu komplekts, kas sastāv no diviem sumo tērpiem, divām ķiverēm un cīņas paklāja.  Rotaļu cīņas mērķis ir izgrūst pretinieku ārpus paklāja robežām. Sumo tērpu komplekts būs pieejams Riebiņu novada domes un pašvaldības iestāžu rīkotajos pasākumos, sacensībās utt. Rotaļu cīņa būs bez maksas. Atrakcijas izgatavotājs ir SIA “LGK atrakcijas”, kas ir Latvijas uzņēmējs ar atrašanās vietu Siguldā, un kas ražo piepūšamās gumijas atrakcijas.

Projekta pieteikums tika iesniegts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā". Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2662 (tajā skaitā PVN), no kuriem EUR 1005,11 ir publiskais finansējums; pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1656,89 (tajā skaitā PVN).

 

Projektu vadītāja

Iveta Šņepste

 

----------------------------------------------------------------

Uzsākti būvdarbi projekta „Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centra „Pakāpieni” izveide” ietvaros

 

Riebiņu novada Riebiņu ciemā ir uzsākti būvdarbi projekta „Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centra „Pakāpieni” izveide”, kuru atbalstījusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Projekta mērķis ir radīt pulcēšanās vietu jauniešiem attīstību sekmējošu pasākumu īstenošanai, nodrošināt jauniešu brīvā laika saturīgu izmantošanu, izkopjot jauniešu spējas un talantus.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās izmaksas sastāda EUR 130 316,47 apmērā. Finansējuma apjoms ir EUR 102 670,16 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums – EUR 27 646,31.

2014. gada 2. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5” par būvniecības darbiem. Līguma kopējā summa ir EUR 98 242,65. Būvdarbu izpildes termiņš – 2014. gada 30. novembris.

Šī gada augustā tika arī noslēgts būvuzraudzības līgums par būvuzraudzību projektā „Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centra „Pakāpieni” izveide” veicamajiem būvdarbiem. Būvuzraudzību veiks būvuzraugs Vladimirs Haritonovs.

                                                                        

 E. Lielojure,

                                                           projekta vadītāja

-----------------------------------------------------------------

 

Riebiņos uzsākta projekta „Sagādā svētkus sev un saviem bērniem” realizācija

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.  Projekta pieteikums tika iesniegts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

Projekta „Sagādā svētkus sev un saviem bērniem” mērķis ir pamatlīdzekļu iegāde Riebiņu novada bērnu un ģimeņu ar bērniem brīvā laika pavadīšanai, kā arī lauku dzīves kvalitātes veicināšana Riebiņu novadā.

Riebiņu novada dome pēc tirgus izpētes veikšanas, noslēdza līgumu ar SIA “LGK atrakcijas”, kas ir Latvijas uzņēmējs ar atrašanās vietu Siguldā, un kas ražo piepūšamās gumijas atrakcijas. Projekta ietvaros tiks iegādāts sumo tērpu komplekts, kas sastāvēs no diviem sumo tērpiem, divām ķiverēm un cīņas paklāja.  Rotaļu cīņas mērķis ir izgrūst pretinieku ārpus paklāja robežām. Sumo tērpu komplekts būs pieejams Riebiņu novada domes un pašvaldības iestāžu rīkotajos pasākumos, sacensībās utt. Rotaļu cīņa būs bez maksas.

Projekts tiks realizēts līdz šī gada 1. septembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2662 (tajā skaitā PVN), no kuriem EUR 1005,11 ir publiskais finansējums, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1656,89 (tajā skaitā PVN).

 

Projektu vadītāja

Iveta Šņepste

-----------------------------------------------------------------------

 

Tiek uzsākti būvdarbi projekta

„Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā

II kārta” ietvaros

 

Riebiņu novada Riebiņu ciemā tiek realizēti pateicoties Eiropas Savienības fonda projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” realizācija, kuru atbalstījusi Vides ministrija, sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, vides piesārņojuma samazināšana, ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana un energoresursu racionāla izmantošana.

Projekta kopējā summa ir 605000.00 EUR, no kurām projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 500000.00 EUR.

2014. gada 7. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „Būvfirma Vītols” līguma kopējā summa sastāda 536786.09 EUR.

Pēc līguma ar CFLA projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 500000,00 EUR, atbalsta summa ir 85 % no attiecināmām izmaksām, kuru līdzfinansē ERAF, nepārsniedzot 425000.00EUR.

Būvdarbu izpildes termiņš 2014 .gada 15. oktobris.

2014. gada jūlijā tika arī noslēgts līgums ar būvuzraugu, būvuzraudzību projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” veicamajiem būvdarbiem veikts Vladimirs Haritonovs.

2014. gada 3. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „Projektēšanas birojs „Ē. Tilgalis un partneri”,kur līguma kopējā summa sastāda 3059.17 EUR.

  

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Reitāle

-------------------------------------------------------------

 

 

Noslēgts līgums par jauniešu centra izveidi

 

Riebiņu novada dome paziņo, ka tika noslēgts līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta „Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centra „PAKĀPIENI” izveide”.

Projekts tiks īstenots līdz 2015. gada 31. maijam. Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Projekta ietvaros tiks izremontētas jauniešu iniciatīvu centra telpas, kas atradīsies Riebiņu ciematā, Viļānu ielā 1. Projekta ietvaros tiks iegādāts inventārs un aprīkotas telpas.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās izmaksas sasniedz EUR 130 316,47 apmērā. Finansējuma apjoms ir EUR 102 670,16 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums ir EUR 27 646,31.

 

--------------------------------------------------------------

Riebiņu vidusskolā ir noslēdzies projekts

"Kompleksu risinājumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Riebiņu vidusskolas ēkā"

 

2014. gada 30. jūnijā ir pabeigta projekta „Kompleksu risinājumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Riebiņu vidusskolas ēkā” Nr.15.2/68 (KFPI) īstenošana, kura ietvaros tika veikta skolas ārsienu un jumta siltināšana, veikta iekšējo tīklu rekonstrukcija, nodrošinot komforta sajūtas uzlabošanos iekštelpās un samazinot enerģijas patēriņu, iegādāti un uzstādīti zemes siltumsūkņi komplektā ar biomasas apkures katlu, siltumenerģijas ražošanas uzsākšanai no atjaunojamiem energoresursiem, veikta jaunas elektroinstalācijas ierīkošana un apgaismes līdzekļu nomaiņa, paaugstinot apgaismojuma līmeni un samazinot enerģijas patēriņu.

Projekta vispārīgais mērķis ir enerģijas patēriņa samazināšana apkures un apgaismojuma nodrošināšanai Riebiņu vidusskolā, uzsākot arī siltumenerģijas ieguvi no atjaunojamiem energoresursiem, kopumā sekmējot siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanos.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 831313.71 EUR. 75% jeb 369145.52 EUR  no projekta attiecināmām izmaksām finansēja Klimatu pārmaiņu finanšu instruments.

Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums par 155,75 tonnām/gadā. Ar projekta pabeigšanu tiks uzsākts CO2 ikgadējā patēriņa monitorings, kas ir kā pirmais solis ceļā uz Energopārvaldības sistēmas standarta ieviešanu.

 

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Reitāle

-----------------------------------------------------------------------

 

Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada

Riebiņu ciemā II kārta” īstenošana

Riebiņu novada Riebiņu ciemā ir uzsākta Eiropas Savienības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” realizācija. Projektu ir atbalstījusi Vides ministrija, sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, vides piesārņojuma samazināšana, ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana un energoresursu racionāla izmantošana.

Projekta kopējā summa ir 605000.00 EUR , no kurām projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 500000.00 EUR.

Pašlaik tiek veikta iepirkuma procedūra, tiek izvērtēti pretendenti, kuri pieteikušies iepirkumā, līdz 01.06.2014. tiks veikts iepirkuma izvērtējums un pieņemts lēmums par pretendentu, kurš ir uzvarējis iepirkumā atbilstoši PIL.

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Mazo grantu projektu konkurss

 

Riebiņu novada dome organizē mazo grantu projektu konkursu „Seno amatu prasmju saglabāšana, jaunu tūrisma produktu radīšana, tūrisma aktivitāšu veicināšana Riebiņu novadā Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2014. gadā.

Riebiņu novada tūrisma attīstībā ir potenciāls attīstīties mājražošanai, komercializējot senos arodus un prasmes – maizes cepšanas, sieru siešana, amatniecība un citi, tāpēc šogad pašvaldība nolēmusi prioritāri atbalstīt tās aktivitātes, kas saistītas ar seno amatu prasmju saglabāšana, jaunu tūrisma produktu radīšana, tūrisma aktivitāšu veicināšana Riebiņu novadā.

Idejas pamatā tiek ņemta iespēja finansiāli atbalstīt un motivēt novada iedzīvotājus, uzņēmējus, zemnieku saimniecības, pašnodarbinātas personas, biedrības un citus veikt ieguldījumu dažādu aktivitāšu veikšanā, kas saistītas ar kultūras un tūrisma popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai Riebiņu novadā.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru, veicināt tradicionālo amatu un prasmju pārmantojamību un popularizēšanu plašākā sabiedrībā.

 

Konkursa NOLIKUMS

Projekta pieteikuma veidlapa

Projekta izmaksu tāme

Projekta dalības un rezultātu pārskats

Projekta atskaite


Šogad tiek uzsākts vairāk kā pusmiljonu vērts

Riebiņu vidusskolas siltināšanas projekts

 

Riebiņu novada dome aizvadītajā gadā piedalījās Vides ministrijas izsludinātajā KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta) finansētā projektu konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 3. kārta, ar projekta pieteikumu Kompleksu risinājumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Riebiņu vidusskolas ēkā”. Jāatzīst, ka pašvaldība vairākkārt ir mēģinājusi realizēt vidusskolas siltināšanas projektu, taču līdz šim tas nebija izdevies. Jāpiebilst, ka arī šoreiz konkurence bija ļoti nopietna

Aizvadītā – 2013. gada 30. oktobrī VARAM pieņēma lēmumu Nr.15.2/68 par projekta „Kompleksu risinājumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Riebiņu vidusskolas ēkā” iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai. Projekta mērķis ir enerģijas patēriņa samazināšana apkures un apgaismojuma nodrošināšanai Riebiņu vidusskolā, uzsākot arī siltumenerģijas ieguvi no atjaunojamiem energoresursiem, kopumā sekmējot siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanos.

Plānotā projekta specifiskie mērķi (aktivitāšu uzdevumi), kuru sasniegšana sekmēs vispārējā mērķa sasniegšanu: palielināt izglītības iestādes ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturību, tādējādi uzlabojot izglītības iestādes lietotāju un apmeklētāju komforta sajūtu, samazinot enerģijas patēriņu apkures nodrošināšanai; sekmēt optimālu elektroenerģijas patēriņu apgaismojuma nodrošināšanai, nomainot apgaismes lampas un veicot ieguldījumu elektroinstalāciju nomaiņā; uzsākt atjaunojamo energoresursu izmantošanu apkurei nepieciešamās siltumenerģijas ražošanā.

Projekta ietvaros tiks siltinātas skolas ārsienas un jumts; veikta iekšējo tīklu rekonstrukcija, nodrošinot komforta sajūtas uzlabošanos iekštelpās un samazinot enerģijas patēriņu; iegādāti un uzstādīti zemes siltumsūkņi komplektā ar biomasas apkures katlu, siltumenerģijas ražošanas uzsākšanai no atjaunojamiem energoresursiem; veikta elektroinstalāciju un apgaismes līdzekļu nomaiņa, paaugstinot apgaismojuma līmeni un samazinot enerģijas patēriņu.

Projekta aktivitāšu īstenošana sekmēs 155,745 tCO2/gadā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, kas veidojas no skolas ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanas (101,136 tCO2/gadā), apkures iekārtu nomaiņas, uzsākot enerģijas ražošanu autonomā veidā ar atjaunojamiem resursiem (21,016 tCO2/gadā) un elektroinstalāciju un apgaismes ķermeņu nomaiņas skolas ēkā (3,592 tCO2/gadā), sniedzot būtisku ieguldījumu arī finanšu instrumenta mērķa sasniegšanā.

Ņemot vērā, ka projekta īstenošanas termiņš – ne vēlāk kā 2014. gada 30. jūnijs, tad projekta realizācija norisināsies līdztekus mācību procesam skolā, tādēļ pašvaldība un skolas administrācija lūdz vecākus un skolēnus būt iecietīgiem un saprotošiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 584 250.60 lati, no tām – projekta attiecināmās izmaksas ir 345 915.93 lati, no kuriem KPFI līdzekļi ir 75% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 259 436.95 lati.

Finansējuma saņēmēja - pašvaldības līdzfinansējums ir 25% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 86 478.98 latus. Projekta neattiecināmās izmaksas un domes pašfinansējums ir 238 334.67 lati.

Iepirkumu procedūras rezultātā, tiesības realizēt šo projektu ieguva firma SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5”, kurai ir liela pieredze būvdarbu veikšanā, kas saistīti ar ēku siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem.

  

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Reitāle


 

Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada

Riebiņu ciemā II kārta” īstenošana

 

Riebiņu novada Riebiņu ciemā ir uzsākta Eiropas Savienības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” realizācija. Projektu ir atbalstījusi Vides ministrija, sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta kopējā summa ir 425 196,42 lati. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 351 402 lati, atbalsta summa ir 85 % no attiecināmām izmaksām, kuru līdzfinansē ERAF, nepārsniedzot 298 691.70 latus.

Pašvaldības finansējums – 15% no attiecināmām izmaksām 52 710.30 lati un projekta neattiecināmās izmaksas – PVN izmaksas, kuras ir 73 794,42 lati.

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, vides piesārņojuma samazināšana, ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana un energoresursu racionāla izmantošana.

Projekta ietvaros ir paredzēta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (tajā skaitā spiedvada rekonstrukcija) 4199 m garumā; divu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 231 m garumā.

Projekta rezultātā plānots, ka kanalizācijas sistēmas sakārtošana nodrošinās atbilstošu notekūdeņu novadīšanu uz NAI un samazinās infiltrāciju, kā arī noplūžu iespējamību. Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve nodrošinās centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību papildus 15 ciema iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, līdz ar to tiks nodrošināta kvalitatīva dzīves vide un sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība. Izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās, kā arī samazinās vidē novadītā Pkop piesārņojuma apjoma, kas veicina ūdenstilpju aizaugšanu.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 15 mēneši – no 26.08.2013. – 26.11.2014.

  

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Reitāle

 


Izsludina mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāju iniciatīvu stiprināšana” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2013. gadā

„Riebiņu novads - veiksmīgs savā attīstībā, orientēts uz novadnieku sasniegumiem un darba novērtējumu, saistošs garāmgājējam. Novads, kur var aktīvi atpūsties, saņemt cilvēku sirsnību, atsaucību, nepieciešamo atbalstu ikdienas gaitām.”

/Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030. gadam,

 citāti no iedzīvotāju aptaujas/
 

Riebiņu novada pašvaldība izsludina mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāju iniciatīvu stiprināšana” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2013.gadā. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Riebiņu novada vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.


Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

1.Aktivitātes lietderīgai brīvā laika pavadīšanai bērniem un jauniešiem (piem. bērnu rotaļu laukumi, bērnu un jauniešu centri, sporta laukumi);

2.Vides aizsardzības un labiekārtošanas pasākumu organizēšana;

3.Veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana;

4.Teritorijas izpētes aktivitātes (piem. novada pagasta dažādu interesantu objektu fotografēšana, aprakstu veidošana u.c.) ar mērķi - novada tēla popularizēšana;

5.Jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušana sabiedrībā;

6.Sporta aktivitātes un pasākumi;

7.Kultūras, izglītības un informācijas pasākumi;

8.Vietējo produktu popularizēšanas aktivitātes.


Projektu konkursā var piedalīties reģistrētas un nereģistrētas vietējās iniciatīvas grupas, maksimālā summa vienam projektam, ko piešķir pašvaldība ir 300 LVL. Projektus jārealizē līdz šī gada beigām.


Pieteikumi projektu konkursam jāiesniedz līdz 2013. gada 4. jūlijam. Projekta iesniedzējs nolikumā norādītos dokumentus iesniedz personīgi Riebiņu novada domē, 3. stāvā 7. kab.-Attīstības un plānošanas daļā, vai pa pastu Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326.

           
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas 

Papildus informācija var saņemt pa e-pastu inese.reitale@riebini.lv.

 


Atbalstīti projekti ezeru apsaimniekošanai

 

Zivju fonda padome atbalstījusi Riebiņu novada domes iesniegto projekta pieteikumu Zivju resursu krājumu pavairošana Riebiņu novada Rušonas pagasta Kategradas ezerā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.

Ņemot vērā, ka vairākos pašvaldības ezeros notiek regulāra makšķerēšana visa gada garumā, bet zivju resursi tik ātri dabiski nespēj atražoties, pašvaldībai kā apsaimniekotājam regulāri nepieciešams papildināt zivju resursus, regulējot makšķerēšanas ietekmi uz vidi un zivju krājumiem.

Projektam no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kas paredzēti valsts atbalstam zivsaimniecības attīstībai, Riebiņu novada domei piešķirti 1798 lati, pašvaldības līdzfinansējums – 199,77 lati.

Projekta mērķis ir papildināt zivju resursu krājumus Kategradas ezerā, līdz ar to veidojot labvēlīgu vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Kategradas ezerā šovasar tiks ielaisti 12 700 zandartu mazuļi, ko piegādās SIA „Rūjas zivju audzētava”.

Pozitīvs rezultāts pašvaldībai no Zivju fonda saņemts arī par projekta pieteikumu Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Riebiņu novada ūdenstilpnēs” pasākumā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma”.

Makšķernieki labprāt izmanto Riebiņu novada ezeru ūdeņus, lai iegūtu lomu, taču līdz šim atbilstoši pētījumi, kas noteiktu ezera stāvokli, kā arī definētu plānus turpmākai darbībai ir veikti tikai sešos pašvaldības ezeros.

Ņemot vērā, ka aizvadītajā gadā sešos novada ezeros: Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas un Salmeja ezerā tika ieviesta licencētā makšķerēšana, pašvaldībai nepieciešams izstrādāt zinātniski pamatotus plānus – zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus par zivju resursu izmantošanu ezeros, lai zivsaimnieciskā darbība nekaitētu nedz sugu daudzveidībai un zivju krājumam, nedz citām vides prasībām.

Pateicoties Zivju fonda atbalstam, iegūts finansējums šo zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrādei Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas un Salmeja ezeram.

Lai realizētu projektu, pašvaldība slēgs sadarbības līgumu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”, kas veic zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi.

Zivju fonda piešķirtais finansējums ir 2541 lats, pašvaldības līdzfinansējums – 277,68 lati. Projektu plānots realizēt 2013. gada vasaras mēnešos.

 

Antra Meluškāne,

projektu vadītāja


Par Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam apstiprināšanu

 

Riebiņu novada dome informē, ka ar 2012. gada 14. augusta sēdes lēmumu Nr. 9 (protokols Nr. 11) ir apstiprināts Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr. 9. „Par Riebiņu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs ir SIA "Grupa 93" (adrese K. Barona iela 3-4, Rīga, tālr. 67217043) sadarbībā ar Riebiņu novada pašvaldību. Ar apstiprināto teritorijas plānojumu, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par Vides pārskatu var iepazīties interneta mājaslapā  www.riebini.lv, kā arī Riebiņu novada domē (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads), Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu, Silajāņu un Rušonas pagastu teritoriālajās pārvaldēs darba dienās darba laikā.


Realizēti Zivju fonda finansētie projekti

 

Zivju fonda padome daļēji atbalstījusi Riebiņu novada domes iesniegto projekta pieteikumu pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.

No Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kas paredzēti valsts atbalstam zivsaimniecības attīstībai, Riebiņu novada domei tika piešķirti 1229,48 lati projektam „Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Bicānu ezerā un Jāšezerā”. Tādējādi Jāšezerā tika ielaisti 9458 zandartu mazuļi, kurus piegādāja SIA „Rūjas zivju audzētava”. Projekta īstenošana devusi iespēju palielināt ezera zivju krājumus, kas labvēlīgi ietekmēs makšķerēšanas, rekreācijas un tūrisma attīstību Riebiņu novadā.

Zivju fonda padome daļēji atbalstījusi Riebiņu novada domes iesniegto projektu pieteikumu „Zivju resursu uzraudzības efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ezeros”. Projekta ietvaros pašvaldības kārtībniekiem – zivju inspektoriem darbam iegādāts jauns laivas motors 1529,39 latu apmērā. Ar jauno aprīkojumu būs iespējams ātrāk novērst pārkāpumus un nepilnības, ko rada iedzīvotāji vai tūristi, atrodoties pašvaldības ūdeņos.

Pateicoties tam, ka pamazām tiek sakārtota ezeru apsaimniekošana, izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi ezeriem un ieviesta licencētā makšķerēšana, pašvaldībai ir iespējas realizēt šos projektus, iegūstot Zivju fonda finansējumu apmērā līdz pat 100%.

 

Projektu vadītāja

Antra Meluškāne


 

Sīļukalna kultūras namā noslēgusies vienkāršotā rekonstrukcija

 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" ietvaros tika realizēts projekts „Riebiņu novada Sīļukalna kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija”.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Kā projekta specifiskais mērķis tika izvirzīts veikt Riebiņu novada Sīļukalna kultūras nama vienkāršoto rekonstrukciju, sakārtojot un labiekārtojot ēku un tās apkārtni, līdz ar to paaugstinot kultūras dzīves efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti visiem iedzīvotājiem, kas vēlēsies paaugstināt savas kultūras dzīves efektivitāti.

Projekts Sīļukalna kultūras namā realizēts divos posmos: 1) sadalot palīgtelpu, ierīkotas labierīcības – sieviešu un vīriešu tualetes, kā arī ierīkoti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas līdz šim kultūras namā nebija pieejami; 2) ierīkotas vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu iekārtas.

Būvdarbus objektā laika posmā no 2012. gada aprīļa līdz septembrim veica SIA „Preiļu celtnieks”, kopējā līgumcena sasniedza 30 950,36 Ls (bez PVN), attiecināmo izmaksu summa pēc projekta pieteikuma bija 30 000 latu, savukārt publiskais finansējums 90% apmērā – 27 000 latu.

                                                                              Antra Meluškāne,

                                                                              projektu vadītāja

 


Pabeigti būvdarbi un nodots ekspluatācija pašvaldības

autoceļš Krištobi – Meža Mičulīši Stabulnieku pagastā

 

           

Riebiņu novada dome pērnā gada novembrī iesniedza piecus projekta pieteikumus Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātajā Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ceļu un ielu rekonstrukcijas darbiem, kuri šī gada februārī tika apstiprināti. Tādējādi jau šogad tika uzsākti vērienīgi būvdarbi uz novada autoceļiem: Krištobi – Meža Mičulīši Stabulnieku pagastā; Rušonas pagasta Kastīres ciema Liepu ielas gājēju ietves izbūve, satiksmes organizācijas ceļa zīmju uzstādīšana, apgaismojuma ierīkošana; Soboļevka – Priževoiti ceļa rekonstrukcija Galēnu pagastā; kā arī divu ceļu rekonstrukcija Sīļukalna pagastā: Brokas – Jaungaiļi – Bojāru Eriņi – Brokas un Reiņi – Brokas.

Šī gada 13. augustā ekspluatācijai tika nodots pirmais no pieciem ceļu sakārtošanas objektiem – Riebiņu novada Stabulnieku pagastā esošais ceļš Krištobi – Meža Mičulīši, kur kopējās izmaksas sasniedza 241 221,08 lati, no tām attiecināmās – 197 722,20 lati. Ceļa rekonstrukcijas darbus posmā 0.00 – 3.43 km saskaņā ar iepirkumu un noslēgto līgumu veica SIA „Krustpils”

Jāteic, ka Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Krištobi –Meža Mičulīši km 0.00-3.43 rekonstrukcija ir pirmais nopietnais ceļa remonts kopš 2008. gada. Finansiālā krīze valstī apstādināja ceļu infrastruktūras atjaunošanu un attīstību uz vairākiem gadiem. Tika likvidēts ceļu fonds, valsts finansējums ceļiem katastrofāli saruka. Arī pašlaik naudas pietiek vien neatliekamiem ikdienas uzturēšanas remontdarbiem. Beidzot valsts deva pieeju kredītiem, lai varētu startēt Eiropas atbalsta projektos, jo Riebiņu novadam nav tādu līdzekļu, lai pastāvīgi būvētu ceļus.

Autoceļš Krištobi – Meža Mičulīši km 0.00-3.43 ir nozīmīga pārvietošanās artērija Stabulnieku pagastā, kas kalpo arī kā skolēnu pārvadāšanas maršruts. Rudens lietavu un pavasara šķīdoņa laikā šis ceļa posms bija praktiski neizbraucams. Ziemās ceļu regulāri aizputināja, jo ceļš bija tik tālu nolietojies, ka atradās zemāk par apkārtējiem laukiem. Šī un citu ceļu rekonstrukcijas projekti tika izstrādāti jau 2007. gadā.

Pašvaldības ceļu remonti Riebiņu novadā notiek saskaņā ar izstrādāto Prioritāro ceļu remontdarbu sarakstu. Valsts piešķirtā mērķdotācija katram pagastam tiek godīgi sadalīta atkarībā no ceļu kopgaruma un to nozīmes. Remontdarbos tiek ievērots pēctecības princips, lai noteiktā laika periodā katrā pagastā notiktu ceļu remontdarbi. Stabulnieku pagasta ļaudis aktīvi nodarbojas ar lauksaimniecību un lopkopību. Ir ļoti svarīgi, lai jebkuros laika apstākļos būtu iespējams piegādāt lopbarību un aizgādāt svaigprodukciju (piens utt.). Tāpat piekļūšanas iespējas attālākām vietām veicina to apdzīvotību un attīstību.

Stabulnieku pagastā jau kopš padomju laikiem ir labi attīstīts ceļu tīkls. Šis ceļš bija praktiski vienīgais, kurš nespēja pildīt savas funkcijas. Rekonstrukcijas projekta ietvaros tika izrakti ceļa sāngrāvji, iztīrīti atvadgrāvji un izbūvētas jaunas caurtekas. Ceļam izbūvēta smilts drenējošā (salturīgā) kārta un jauns grants segums. Ceļa posmos, kur pazemes gruntis ir mazāk noturīgas, ieklāts ģeotekstils ceļa segas pastiprināšanai. Katram blakus esošajam zemes īpašumam ir nodrošināta piekļūšana ceļam, izbūvējot nobrauktuves. Veikta meliorācijas sistēmas attīrīšana no sanesumiem.

Jāpiebilst, ka gan minētajam autoceļam Stabulnieku pagastā, gan pārējo objektu un projekta kopējais mērķis ir rekonstruēt pašvaldības autoceļus, uzlabojot Riebiņu novada publiskās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, kas veicinās apdzīvotības saglabāšanos.

Tā projekta „Riebiņu novada Rušonas pagasta Kastīres ciema Liepu ielas gājēju ietves izbūve, satiksmes organizācijas ceļa zīmju uzstādīšana, apgaismojuma ierīkošana” ietvaros paredzēts izbūvēt Rušonas pagasta Kastīres ciema Liepu ielā gājēju ietvi un ierīkot tās apgaismojumu. Būvniecības darbus saskaņā ar iepirkumu un noslēgto līgumu veic SIA „Aļņi AS”. Projekta kopējās izmaksas sasniedz 58 701,65 latus, no tām attiecināmās izmaksas ir 48 116,11 lati.

Projekta „Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Soboļevka – Priževoiti rekonstrukcija” darbus no 0.00 līdz 2.25 km saskaņā ar iepirkumu un noslēgto līgumu veic AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons. Kopējās projekta izmaksas 115 554,31 lats, no tām attiecināmās izmaksas – 94 716,65 lati.

Savukārt projekta „Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Brokas – Jaungaiļi – Bojāru Eriņi – Brokas rekonstrukcija” kopējās izmaksas ir 54 187,80 lati, no tām attiecināmās – 45 235,90 lati. Ceļa rekonstrukcijas darbus posmā 3.46 – 4.53 km saskaņā ar iepirkumu un noslēgto līgumu veic SIA „Aļņi AS”.

Projekta „Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Reiņi – Brokas rekonstrukcija” paredzēta posmā 0.00 – 0.78 km, sasniedzot kopējām izmaksām 39 418,04 lati, no tām attiecināmās izmaksas ir 32 309,87 lati. Minētā ceļa posma rekonstrukcijas darbus saskaņā ar iepirkumu un noslēgto līgumu veic SIA „Aļņi AS”. Šo projektu īstenošana ir līdz 2012. gada oktobrim.


 

 

Paziņojums par Riebiņu novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju

 

Ar Riebiņu novada domes 2012. gada 12. jūnija sēdes lēmumu Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam un Vides pārskata pilnveidotā redakcija ir noteikta par galīgo redakciju. Ar pilnveidotās galīgās redakcijas plānošanas dokumentiem var iepazīties Riebiņu novada mājas lapā internetā http://www.riebini.lv/lv/pasvaldiba/teritorijasp, Riebiņu novada domes pagastu teritoriālajās pārvaldēs, kā arī Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļā, Saules 8, Riebiņi, Riebiņu novads, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas līdz šī gada 19. jūlijam, adresējot Riebiņu novada domei (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV – 5326) vai elektroniski pa e - pastu riebini@riebini.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām – reģistrācijas nr., reģistrācijas un darbības vietas adreses.

Plānošanas dokumentu izstrādātājs SIA „Grupa93”, tālr. papildus informācijai 67217043.

Plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/AP1A/VRAA/022 „Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros.


Uzsākta projekta "Concepts of roadside infrastructure and rest areas" īstenošana

Latvijas Transporta Attīstības un Izglītības Asociācija sadarbībā ar Latvijas autopārvadātāju nacionālo asociāciju (LANA), Kauņas Tehnoloģisko Universitāti (Lietuva), Lietuvas nacionālo kravas ekspeditoru asociāciju (LINEKA) uzsāka projekta „Concepts of roadside infrastructure and rest areas” īstenošanu Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gada ietvaros. Projekta mērķis sniegt tehnisko un metodoloģisko atbalstu transporta infrastruktūras uzlabošanai, drošu stāvvietu un atpūtas vietu izveidei E-ceļu tīklā Latvijas un Lietuvas pārrobežu teritorijā.

Par galvenajiem kritērijiem tiek uzskatīti: braucēju un kravu drošība un mobilitāte, pakalpojumu kvalitāte, vides aizsardzība un tūrisma atbalsts. Ieinteresētās puses – valsts iestādes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, kravu pārvadātāji, abu valstu iedzīvotāji un viesi.

 

RU

 Латвийская Ассоциация Развития транспорта и

образования в партнерстве  с Латвийской национальной ассоциацией автоперевозчиков (LANA), Каунаским  технологическим университетом (Литва), Литовской  национальной ассоциацией  грузо-экспедиторов (LINEKA) начала  реализацию проекта  «Концепции  дорожной инфраструктуры  и мест отдыха» в рамках   программы   Латвийско-Литовского приграничного сотрудничества 2007-2013 года.  Цель проекта - оказать техническую и методологическую поддежку  для улучшения   транспортной инфраструктуры  и устройства безопасных   стоянок  и мест отдыха вдоль трасс европейского значения  на Латвийско-Литовской приграничной территории.

В качестве главных критериев рассматриваются: безопасность перевозки  грузов и пассажиров, качество услуг, защита окружающей среды и поддержка туристов. Заинтересованные стороны – государственные учреждения, самоуправления, негосударственные организации, грузоперевозчики, жители  и гости обоих государств.

 

EN

Latvian Transport Development and Education Association in cooperation with  Latvian national road hauliers association (LANA), Kaunas University of Technology ) (Lithuania) and Lithuanian national freight forwarding association „LINEKA“ has started up  the implementation  of  the project  “Concepts of roadside infrastructure and rest areas” within  Latvian-Lithuanian Cross Border Cooperation Programme 2007-2013.  Project is aimed to provide technical and methodological support for  improvement of  road transport infrastructure and development of safe parking and rest areas along the E-routes in Latvia-Lithuanian Cross Border area

Main project issues will cover cargo and passengers security, transportation service quality, roadside environment protection and tourist support. Main target groups - state institutions, municipalities, non-government organizations, cargo carriers, local communities’ population and visitors of both the countries.


 

Riebiņos uzsākta projekta „Sociālo pakalpojumu centra izveide Riebiņu novadā” realizācija
 Projekta pieteikums tika iesniegts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

Projekta mērķis ir izveidot sociālo pakalpojumu centru Riebiņu novada iedzīvotājiem, kas nodrošinās higiēnas pakalpojumus: dušas, veļas mazgāšanu, lietotu apģērbu maiņas un apģērbu labošanas iespējas. Dušas, veļas mazgāšanas, lietotu apģērbu maiņas un apģērba labošanas punkta izveidošana būs jauni sociālie pakalpojumi Riebiņu novadā, kas radušies pēc Riebiņu novada domes Sociālā dienesta speciālistu iniciatīvas.

Sociālo pakalpojumu centrs tiks ierīkots pašvaldībai piederošajā Riebiņu ambulances ēkā, kur šobrīd darbojas aptieka, ģimenes ārstu prakses vietas un ārstnieciskie kabineti, frizētava. Visu minēto pakalpojumu pieejamība vienuviet būtiski atvieglos iedzīvotāju vajadzības.

Projekta ietvaros Sociālā centra izveidei plānota divu telpu vienkāršotā renovācija – logu un durvju maiņa, kosmētiskais remonts, sanitārā mezgla atjaunošana. Pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai paredzēts iegādāties veļas mazgājamās mašīnas un veļas žāvētāju, ierīkot dušas telpu. Papildus 2 renovētajām telpām plānots labiekārtot telpu ar plauktu sistēmu un šūšanas galdu lietotu apģērbu maiņas punktam un apģērbu labošanai. Ēkas gaitenī paredzēts ierīkot atpūtas un uzgaidāmo vietu klientiem.

Sociālo pakalpojumu centra piedāvātie pakalpojumi būs maksas, taču Sociālais dienests plāno ieviest arī atvieglojumus mērķgrupai (trūcīgajām personām, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem un invalīdiem).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sasniedz 9176,65 latus, 90% no attiecināmajām izmaksām ir publiskais finansējums, pašvaldības līdzfinansējums –4676,65 lati (tajā skaitā PVN). Aprīkojuma iegādei tiks slēgts līgums ar SIA „Lindstell”, bet telpu remontdarbus veic SIA „Shoker”.

 

Projektu vadītāja

Antra Ivanāne


 

 

Noslēdzies projekts „Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija”

Riebiņu novada dome kopš 2009. gada 22. decembra īstenoja projektu “Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija”. Projekta mērķis bija Riebiņu novada izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, līdz ar to uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Projekta ietvaros piecām Riebiņu novada izglītības iestādēm tika iegādātas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Rušonas pamatskolai: 9 stacionārie datori, 2 portatīvie datori, 1 multimediju kabineta aprīkojums un ierīkots viens lokālais datortīkls, Dravnieku pamatskolai – 11 stacionārie datori, 2 portatīvie datori, 1 multimediju kabineta aprīkojums un ierīkots viens lokālais datortīkls, Galēnu pamatskolai – 5 stacionārie datori, 2 portatīvie datori, 1 multimediju kabineta aprīkojums un ierīkots viens lokālais datortīkls, Sīļukalna pamatskolai – 4 stacionārie datori, 2 portatīvie datori, 1 multimediju kabineta aprīkojums un ierīkots viens lokālais datortīkls, Silajāņu pamatskolai – 2 portatīvie datori un 1 multimediju kabineta aprīkojums.

Projekts tika realizēts par kopējo summu 47 791,92 lati, kas ir 100% attiecināmās izmaksas. Projekta īstenošanas rezultātā jauniegādātās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nodrošinās efektīvāku un kvalitatīvāku izglītības procesu Riebiņu novada izglītības iestādēs.

 

I. Kudiņa,

projekta „Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija” vadītāja


 

Veiksmīgi realizēts projekts "Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pārvaldes, kultūras nama un pamatskolas katlu mājas modernizācija"

 

Projekta rezultātā ir modernizēta Riebiņu novada Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes, kultūras nama un pamatskolas katlu māja, līdz ar to tiks samazināta siltumnīcefekta gāzu emisija, kas veidojās fosilā kurināmā un neefektīvu siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju izmantošanas ietekmē.

Projekta rezultātā firma, kas tika izvēlēta atbilstoši iepirkuma procedūrai, SIA”KSD ECO HEAT” piegādāja jaunu moduļa tipa katlu māju, kurā atrodas biomasas apkures katls, tādējādi ir nodrošināta pāreja no fosilo uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

 Inese Reitāle


 

Sīļukalnā uzstādīs jaunu moduļa tipa katlu māju

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir apstiprinājusi projektu „Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pārvaldes, kultūras nama un pamatskolas katlu mājas modernizācija”.

2011. gada 23. septembrī LR VARAM un SIA „Vides investīciju fonds” noslēdza līgumu ar Riebiņu novada domi par projekta „Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pārvaldes, kultūras nama un pamatskolas katlu mājas modernizācija” Nr. KPFI-12/172 īstenošanu.

Projekta pamatuzdevums ir Riebiņu novada Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes, kultūras nama un pamatskolas katlu mājas modernizācija ar mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, kas veidojas fosilā kurināmā un neefektīvu siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju izmantošanas ietekmē.

Projekta apakšmērķis ir esošo apkures iekārtu, kura ražo siltumenerģiju, patērējot akmeņogles, aizstāt ar jaunu moduļa tipa katlu māju, kurā atradīsies biomasas apkures katls, tādējādi nodrošinot pārreju no fosilo uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz: oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 89.06 tonnas CO2 gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 2.40 kgCO2/latiem.

Projekta īstenošanas termiņš saskaņā ar projekta īstenošanas laika grafiku ir no 16.09.2011. jeb no līguma noslēgšanas dienas līdz 08.03.2012.

Projekta kopējās izmaksas ir 51 288 lati, no tiem projekta attiecināmās izmaksas ir 49 288 lati: klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi ir 75% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 36 966 lati un finansējuma saņēmēja līdzfinansējums – 25% apmērā no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 12 322 latus.

Šobrīd ir uzsākta iepirkuam procedūra - izsludināts atklāts konkurss "riebiņu novada Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes, kultūras nama un pamatskolas apkures kompleksa piegāde".

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Reitāle

 


 

Biedrība realizē projektu „Galda spēļu iegāde bērniem un jauniešiem”

           

Riebiņu novada Rušonas pagasta biedrība „Mēs Rušonai” ir realizējusi VAS „Hipotēku un zemes banka” Klientu kluba „Mēs paši” 2011. gadā izsludinātā projektu konkursa atbalstīto projektu „Galda spēļu iegāde bērniem un jauniešiem”.

Projekta mērķis – aktīvas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo spēju attīstīšana un bērnu integrēšana sabiedrībā un galda spēļu iegāde bērniem un jauniešiem.

Projekta ietvaros tika nopirkti tenisa un novusa spēļu galdi, kā arī saviem spēkiem veikts telpu kosmētiskais remonts. Izveidota informatīvā lapa par iespējām pavadīt brīvo laiku un izmantot galda spēles biedrības telpās. Projekta izmaksas – 250 lati.

Ar 8. oktobri bērni un jaunieši var apmeklēt biedrības telpas Rušonas pagasta Aglonas stacijas ciematā un nodarboties ar sportiskām aktivitātēm.

 

                                  Projekta vadītājs

Dainis Alžāns


 

Biedrība realizē projektu „Sabiedriskā centra izveidošana un labiekārtošana Rušonas pagasta iedzīvotājiem”

 

Riebiņu novada Rušonas pagasta biedrība „Mēs Rušonai” ir realizējusi ES ELFLA atklātā projektu konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” rīcību – atbalsts vietējām iniciatīvas grupām sabiedrisko centru izveidei un darbības nodrošināšanai. Projekta kopējās izmaksas – 7173.82 lati, no kuriem 10% līdzfinansēja Riebiņu novada dome.

Projekta mērķis bija labiekārtot un izremontēt telpas sabiedriskā centra izveidei. Projekta realizācijas laikā tika renovēta un labiekārtota telpa, nomainīts vecais grīdas segums uz ozola parketu, uzmontēti jauni piekaramie griesti ar apgaismojumu un ugunsdrošības signalizāciju, ierīkota spoguļu siena, tika iegādāts projektors un portatīvais dators.

Sabiedriskā centra telpās būs iespēja darboties pašdarbības kolektīviem, deju, drāmas un vokālajiem ansambļiem, visu vecumu grupām aktīvi un interesanti pavadīt brīvo laiku, kā arī pievērsties vaļaspriekiem un hobijiem. Sadarbībā ar nodarbinātības valsts aģentūru tika izveidota jauna darba vieta. Sabiedriskais centrs savu darbību uzsāka šī gada 8. oktobrī.

 

                                         Projekta vadītājs

Dainis Alžāns


               

 

 

Svinīgi atklāta sociālā dzīvojamā mājā „Rudenāji”

 

Noslēdzoties veiksmīgai projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Rudenāji” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” realizācijai, sociālā dzīvojamā māja „Rudenāji” 2011. gada 3. oktobrī tika svinīgi atklāta. Projekta gaitā sociālai dzīvojamai mājai „Rudenāji” tika veikta jumta atjaunošana ar pārseguma siltināšanu, tai skaitā arī bēniņu pārseguma papildus siltināšana, nomainīti logi ēkā, nosiltinātas ārsienas, veikta ieejas mezgla rekonstrukcija, nosiltināts pagraba pārsegums, veikts telpu kosmētiskais remonts, ierīkota ventilācijas sistēma un ugunsdzēsības, apziņošanas un zibens aizsardzības sistēma, nomainīta elektroinstalācija un gaismas ķermeņi ēkā, renovēta ūdensvada un kanalizācijas sistēma, ierīkota centrālās apkures sistēma un labiekārtota teritorija.

Šobrīd mājā dzīvo seši Riebiņu novada iedzīvotāji. Pavisam ir paredzētas 20 vietas. Dzīvojamā māja „Rudenāji” ir aprīkota ar mēbelēm un sadzīves iekārtām, kas ļauj iemītniekiem pilnvērtīgi dzīvot.

Riebiņu novada dome turpinās piesaistīt Eiropas savienības struktūrfondu līdzekļus apkārtējās vides uzlabošanai.

 

I. Kudiņa,

projekta koordinatore


 Tiek pagarināts projekta „Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanas laiksTiek pagarināts projekta „Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanas laiks

 

2009. gada 22. decembrī Riebiņu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta “Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 42 416,29 lati, un tās 100% apmērā finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta mērķis ir Riebiņu novada izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, līdz ar to uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt piecas Riebiņu novada skolas ar atbilstošu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kurā ir plānots iegādāties 10 portatīvos datorus, 29 stacionāros datorus, 5 multimediju tehnikas komplektus un attīstīt 4 lokālos datortīklus.

Pērnā gada martā firma SIA „AXEL” izbūvēja lokālos datortīklus Sīļukalna pamatskolā, Dravnieku pamatskolā, Galēnu pamatskolā un Rušonas pamatskolā. Lokālie datortīkli ir savienoti ar skolās jau esošajiem lokālajiem tīkliem. Lokālo datortīklu uzstādīšanas darbi ir veiksmīgi pabeigti.

Projekta īstenošanas laiks sākotnēji tika paredzēts no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam, bet vadoties no 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanas virzības, kas ir saistīts ar iepirkuma procedūru, un kuru rīko Izglītības un zinātnes ministrija, projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2012. gada 30. jūnijam.

 

I. Kudiņa,
projekta „Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija” vadītāja


 

 

Tiek pagarināts projekta ”Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu rajona Riebiņu novada ciemā Galēni” īstenošanas termiņš

 

Riebiņu novada dome paziņo, ka objekta “Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu rajona Riebiņu novada ciemā Galēni”, kas notiek saskaņā ar ERAF projektu (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/023/057) īstenošanas termiņš tiek pagarināts.

Līdz ar to, ka bija radušās problēmas, kas saistītas ar atskaišu iesniegšanu un paveiktajiem darbiem, šis projekts tiek pagarināts līdz 2011. gada 5. novembrim. Šajā laika periodā tiks novērstas nepilnības, kas saistītas ar projekta dokumentāciju, veikts galīgais norēķins ar SIA „Hektors” par padarītajiem darbiem, kā arī objekts tiks nodots ekspluatācijā.

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Reitāle


 

e

 

Bērni no Riebiņu novada - dzīvnieku terapijas nometnēs

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”/„Cured by animals” ietvaros jūnija sākumā tika organizētas divas starptautiskās vasaras nometnes Latvijas un Lietuvas bērniem.

No 6. līdz 10.jūnijam Riebiņu novada Silajāņos notika pirmā nometne, kurā no Riebiņu novada piedalījās divi bērni no sociālā riska un daudzbērnu ģimenēm vecumā no 6 līdz 11 gadiem. Nometnes laikā bērni saņēma individuālu dzīvniekterapijas kursu, kas stiprina bērnu fizisko un emocionālo stāvokli. Zirgi, suņi, truši, kāmīši, jūrascūciņas nometnes laikā strādāja kā dzīvnieku terapeiti un uzlaboja bērnu emocionālo stāvokli. Pēc terapijas nodarbībām nometnes bērni aktīvi pavadīja laiku sportojot, dodoties pārgājienos, peldot, zīmējot, dziedot, dejojot un rotaļājoties. Kopā nometnē piedalījās 16 bērni no Lietuvas un 24 bērni no Latvijas.

Otrā starptautiskā nometne norisinājās no 13. līdz 17.jūnijam Kaltanenai, Svencones rajonā, Lietuvā un tās aktivitātes bija līdzīgas kā Silajāņu nometnē. Šajā nometnē piedalījās 40 bērni vecumā no 12 līdz 16 gadiem. No Riebiņu novada nometnē piedalījās divi bērni.

Projekta aktivitātes turpināsies arī jūlijā, kad Riebiņu novada mediķiem, kā arī vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, tiks piedāvāti praktiski semināri Rēzeknē un Krāslavā par dzīvniekterapiju.

Projektā „Cured by animals” kopā piedalās 16 partneri, kur 4 pašvaldības ir no Lietuvas un 12 pašvaldības no Latvijas, vadošais projekta partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.

Riebiņu novada domes projekta budžets ir 9998,00 EUR, no kuriem 85%, tas ir 8498,30 EUR tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums –  1499,70 EUR.


Ineta Anspoka,

koordinatore Riebiņu novadā

 


 

Rit darbs pie Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes

 

Kādu redzam Riebiņu novada attīstību tuvākā un tālākā nākotnē? Kādi būs novada izaugsmes stratēģiskie mērķi, uzdevumi un to risinājumi, uz kādu nākotnes vīziju tieksimies un ko gribēsim sasniegt?

Šādi jautājumi tiek apspriesti un risināti Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes darba grupās projekta "Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde" (vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/022) ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu Riebiņu novada domē. Tas tiks realizēts, izstrādājot ilgtermiņa termiņa plānošanas dokumentu – Riebiņu novada teritorijas plānojumu un vidēja termiņa plānošanas dokumentu – Riebiņu novada attīstības programmu. Dokumenti, caur kuriem tiks realizēta efektīva, līdzsvarota un ilgtspējīga attīstības politika pašvaldībā.

Lai piesaistītu kvalitatīvus speciālistus plānošanas dokumentu izstrādei, atbilstoši LR likumdošanai, tika organizēts iepirkums. Iepirkumā „Riebiņu novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrāde” un „Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrāde” piedāvājumus iesniedza trīs pretendenti, bet par iepirkuma uzvarētāju tika noteikta firma SIA „Grupa93”, ar kuru arī tika noslēgts līgums.

Ar jaunu vietējā līmeņa plānošanas dokumentu izstrādi Riebiņu novadā tiks radīti priekšnoteikumi kvalitatīva pašvaldības attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai turpmākajos 12 gados, tajā pēc iespējas vairāk iesaistot sabiedrību un nozares speciālistus. Pašvaldības teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādē tiks ņemtas vērā aktuālās ekonomiskās situācijas izmaiņas valstī, kuras ir ietekmējušas iepriekšējo plānošanas dokumentu aktualitāti un īstenošanas iespējas.

Tāpēc, lai noskaidrotu speciālistu viedokli attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei, 2.,3. un 25. maijā kopā bija sanākušas 5 darba grupas: infrastruktūras darba grupa; uzņēmējdarbības darba grupa; kultūras un sporta darba grupa; veselības, nodarbinātības un sociālās jomas darba grupa.

Darba grupās SIA „Grupa 93” pārstāvji iepazīstināja ar secinājumiem par ekonomisko situāciju Riebiņu novadā un nozaru atbalsta instrumentiem: statistikas rādītājiem, telpisko analīzi novadā un secinājumiem.

Vēlāk sekoja darba grupu komentāri par esošo situāciju un diskusijas par jautājumiem: stratēģiski nozīmīgi jautājumi Riebiņu novadam (periodā 2012. – 2018.gadam), faktori, plānošanas dokumenti valsts un reģiona līmenī, mērķi 2018. gadam, nākotnes redzējums, prioritāri risināmie jautājumi nozaru attīstības veicināšanai Riebiņu novadā (projekti, pasākumi, teritorijas).

Uz doto brīdi tiek izstrādāts Riebiņu novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam un Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam 1. redakcijas darba variants.

Plānotais attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks: 1. redakcija – 2011. gada jūnijs, sabiedriskā apspriešana – 2011.gada jūlijs.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas no 2010. gada 21. decembra līdz 2011. gada 30. septembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 44 877 lati, Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Ilze Kudiņa,

projekta vadītāja


 

Turpinās renovācijas darbi sociālajā mājā „Rudenāji” Galēnos

 

Riebiņu novada Galēnos tiek īstenots projekts „Sociālās dzīvojamā mājas „Rudenāji” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Projekta mērķis ir palielināt sociālā dzīvojamā fonda energoefektivitāti, uzlabojot tā kvalitāti un ilgtspēju, kā arī uzlabot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus un nodrošināt vienlīdzīgu vides pieejamību.

 Kopš 2009. gada jūnija noris renovācijas darbi, kurus veic SIA „Svente Holding”. Sociālās dzīvojamās mājas „Rudenāji” renovācijas darbu ietvaros ir pabeigti elektromontāžas darbi; sienu, logu, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšanas darbi; ierīkota ventilācijas sistēma; ierīkota ūdens kanalizācijas centrālās apkures sistēma, kā arī citi darbi, kas ir saistīti ar šīm aktivitātēm. Ir atlikuši teritorijas labiekārtošanas darbi un kosmētiskā remonta darbi.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2009. gada aprīļa līdz 2010. gada decembrim.

 

I. Kupre,

projekta koordinatore


 

Riebiņu novadā ir pabeigti divi ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti

 

 

Riebiņu novadā ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi norisinās jau no 2009. gada, kad tika saņemts Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, lai realizētu ūdenssaimniecības projektus Galēnu, Gaiļmuižas un Riebiņu ciemos. Uz doto brīdi pabeigti ir divi objekti – Gaiļmuižas un Riebiņu ciematā.

Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu rajona Riebiņu novada ciemā Riebiņi ieviestās projekta aktivitātes.

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:

·        Esošā ūdensapgādes urbuma „Riebiņi-3” tamponāža;

·        Jauna urbuma "Riebiņi-4" izbūve un pieslēgšana atdzelžošanas stacijai;

·        Jauna urbuma "Riebiņi-5" izbūve un pieslēgšana atdzelžošanas stacijai;

·        Ūdens rezervuārs V=197 m3 ar otrā pacēluma sūkņiem ;

·        Ūdens sagatavošanas kompleksa Q=20 m3/h izbūve.

Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai:

·        Centrālās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 rekonstrukcija, ražība 20 m3/h, elektroniskais notekūdeņu plūsmas mērītājs;

·         Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 izbūve (pārnešana), ražība 0,6 m3/h, jauns spiedvads L= 175 m;

·        NAI izbūve, izveidojot mūsdienīgas NAI ar ražību 150 m3/dnn.

Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai:

·        Ūdensapgādes tīkla izbūve L=778.6m;

·        Autonomas elektrības barošanas stacijas (dīzeļģeneratora) iegāde un uzstādīšana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 307 239.97 lati, atbalsta summa – 95% no attiecināmajām izmaksām jeb 291 877.97 lati. ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām – 261 153.97 lati; Valsts budžeta finansējuma – 10 % no attiecināmajām izmaksām 30 724 latu apmērā un pašvaldības finansējums – 118 912.86 lati.

Projekta ūdenssaimniecības attīstība Preiļu rajona Riebiņu novada ciemā Gaiļmuiža ieviestās projekta aktivitātes.

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:

·  Esošā ūdensapgādes urbuma „Gaiļmuiža -1” atjaunošana;

·  Jauna urbuma „Gaiļmuiža -2” izbūve;

·  Ūdens atdzelžošanas stacijas Q=3 m3/h izbūve, ar spiedkatliem 1 m3;

·  Ūdensapgādes tīklu ciema centrā rekonstrukcija L= 1780 m.

            Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai:

·  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar ražību 25 m3/dnn.

            Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai:

·        Kanalizācijas tīklu ciema centrā izbūve, L=1067 m, pazemes tipa KSS-1, Q-1,5m3/h, spiedvads L=175m;

·        Autonomas elektrības barošanas stacijas (dīzeļģeneratora) iegāde un uzstādīšana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 203 702.15 lati. Atbalsta summa 95% no attiecināmajām izmaksām – 193 517.05 lati; ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām – 173 146.83 lati; Valsts budžeta finansējuma – 10 % no attiecināmajām izmaksām 20 370.22 lati un pašvaldības finansējums – 78 679.95 lati.

Projektu ietvaros sasniegtie mērķi:

 • uzlabota ūdensapgādes kvalitāte – nodrošināta kvalitatīva ūdenspadeve visiem centralizētajai ūdensapgādei pieslēgtajiem iedzīvotājiem, atjaunots esošais urbums un izbūvēts viens jauns dziļurbums, izbūvēta ūdens sagatavošanas stacija. Rekonstruēts maģistrālais ūdensvads ciemā, nepasliktinot saņemtā ūdens kvalitāti un samazinot ūdens zudumus;
 • uzlabota notekūdeņu savākšanas kvalitāte – izbūvēta pilnīgi jauna kanalizācijas sistēma;
 • uzlabota notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte – jauna NAI, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvām prasībām (suspendētās vielas – 35,0 mg/l, BSP5 – 25,0 mg/l, ĶSP – 125,0) un nepasliktina Salmeja ezera kvalitāti;
 • ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana – šī projekta ietvaros netika plānota;
 • notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana -izbūvēta jauna kanalizācijas sistēma, pārslēdzot esošo kanalizāciju un perspektīvā nākotnē jaunajai sistēmai pieslēdzot pēc iespējas vairāk patērētāju;
 • novērsti ūdens padeves traucējumi ūdensapgādē – iegādāts un uzstādīts dīzeļģenerators, kas nodrošinās elektrību tās traucējumu gadījumā.

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Reitāle 

Riebiņu kultūras centrs tiks aprīkots ar jaunām apskaņošanas iekārtām

 

Pērnā gada jūnijā Riebiņu novada dome iesniedza projekta „Apskaņošanas iekārtu iegāde Riebiņu novada kultūras centra vajadzībām” pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Aizvadītā gada nogalē Riebiņu novada dome no Lauku atbalsts dienesta saņēma lēmumu par projekta apstiprināšanu, kurš šobrīd tiek veiksmīgi īstenots.

Projekta galvenais mērķis ir iegādāties apskaņošanas iekārtas Riebiņu novada kultūras centram, paaugstinot kultūras pasākumu efektivitāti un kvalitāti, tādejādi nodrošinot materiāli tehnisko bāzi – iegādājoties modernu mūsdienīgu apskaņošanas iekārtu, kā arī sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā lauku iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 19 246,47 lati, no tām attiecināmās izmaksas – 4941,53 lati. 75% jeb 3706,15 lati no attiecināmajām izmaksām ir publiskais finansējums. Projekts tiek īstenots laika periodā no 2010. gada 27. jūlija līdz 2011. gada 1. jūlijam. Projektu administrē Lauku atbalsta dienests.

Īstenojot projektu, Riebiņu novada kultūras centrs būs mūsdienīgi un kvalitatīvi apskaņots, kas ļaus pilnveidot kultūras pasākumu kvalitāti.

 

Ilze Kudiņa,

projekta koordinatore

 


 

Sociāli dzīvojamā māja „Rudenāji” tiks aprīkota ar jaunām mēbelēm un inventāru

 

2010. gada oktobrī Riebiņu novada dome iesniedza projekta „Sociāli dzīvojamai mājai „Rudenāji”, Galēnos, nepieciešamā aprīkojuma iegāde” pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 2011. gada marta vidū Riebiņu novada dome no Lauku atbalsta dienesta saņēma lēmumu par projekta apstiprināšanu, kurš šobrīd tiek veiksmīgi īstenots.

Projekta galvenais mērķis sociāli dzīvojamā mājā „Rudenāji” iegādāties nepieciešamo telpu aprīkojumu un uzlabot sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves apstākļus un nodrošinot vienlīdzīgu vides pieejamību ar atbilstošiem dzīves apstākļiem. Projekta ietvaros tiks iegādātas mēbeles telpām, virtuves piederumi un elektriskās ierīces, žalūzijas logiem un sadzīvei nepieciešamais inventārs.

Projekta kopējās izmaksas ir 8334,71 lati, no tām attiecināmās izmaksas – 4997 lati. 75% jeb 3747,75 lati no attiecināmajām izmaksām ir publiskais finansējums. Projekts tiek īstenots laika periodā no 2010. gada 15. novembra līdz 2011. gada 31. oktobrim. Projektu administrē Lauku atbalsta dienests.

Īstenojot projektu, Galēnu pagasta sociāli dzīvojamās mājas „Rudenāji” telpas būs aprīkotas ar mūsdienīgām mēbelēm un inventāru, kas nodrošinās kvalitatīvu pakalpojumu kvalitāti sociāli mazaizsargātajiem novada iedzīvotājiem, uzlabos viņu dzīves kvalitāti un labklājību.

 

Ilze Kudiņa,

projekta koordinatore

 


 

 

Projekts CURED BY ANIMALS ir sācies

15. novembrī Dagdas pilsētā notika projekta LLIII-166 „Animalterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai" jeb „CURED BY ANIMALS" partneru tikšanās. Projekta partneri Latvijā ir Riebiņu, Ludzas, Kārsavas, Rēzeknes, Krāslavas, Viļānu, Preiļu, Aglonas, Dagdas, Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldības un Rēzeknes pilsētas dome, Lietuvā – Visaginas bērnu atbalsta centrs, Ignalinas rajona Didžiasalis bērnu aprūpes un ģimeņu sociālā atbalsta centrs, Utenas bērnu sociālās aprūpes un audzināšanas centrs un Anīkšču rajona pašvaldība, projekta vadošais partneris –

biedrības „Eiroreģiona „Ezeru zeme"" Latvijas birojs.

15 Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību vadītāji un Eiroreģiona „Ezeru zeme" valdes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks parakstīja projekta partnerības līgumu, pārrunāja projekta mērķus, uzdevumus un ieviešanas gaitu, kā arī tika iepazīstināti ar Dagdas Bērnu un jauniešu centra darbību un citiem objektiem pilsētā.

„CURED BY ANIMALS" ir vērsts uz sociālās dzīves vides uzlabošanu, popularizējot un ieviešot unikālu rehabilitācijas metodi – animalterapiju. Projekta ietvaros partneri veiks sociālās infrastruktūras sakārtošanu, kā arī tiks sarīkots seminārs sociālajiem darbiniekiem, vasaras nometnes bērniem, semināri ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, praktizējošiem ārstiem, terapijas nodarbības ar trušiem, suņiem, zirgiem un pat delfīniem. Projekta noslēguma posmā paredzēts organizēt labdarības akciju un Ziemassvētku pasākumu.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2010. gada novembra līdz 2011. gada decembrim, tā kopējais budžets ir 214 677 EUR. Riebiņu novada budžets projektā ir 9 998 EUR, tajā skaitā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros piešķirtais ERAF līdzfinansējums – 8 498,30 EUR (85%) un valsts finansējums – (5%), bet (10%) būs Riebiņu novada pašvaldības līdzfinansējums.

 

Skaidrīte Žukova,

projekta koordinatore Riebiņu novada pašvaldībā


 

 

Uzsākta projekta "Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde" īstenošana

15.02.2011.

Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/022 par Eiropas Savienības fonda projekta "Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde" īstenošanu starp Riebiņu novada pašvaldību un Valsts reģionālās attīstības aģentūru parakstīta 2010.gada 21.decembrī.

Projekts tiek īstenots no 2010. gada 21. decembra līdz 2012. gada 30. septembrim.

Projekta mērķis: nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu Riebiņu novada domē. Tas tiks realizēts izstrādājot ilgtermiņa termiņa plānošanas dokumentu–Riebiņu novada teritorijas plānojumu un vidēja termiņa plānošanas dokumentu -Riebiņu novada attīstības programmu. Dokumenti, caur kuriem tiks realizēta efektīva, līdzsvarota un ilgtspējīga attīstības politika pašvaldībā.

Projektā plānotās darbības:

1.Iepirkuma procedūras organizēšana kvalificētu plānošanas dokumentu ekspertu piesaistei.

2. Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde.

3. I. Vadības grupas seminārs. 

4. Publiskās apspriešanas sanāksme.

5. II. Vadības grupas seminārs.

6. Iepirkuma procedūras organizēšana kvalificēta eksperta piesaistei, Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai (ja nepieciešams).

7. Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma attīstības programmas un teritorijas plānojuma Vides pārskata izstrāde un ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana (ja nepieciešams).

Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā - izstrādāta Riebiņu novada attīstības programma un teritorijas plānojums.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 44877.00 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums  - 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Projekta vadītāja: Ilze Kudiņa


Novadā tiks piesaistīti 3 jauni speciālisti

 

Valsts reģionālā attīstības aģentūra 2010. gada 23. novembrī ir apstiprinājusi Riebiņu novada domes iesniegto projekta pieteikumu Eiropas Savienības fonda darbības programmai „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātei „Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā”.

Projekts paredz ar 2010. gada 1. decembri piesaistīt novadā trīs jaunus speciālistus: psihologu, juriskonsultu un finanšu statistiķi. Jaunajiem piesaistītajiem speciālistiem projekta ietvaros būs nodrošināts darbs astoņpadsmit mēnešus. Divpadsmit mēnešus speciālistu darba samaksa tiks segta no Eiropas Savienības līdzekļiem, bet sešus mēnešus – no novada domes budžeta.

Projekta ietvaros ir paredzēts piesaistīto speciālistu nodrošinājums ar jaunu aprīkojumu – datortehniku, darba galdiem un krēsliem, kura tiks nodota nomā lietošanā uz projekta laiku.

Pateicoties Eiropas Savienības fonda atbalstam, saskaņā ar speciālistu piesaisti, Riebiņu novadam paveras plašākas iespējas nodrošināt lielāku pakalpojumu klāstu novada iedzīvotājiem.

 

                                                                       Aivars Pīzelis,

                                                                  projekta vadītājs


 

 

Uzsākta triju projektu īstenošana - ūdenssaimniecības attīstība  Riebiņu novada ciemā Galēni, ūdenssaimniecības attīstība  Riebiņu novada ciemā Gaiļmuiža un ūdenssaimniecības attīstība  Riebiņu novada ciemā Riebiņi

Informāciju skatīt šeit


 

Riebiņos tiek izbūvēts gājēju celiņš

 

Starptautiskā projekta LLI – 006 „Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošībā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos” ietvaros tiek realizēts projekts „Gājēju ietves izbūve un gājēju tiltiņa, apgaismojuma ierīkošana Riebiņos”.

Riebiņu ciemā liela cilvēku plūsma katru dienu pārvietojas pa valsts nozīmes ceļu Viļāni – Špoģi. Sevišķi bīstami ir tumšajās diennakts stundās, jo nav ne gājēju ietves, ne apgaismojuma, tāpat bīstami ir šķērsot tiltu, jo tas ir šaurs un pa to notiek gan automašīnu, gan gājēju pārvietošanās, tāpēc projekta ietvaros Riebiņu ciemā paredzēts: ierīkot gājēju celiņu Riebiņos no administrācijas centra līdz skolai, savukārt pār Feimankas upi plānots izbūvēt gājēju koka tiltiņu, kā arī uzbūvēt jaunu apgaismojuma līniju gājēju celiņa apgaismošanai. Iepriekš minētās aktivitātes veicinās satiksmes drošības līmeņa sasniegšanu Riebiņu ciema galvenajā tranzītielā.

Darbus Riebiņos veic SIA „Initium MB”, ar kuru 2009. gada 19. maijā tika parakstīts līgums par kopējo summa 99 564,75 lati, ieskaitot PVN (21%). Saskaņā ar līgumu, darbi izpildāmi līdz 2009. gada 19. novembrim.

Šī projekta realizācijai Eiropas Savienības finansējums ir 85%, valsts finansējums – 5% un pašvaldības finansējums 10% no infrastruktūras objekta izmaksām. Sākotnēji gan finansē pašvaldība, bet pēc finanšu atskaišu iesniegšanas, nauda tiek atgriezta.

 

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Riebiņu novada dome un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

                                                                                I. Kupre,

  projekta "LATLIT TRAFFIC" koordinatore Riebiņu novadā


 

Sīļukalna pensionāri realizē kārtējo projektu

 

Riebiņu novada Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes ēkā 28. augustā svinīgi tika atklātas labiekārtotās telpas pensionāru dienas centram, kas bija iespējams, pateicoties Sīļukalna pensionāru biedrības „Zilais lakatiņš” izstrādātajam un realizētajam projektam.

Kā informēja pensionāru biedrības „Zilais lakatiņš” vadītāja un projekta koordinatore Anisija Putine, finansiālais nodrošinājums projektam tika saņemts, piedaloties Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (KIF) programmā „Atbalsts kopienu centriem”.

Ar Riebiņu novada domes atbalstu un līdzfinansējumu 600 latu apmērā un KIF saņemtajiem naudas līdzekļiem 2376 latu apmērā, pensionāru biedrībai pagasta teritoriālās pārvaldes ēkā atvēlētajās telpās ir izdevies labiekārtot aktivitāšu telpas pensionāriem un citiem interesentiem kopā saiešanai, atpūtai, mēģinājumiem, pasākumu organizēšanai un citām nodarbēm.

Projekta realizācijas gaitā ir iegādātas mēbeles telpu iekārtošanai, iegādāts nodarbību aprīkojums, pensionāru ansambļa mēģinājumiem un koncertiem nopirkts sintezators un CD atskaņotājs. Tāpat ir aprīkota un labiekārtota telpa darbam ar datoru, kur ikviens pensionārs varēs veikt, piemēram, maksājumus internetbankā vai pasūtīt presi. Bez datora iegādes, projekta ietvaros „Zilais lakatiņš” labiekārtoja arī virtuvi ar sadzīves tehniku un traukiem, tādējādi Sīļukalna pensionāriem un viņu ciemiņiem būs nodrošināta skaista pavakarēšana, organizējot tikšanos ar citu pašvaldību pensionāriem, organizējot seminārus un lekcijas, tematiskas pēcpusdienas vai citus sarīkojumus.

Kā uzsver projekta koordinatore A. Putine, telpas ir aprīkotas ne tikai pašu pagasta pensionāru vajadzībām, bet ir arī nodoms veidot visa novada pensionāru centru, kur varētu svinēt svētkus un izglītoties.

Projekta noslēguma un prezentācijas dienā pie sīļukalniešiem viesojās un vissirsnīgākos vārdus teica KIF koordinatore Ieva Erenštreite, Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Rožinskis un novada domes deputāti, Preiļu NVO centra pārstāvis, kā arī pensionāri no Riebiņu novada pagastiem un kaimiņi no Rožupes, Preiļiem un Dekšārēm. Ar muzikālu priekšnesumu klātesošos sveica gan ciemiņi no Rožupes, gan paši pasākuma vaininieki – pensionāru biedrības „Zilais lakatiņš” dalībnieki.

Biedrības vadītāja un projekta koordinatore A. Putine pateicas visiem, kas palīdzēja sekmīgi uzsākt un realizēt projektu.

Jāpiebilst, ka pensionāru biedrībai „Zilais lakatiņš” šis ir jau trešais realizētais projekts.

 


 

 

Riebiņu vidusskolā tiek modernizēta materiāltehniskā bāze

2009. gada 11. jūnijā Riebiņu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā” realizāciju.

Projekta kopējās izmaksas ir 98 392 lati, no kuriem Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums (ERAF) – 83 633,20 lati, valsts budžeta dotācija – 8 855,28 lati un pašvaldības līdzfinansējums ir 5 903,52 lati. Projekta īstenošanas termiņš – līdz 2010. gada 31. maijam.

Šī projekta mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Riebiņu novada Riebiņu vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikā īstenošanu. Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt Riebiņu vidusskolā optimālus apstākļus kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei.

Projekta ietvaros plānots veikt telpu renovāciju; iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegādi un uzstādīšanu; materiāli tehniskās pamatbāzes izveidi; aprīkojuma iegādi; aprīkojuma uzstādīšanu un tehniskās ekspluatācijas apmācību organizēšanu; bibliotēku fonda pilnveidi un četru jaunu darba vietu izveidi darbam ar datoru dabaszinātņu kabinetos.

Projekta realizācijas rezultātā mainīsies arī skolotāja un skolēna sadarbības modelis: jaunā sistēma dos iespēju skolotājam kļūt par konsultantu, bet skolēnam par pētnieku. Mācību process būs interesants un motivējošs.

Projekta ietvaros Riebiņu novada dome ir veikusi cenu aptauju par Riebiņu vidusskolas ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabinetu renovāciju. Līgums par renovācijas darbu veikšanu ir noslēgts ar būvfirmu SIA „Alberts GS” par kopējo līgumcenu 31 675,30 lati bez (PVN). Renovācijas darbi tiks pabeigti līdz jaunā mācību gada sākumam.

2010. gadā, saskaņā ar projekta aktivitātēm, ir paredzēts pilnveidot bibliotēku fondu, iegādāties attiecīgās iekārtas un mēbeļu aprīkojumu, ierīkot darba vietas darbam datoru dabaszinātņu kabinetos.

Jaunizveidotā Riebiņu vidusskolas materiāltehniskā bāze būs pamats kvalitatīva mācību procesa īstenošanai, kas veicinās skolēnu interesi par eksakto zinātņu apguvi, tālākām studijām un pētnieciskajiem darbiem.

Projekta vadītājs: Āris Elsts


 

 

 

Uzsākta projekta īstenošana – sociālās mājas „Rudenāji” renovācija Galēnos

 

Riebiņu novada Galēnos ir uzsākta Eiropas Savienības fonda projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Rudenāji” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” realizācija. Projektu ir atbalstījusi Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā un Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projektu 70 % apmērā finansē ERAF, 14% līdzekļu paredzēts no valsts budžeta dotācijas pašvaldībām, bet 16% finansējumu nodrošina pašvaldība.

Veicot iepirkumu procedūru, šī gada jūnijā tika parakstīts līgums ar firmu SIA „Svente holding”, kas veiks būvdarbus par kopējo summu 99536.81 lats.

Šī projekta mērķis ir palielināt sociālā dzīvojamā fonda energoefektivitāti, uzlabojot tā kvalitāti un ilgtspēju, kā arī uzlabot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus un nodrošināt vienlīdzīgu vides pieejamību. Sociālās dzīvojamās mājas „Rudenāji” renovācijas darbu ietvaros ir paredzēta apkures sistēmas ierīkošanā, sienu siltināšanas, bēniņu un pagraba siltināšana un citi darbi, kas projekta mērķa grupai –sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem dos iespēju dzīvot atbilstošos dzīves apstākļos, tiks paaugstināta iemītnieku labklājība, savukārt ēkā samazināsies siltumenerģijas zudumi, kā rezultātā pašvaldībai mazināsies ēkas uzturēšanas izdevumi.

Projekta īstenošanas laiks ir 21 mēnesis – no 2009. gada aprīļa līdz 2010. gada decembrim.

 

R. Naglis,

sabiedrisko attiecību speciālists


 

Atbalstīts un tiek realizēts projekts „Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmas izstrāde 2009 – 2014.gadam”
 

Laika periodā no 2009. gada 2.janvāra līdz 2009. gada 31.maijam Riebiņu novada dome īsteno projektu „Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmas izstrāde 2009 – 2014.gadam”, kas tika atbalstīts Valsts piešķirto dotāciju projektu konkursā pašvaldībām „Atbalsts sabiedrības integrācijas programmu izstrādē un īstenošanā”. Kopējais Valsts dotācijas finansējums šī projekta realizācijai – 2428 lati.
 

Šī projekta mērķis ir izstrādāt Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmu, līdz ar to veicinot sabiedrības integrāciju un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Riebiņu novadā. Galvenie projekta pasākumi ir vērsti uz informācijas vākšanu, cēloņu – seku analīzi un rīcību izstrādi sabiedrības integrācijas uzlabošanai Riebiņu novadā. Projekta mērķa grupa ir Riebiņu novada iedzīvotāji, tajā skaitā mazākumtautību iedzīvotāji.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta rīcības programmu efektīvas sabiedrības integrācijas veicināšanai Riebiņu novadā, tā rezultātā – uzturēta labvēlīga saskarsme starp dažādu tautību cilvēkiem, saglabāta un attīstīta etniskā un kultūras identitāte Riebiņu novada iedzīvotājiem.


Sandra Sprindža,

projekta vadītāja

Plānošanas reģions nav atbildīgs par jebkādu šajā publikācijā paustās

informācijas saturu un tās tālāku izmantošanu

 


 

Atbalstīts projekts „Tautiet’s mani dancot veda”

 

Stabulnieku vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalījās biedrības „Preiļu rajona partnerība”, sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā „Bez komunikācijas nav sadarbības” ar projektu „Tautiet’s mani dancot veda”. Projekts tika atbalstīts par kopējo summu 1000 EUR. Projekta galvenais mērķis ir Stabulnieku vidējās paaudzes deju kolektīva vizuālā tēla pilnveidošana XXIV Dziesmu un deju svētkos.

Projekta ietvaros tiks iegādātas sieviešu tautiskās vestes, tautiskās blūzes, vīriešu tautiskie krekli, kā rezultātā tiks pilnveidots deju kolektīva vizuālais tēls un kopējais kolektīva tēls, un T – krekliņu iegāde gan sievietēm, gan vīriešiem, kas būs atšķirības zīme deju kolektīvam no pārējiem deju kolektīviem XXIV Dziesmu un deju svētkos, kā arī citos koncertos gan Latvijā, gan ārzemēs. Projekts tiks īstenots līdz 2008. gada 31. augustam.

 

Ilze Kupre,

projekta vadītāja


 

Riebiņu novada dome kopš 2007. gada 2. janvāra realizē Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētu projektu „Apmācību programmu nodrošināšana komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana sociālās atstumtības pakļautajām personu grupām Riebiņu novadā”.

 


 

Riebiņu novada dome kopš 2007. gada 2. janvāra realizē Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētu projektu „Pētījums ”Atbalsta tīkla veidošanas iespējas sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšanai Riebiņu novadā””. 


 

Atbalstīts un īstenots projekts par sporta laukuma materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu Riebiņu ciematā.