Notikumu kalendārs

    Decembris    

Sports

 

Neatņemama Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves sastāvdaļa ir sports. Jau vairākus gadu desmitus iedzīvotāju vidū ir populāri tādi sporta veidi kā volejbols, futbols, basketbols un rokasbumba. Labi sasniegumi novadu un Valsts mērogā ir dažādās vieglatlētikas disciplīnās, tenisā un citos sporta veidos.

Novada sporta politika balstīta uz to, lai maksimāli piesaistītu novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, regulārām fiziskām aktivitātēm atbilstoši savām spējām un sagatavotības līmenim. Tā savu līdzekļu ierobežotības dēļ, galvenokārt atbalsta Tautas sporta attīstību sava novada teritorijā.

Lai maksimāli piesaistītu novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, pašvaldība ir izveidota Riebiņu novada sporta komisija.

 

Komisijas priekšsēdētājs

Rolands Naglis

Komisijas locekle

Ārija Pudule

Komisijas loceklis

Jānis Upenieks

Komisijas loceklis

Pēteris Stankevičs

Komisijas loceklis

Vladimirs Novikovs

 

Sporta komisija ir atbildīga par racionālu līdzekļu tērēšanu, organizējot novada sacensības, iepērkot sporta inventāru un uzlabojot sporta bāzes.

Novada pieaugušo sporta aktivitātes koordinē 6 sporta metodiķi (pa vienam katrā pagastā), kas atbild par sporta bāzes pieejamību ikdienas sporta nodarbībām – treniņiem, rīko vietējā mēroga sporta aktivitātes – sacensības, kā arī atbild par visa novada kopējo sporta sacensību vadīšanu.

 

 

Sporta metodiķis Kontakttālrunis Pagasts
Rolands Naglis 26173320 Riebiņi
Ārija Pudule 29454928 Stabulnieki
Ainārs Kalvāns 27051334 Rušona
Anna Vanaga 26318429 Galēni
Pēteris Stankevičs 28399538 Sīļukalns
Vladimirs Novikovs 28624165 Silajāņi

 

Organizējot novada kopējās sacensības, tiek izmantots princips, ka tām jānotiek dažādos pagastos, lai popularizētu sporta aktivitātes visā novadā.

2006. gada 3. oktobrī Riebiņu novada Galēnos tika atklāta novadā vērienīgākā sporta būve - Galēnu pamatskolas sporta zāle, kurā šobrīd aktīvi sporto gan jauni, gan veci. Arī lielākās novada sacensības notiek jaunatklātajā sporta kompleksā.

Galēnu pamatskolas sporta zāles izmantošanas grafiks un tarifi