Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Goda grāmata

 

RIEBIŅU NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTUS SAŅĒMUŠIE

 

2015. GADS

 

Anna Poļakova – par ilggadēju un centīgu savu darba pienākumu veikšanu.

Margarita Krole – par mūža ieguldījumu veselības aprūpē Riebiņu novadā un 60. gadu jubilejā. 

 

2014. GADS

 

Silvija Avotiņa – par pašaizliedzību, aktivitāti, radošu un inovatīvu pieeju mācību procesam, par apzinīgu un atbildīgu ārpusklases darbu Riebiņu vidusskolā.

Olga Ribinicka – par ilggadēju un apzinīgu darbu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Vera Soboļeva – par apzinīgu darba pienākumu veikšanu un nozīmīgu ieguldījumu Riebiņu pagasta apkārtējās vides labiekārtošanā.

Ināra Upeniece – par apzinīgu pienākumu veikšanu un ieguldījumu lauku vides veidošanā.

Pjotrs Afanasjevs – par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu.

Iveta Casno – par apzinīgu, profesionālo, inovatīvu un radošu darbu Rušonas pamatskolā.

Ligita Puncule – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu līdzcilvēku veselības aprūpē.

Vitālijs Bondarevs – par veiksmīgu saimniekošanu, atsaucību un pašaizliedzīgu darbu.

Ivans Beļajevs – par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu pagasta iedzīvotāju labā.

Marija Gutāne – par nesavtīgu darbu Vydsmuižas draudzes labā.

Sandra Rimša – par aktīvu un radošu darbu izglītības jomā.

Ruta Eriņa – par ieguldījumu sabiedrības labā, iesaistīšanos LAD un ES projektos.

Rita Teilāne – par veiksmīgu un radošu pedagoģisko darbību, ieguldījumu pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā.

Eugenija Broka – par mūža ieguldījumu reģionālās izglītības attīstībā.

Valentīna Pudule – par aktīvu līdzdalību pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Riebiņu novada pastāvēšanas vēsturē pirmoreiz domes sēdē tika lemts par Riebiņu novada domes augstākā apbalvojuma – Riebiņu novada GODA PILSONIS piešķiršanu. Pašvaldības augstāko apbalvojumu domes sēdē vienbalsīgi tika lemts piešķirt pēc nāves bijušajam Riebiņu novada domes priekšsēdētājam ILMĀRAM MELUŠKĀNAM. LR Proklamēšanas 96. gadadienas svētku koncertā Goda pilsoņa apliecība – par mūža ieguldījumu Riebiņu novada pašvaldības attīstībā un Goda pilsoņa nozīme no zelta tika pasniegta Ilmāra Meluškāna tuviniekiem.

 

2013. GADS

 

Marija Zahareviča – par ilggadēju un apzinīgu darba pienākumu veikšanu, aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē

Stanislavs Provejs – par godprātīgu, atbildīgu darbu un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē

Marija un Nikodems Puduļi – par lauksaimniecības attīstības veicināšanu un ģimenisko vērtību saglabāšanu novadā

Sofija Visocka – par mūža ieguldījumu novada izglītības attīstībā.

Anna Vaivode – par ilggadēju un apzinīgu darba pienākumu veikšanu, aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē

Pēteris Teilāns – par novada uzņēmējdarbības attīstību un veiksmīgu projektu apguvi.

Anna Danilova – par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu;

Rita Grebeža – par ieguldījumu Rušonas pagasta kultūras tradīciju stiprināšanā un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē;

Inese Šuksta – par nozīmīgu ieguldījumu jauniešu labā Rušonas pagastā un Riebiņu novadā, veicot brīvprātīgo darbu.

Juris Astičs – par nesavtīgu ieguldījumu Riebiņu novada tūrisma, uzņēmējdarbības, sporta un sabiedriskās dzīves attīstībā;

Juris Čižiks – par ieguldījumu vidusskolas saimnieciskā darba organizēšanā un pilnveidē, nesavtīgu darbu novada iedzīvotāju labā;

Ivans Daņilovs – par novada uzņēmējdarbības attīstību, veiksmīgu projektu apguvi un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Valentīna Mičule – par ilggadēju un apzinīgu darba pienākumu veikšanu, aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē;

Jevģēnija un Jāzeps Sērmie – par lauksaimniecības attīstības veicināšanu un ģimenisko tradīciju kopšanu novadā.

 

2012. gads

 

Valdis Vulāns – par aktīvu līdzdalību lauku vides veidošanā un aktīvu dalību kultūras dzīvē (Galēnu pagasts).

Valentīna Bogdanova – par nesavtīgu ieguldījumu pašvaldības darbā un kultūras dzīvē (Galēnu pagasts).

Rasma un Jānis Zeimuļi – par sabiedriskām aktivitātēm (Sīļukalna pagasts).

Rita Opolā – par nozīmīgu ieguldījumu darbā un Sīļukalna pagasta sabiedriskajā dzīvē (Sīļukalna pagasts).

Skaidrīte Ūzuliņa – par aktīvu, radošu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā (Stabulnieku pagasts).

Franciška Znotiņa par ilgstošu, priekšzīmīgu darbu pašvaldībā un aktīvu līdzdalību lauku vides veidošanā (Stabulnieku pagasts).

Olita Vulāne – par sekmīgu darbu Silajāņu pamatskolā un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē (Silajāņu pagasts).

Ļubova Gailiša – par ilggadīgu, apzinīgu darbu un aktīvu darbību sabiedriskajā dzīvē; par veiksmīgu piemājas saimniecības vadīšanu un lauksaimniecības produkcijas ražošanu (Silajāņu pagasts).

Dainis Alžāns – par ieguldījumu sabiedriskā centra „Mēs Rušonai” izveidē un Eiropas finansējuma piesaisti dažādu projektu ietvaros, veicot aktivitātes Rušonas tautas nama ēkas sakārtošanā (Rušonas pagasts).

Janīna Ruža – par ilggadēju un priekšzīmīgu darbu Rušonas pamatskolas ēdnīcā (Rušonas pagasts).

Liāna Kondratjeva – par smagu un atbildīgu darbu, esot diendienā kopā ar slimajiem sirmgalvjiem (Rušonas pagasts).

Jānis Belousovs – par mūža ieguldījumu Riebiņu novada sporta attīstībā (Riebiņu pagasts).

Ārija Bergmane-Sprūdža – par profesionālu meistarību un radošu darbību pedagoģiskajā procesā, veiksmīgu sadarbību ar citām izglītības iestādēm un sadarbības partneriem (Riebiņu pagasts).

Māris Stabulnieks – par godprātīgu un atbildīgu darbu SIA „Agrofirma „Turība”” un veiksmīgu līdzdalību lauku vides veidošanā (Riebiņu pagasts).

 

2011. gads

 

Anita Cakule (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadēju un apzinīgu darba pienākumu veikšanu.

Lilita Pastare (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadēju, apzinīgu darbu Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”.

Jānis Jermolovičs (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) par aktīvu līdzdalību lauku vides veidošanā, Riebiņu pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Voldemārs Adamovičs (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) – par nozīmīgo mūža ieguldījumu Riebiņu pagasta un novada attīstībā.

Jānis Slūka (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par ilggadīgu, apzinīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu.

Jānis Putins (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par aktīvu un panākumiem bagātu darbošanos Riebiņu novada izglītības, kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

Maija Upeniece (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par lielo ieguldījumu Riebiņu novada lauksaimniecības attīstībā, lauku vides veidošanā.

Modrīte Zepa (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadēju darbu Galēnu pamatskolā un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Lolita Grebeža (Silajāņu pagasta iedzīvotāja)par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu Silajāņu sabiedriskajā dzīvē, jaunās paaudzes audzināšanā.

Antons Briška (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par veiksmīgu darbu zemnieku saimniecībā, aktīvu piedalīšanos Latvijas Republikas neatkarības atgūšanā, jaunās paaudzes patriotiskajā audzināšanā.

Skaidrīte Grigale (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par aktīvu sabiedrisko darbību un lielo ieguldījumu Riebiņu novada vārda popularizēšanā valstī.

Irēna Mičuliša (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par radošu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā.

Inguna Rubane (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par nozīmīgo ieguldījumu sociālā centra „Rušona” attīstībā.

Ilze Mičule (Rušonas pagasta iedzīvotāja) par lielo ieguldījumu Rušonas pagasta un Riebiņu novada sociālās aprūpes darbā.

Irēna Slice (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par aktīvu piedalīšanos Rušonas pagasta sabiedriskajā dzīvē, ideju ģenerēšanā un īstenošanā.

Elza Avens – par mecenātismu un aktīvu piedalīšanos Roberta Mūka radošā mantojuma saglabāšanā Riebiņu novadā.

 

2010. gads

 

Regīna Šķestere (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par sekmīgu darbu Galēnu pamatskolā un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, mākslinieciskajā pašdarbībā. Regīna sekmīgi apvieno darbu un māksliniecisko pašdarbību.

Rita Upeniece (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par radošu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā, skolas un novada vēstures apzināšanā un popularizēšanā.

Valentīna Adamoviča (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par panākumiem bagātu mūža ieguldījumu izglītībā un aktivitātēm Riebiņu pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Vija Vaivode (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par nozīmīgo ieguldījumu izglītības darbā un aktivitāti pirmskolas iestādes sabiedriskajā dzīvē.

Skaidrīte Žukova (Silajāņu pagasta iedzīvotāja) – par sekmīgu darbu Silajāņu pamatskolā un ieguldījumu pagasta attīstībā.

Marija Trifanova (Silajāņu pagasta iedzīvotāja)par apzinīgu un ilggadēju darba pienākumu pildīšanu Silajāņu pagasta pārvaldē.

Natālija Balode (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par lielo ieguldījumu tautas tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā.

Juris Puduls (Stabulnieku pagasta iedzīvotājs) – par godprātīgu darbu zemnieku saimniecībā, lielo ieguldījumu Stabulnieku pagasta vides sakoptībā.

Iveta Broka (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par nozīmīgo ieguldījumu izglītības darbā, Sīļukalna pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Veneranda Upeniece (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par aktīvu darbošanos Sīļukalna pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Sandra Ozola (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par sasniegumiem bagātu darbu z/s „Juzefpole” un aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

Silvija Vucāne (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu un apzinīgu darbu Rušonas pagasta pārvaldē, aktivitātēm pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

2009. gads

 

Elza Leimane (Galēnu pagasta iedzīvotāja) par radošu attieksmi pret darba pienākumiem, nemitīgu pedagoģisko kompetences paaugstināšanu, lielo ieguldījumu bērnu rasdošo spēju attīstībā, novada sabiedriskās dzīves bagātināšanā.

Helēna Gaure (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par mūža ieguldījumu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu izpildi, strādājot Galēnu aptiekā.

Česlavs Mikšto (Galēnu pagasta iedzīvotājs) – par degsmi un atbildību, veicot prāvesta darba pienākumus novada iedzīvotāju garīgajā audzināšanā, aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

Juris Tučs (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) – par pašaizliedzīgu darbu SIA „Agrofirma „Turība”” un apzinīgu ģimenes tēva pienākumu pildīšanu, piedalīšanos sabiedriskās aktivitātēs.

Rita Pudāne (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par profesionālu, radošu pedagoģisko darbību, aktīvu līdzdalību Riebiņu vidusskolas un novada sabiedriskajā dzīvē, mākslinieciskajā pašdarbībā.

Alberts Upenieks (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par nozīmīgiem sasniegumiem saimnieciskajā darbībā un ražošanā, sekmīgu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē, mākslinieciskajā pašdarbībā.

Anna Sondore (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par enerģiskumu, atsaucību, radošu aktivitāti, nozīmīgo ieguldījumu izglītības darbā un ģimenes mātes pienākumu veikšanā.

Valentīna Piskunova (Silajāņu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu un sekmīgu darbu Silajāņu pagasta veselības aizsardzības un sociālās aprūpes jomā.

Motoklubs „Night Wolves MC Latvia” (Rīga) – par nozīmīgo ieguldījumu labdarībā, Silajāņu pagasta sabiedriskajā dzīvē, novada sporta attīstībā.

Janīna Brice (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu, apzinīgu un radošu darbu Stabulnieku bibliotēkā, aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē, mākslinieciskajā pašdarbībā.

Tekla Gudļevska (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par čaklumu, enerģiskumu, godprātību, kopjot un uzturot kārtībā Stabulnieku pagasta centra un Dravnieku pamatskolas apkārtējo vidi.

Astrīda Sisojeva (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par labestību un profesionālismu, ilggadēji un veiksmīgi apkalpojot pagasta iedzīvotājus Rušonas pasta nodaļā.

Jānis Laizāns (Rušonas pagasta iedzīvotājs) – par teicamu darbu, laipnu, iejūtīgu attieksmi pret pasažieriem un priekšzīmīgu ģimenes tēva pienākumu veikšanu, audzinot bērnus.

 

2008. gads

 

Inta Usāne (Galēnu pagasta iedzīvotāja) par aktīvu piedalīšanos novada kultūras dzīvē un veiksmīgu projektu īstenošanu.

Marta Binduka (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par radošu attieksmi pret darba pienākumiem, lielo ieguldījumu bērnu radošo spēju attīstīšanā, novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Anastasija Putina (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par aktīvu un nesavtīgu darbu sabiedrības labā.

Juris Skroderis (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par teicamu darbu, laipnību, atsaucību un izpalīdzību attieksmē pret saviem pasažieriem.

Jānis Betlers (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par teicamu darbu, laipnību un iejūtību attieksmē pret saviem pasažieriem.

Jānis Litaunieks (Stabulnieku pagasta iedzīvotājs) – par teicamu darbu, laipnību un iejūtību attieksmē pret saviem pasažieriem.

Valentīna Bogdanova (Silajāņu pagasta iedzīvotāja) – par vēsturisko tradīciju saglabāšanu, radošu darbu piemājas saimniecībā un labu bērnu audzināšanu.

Larisa Beļajeva (Silajāņu pagasta iedzīvotāja) – par godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem, atsaucību, veiksmīgu saimniecības vadīšanu.

Antoņina Drelinga (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par mūža ieguldījumu izglītības darbā Naudaskalna pamatskolā.

Lūcija Ondzule – Kaža (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu un apzinīgu darbu izglītības jomā Gailīšu pamatskolā.

Genovefa Leičenko (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par mūža ieguldījumu pašvaldības darbā Rušonas pagastā.

Valentīna Skutele (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par labestību, atsaucību sadzīvē un darbā, gādīgu attieksmi pret skolēniem, lielu veikumu apkārtējās vides sakopšanā.

Genādijs Harlamovs (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) – par pašaizliedzīgu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu, lielo ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā.

Juris Leicis – par atbildīgu darba pienākumu izpildi un aktīvu piedalīšanos novada domes organizētajos sabiedriskajos pasākumos.

 

2007. gads

 

Jānis Znotiņš (Stabulnieku pagasta iedzīvotājs) par ilggadīgu, radošu darbu Dravnieku pamatskolā, panākumiem sakoptas vides veidošanā un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.

Anita Erta (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par kvalitatīvu un ilggadīgu darbu pašvaldībās, aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

Tekla Skaba (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par izcilu, ilggadīgu, panākumiem bagātu darbu skolēnu izglītošanā Dravnieku un Galēnu pamatskolā.

Solvita Erta (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par panākumiem Riebiņu pagasta iedzīvotāju garīgajā audzināšanā, aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadīšanā.

Georgijs Soboļevs (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) – par ilggadīgu un teicamu darbu SIA „Agrofirma „Turība””.

Valentīna Priževoite (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par teicamu darbu Galēnu lauku slimnīcā un ģimenes ārsta praksē, atsaucību un iejūtību saskarsmē ar pagasta iedzīvotājiem.

Dzintra Erte (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par sekmīgu uzņēmējdarbību laukos, aktivitāti sabiedriskajā dzīvē un kultūras pasākumu atbalstīšanā.

Arnis Opolais (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par lielo ieguldījumu Sīļukalna pagasta lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā, atsaucību, palīdzību zemniekiem projektu izstrādē, aktīvu līdzdalību pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Inga Elste (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par lielo ieguldījumu Sīļukalna pamatskolas izglītības darba pilnveidošanā, atbalstu jaunajiem kolēģiem un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.

Aleksandrs Struks (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par panākumiem pagasta iedzīvotāju garīgajā audzināšanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Olga Reča (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rušonas pagastā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.

Ilgvars Kalvāns (Rušonas pagasta iedzīvotājs) – par veiksmīgu sporta dzīves veidošanu Rušonas pagastā, aktīvu piedalīšanos bērnu saturīgas atpūtas organizēšanā vasarās un piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē.

 

 

2006. gads

 

Genovefa Vanaga (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu, radošu un panākumiem bagātu darbu, vadot Stabulnieku pagasta kultūras dzīvi.

Monika Litauniece (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu, raženu un radošu darbu Stabulnieku pašvaldībā un Riebiņu novada domes dzimtsarakstu nodaļā.

Aigars Bernāns (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) – par panākumiem pagasta iedzīvotāju, īpaši jaunās paaudzes garīgajā audzināšanā, aktivitāti kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un novada sabiedriskās dzīves organizēšanā.

Ladislavs Meikulāns (Galēnu pagasta iedzīvotājs) – par ieguldījumu lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā un popularizēšanā, aktīvu un sekmīgu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

Leontīne Saleniece (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu panākumiem bagātu darbu, vadot Galēnu pagastu un aktīvu līdzdalību pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Svetlana Mičule (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par augstu pienākuma apziņu, čaklumu un atsaucību darbā Sīļukalna pamatskolā, labu bērnu audzināšanu ģimenē.

Edvīns Griboniks (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par vēsturisku tradīciju saglabāšanu, veiksmīgu darbu zemnieku saimniecībā un bērnu paraugaudzināšanu.

Aleksandrs Zabalujevs (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par sasniegumiem lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā un sekmēm jaunu tehnoloģiju ieviešanā lauksaimniecībā.

Dina Stašķeviča (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par veiksmīgu pašdarbības kolektīvu darba organizēšanu un kultūras dzīves attīstību Rušonas pagastā.

Jānis Rutkovskis (Rušonas pagasta iedzīvotājs) – par lielo ieguldījumu Rušonas katoļu baznīcas remontdarbos un draudzes tradīciju saglabāšanā.

Anita Upeniece (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par ilgstošu, radošu, panākumiem bagātu darbu, vadot kultūras namu, pašdarbības kolektīvus, veidojot aktīvu sabiedrisko dzīvi Sīļukalna pagastā.

 

2005. gads

 

Veneranda Upeniece (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par pasta nodaļas „Sīļukalns” ilggadīgu un veiksmīgu vadīšanu.

Marija Opolais (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu skolas un pagasta labā.

Ineta Anspoka (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par veiksmīgu projektu izstrādi.

Jānis Vucāns (Rušonas pagasta iedzīvotājs) – par ilggadīgu un atbildīgu transporta pārvadājumu veikšanu.

Marija Vanagale (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu medicīnas aprūpē.

Sofija Vjakse (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par lauksaimniecības attīstības veicināšanu novadā.

Ināra Trokša (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadēju un veiksmīgu pagasta vadīšanu.

Jānis Upenieks (Galēnu pagasta iedzīvotājs) – par veselīgas dzīvesveida popularizēšanu pagastā un aktīvu iesaistīšanos sporta dzīvē.

Vitālijs Pastars (Stabulnieku pagasta iedzīvotājs) – par uzņēmējdarbības veicināšanu pagastā.

Sarmīte Zalāne (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par sporta attīstības veicināšanu pagastā.

Pēteris Bivmanis (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par veiksmīgu savas zemes kopšanu un lauksaimniecības attīstības veicināšanu pagastā.

Sergejs Škuratovs (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par veiksmīgu lauksaimniecības attīstības veicināšanu un ģimenisko tradīciju kopšanu pagastā.