Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Privātuma politika

 

Riebiņu novada pašvaldība, lai sniegtu pakalpojumus un realizētu savas funkcijas, veic fizisko personu datu apstrādi atbilstoši apstrādes mērķiem un šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • datu subjekta piekrišana;
 • līguma noslēgšana vai līgumsaistību izpilde;
 • uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu izpilde;
 • datu subjekta vai citu fizisku personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība;
 • sabiedrības interešu ievērošana vai publiskās varas uzdevumu realizēšana;
 • pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošana.

           

Personas datu saņēmēju kategorijas:

 • pārzinis un tā pilnvarotās personas (darbinieki);
 • datu subjekts;
 • valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

           

Lai aizsargātu datu subjekta intereses, mēs ievērojam labas datu apstrādes principus:

 • godprātīga un likumīga personas datu apstrāde;
 • personas datu apstrāde tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā;
 • personas datu glabāšana laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu;
 • personas datu pareizība un to savlaicīga atjaunošana, labošana vai dzēšana, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi.

 

Datu subjekta tiesības:

 • Saņemt informāciju par datu apstrādi;
 • Piekļūt saviem datiem;
 • Prasīt savu datu labošanu;  
 • Prasīt datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”);
 • Iebilst pret datu apstrādi;
 • Prasīt datu pārnešanu;
 • Prasīt datu apstrādes ierobežošanu;
 • Iebilst automatizētai lēmumu pieņemšanai;
 • Vērsties pie pārziņa;
 • Vērsties Datu valsts inspekcijā.

 

Datu pārzinis: Riebiņu novada dome

Kontakti saziņai par personas datu aizsardzību

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

Tālrunis: 65324376

e-pasts: pda@riebini.lv

URL: www.riebini.lv  (vai skolas webadrese)