Notikumu kalendārs

    Februāris    

Pašvaldības nodevas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10

PAŠVALDĪBAS NODEVAS

 

APSTIPRINĀTI

Riebiņu novada domes 23.08.2005. sēdē;

lēmums Nr. 3 (protokols Nr. 19)

 

Ar 13.12.2005. grozījumiem

(lēmums Nr. 4; protokols Nr. 26)

Ar 12.12.2006. grozījumiem

(lēmums Nr. 20; protokols Nr. 20)

Ar 15.10.2013. grozījumiem

(lēmums Nr. 2; protokols Nr. 15)

Ar 20.01.2015. grozījumiem

(lēmums Nr. 6; protokols Nr. 1)

Ar 21.06.2016. grozījumiem

(lēmums Nr. 4; protokols Nr. 9)

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,

likuma „Par nodokļiem un nodevām”12. pantu,

MK noteikumiem nr. 480

 

1. Nodeva par novada domes un pagastu teritoriālo pārvalžu izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

 

1.1. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.

1.2. Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas.

1.3. Nodeva netiek iekasēta no valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, 1. un 2. grupas invalīdiem, represētajām personām, no maksas par izziņām atbrīvojami skolēni un personas sociālo jautājumu kārtošanā un skolēni, saņemot izziņu par dzīves vietu un ģimenes sastāvu, stājoties tālāk izglītojošās skolās.

1.4. Nodeva iemaksājama domes kasē, par nodevas nomaksu tiek izsniegta kvīts.

1.5. Nodeva tiek ieskaitīta Riebiņu novada domes budžetā.

 

Nodevas objekts

Nodevas likme

(EUR)

Izziņa par dzīves vietu

1,00

Izziņa par ģimenes sastāvu

1,00

Domes sēžu protokolu izraksti *

2,00

Apliecinātas domes izstrādāto dokumentu kopijas

1,00

Raksturojumi, rekomendācijas

2,00

Izziņa no pagasta pārvaldes, domes arhīva

1,00

Dokumenti par nekustamo īpašumu

1,00

Pārējie novada domes, pagastu pārvalžu dokumenti

1,00

* atkārtoti

 

2. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu Riebiņu novada publiskās vietās

 

2.1. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās vietās Riebiņu novada teritorijā.

2.2. Nodeva maksājama domes kasē, par nomaksu tiek izsniegta kvīts.

2.3. No nodevas maksas atbrīvojamas fiziskās vai juridiskās personas, kuras rīko pasākumu kādas sociālās akcijas atbalstam.

2.4. Nodeva tiek ieskaitīta Riebiņu novada budžetā.

 

Nodevas objekts

Nodevas likme

(EUR)

Izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošana publiskā vietā ar apmeklētāju skaitu no 1-100

28,00

Izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošana publiskā vietā ar apmeklētāju skaitu no 101-150

56,00

Izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošana publiskā vietā ar apmeklētāju skaitu no 151-200

71,85

Izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošana publiskā vietā ar apmeklētāju skaitu no 201-300

85,00

Izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošana publiskā vietā ar apmeklētāju skaitu no 301 un vairāk

142,00

 

3. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Riebiņu novada teritorijā

 

3.1. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras tirgojas publiskās vietās Riebiņu novada teritorijā.

3.2. Nodeva attiecīgajam laika periodam nomaksājama vienlaicīgi ar tirdzniecības atļaujas saņemšanu.

3.3. Nodeva iemaksājama domes kasē, par nodevas nomaksu tiek izsniegta kvīts.

3.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās ieskaitāma Riebiņu novada domes budžetā.

 

Nodevas objekts

EUR / dienā

Publiskā vietā

Publiskā pasākuma vietā, gadatirgū

Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas, amatniecības izstrādājumi

1,00

2,00

Pašaudzēti ziedi

1,00

1,00

Pašaudzēti dārzeņi, ogas, stādi un dēsti

0,50

1,00

Pārtikas mājražojumi

2,00

3,00

Savvaļas ziedi, augi, ogas, sēnes

0.50

1,00

Citas pārtikas preces (bez alkoholiskajiem dzērieniem)

3,00

7,00

Citas pārtikas preces, arī  alkoholiskie dzērieni

----

10,00

Rūpniecības preces

3,00

7,00

Sabiedriskā ēdināšana, tirdzniecība ar karstajām uzkodām

---

10,00

Tirdzniecības vieta no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem (autoveikali)

30.00 EUR gadā

3.5. Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.

3.6. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās nemaksā tirdzniecības dalībnieki, kuru saimnieciskā darbība reģistrēta Riebiņu novadā, kā arī fiziskas personas, kuras dzīvesvietu deklarējušas Riebiņu novadā un kurām Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punkta kārtībā nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.

 

 

4. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Riebiņu novada teritorijā.

 

4.1. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras uz novada domei piederošajām ēkām vai citās tam atvēlētās vietās izvieto vizuālu informāciju.

4.2. No nodevas maksas atbrīvojamas fiziskās vai juridiskās personas, kuras rīko pasākumu kādas sociālās akcijas atbalstam, juridiskās personas, kas informē par to veikto darbību, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas.

4.3. Nodeva iemaksājama domes kasē pirms reklāmas, afišas vai sludinājuma izvietošanas, par nodevas nomaksu tiek izsniegta kvīts.

4.4. Nodeva tiek ieskaitīta Riebiņu novada budžetā.

 

Nodevas objekts

Nodevas likme

(EUR)

Par reklāmas, afišu vai sludinājumu izvietošana uz A5 un mazāka formāta

0,20

Par reklāmas, afišu vai sludinājumu izvietošanu uz A4 formāta

0,70

Par reklāmas, afišu vai sludinājumu izvietošanu uz A3 un lielāka formāta

1,40

 

 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                            P. Rožinskis