Notikumu kalendārs

    Februāris    

Nekustamie īpašumi

 

Pieteikšanās no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības

 

Riebiņu  novada pašvaldībā iespējams pieteikties no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības. Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

 

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nekustamā

 Īpašuma

 nosaukums

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

7648 003 0190

 

0,4

Maltas Trūpi, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

7648 004 0188

0,3

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

7648 004 0246

1,0

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

50,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4.

7648 002 0290

0,12

Indāni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

7670 003 0087

2,1149

Antonišķi, Rušonas pag.

103,63

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

6.

7670 007 0259

(daļa)

 

1,2

Zeinišķi, Rušonas pag.

58,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

7670 007 0365

(daļa)

 

0,25

Zeinišķi, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

8.

7680 002 0473

1,8

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag

91,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

9.

7680 004 0079

0,5209

Cepernieki, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.

7680 004 0449

0,4

Saunas Vulāni, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

11.

7680 001 0135

0,49

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

12.

7680 001 0144

0,2632

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

13.

7680 004 0415 (daļa)

3,0

Stabulnieki, Stabulnieku pag.

153,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

14.

7670 001 0214

0,3

Gaiļmuiža, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

15.

7670 001 0325

0,4202

Gaiļmuiža, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.

7670 001 0183

1,1552

Caici, Rušonas pag.

56,60

Graustu teritorijas apbūve (iespējama lauksaimnieciska rakstura noliktavu, garāžu apbūve)

17.

7670 012 0193

(daļa)

2,0

Breidaki, Rušonas pag.

98,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

18.

7670 001 0262

 

0,0532

Kaučera Gailīši, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve

19.

7670 011 0399

 

0,076

Ozoli, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, zemes statuss-rezerves zemes fonds

20.

7670 011 0418

 

0,0322

Ozoli, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, zemes statuss-rezerves zemes fonds

21.

7670 011 0419

 

0,0506

Ozoli, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, zemes statuss-rezerves zemes fonds

22.

7670 011 0420

 

0,0166

Ozoli, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, zemes statuss-rezerves zemes fonds

23.

7670 011 0421

 

0,0093

Ozoli, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, zemes statuss-rezerves zemes fonds

24.

7662 001 0048

 

0,3646

Torogi, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

25.

7662 005 0809

 

0,2

Lejas Randari, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

26.

7662 006 0211

 

1,2

Skanģeļi, Riebiņu pag.

60,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

27.

7662 007 0212

(daļa)

0,4

Sprindži, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.

7676 005 0144

 

1,4413

Markova, Silajāņu pag.

70,62

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29.

7676 002 0054

 

0,2

Kotļarova, Silajāņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2021. gada 5. martam  plkst. 17.00. Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

 

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā.

 

Tai personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šīs zemes vienības, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz! Ja neviena cita persona uz konkrēto zemes vienības nomu nepieteiksies, nomas līgums tiks noslēgts ar to personu, kura sākotnēji domē iesniedza iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību.

 

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

 

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Riebiņu novada domes apstiprināto Riebiņu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādi, kas nosaka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65392860.

 

 

Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala "Mālaine", Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā

 

Izsoles noteikumu NOLIKUMS.

 

 

Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgas zemes nomas tiesību izsole

 

 

Riebiņu  novada pašvaldībā iespējams pieteikties no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības.

 

Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

 

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nekustamā

 Īpašuma

 nosaukums

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

7648 003 0190

 

0,4

Maltas Trūpi, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

7648 004 0188

0,3

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

7648 004 0246

1,0

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

50,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4.

7648 002 0290

0,12

Indāni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

7670 003 0087

2,1149

Antonišķi, Rušonas pag.

103,63

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

6.

7670 007 0259

(daļa)

 

1,2

Zeinišķi, Rušonas pag.

58,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

7670 007 0365

(daļa)

 

0,25

Zeinišķi, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

8.

7680 002 0473

1,8

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag

91,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

9.

7680 004 0079

0,5209

Cepernieki, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.

7680 004 0449

0,4

Saunas Vulāni, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

11.

7680 001 0135

0,49

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

12.

7680 001 0144

0,2632

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

13.

7680 001 0213

 

2,0

Čači, Stabulnieku pag.

102,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

14.

7662 001 0048

0,3646

Torogi, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

15.

7662 005 0809

0,2

Lejas Randari, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.

7662 005 0858

1,4

Zaseki, Riebiņu pag.

70,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

17.

7662 006 0211

1,2

Skanģeļi, Riebiņu pag.

60,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

18.

7662 007 0212

(daļa)

0,4

Sprindži, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

19.

7676 005 0144

(daļa)

1,4413

Markova, Silajāņu pag.

70,62

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

20.

7676 002 0054

 

0,2

Kotļarova, Silajāņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2020. gada 26. novembrim plkst. 17.00. Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

 

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā.

 

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

 

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Riebiņu novada domes apstiprināto Riebiņu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādi, kas nosaka to, ka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65392860.

 

 

Pieteikšanās no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības

 

Riebiņu  novada pašvaldībā iespējams pieteikties no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības.

 

 Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nekustamā

 Īpašuma

 nosaukums

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

7648 003 0190

0,4

Maltas Trūpi, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

7648 004 0188

0,3

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

7648 004 0246

1,0

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

50,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

7648 002 0410

0,4850

Galēni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

7648 002 0290

0,12

 Indāni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

8.

7670 007 0242

0,4319

Bašķi, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

9.

7670 003 0087

2,1149

Antonišķi, Rušonas pag.

103,63

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.

7670 007 0259

(daļa)

 

1,2

Zeinišķi, Rušonas pag.

58,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

11.

7670 007 0365

(daļa)

 

0,25

Zeinišķi, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

12.

7678 001 0162

0,7

Broki, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

13.

7678 003 0396

1,4

Seiļi, Sīļukalna pag.

68,60

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

14.

7678 001 0203

0,8015

Pelšu Zlemeši, Sīļukalna pag.

39,27

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

15.

7678 001 0243

0,5

Bojāru Eriņi, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.

7678 003 0308

0,3458

Stikāni, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

17.

7678 003 0505

0,9

Ereļi, Sīļukalna pag.

44,10

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

18.

7678 003 0177

0,7982

Sondori, Sīļukalna pag.

39,11

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

19.

7678 005 0131

0,4

Upenieki, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

20.

7678 001 0140

3,3

Pelšu Zlemeši, Sīļukalna pag.

161,70

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

21.

7680 002 0321

0,4342

„Griezītes”,Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

22.

7680 002 0473

1,8

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag

91,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

23.

7680 004 0079

0,5209

Cepernieki, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

24.

7680 004 0449

0,4

Saunas Vulāni, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

25.

7680 001 0135

0,49

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

26.

7680 001 0144

0,2632

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

27.

7662 001 0048

0,3646

Torogi, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (starpgabals)

28.

7662 005 0809

0,2

Lejas Randari, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29.

7662 005 0858

1,4

Zaseki, Riebiņu pag.

70,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

30.

7662 006 0211

1,2

Skanģeļi, Riebiņu pag.

60,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

31.

7662 007 0212

(daļa)

0,4

Sprindži, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32.

7676 005 0144

(daļa)

1,4413

Markova, Silajāņu pag.

70,62

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

33.

7676 002 0054

 

0,2

Kotļarova, Silajāņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

34.

7680 001 0213

 

2,0

Čači, Stabulnieku pag.

102,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

35.

7680 002 0103

 

3,1

Ūgaiņi-Puduļi,  Stabulnieku pag.

158,10

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

36.

7680 002 0347

(daļa)

 

0,4

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

37.

7680 003 0188

 

2,1837

Kozuļņi, Stabulnieku pag.

111,37

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

38.

7680 003 0218

 

3,2

Meža Trūpi, Stabulnieku pag.

163,20

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2020.gada 6.novembrim  plkst.17.00. Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

 

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā.

 

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

 

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Riebiņu novada domes apstiprināto Riebiņu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādi, kas nosaka to, ka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 06.11.2020. plkst. 17.00.

 

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65392860.

 

Nekustamo īpašumu 4 izsoles

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 10.00 Riebiņu novada domē  (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma “Golubu Meži”, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76760030086, kura sastāvā ietilpst divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76760030086 un 76760030087 kopplatībā 13,21 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 30 511,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 20. novembrī plkst. 9.30.

 

 

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 10.30, Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašumā “Skujiņas”, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76620010126, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620010080 6,5 ha platībā (meža zeme ar mežaudzi) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 14122,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 20. novembrī plkst. 9.30.

 

 

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašumā “Skujiņas”, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76620010126, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620010084 3,7 ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 6652,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 100,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 20. novembrī plkst. 9.30.

 

 

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 11.30 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašumā “Skujiņas”, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76620010126, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 76620010126 13,6 ha platībā un 76620010133 4,0 ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Īpašuma sastāvā ietilpstošās divas zemes vienības (meža zeme ar mežaudzi), kopplatība 17,6 ha, no tās 12,05 ha aizņem mežs.

 

Izsoles sākumcena – EUR 22960,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 20. novembrī plkst. 9.30.

 

 

Visu 4 nekustamo īpašumu izsoļu noteikumi pieejami ŠEIT.

 


 

Nekustamā īpašuma “Skolas” Silajāņu pagastā otra izsole

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 6. novembrī plkst. 12.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma “Skolas”, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7676 004 0455 otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

            

Īpašums sastāv no  vienas zemes vienības 4.5882ha kopplatībā, bijušās divu stāvu Silajāņu pamatskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo platību 860,5 kv.m., otras divu stāvu skolas ēkas (palīgkorpuss) ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80 kv.m. un saimniecības ēkas (pirts) ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 ar kopējo platību 16,7 kv.m. Telpas ir renovētas, centrālapkure.

 

 

Nekustamais īpašums “Skolas”, Skolas ielā 4, Silajāņos, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra Nr. 7676 004 0455, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 (4,5282 ha platībā), bijušās divu stāvu Silajāņu  pamatskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo platību 860,50 kv. m. un otru divu stāvu skolas ēku ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80 kv. m., saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 004 ar kopējo platību 16,7 kv.m,

 

Izsoles objekts atrodas Feimankas upes krastā ar plašu augļu dārzu un atpūtas teritoriju, Silajāņu centrā, kas ir savrup no daudzstāvu daudzdzīvokļu un individuālajām dzīvojamām mājām (Līvānu tipa). Ieteicamais objekta izmantošanas mērķis: izglītības, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestādes izveidošana vai kultūras un tūrisma jomas pakalpojumu organizēšana un sniegšana, vai amatniecības, kulinārijas, zivkopības meistardarbnīcu izveidošana.

            

Izsoles sākumcena – EUR 120 000,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 1 000,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums nauda EUR 12 000.00 jeb 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2019. gada 6. novembrim plkst.10.00.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darbadienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar Silajāņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāju Ingu Jurkāni, tālr. : 65326838; mob. 26480852.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 6. novembrī plkst. 10.00.

 

Izsoles NOLIKUMS.

 


 

Nekustamā īpašuma otra izsole

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 6. novembrī plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma “Spāres”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā ar kadastra numuru 7670 008 0066 otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Īpašums sastāv no  vienas zemes vienības, meža zemes 8,2 ha kopplatībā. Izsoles sākumcena – EUR 5576.00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums EUR 557.00 jeb 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2019. gada 6. novembrim, plkst. 10.00.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darbadienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci, tālr.: 65392860.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 6. novembrī plkst. 10.00.

 

Izsoles NOLIKUMS.

 


 

Kustamās mantas atkārtota izsole

 

Riebiņu novada dome organizē pašvaldībai piederošās kustāmās mantas – pasažieru mikroautobusa Ford Transit, reģ. Nr. FJ3260, atkārtotu izsoli. Izsoles kustamās mantas nosacītā sākumcena ir EUR 350.00. Izsoles solis - EUR 50.00 no sākumcenas.

 

 

Kustamās mantas atkārtota izsole notiks 2019. gada 15. oktobrī Riebiņu novada domes 206. kabinetā, Saules ielā 8, Riebiņos, plkst. 10.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no 2019. gada 21. augusta Riebiņu novada domes sekretariātā - 2. stāvā Saules ielā 8, Riebiņos, katru darbdienu no plkst. 9.00 – 15.00.

 

Kustamo mantu var apskatīt katru darbdienu novada domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Riebiņu novada domes Sagādes un loģistikas speciālistu Artūru Leperu pa tālr. 65326501. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža vietējā laikrakstā un Riebiņu novada domes mājaslapā līdz 2019. gada 15. oktobra plkst. 10.00 Riebiņu novada domes sekretariātā, Saules ielā 8, Riebiņos.

 

Izsoles dalībniekam pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājuma maksa EUR 20,00 apmērā. Iemaksa jāveic Riebiņu novada domes kontā Nr. LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X, AS “SEB BANKA”.

 

 


 

Nekustamā īpašuma izsole

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 8. jūlijā plkst.11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma “Spāres”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā ar kadastra numuru 7670 008 0066 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Īpašums sastāv no  vienas zemes vienības, meža zemes 8,2ha kopplatībā. Izsoles sākumcena – EUR 6970,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darbadienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci, tālr.: 65392860.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 8. jūlijā plkst. 10.00.

 


 

Pašvaldība izīrē nekustamo īpašumu

 

Riebiņu novada dome izīrē nekustamo īpašumu: dzīvokli  Bašķi 9 – 11,  Bašķi, Rušonas pagasta, Riebiņu novadā ar kadastra numuru 7670 900 0122, ar kopējo platību 49 m2, turpmāk tekstā – objekts. Īrnieks tiek noskaidrots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2019. gada 20. maijā  plkst. 11.00.

 

Objekta – dzīvokļa īres  izsoles sākuma cena noteikta – mēnesī EUR 10.29 (desmit euro  29 centi)  jeb 0.21 EUR par vienu m2. Noteikt objekta izsoles soli – EUR 2,00 (divi euro 00 centi).

 

Noteikts, ka papildus īres maksai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, apsaimniekošanas izdevumus,  komunālos maksājumus, bet par elektroenerģijas padevi  īrnieks slēdz atsevišķu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju.

 

Nomas tiesību izsoles noteikumus skatīt šeit.

 


 

Nekustamā īpašuma "Skolas" Silajāņu pagastā izsole

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 8. augustā plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma “Skolas”, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7676 004 0455 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Īpašums sastāv no  vienas zemes vienības 4.5882ha kopplatībā, bijušās divu stāvu Silajāņu pamatskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo platību 860,5 kv.m., otras divu stāvu skolas ēkas (palīgkorpuss) ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80 kv.m. un saimniecības ēkas (pirts) ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 ar kopējo platību 16,7 kv.m. Telpas ir renovētas, centrālapkure.

 

Izsoles sākumcena – EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi). Izsoles  kāpuma solis ir EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi).

 

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā http://riebini.lv/upload/Domes%20leemumi/2019.gads/16.04.2019._domes_seedes_leemumi.pdf un objektu var apskatīt dabā darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar Silajāņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāju Ingu Jurkāni, tālr. : 65326838; mob. 26480852.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 8. augustā plkst. 10.00.

 


 

Nekustamā īpašuma izsole

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 12. decembrī plkst. 11.00, Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības  14,58 ha platībā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7670 012 0265 otru rakstisku izsoli ar augšupejošu soli

 

Izsoles sākumcena – EUR 18 000,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 1 000,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un Objektu var apskatīt dabā darbadienās no 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci, tālr.: 65392860.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta2018. gada 12. decembrī plkst.10.00.

 

Izsoles dalībnieku piedāvājumi  iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi „izsolei „Taureņi”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads”.

 

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA „TAUREŅI”, RUŠONAS PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ

 

 OTRAS IZSOLES NOTEIKUMU PROJEKTS

 

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1.Nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā. (turpmāk tekstā - zemesgabals), izsoles noteikumi nosaka kartību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole.

1.2.   Izsole organizējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums".

1.3. Izsoli organizē un veic Riebiņu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.

1.4. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Zemesgabala izsoles noteikumiem un dokumentiem, kas attiecas uz izsoles objektu, Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos.

1.5. Noteikumos minēti šādi termini un jēdzieni:

 Dome - Riebiņu novada dome;                                                  

 Izsoles objekts – neapbūvēts zemesgabals „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā.

 Izsoles rīkotājs - Domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.

1.6. Izsole notiek 12.decembrī 2018.gadā, plkst.11.00 Riebiņu novada domē (2.stāva 14.kabinetā)                                                                                                                                                               Saules ielā 8, Riebiņos.

1.7. Izsoles veids - rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

1.8. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 18000,00 (astoņpadsmit tūkstoši euro 00 centi). Maksājumi  par nekustamo īpašumu veicami 100% EUR.

1.9.  Izsoles kāpuma solis ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi).

1.10. Nodrošinājuma nauda ir EUR 1800,00 (Viens  tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi), kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas un kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2018. gada 12.decembrim  plkst.10.00.

1.11. Reģistrācijas maksa ir EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi), kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026.

1.12.Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli publicējams laikrakstos „Latvijas Vēstnesis", Domes mājas lapā internetā www.riebini.lv.

1.13. Izsoles rezultātus apstiprina Dome.

 

2. Zemesgabala raksturojums:

2.1. Izsoles Objekta adrese – „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā, īpašuma kadastra apzīmējums – 7670 012 0265.

2.2.   Zemesgabala kopplatība – 14,58 ha, tajā skaitā 10,68 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,95 ha meža zeme un 1,95 ha aizņem pārējās zemes ( krūmi,purvi,ūdeņi,ceļi) (1.pielikums – zemes stuācijas plāna kopija)

2.3.  Zemesgabals – pašvaldības īpašums, reģistrēts Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000577799 uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.

2.4.   Zemesgabala atļautā izmantošana atbilstoši Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2008.- 2020.gadam – lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

2.5.  Zemesgabals iznomāts privātpersonām īstermiņa nomā.

2.6. Izsoles Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes     nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65392860.

 

3. Izsoles priekšnoteikumi

 3.1. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu.

3.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 12.decembrī  2018. gadā plkst.10.00.

3.3. Izsoles dalībnieku piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi „izsolei „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā”

 Piedāvājumā jānorāda:

- iesniedzēja vārdu un uzvārdu (personas kods) vai nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi,

- norēķinu konta numuru kredītiestādē,

- piedāvājuma iesniegšanas laiku,

- piedāvāto summu,

- jāapliecina piekrišana izsoles noteikumiem.

Rakstiskajam piedāvājumam jābūt pašrocīgi parakstītam.

Lai juridiska vai fiziska persona reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz piedāvājums-pieteikums un šādi dokumenti

 

Juridiskām personām:

- Statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu

- Attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par iespējamo nekustamā īpašuma iegādi

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles drošības naudas iemaksu vai izdruka no internetbankas

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas samaksu vai izdruka no

internetbankas

 

 

 

Fiziskām personām:

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles drošības naudas iemaksu vai izdruka no internetbankas

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas samaksu vai izdruka no internetbankas

 

3.4 Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku  reģistrācijas lapā.

3.5 Reģistrētajam izsoles dalībniekam pēc nodrošinājuma naudas iemaksas, iesniedzot kvīti (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) izsniedz reģistrācijas apliecību.

3.6. Piedāvājuma cenai ir jābūt vismaz „izsoles sākumcena” plus viens „izsoles kāpuma solis”, piedāvājot augstāku summu, jāņem vērā izsoles kāpuma soļa lielums.

 

4. Izsoles norise

1. Izsoles komisijas sekretārei pirms pretendenta reģistrācijas jāpārliecinās par izsoles drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu pašvaldības grāmatvedībā.

2. Izsoles komisijai nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.

3. Fiziskās un juridiskās personas netiek reģistrētas par izsoles dalībniekiem šādos gadījumos:

3.1. ja vēl nav sācies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.2. ja nav iesniegti šo noteikumu 3.3.punktā minētie dokumenti.

4. Pie ieejas izsoles telpā izsoles dalībnieks uzrāda personas apliecinošu dokumentu. Norādītajā rakstiskās izsoles stundā izsoles vadītājs pārbauda, vai reģistrētie izsoles dalībnieki ir ieradušies un iesnieguši piedāvājumus.

5. Pirms izsoles tās dalībnieki komisijas klātbūtnē izdara atzīmi izsoles noteikumos par piekrišanu izsoles noteikumiem, kas tiek fiksēts izsoles protokolā.

6. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi izsoles komisijas locekļi. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

7. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisijas sekretāre no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu,

kas to nosolījusi. Par to tiek sastādīts protokols.

8. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles vadītājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

9. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

10. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis Objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā objekta.

11. Izsoles komisija pieņem lēmumu svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta, no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta iemaksātā reģistrācijas un drošības nauda.

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana.

5.1. Pēc notikušās Izsoles rezultātu apkopošanas, Izsoles rīkotājs apstiprina Izsoles protokolu nākamajā Domes sēdē un pirkuma – pārdevuma līgumu deleģē parakstīt tās priekšsēdētājam.

5.2. Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē jāparaksta pirkuma - pārdevuma līgums un 30 dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu. Ja Šie noteikumi netiek izpildīti - izsoles rīkotājam nav iesniegti bankas dokumenti par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, objekta nosolītājs zaudē tiesības uz izsolīto objektu. Izsole šai gadījumā tiek paziņota par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Atkārtota izsole tiek izziņota saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

6. Pārējie noteikumi:

6.1 Visiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījās izsolē, bet nepārsolīja izsolāmo nekustamo īpašumu, nedēļas laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda atmaksāta netiek.

6.2 Dome lemj par objektu samaksātās summas izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

6.3 Izsoles rīkotāja rīcību var pārsūdzēt Domē.

6.4 Objekta nosolītājs – pircējs valdījuma un lietošanas tiesības uz Zemesgabalu iegūst pirkuma līguma spēkā stāšanās dienā.

6.5 Objekta pircējs īpašuma tiesības iegūst, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, saņemot Zemesgrāmatu apliecību.

6.6 Pircējam īpašuma tiesības uz Zemesgabalu jānostiprina Zemesgrāmatā līdz 2019.gada 1.martam.

6.7 Riebiņu novada Domei netiek noteiktas Zemesgabala pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības.

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                                              P. Rožinksis

 


 

Nekustamā īpašuma izsole

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 8. novembrī plkst.11.00, Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības 7,04 ha platībā, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0268 rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 10 000,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 1 000,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un Objektu var apskatīt dabā darbadienās no 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65392860.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 8.novembrī 2018. gadā plkst.10.00.

 

Izsoles dalībnieku piedāvājumi  iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi „izsolei „Vaivariņi”, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads”

 

 

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA „VAIVARIŅI”, STABUNIEKU PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ

 

IZSOLES NOTEIKUMU PROJEKTS

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Vaivariņi”, Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā. (turpmāk tekstā - zemesgabals), izsoles noteikumi nosaka kartību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole.

1.2. Izsole organizējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums".

1.3. Izsoli organizē un veic Riebiņu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.

1.4. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Zemesgabala izsoles noteikumiem un dokumentiem, kas attiecas uz izsoles objektu, Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos.

1.5. Noteikumos minēti šādi termini un jēdzieni:

 Dome - Riebiņu novada dome;                                              

 Izsoles objekts – neapbūvēts zemesgabals „Vaivariņi”, Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā.

 Izsoles rīkotājs - Domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.

1.6. Izsole notiek 8.novembrī 2018.gadā, plkst.11.00 Riebiņu novada domē (2.stāva 14.kabinetā)                                                                                                                                                             Saules ielā 8, Riebiņos.

1.7. Izsoles veids - rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

1.8. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro 00 centi).

       Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% EUR.

1.9.  Izsoles kāpuma solis ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi).

1.10. Nodrošinājuma nauda ir EUR 1000,00 (Viens tūkstotis euro un 00 centi), kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2018. gada 8.novembrim, plkst.10.00.

1.11. Reģistrācijas maksa ir EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi), kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026.

1.12.Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli publicējams laikrakstos „Latvijas Vēstnesis", Domes mājas lapā internetā www.riebini.lv.

1.13. Izsoles rezultātus apstiprina Dome.

 

2. Zemesgabala raksturojums

2.1.  Izsoles Objekta adrese – „Vaivariņi”, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, īpašuma kadastra apzīmējums – 7680 004 0268.

2.2.   Zemesgabala kopplatība – 7,04 ha, tajā skaitā 6,01 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, un 1,03 ha aizņem pārējās zemes ( krūmi, ūdeņi,ceļi) (1.pielikums – zemes stuācijas plāna kopija)

2.3.  Zemesgabals – pašvaldības īpašums, reģistrēts Stabulnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.

2.4.   Zemesgabala atļautā izmantošana atbilstoši Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2008.- 2020.gadam – lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

2.5.  Zemesgabals iznomāts privātpersonām īstermiņa nomā.

2.6. Izsoles Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes     nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65392860.

 

3. Izsoles priekšnoteikumi

 3.1. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu.

3.2.  Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 8.novembrī 2018. gadā plkst.10.00.

3.3. Izsoles dalībnieku piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi „izsolei „Vaivariņi”, Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā”

Piedāvājumā jānorāda:

- iesniedzēja vārdu un uzvārdu (personas kods) vai nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi,

- norēķinu konta numuru kredītiestādē,

- piedāvājuma iesniegšanas laiku,

- piedāvāto summu,

- jāapliecina piekrišana izsoles noteikumiem.

Rakstiskajam piedāvājumam jābūt pašrocīgi parakstītam.

Lai juridiska vai fiziska persona reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz piedāvājums-pieteikums un šādi dokumenti:

 

Juridiskām personām:

- Statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu

- Attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par iespējamo nekustamā īpašuma iegādi

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles drošības naudas iemaksu vai izdruka no internetbankas

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas samaksu vai izdruka no

internetbankas

 

 

Fiziskām personām:

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles drošības naudas iemaksu vai izdruka no internetbankas

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas samaksu vai izdruka no internetbankas

 

3.4 Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku   reģistrācijas lapā.

3.5 Reģistrētajam izsoles dalībniekam pēc nodrošinājuma naudas iemaksas, iesniedzot kvīti (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) izsniedz reģistrācijas apliecību.

3.6. Piedāvājuma cenai ir jābūt vismaz „izsoles sākumcena” plus viens „izsoles kāpuma solis”, piedāvājot augstāku summu, jāņem vērā izsoles kāpuma soļa lielums.

 

4. Izsoles norise

4.1. Izsoles komisijas sekretārei pirms pretendenta reģistrācijas jāpārliecinās par izsoles drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu pašvaldības grāmatvedībā.

4.2. Izsoles komisijai nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.

4.3. Fiziskās un juridiskās personas netiek reģistrētas par izsoles dalībniekiem šādos gadījumos:

4.3.1. ja vēl nav sācies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;

4.3.2. ja nav iesniegti šo noteikumu 3.3.punktā minētie dokumenti.

4.4. Pie ieejas izsoles telpā izsoles dalībnieks uzrāda personas apliecinošu dokumentu. Norādītajā rakstiskās izsoles stundā izsoles vadītājs pārbauda, vai reģistrētie izsoles dalībnieki ir ieradušies un iesnieguši piedāvājumus.

4.5. Pirms izsoles tās dalībnieki komisijas klātbūtnē izdara atzīmi izsoles noteikumos par piekrišanu izsoles noteikumiem, kas tiek fiksēts izsoles protokolā.

4.6. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi izsoles komisijas locekļi. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

4.7. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisijas sekretāre no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Par to tiek sastādīts protokols.

4.8. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles vadītājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

4.9. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.10. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis Objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā objekta.

4.11. Izsoles komisija pieņem lēmumu svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta, no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta iemaksātā reģistrācijas un drošības nauda.

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

5.1. Pēc notikušās Izsoles rezultātu apkopošanas, Izsoles rīkotājs apstiprina Izsoles protokolu nākamajā Domes sēdē un pirkuma – pārdevuma līgumu deleģē parakstīt tās priekšsēdētājam.

5.2. Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē jāparaksta pirkuma - pārdevuma līgums un 30 dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu. Ja Šie noteikumi netiek izpildīti - izsoles rīkotājam nav iesniegti bankas dokumenti par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, objekta nosolītājs zaudē tiesības uz izsolīto objektu. Izsole šai gadījumā tiek paziņota par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Atkārtota izsole tiek izziņota saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

6. Pārējie noteikumi

6.1 Visiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījās izsolē, bet nepārsolīja izsolāmo nekustamo īpašumu, nedēļas laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda atmaksāta netiek.

6.2 Dome lemj par objektu samaksātās summas izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

6.3 Izsoles rīkotāja rīcību var pārsūdzēt Domē.

6.4 Objekta nosolītājs – pircējs valdījuma un lietošanas tiesības uz Zemesgabalu iegūst pirkuma līguma spēkā stāšanās dienā.

6.5 Objekta pircējs īpašuma tiesības iegūst, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, saņemot Zemesgrāmatu apliecību.

6.6 Pircējam īpašuma tiesības uz Zemesgabalu jānostiprina Zemesgrāmatā līdz 2018.gada 30. decembrim.

6.7 Riebiņu novada Domei netiek noteiktas Zemesgabala pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības.

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                                              P. Rožinksis

 


 

Nekustamā īpašuma izsole

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 12. oktobrī plkst. 11.00, Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības  14,58 ha platībā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7670 012 0265 rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Grafiskais pielikums.

 

Izsoles sākumcena – EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro 00 centi). Izsoles  kāpuma solis ir EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi).

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un Objektu var apskatīt dabā darbadienās no 9-00 līdz 13-00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65392860.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 12.oktobrī 2018. gadā plkst.10-00.

 

Izsoles dalībnieku piedāvājumi  iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi „izsolei „Taureņi”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads”

 

 

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA „TAUREŅI”, RUŠONAS PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ

 

IZSOLES NOTEIKUMU PROJEKTS

 

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1.Nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā. (turpmāk tekstā - zemesgabals), izsoles noteikumi nosaka kartību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole.

1.2.   Izsole organizējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums".

1.3. Izsoli organizē un veic Riebiņu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.

1.4. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Zemesgabala izsoles noteikumiem un dokumentiem, kas attiecas uz izsoles objektu, Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos.

1.5. Noteikumos minēti šādi termini un jēdzieni:

 Dome - Riebiņu novada dome;                                               

 Izsoles objekts – neapbūvēts zemesgabals „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā.

 Izsoles rīkotājs - Domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.

1.6. Izsole notiek 12.oktobrī 2018.gadā, plkst.11.00 Riebiņu novada domē (2.stāva 14.kabinetā)                                                                                                                                                               Saules ielā 8, Riebiņos.

1.7. Izsoles veids - rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

1.8. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 20000,00 (divdesmit tūkstoši euro 00 centi). Maksājumi  par nekustamo īpašumu veicami 100% EUR.

1.9.  Izsoles kāpuma solis ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi).

1.10. Nodrošinājuma nauda ir EUR 2000,00 (Divi tūkstoši euro un 00 centi), kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2018. gada 12.oktobrim, plkst.10.00.

1.11. Reģistrācijas maksa ir EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi), kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026.

1.12.Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli publicējams laikrakstā „Latvijas Vēstnesis", Domes mājas lapā internetā www.riebini.lv.

1.13. Izsoles rezultātus apstiprina Dome.

 

2. Zemesgabala raksturojums:

2.1. Izsoles Objekta adrese – „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā, īpašuma kadastra apzīmējums – 7670 012 0265.

2.2.   Zemesgabala kopplatība – 14,58 ha, tajā skaitā 10,68 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,95 ha meža meža un 1,95 ha aizņem pārējās zemes ( krūmi,purvi,ūdeņi,ceļi) (1.pielikums – zemes stuācijas plāna kopija)

2.3.  Zemesgabals – pašvaldības īpašums, reģistrēts Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000577799 uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.

2.4.   Zemesgabala atļautā izmantošana atbilstoši Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2008.- 2020.gadam – lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

2.5.  Zemesgabals iznomāts privātpersonām īstermiņa nomā.

2.6. Izsoles Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes     nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65392860.

 

3. Izsoles priekšnoteikumi

 3.1. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu.

3.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 12.oktobrī 2018. gadā plkst.10.00.

3.3. Izsoles dalībnieku piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi „izsolei „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā”

 Piedāvājumā jānorāda:

- iesniedzēja vārdu un uzvārdu (personas kods) vai nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi,

- norēķinu konta numuru kredītiestādē,

- piedāvājuma iesniegšanas laiku,

- piedāvāto summu,

- jāapliecina piekrišana izsoles noteikumiem.

Rakstiskajam piedāvājumam jābūt pašrocīgi parakstītam.

Lai juridiska vai fiziska persona reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz piedāvājums-pieteikums un šādi dokumenti

 

Juridiskām personām:

- Statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu

- Attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par iespējamo nekustamā īpašuma iegādi

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles drošības naudas iemaksu vai izdruka no internetbankas

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas samaksu vai izdruka no

internetbankas

 

Fiziskām personām:

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles drošības naudas iemaksu vai izdruka no internetbankas

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas samaksu vai izdruka no internetbankas

 

3.4 Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku  reģistrācijas lapā.

3.5 Reģistrētajam izsoles dalībniekam pēc nodrošinājuma naudas iemaksas, iesniedzot kvīti (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) izsniedz reģistrācijas apliecību.

3.6. Piedāvājuma cenai ir jābūt vismaz „izsoles sākumcena” plus viens „izsoles kāpuma solis”, piedāvājot augstāku summu, jāņem vērā izsoles kāpuma soļa lielums.

 

4. Izsoles norise

1. Izsoles komisijas sekretārei pirms pretendenta reģistrācijas jāpārliecinās par izsoles drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu pašvaldības grāmatvedībā.

2. Izsoles komisijai nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.

3. Fiziskās un juridiskās personas netiek reģistrētas par izsoles dalībniekiem šādos gadījumos:

3.1. ja vēl nav sācies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.2. ja nav iesniegti šo noteikumu 3.3.punktā minētie dokumenti.

4. Pie ieejas izsoles telpā izsoles dalībnieks uzrāda personas apliecinošu dokumentu. Norādītajā rakstiskās izsoles stundā izsoles vadītājs pārbauda, vai reģistrētie izsoles dalībnieki ir ieradušies un iesnieguši piedāvājumus.

5. Pirms izsoles tās dalībnieki komisijas klātbūtnē izdara atzīmi izsoles noteikumos par piekrišanu izsoles noteikumiem, kas tiek fiksēts izsoles protokolā.

6. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi izsoles komisijas locekļi. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

7. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisijas sekretāre no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Par to tiek sastādīts protokols.

8. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles vadītājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

9. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

10. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis Objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā objekta.

11. Izsoles komisija pieņem lēmumu svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta, no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta iemaksātā reģistrācijas un drošības nauda.

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana.

5.1. Pēc notikušās Izsoles rezultātu apkopošanas, Izsoles rīkotājs apstiprina Izsoles protokolu nākamajā Domes sēdē un pirkuma – pārdevuma līgumu deleģē parakstīt tās priekšsēdētājam.

5.2. Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē jāparaksta pirkuma - pārdevuma līgums un 30 dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu. Ja Šie noteikumi netiek izpildīti - izsoles rīkotājam nav iesniegti bankas dokumenti par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, objekta nosolītājs zaudē tiesības uz izsolīto objektu. Izsole šai gadījumā tiek paziņota par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Atkārtota izsole tiek izziņota saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

6. Pārējie noteikumi:

6.1 Visiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījās izsolē, bet nepārsolīja izsolāmo nekustamo īpašumu, nedēļas laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda atmaksāta netiek.

6.2 Dome lemj par objektu samaksātās summas izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

6.3 Izsoles rīkotāja rīcību var pārsūdzēt Domē.

6.4 Objekta nosolītājs – pircējs valdījuma un lietošanas tiesības uz Zemesgabalu iegūst pirkuma līguma spēkā stāšanās dienā.

6.5 Objekta pircējs īpašuma tiesības iegūst, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, saņemot Zemesgrāmatu apliecību.

6.6 Pircējam īpašuma tiesības uz Zemesgabalu jānostiprina Zemesgrāmatā līdz 2018.gada 30. decembrim.

6.7 Riebiņu novada Domei netiek noteiktas Zemesgabala pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības.

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                                             P. Rožinksis

 


 

Tiek organizētas trīs nekustamo īpašumu izsoles

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības  (meža zeme ar mežaudzi) 3,59 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 585,08 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0212 izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 5 690,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un objektu var apskatīt darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu, tālrunis: 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 6. aprīlī plkst.10.30.

 

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 11.30 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības  (meža zeme ar mežaudzi) 17.58 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 3 046,97 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0213 izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 28 570,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un objektu var apskatīt darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu, tālrunis: 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 6. aprīlī plkst. 10.30.

 

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 12.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības  (meža zeme ar mežaudzi) 17.89 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 2 322,52 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0214 izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 25 170,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un objektu var apskatīt darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu, tālrunis: 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 6. aprīlī plkst. 10.30.

 


 

Tiek organizētas divu nekustamo īpašumu izsoles

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 8. janvārī plkst. 12:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 2. stāvā, 14. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (viena zemes vienība 2,25 ha) „Ozolāji” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7670 004 0211. Izsoles sākumcena EUR 2928.13.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 8. janvārī plkst. 11:30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 8.janvārī plkst. 13:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 2. stāvā, 14. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (viena zemes vienība 2,39 ha) „Vārpas” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7676 004 0308. Izsoles sākumcena EUR 2752,97.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 8. janvārī plkst. 12:30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 


 

P A Z I Ņ O J U M S

I

Riebiņu novada dome veic zemes zemes vienības (starpgabals) atsavinašanu Rušonas pagastā, „Kamoli” ar kadastra numuru 7070 011 0153; 0.3566 ha platībā par nosacīto cenu EUR 308,00 (trīs simti astoņi euro).

Atsavināšana  tiek veikta pārdodot par brīvu cenu personām, kuras saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var būt šo zemes īpašumu tiesību subjekti (pierobežnieki). Pretendenti var pieteikties 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas.   

 

II

Riebiņu novada dome 2017. gada 23.maijā pulksten 10.00, Riebiņu novada, Riebiņu pagasta, Riebiņos, Saules ielā 8, Riebiņu novada domē 3.stāva 3.kabinetā rīko cirsmas izsoli ar augšupejošu soli: „Jaunaudzes” ar kadastra numuru 76700020074 (kvartāla Nr.1, nogabala Nr. 10, galvenā cirte – kailcirte) 2,00 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 481,04 m3.

Izsoles sākumcena EUR 11 250,82 (vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit eiro 82 centi). Izsole notiek ar augšupejošu soli 0,50 EUR/ kubikmetrā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties līdz izsoles dienai katru darbadienu no 9.00 – 17.00 Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu tiek noteikta EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB banka”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc noteikumu saņemšanas izsolāmo cirsmu, tās robežas var apskatīt dabā.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

III

Riebiņu novada dome 2017.gada 23. maijā plkst. 10-30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustama īpašuma(viena zemes vienība 2,33 ha) „Žagari” izsoli ar augšupejošu soli: nekustamais īpašums atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7662 008 0173.

Izsoles sākumcena – EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts eiro 00 centi). Izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts eiro 00 centi).

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 23. maijā 2017. gadā plkst. 9:45.

 


 

Paziņojums par nukustamā īpašuma izsoli

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē parādnieces Broņislavas Mežules piederošo piederošo nekustamo īpašumu - Maijas, "Kastīres sādža", Rušonas pagasts, Riebiņu novads, kadastra Nr. 7670 007 0082.

Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes nogabala ar kopējo platību 3.3 ha, no tās 2.2 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0.4 ha meži, īpašuma tiesības reģistrētas Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījums nr. 3817. Parādniece Broņislava Mežule, Liepu iela 4-6, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads. Piedzinējs: SIA Latvijas Mobilais Telefons, reģistrācijas numurs 500003050931, nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena EIR 1400.00. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tāpārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis - EUR 100.00. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 15. septembris plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums 2016. gada 17. oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 5. oktobrim jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: Nr.: LV1-TREL9199014001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums EUR 140.00 apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

 


 

 

Paziņojums par nekustamo īpašumu izsolēm

Latgales apgabaltiesas ieciorkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Jura Vasīļevska piederošajām 1/5 domājamai daļai nekustamā īpašuma, kur viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, ar kadastra numuru 7662-008-0126, koplatībā 15.7 ha, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta; reģistrēts Riebiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 4406 un atrodas Lielie Bērziņi, Ondzuļi, Riebiņu pag., Riebiņu novads. Parādnieks: Juris Vasiļevskis, Rēzeknes iela 38-15, Preiļi. Piedzinējs: Afanasija Vasiļevska, Celtnieku iela 11-39, Preiļi. Īpašuma izsoles sākumcena EUR 1400.00. Izsoles solis - EUR 140.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 27. janvārī plkst. 10.00 un izsoles noslēguma datums 2016. gada 26. februārī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 16. februārim jāiemaksā nodrošinājums EUR 140.00 tiesu izpildītāja depozīta kontā: saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr. 25077712171, konta Nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Uzziņas ta tālr.: 29183199. Izsoles norises noteikumi: http://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

 

Latgales apgabaltiesas ieciorkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Andra Leitāna piederošajam nekustamajam īpašumam- dzīvoklis Nr. 10, adrese: Parka iela 2-10, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu novads, koplatībā 56,5 m2 un kopīpašuma 565/8184 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 7662 005 0782), reģistrēts Riebiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000171125 10 ar kadastra numuru: 7662 900 0102. Parādnieks: Andris Leitāns, Tīgerīši, Červoniki, Silajāņu pag., Riebiņu novads. Piedzinējs: SIA Hiponia, reģistrācijas Nr. 40003426895, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Īpašuma izsoles sākumcena EUR 1500.00. Izsoles solis - EUR 150.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 27. janvārī plkst. 10.00 un izsoles noslēguma datums 2016. gada 26. februārī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 16. februārim jāiemaksā nodrošinājums EUR 150.00 tiesu izpildītāja depozīta kontā: saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr. 25077712171, konta Nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Uzziņas ta tālr.: 29183199. Izsoles norises noteikumi: http://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

 

 


 

 

Cirsmu izsoles

Riebiņu novada dome 2015. gada 5. augustā plkst. 10:00 un plkst. 10:30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 103. kab. rīko cirsmu izsoles.

„Skujiņas” ar kadastra numuru 76620080125 (kvartāla Nr. 1, nogabala Nr. 6, galvenā cirte – kailcirte) 4,00 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 670,94 m3. Izsoles sākumcena EUR 20 512,51. Izsole notiek ar augšupejošu soli 0,50 EUR/ kubikmetrā.

„Skujiņas” ar kadastra numuru 76620010084 (kvartāla Nr. 8, nogabala Nr. 3, galvenā cirte – kailcirte) 2,20 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 575,15 m3. Izsoles sākumcena EUR 14 916,69. Izsole notiek ar augšupejošu soli 0,50 EUR/ kubikmetrā.

Ar izsoļu noteikumiem, cirsmu novērtējumiem, koku sarakstu var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par katru izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā  Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc noteikumu saņemšanas izsolāmās cirsmas, to robežas var apskatīt dabā.

 


 

Nekustā īpašuma un kapitāla daļu izsole

Riebiņu novada dome 2015. gada 30. jūnijā plkst. 10.30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša nekustamā īpašuma „SŪNAS” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums „SŪNAS” ar kadastra numuru 7662 006 0084 atrodas Riebiņu novadā, Riebiņu pagastā, „SŪNAS” un ir reģistrēts Riebiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 002 8875, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 110,4 ha: zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7662 006 0084 un kopējo platību 104,8 ha un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7662 006 0102 un kopējo platību 5,6 ha, tajā skaitā meža zeme 61,6 ha.

Izsoles sākumcena – EUR 100 000,00 (simts tūkstoši eiro 00 centi).

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2015. gada 30. jūnijā plkst.  9.30.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

            Pēc izsoles noteikumu saņemšanas, izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 

Riebiņu novada dome 2015. gada 5. jūlijā plkst. 11.30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederošo 92 568 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca”, vienotais reģistrācijas numurs 4000324476 kapitāla daļu izsoli ar augšupejošu soli.

Kapitāla daļu izsoles sākumcena ir 36 809,00 euro (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņi euro 00 centi). Izsoles solis ir 200,00 euro (divi simti euro 00 centi).

Nodrošinājuma nauda ir EUR 3680,90 (10% no izsoles sākumcenas), kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026..

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Ar kapitāla daļu pircēja noteikšanai izsolē noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

 


 

Divu nekustamo īpašumu izsoles

Riebiņu novada dome šī gada 7. maijā plkst. 10.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša neizīrēta dzīvokļa Nr. 2 „Lomi – 2” izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša neizīrēta dzīvokļa Nr. 2 „Lomi – 2”, Lomos – Bortniekos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 88,90 m² (kadastra numurs 7648 900 0018) un kopīpašuma 889/1424 domājamās daļas no divu dzīvokļu mājas un zemes ar kadastra numuru 7648 004 0202.

Izsoles sākumcena ir EUR 1500,79. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2015. gada 7. maijā plkst.  9.30.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt dabā.

Riebiņu novada dome šī gada 7. maijā plkst. 10.30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša nekustamā īpašuma „Antonmājas” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums „Antonmājas” ar kadastra numuru 7662 005 0416 atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā un sastāv no 1 zemes vienības 1.4 ha platībā un 4 ēkām. Izsoles sākumcena 937,05.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2015. gada 7. maijā plkst.  9.30.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 


 

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, pārdod pirmajā izsolē 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Ceriņu mājas", kas atrodas Riebiņu pag., Riebiņu novadā. Parādnieks: Andris Rubans. Piedzinējs: SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" (pēc nosaukuma maiņas SIA "Hiponia", reģ. Nr. 40003426895, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no apbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 7.5 ha, tajā skaitā meža zeme 0.1 ha. Uz zemes gabala atrodas īpašniekam nepiederošas ēkas. Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 7662 001 0205. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta EUR 2200. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 20. aprīlī plkst. 12.00 tiesu izpildītājas prakses vietā. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita tiesu izpildītājas Gasidas Rutkovskas, reģ. Nr. LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustā īpašuma novērtējuma. Tālruņi uzziņām 64624889. mob. tālr. nr. 26806596.

 


 

Kustamās mantas izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Lilija Solovjova, prakses vieta Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, rīko otro izsoli SIA "AQUA LATGALE", juridiskā adrese Aglonas stacija, Rušonas pag., Riebiņu novads, kustamai mantai:

Iekārta - polietilēna plēves ražošanas līnija MATAMAX - 65L. Iekārta izgatavota un nodota ekspluatācijā 2008. gadā, ekspluatācija bija tikai 3 mēnešus.

Iekārtas ekstrūdera skrūves diametrs - 65 mm, paredzēta 800 mm - 1 500 mm platas dubultplēves ar biezumu 0.02 - 0.15 mm izgatavošanai. Izgatavošanas ražība - 150 kG/stundā, izgatavošanas ātrums 8 - 60 m/min. Iekārta bija izmantota dažāda biezuma HDPE plēvju ražošanai no polietilēna (LDPE, LLDPE) granulām.

Novērtējums EUR 70 000,00. Izsoles sākumcena - EUR 70 000,00, izoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

izsole notiks 2015. gada 2. februārī, plkst. 15:00, tiesu izpildītāja prakses vietā - Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē.

Personas, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz izsolei, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja, Lilijas Solovjovas, reģ. Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10 procentu apmērā no kustamās mantas novērtējuma.

Tālrunis uzziņām: 64624889, 26111586.

 


 

Trīs nekustamo īpašumu izsoles

Riebiņu novada dome 2014. gada 28. novembrī plkst. 10.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (zemes vienība 0,2228 ha un ēkas) „Latgales iela 13” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7678 003 0457. Izsoles sākumcena EUR 3000,00.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014. gada 28. novembrī plkst. 9.30.        

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Riebiņu novada dome 2014. gada 28. novembrī plkst. 10.30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (zemes vienība 0,7499 ha un ēka – nepabeigta celtniecība) „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7648 002 0566. Izsoles sākumcena EUR 6049,00.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014. gada 28. novembrī plkst. 10.00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Riebiņu novada dome 2014. gada 28. novembrī plkst. 11.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustama īpašuma (viena zemes vienība 2,55 ha) „Skavas” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7680 002 0323. Izsoles sākumcena EUR 2500,00.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014. gada 28. novembrī plkst. 10.00.      

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 


 

Nekustamo īpašumu izsole

Riebiņu novada dome 2014.gada 30. septembrī plkst. 11.30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustama īpašuma Latgales iela 2a izsoli ar augšupejošu soli.

Ēku, būvju īpašums atrodas Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7678 003 0292.

Izsoles sākumcena EUR 2548,00 (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro 00 centi).

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014.gada 30. septembrī plkst. 11.00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

 

Riebiņu novada dome 2014.gada 30. septembrī plkst. 11.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustama īpašuma „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7648 002 0566.

Izsoles sākumcena EUR 7057,00 (septiņi tūkstoši piecdesmit septiņi euro 00 centi).

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014.gada 30. septembrī plkst. 11.00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 


 

Cirsmu izsoles

Riebiņu novada dome 2014. gada 16. septembrī plkst. 10.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 103. kab. rīko šādu cirsmu izsoles:

1.    „JAUNAUDZES” ar kadastra numuru 76700020074 (kvartāla Nr.1, nogabala Nr. 46 un Nr. 53, galvenā cirte – kailcirte) 1,6 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 442,84 m3. Izsoles sākumcena - EUR 11 905,40 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti pieci eiro 40 centi).

2.     „JAUNAUDZES” ar kadastra numuru 76700020074 (kvartāla Nr.1, nogabala Nr. 43 un Nr. 44, galvenā cirte – kailcirte) 1,6 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 361,27 m3, izsoles sākumcena - EUR 8 007,46 (astoņi tūkstoši septiņi eiro 46 centi).

            Ar izsoļu noteikumiem, cirsmu novērtējumiem, koku sarakstu var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par katru izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc noteikumu saņemšanas izsolāmās cirsmas, to robežas var apskatīt dabā.


 

Nekustamo īpašumu atkārtotas izsoles

Riebiņu novada dome 2014. gada 30. jūlijā plkst. 11:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko atkārtotu sev piederoša nekustamā īpašuma „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu novadā.

Izsoles Objekts sastāv no zemes gabala 0,7499 ha platībā ar kadastra numuru 7648 002 0566, bērnudārza ēkas (nepabeigta celtniecība) – ar kopējo platību 950,8 , kadastra apzīmējumu 7648 002 0566 001 un palīgēkas ar kopējo platību 66,3 m², kadastra apzīmējums 7648 002 0566 002.

Izsoles sākumcena EUR 8065,60. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 6 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 30. jūlijā 2014. gadā plkst.11:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 

Riebiņu novada dome 2014. gada 25. jūlijā plkst. 10:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko atkārtotu sev piederoša neapbūvēta zemes gabala „Zari” izsoli ar augšupejošu soli.

Neapbūvētais zemes gabals „Zari” atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums - 7676 001 0192. Zemesgabala kopplatība – 9,32 ha. Izsoles sākumcena EUR 11 440.00.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014. gada 25. jūlijā plkst. 9:30.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 29,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. 

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 


 

Konkurss par nomas tiesību piešķiršanu ezeriem

Riebiņu novada dome izsludina konkursu, pieteikšanās līdz 2014. gada 30. maijam, uz  ūdenstilpes – „Jašezers”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā (īpašuma kadastra Nr.7670 007 0171) 90.00 ha platībā nomas tiesībām.

Riebiņu novada dome izsludina konkursu, pieteikšanās līdz 2014. gada 30. maijam, uz  ūdenstilpes – „Mazais Solkas ezers”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā (īpašuma kadastra Nr.7670 011 0241) 24.00 ha platībā  nomas tiesībām.

Ūdenstilpes paredzēts nodot nomā  amatierzvejai – makšķerēšanai vai kultūrvēsturisko un dabas objektu aizsardzībai, vai rekreācijai  atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai).

 

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa "Par ūdenstilpes "Jašezers" nomas tiesību piešķiršanu".

 

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa "Par ūdenstilpes "Mazais Solkas ezers" nomas tiesību piešķiršanu".

 

 


 

Nekustamo īpašumu izsoles

Riebiņu novada dome 2014. gada 16. maijā plkst. 10:30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša neizīrēta dzīvokļa „Indānu Māja” – 3, Indānos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša neizīrēta dzīvokļa „Indānu Māja” – 3, Indānu ciems, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 82,10 m² un dzīvojamās mājas, palīgēku un zemes kopīpašuma 821/3260 domājamām daļām. Telpas (dzīvokļa) kadastra apzīmējums 7648 002 0184 001 003. Zeme, uz kuras atrodas izsolāmais Objekts pieder pašvaldībai.

Izsoles sākumcena EUR 200,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 6 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 16. maijā 2014.gadā plkst.10:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu var apskatīt dabā.

Riebiņu novada dome 2014. gada 16. maijā plkst. 11:00 Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša neizīrēta dzīvokļa „Indānu Māja” – 4, Indānos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša dzīvokļa „Indānu Māja” – 4, Indānu ciems, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 80,40 m² un dzīvojamās mājas, palīgēku un zemes kopīpašuma 804/3260 domājamām daļām. Telpas (dzīvokļa) kadastra apzīmējums 7648 002 0184 001 004.

Zeme, uz kuras atrodas izsolāmais Objekts pieder pašvaldībai. Izsoles sākumcena EUR 200,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 6 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 16. maijā 2014.gadā plkst.10:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu var apskatīt dabā.

Riebiņu novada dome 2014. gada 16. maijā plkst. 11:30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša nekustamā īpašuma „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu novadā.

Izsoles Objekts sastāv no zemes gabala 0,7499 ha platībā ar kadastra numuru 7648 002 0566, bērnudārza ēkas (nepabeigta celtniecība) – ar kopējo platību 950,8 , kadastra apzīmējumu 7648 002 0566 001 un palīgēkas ar kopējo platību 66,3 m², kadastra apzīmējums 7648 002 0566 002.

Izoles sākumcena EUR 10 082,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 16. maijā 2014.gadā plkst.10:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 


 

Neapbūvēta zemes gabala izsole

Riebiņu novada dome 2014. gada 25. aprīlī plkst. 10:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša neapbūvēta zemes gabala „Zari” izsoli ar augšupejošu soli.

Neapbūvētais zemes gabals „Zari” atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums - 7676 001 0192. Zemesgabala kopplatība – 9,32 ha. Izsoles sākumcena EUR 14 300,00.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014. gada 25. aprīlī plkst. 9:30.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 28,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 


 

Nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala izsole 

Riebiņu novada dome 2014. gada 12. februārī plkst. 10:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša neapbūvēts zemesgabala „Kurmīši”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta adrese – „Kurmīši”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 2,59 ha, īpašuma kadastra apzīmējums – 7670 005 0176.

Zemesgabals – pašvaldības īpašums, reģistrēts Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000527558 uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. Zemesgabals iznomāts Aivaram Kotānam, 15.05.2013. līgums, līguma termiņš līdz 14.05.2018.

Zemesgabals ir apgrūtināts ar ainavu aizsardzības zonas teritoriju 2,59 ha platībā un vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorijas un objekta aizsargzonu 2,59 ha platībā.

Izsoles sākumcena EUR 1422,87.

Izsoles solis ir EUR 142.29 jeb 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % jeb EUR 142.29 apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2014. gada 12. februārim, plkst.9:30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 12. februārī 2014. gadā plkst. 9:30.

Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē jāparaksta pirkuma – pārdevuma līgums un 3 mēnešu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

Reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē – EUR 28,46, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles objektu var apskatīt darba dienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar Riebiņu novada nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65324376.

 


 

Zemes gabala izsole

 

Riebiņu novada dome šī gada 30. maijā plkst. 11:30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša neapbūvēta zemes gabala „Dzidrumi” izsoli ar augšupejošu soli.

Neapbūvētais zemes gabals „Dzidrumi” atrodas ciemā Červoniki, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7676 001 0089. Zemesgabala kopplatība – 7,10 ha. Izsoles sākumcena – 3550 lati.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 30. maijā 2013. gadā plkst.11:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – 20 lati, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc izsoles noteikumu saņemšanas, izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 


 

Dzīvokļa izsole

 

Riebiņu novada dome šī gada 30. maijā plkst. 11:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša dzīvokļa Skolas ielā 15 – 2, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā otro izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša dzīvokļa Skolas ielā 15-2, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 41,50 m² (kadastra numurs 7648 002 0193 001 002) un kopīpašuma 415/1382 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra numuru 7648 002 0193. Zeme, uz kuras atrodas izsolāmais Objekts pieder pašvaldībai.

Otrās izsoles cena 450 lati. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 30.05.2013. plkst.10:30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – 20 lati, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmo Objektu var apskatīt dabā.

 


 

Pašvaldībai piederoša dzīvokļa izsole

 

Riebiņu novada dome šī gada 11. martā plkst. 11:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša dzīvokļa Skolas ielā 15 – 2, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša dzīvokļa Skolas ielā 15 – 2, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 41,50 m² (kadastra numurs 7648 002 0193 001 002) un kopīpašuma 415/1382 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra numuru 7648 002 0193. Zeme, uz kuras atrodas izsolāmais Objekts, pieder pašvaldībai.

Izsoles sākumcena – 548 lati. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 11.03.2013. plkst.11:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – Ls 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēz izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmos Objektus var apskatīt dabā.

 


 

Informācija par zemes starpgabalu atsavināšanu

 

Riebiņu novada dome  veic zemes vienības (starpgabala) Rušonas pagastā „Nogāze”, ar kadastra numuru 7670 011 0014 – 0,1526 ha kopplatībā atsavināšanu par nosacīto cenu 880 lati un zemes vienību (starpgabali) Rušonas pagastā „Pie Dzelzceļa” ar kadastra numuriem 7670 012 0218 un 7670 012 00053 – 1,9395 ha kopplatībā atsavināšanu par nosacīto cenu 2446 lati.

Atsavināšana tiek veikta, pārdodot par brīvu cenu personām, kuras saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var būt šo zemes īpašumu tiesību subjekti.

Pretendenti var pieteikties 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Riebiņu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Riebiņu novada ziņas” un pašvaldības vietnē www.riebini.lv

 


 

Kustamās mantas izsole

Riebiņu novada dome 2012. gada 10. augustā novada domes 3. kabinetā, Saules ielā 8, Riebiņos plkst. 10:00 organizē izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamās mantas pārdošanā – 6 dzelzsbetona stabi, kuri atrodas Galēnu ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā.

Kustamā manta demontāžas un transportēšanas darbus izsoles pretendents veic saviem spēkiem, kā arī sakārto teritoriju, aizberot demontāžas laikā radušās bedres ar grunti. Izsoles kustamās mantas nosacītā sākumcena ir noteikta 60 lati, izsoles solis – 5 lati.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Riebiņu novada domes kancelejā (kab. Nr. 5) Saules ielā 8, Riebiņos, katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00. Kustamo mantu var apskatīt katru darba dienu domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Riebiņu novada domes izpilddirektora vietnieku Jāzepu Ivanānu pa tālruni 29421309.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti līdz šī gada 10. augustam plkst. 9:30 Riebiņu novada domes kancelejā, kab. Nr.5, Saules 8, Riebiņos. Izsoles dalībniekam pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājuma maksa 10 latu apmērā, iemaksu veicot Riebiņu novada domes kontā Nr. LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X, SEB Banka.

Izsoles galīgo pirkuma summu, ieskaitot nodrošinājuma maksu un pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%, jāsamaksā septiņu dienu laikā pēc izsoles protokola apstiprināšanas domes sēdē.

 


 

Nekustamā īpašuma izsole

Riebiņu novada dome 2012. gada 6. jūlijā plkst. 11:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša neizīrēta dzīvokļa Dzelceļa ielā 10-2, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša neizīrēta dzīvokļa Dzelceļa ielā 10-2, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 26,80 m² (kadastra numurs 7670 012 0258 001 002) un kopīpašuma 2680/10080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes ar kadastra numuru 7648 002 0516.

Izsoles sākumcena Ls 422,24.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 2012. gada 6. jūlijā plkst. 10:45.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – Ls 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmo objektu var apskatīt dabā.

 


 

Kustamās mantas izsole

Riebiņu novada dome 2012. gada 21. jūnijā plkst. 10:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederošās kustamās mantas: 6 dzelzsbetona stabu, kas atrodas Galēnu ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu noavdā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena Ls 250,00. Izsoles sākumcena un nosolītā cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums Ls 10,00 SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža laikrakstā „Novadnieks” līdz 2012. gada 21. jūnija plkst. 9:30. Riebiņu novada domes kancelejā, kab. Nr.5, Saules 8, Riebiņos,

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes kancelejā, kab. Nr.5, Saules 8, Riebiņos no plkst. 9:00 – 17:00.

 


 

Nekustamā īpašuma izsoles

Riebiņu novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma – „Katlu māja” ar adresi „Katlu māja”, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads izsoli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 3100 latu. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos. Izsole notiks 2012. gada 11. aprīlī plkst. 10:00 Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos (3. stāva 3. kabinetā).

Nodrošinājuma nauda ir 310 lati jeb 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Reģistrācijas maksa – Ls 20, kas jāieskaita iepriekšminētajā pašvaldības kontā.

Tāpat Riebiņu novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma – „Galēnu muiža” ar adresi „Galēnu muiža”, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads izsoli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 2100 latu. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos. Izsole notiks 2012. gada 18. aprīlī plkst. 10:00 Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos (3. stāva 3. kabinetā).

Nodrošinājuma nauda ir 210 lati jeb 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Reģistrācijas maksa – Ls 20, kas jāieskaita iepriekšminētajā pašvaldības kontā.

 


 

Privatizācijas aģentūras informācija par noslēgto apbūves zemesgabala pirkuma līgumiem

Privatizācijas aģentūra paziņo, ka 2011. gada 22. septembrī ir noslēgts apbūvēta zemesgabala "Tauma Eikša", Bašķos, Rušonas pagastā, riebiņu novadā, nekustamā īpašuma kadastra 7670 011 0123, zemes vienības kadastra apzīmējums 7670 011 0123, platība 29509 m2,pirkuma līgums. Zemesgabala īpašuma tiesības nostiprinātas Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000463124. Pircējs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aglonas serviss". Pirkuma cena 3954.00 Ls. Īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamā daļa - 112.98 gabali. Samaksas veids - nomaksa 2 gadi. Īpašuma tiesības iegūst, ar pilnu pirkuma maksas samaksu.

 


 

Privatizācijas aģentūras informācija par noslēgto apbūves zemesgabala pirkuma līgumu

Privatizācijas aģentūra paziņo, ka 2011. gada 16. septembrī ir noslēgts apbūvēta zemesgabala "Aglonas stacija", Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, nekustamā īpašuma kadastra Nr.7670 012 0198, zemes vienības kadastra apzīmējums 7670 012 0198, platība 44640 m2,pirkuma līgums. Zemesgabala īpašuma tiesības nostiprinātas Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000061985. Pircējs - akciju sabiedrība "Preiļu siers". Pirkuma cena 5414,54. Īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamā daļa - 173,32 gabali. Samaksas veids - tūlītēja samaksa. Īpašuma tiesības iegūst ar īpašuma tiesību nostiprināšanas dienu zemesgrāmatā.

 


 

Nekustamā īpašuma izsole

Riebiņu novada dome 2011. gada 10. janvārī plkst. 14:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederošā nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas „Darbnīca” ar saistīto zemes gabalu Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā IZSOLI AR AUGŠUPEJOŠU SOLI.

Izsoles objekts – nedzīvojamā ēka ar kopējo platību 814,10 m² un zemes gabals 0,1672 ha platībā, kas atrodas Liepu ielā 23, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā. Īpašuma kadastra numurs 7648 002 0601.

Izsoles sākumcena Ls 7200.00 (septiņi tūkstoši divi simti lati 00 santīmi). Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X026.

Visa summa par izsolē pārdoto objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no plkst. 9:00 līdz 17:00 katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos.

Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – Ls 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X026.

Pēz izoles noteikumu saņemšanas, izsolāmo objektu var apskatīt dabā.

 


 

Izsole

Novada dome rīko tai piederošu neapbūvētu zemesgabalu izsoli ar augšupejošu soli. Sīkāk skatīt šeit

 


 

Izsole

Novada dome rīko tai piederoša neizīrēta dzīvokļa Parka ielā 2-1, Galēnos, Galēnu pagastā izsoli ar augšupejošu soli. Sīkāk skatīt šeit

 


 

Izsole

Zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova rīko nekustamā īpašuma izsoli.

 


 

Izsole

Novada dome rīko tai piederošu neapbūvētu zemesgabalu izsoli ar augšupejošu soli. Sīkāk skatīt šiet

 


 

Izsole

Latgales apgabalties zvērināts tiesu izpildītājs pārdot pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Morozovka  un  Kokzāģētava.

 


 

Izsole 

Latgales apgabaltiesas 40. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Arvīdam Krasnam piederošo nekustamo īpašumu – „Lazdāni” ar kadastra numuru 7662 001 0158, reģistrēts Preiļu zemesgrāmatu nodaļas Riebiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4208, adrese: Lazdāni, Pieniņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads.

Piedzinējs: AS „SEB banka” Unicentrs, Kekavas pagasts, Rīgas rajons. Parādnieks – Arvīds Krasnais.

Nekustamajā īpašumā ir divi zemesgabali ar kopējo platību 6.4 ha. Pirmais zemes gabals ar kadastra numuru 7662 001 0158 – 3.6 ha. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 7662 001 0158 001) ar kopējo platību 70.9 m2, tajā skaitā dzīvojamā platība – 47.5 m2, palīgtelpu – 23.4 m2 un sešas palīgceltnes (kadastra apzīmējumi 7662 001 0158 002, 7662 001 0158 003, 7662 001 0158 004, 7662 001 0158 005, 7662 001 0158 008, 7662 001 0158 010).

Otrais zemes gabals ar kadastra numuru 7662 001 0159 ar kopējo platību 2.8 ha, no tiem 2.6 ha lapu koku mežs.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – LVL 3500.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2010. gada 22. aprīlī plkst. 10:00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērināta tiesu izpildītāja A. Kuprijanovas prakses vietā.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Alīnas Kuprijanovas, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV77 UNLA 0050 0024 5472 9 AS SEB banka Rāznas filiālē, kods bankā UNLALV2X, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, nodrošinājums Ls 350. Tālrunis uzziņām: 64622210, 26555195.

 


 

IZSOLE

Riebiņu novada dome 2010. gada 12. aprīlī plkst. 12:00, Saules ielā 8, Riebiņu novada domē, rīko ATKĀRTOTU ATKLĀTU MUTISKU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS TIESĪBU IZSOLI ar augšupejošu soli.

Pretendentu reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 12.04.2010. plkst. 11:00 novada domē, sekretariātā, Saules ielā 8, Riebiņos.

Izsolē paredzēts: nomas tiesību iegūšana uz nekustamo īpašumu – „CEPERU EZERS” ar kadastra Nr.7648-004-0269 2,71ha platībā un ZEMES GABALS ar kadastra Nr.7648-004-0199 1,28ha platībā, kas atrodas Riebiņu novada Galēnu pagastā.

Izsoles sākuma cena Ls 10,76. Maksāšanas līdzeklis 100% latos. Izsoles solis Ls 5,38. Izsoles dalības maksa ir Ls 10,00., kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Unibanka, kods UNLALV2X026 līdz izsoles dienai.

Ar izsoles noteikumiem līdz izsoles dienai var iepazīties darbdienās no pulksten 8:30 līdz 17:00 Riebiņu novada domes kancelejā – 3. stāva 10. kabinetā Saules ielā 8, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.

Izsoles noteikumi

 


 

 

Jaunumi par nekustamā īpašuma nodokli. Izmaiņas nodokļa aprēķinā 2010. gadam

 


 

 

P A Z I Ņ O J U M S

Riebiņu novada dome 2010.gada 9. martā pulksten 10:00 Riebiņu novada, Riebiņu pagasta, Riebiņos, Saules ielā 8, Riebiņu novada domē 103. kabinetā rīko cirsmu izsoli ar augšupejošu soli Ls 0,50 par m3.

 

Cirsmu izsole ar augšupejošu soli Ls 0,50 par m3 tiek rīkota:

 

”KADIĶIS” ar kadastra Nr. 7670 002 0068 (kvartāla Nr.1, galvenā cirte – kailcirte) 1ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 208 m3;

„KADIĶIS” ar kadastra Nr.7670 002 0068 (kvartāla Nr.1, kopšanas cirte) 3,60ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 192,00 m3;

„KADIĶIS” ar kadastra Nr.7670 002 0068 (kvartāla Nr.1, kopšanas cirte) 0,60ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 11,00 m3;

„KADIĶIS” ar kadastra Nr.7670 002 0068 (kvartāla Nr.1, kopšanas cirte) 2,80ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 93,00 m3;

„KADIĶIS” ar kadastra Nr.7670 002 0068 (kvartāla Nr.1, kopšanas cirte) 1,30ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 62,00 m3;

„KADIĶIS” ar kadastra Nr. 7670 002 0068 (kvartāla Nr. 1, kopšanas cirte) 2,50 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 78,00 m3.

 

Izsoles sākumcena 6 880 lati. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties līdz izsoles dienai katru darbdienu no plkst. 9:00 – 17:00 Riebiņu novada domes lietvedībā Saules ielā 8, Riebiņos.

 

Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu tiek noteikta 20,00 lati. Izsoles dalībniekam pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

 

Maksājumi veicami Riebiņu novada domes norēķinu kontā LV12UNLA0050005638857 A/S SEB bankas Preiļu filiālē, kods UNLALV2X.

 

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja izsoles dalībnieks pieteikumam izsolei pievieno apliecinājumu par iemaksu bankas kontā. Nodrošinājums tiek ieskaitīts izsolāmās cirsmas vērtībā vai atmaksāts, ja pretendents zaudē.