Notikumu kalendārs

    Maijs    

Komunālā nodaļa

Kontaktinformācija

 

Riebiņu apvienības pārvaldes tehniskā daļa

 

65392650

Komunālās nodaļas vadītājs

Roberts Kabakovs

29472557

Mobilās vienības vadītājs

Jānis Vilcāns

27066456

Mobilās vienības vadītājs            

 

 

Elektriķis

Pēteris Bivmanis

26238008

Traktorists

Ivans Beļajevs

 

Sīļukalna pag. terit. pārvaldes strādnieks

Raimonds Dūda

26358474

Galēnu pag. terit. pārvaldes strādnieks

Aivars Mazjānis

22424556

Stabulnieku pag. terit. pārvaldes strādnieks

Valentīns Laizāns

28369286

Rušonas pag. terit. pārvaldes strādnieks (Bašķi)

Andris Zdanovskis

26640623

Rušonas pag. terit. pārvaldes strādnieks (Kastīre)

Dainis Stepanovs

26036025

Silajāņu pag. terit. pārvaldes strādnieks

 

 

 

 

Riebiņu apvienības pārvaldes Tehniskās daļas Komunālā nodaļa

 

Riebiņu apvienības pārvaldes Komunālā nodaļa ir Riebiņu apvienības pārvaldes Tehniskās daļas un tās vadītāja Artūra Meluškāna tiešajā pakļautība.

           

Komunālās nodaļas darbinieki nodarbojas ar novadam piederošo ūdensapgādes, notekūdeņu atvadīšanas un pārstrādes, apkures, elektroapgādes sistēmu pašreizējajiem remontiem un apkalpošanu, kā arī vidēja sarežģījuma plāna remontiem.

 

Pašvaldībai pieder:

 • ūdensapgādes pazemes cauruļvadi un ūdens sagatavošanas iekārtas, sākot no artēziska dziļurbuma, līdz ievadam ēkās, kuras pieder fiziskām personām, kooperatīvu biedrībām un citām iestādēm;
 • kanalizācijas apakšzemes cauruļvadi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, sākot no kanalizācijas ēkām blakus fiziskām personām, kooperatīvu biedrībām un citām iestādēm piederošām ēkām, līdz attīrīto notekūdeņu novadīšanas vietām atkaltajās ūdenstilpnēs;
 • apkures katli un siltumtrases līdz ievadiem fiziskām personām piederošos dzīvokļos, mājās un citām ēkām.

 

Par darbiem, kas saistīti ar ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures sistēmu apkalpošanu un remontu privātmājās, privatizētos daudzdzīvokļu namos un citās privātās rūpniecības un saimnieciskās ēkās – atbild un finansē šo objektu īpašnieks.

 

Komunālā nodaļa sniedz pakalpojumus augstāk minēto privātobjektu remontdarbus pēc šādiem tarifiem:

 

 • Strādnieka santehniķa darbs – EUR 15.00 bez PVN stundā;
 • Traktormucas pakalpojumi – EUR 20.00 bez PVN stundā.

Apmaksas veidi:

 

 • Pēc darba veikšanas, ja tie ir steidzami darbi avārijas novēršanai;
 • Ar priekšapmaksu, ja tie ir plānoti darbi.

 

 

Personām, kurām ir komunālo maksājumu parādi komunālās nodaļas remontdarbu pakalpojumi netiek sniegti.

Pasūtīt remontdarbus var pie komunālās nodaļas vadītāja, rakstiski aizpildot pasūtījuma veidlapu, kurā ir norādīts nepieciešamo darbu apraksts un darbu izpildes adrese. Pēc padarītajiem darbiem tiek aizpildīts akts, kurā ir norādīts faktiskais darba apjoms stundās. Aktu paraksta darba pasūtītājs un darba izpildītājs. Darbam nepieciešamos materiālus iegādājas pasūtītājs.

 

Komunālās nodaļas struktūra

 

Katrā Riebiņu apvienības pārvaldes teritoriālajā pārvaldē strādā viens vai divi (Riebiņi, Rušona) komunālās nodaļas strādnieki, kuri veic komunālo objektu ikdienas apkalpošanu un remontus. Avārijas gadījumos (ūdens apgādes pazemes cauruļvadu pārrāvums, kanalizācijas sistēmu aizsērējums, mehānismu bojājumi u.c.) uz avārijas vietu izbrauc mobilā vienība, kuras rīcībā ir aprīkojums un nepieciešamie instrumenti un iekārtas. Mobilā vienība izpilda arī vidēji smagus plānotos darbus (ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas posmu maiņu, ūdens apstrādes staciju remonts u.c.).

Mobilās vienības sastāvs:

1. Mobilās vienības vadītājs;

2. Metinātājs;

3. Ja nepieciešams elektriķis;

4. Komunālās nodaļas strādnieks konkrētās pārvaldes teritorijā, kur notiek remontdarbi;

5. Ja ir nepieciešams bezdarbnieki vai kaimiņu teritoriālo pārvalžu strādnieki.

 

 

Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu tarifiem

 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Maigonis Mediņš, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova), pret, atturas nav, nolemj:

 

 1. Grozīt Riebiņu novada domes 2012.gada 14.februāra lēmuma Nr.7 (prot. Nr.3) 6.punktu, aizstājot vārdus „līdz 2015. gada 30. aprīlim” ar vārdiem „līdz 2015.gada 31.augustam”.
 2. Apstiprināt dzeramā ūdens tarifu – EUR 1,05 par vienu kubikmetru (bez PVN), ja dzīvoklī, mājā, fermā vai citās būvē ir uzstādīts ūdens skaitītājs.
 3. Apstiprināt notekūdeņu (kanalizācijas) savākšanas tarifu - EUR 0,80 par vienu   kubikmetru (bez PVN),  ja dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvē ir  uzstādīts ūdens skaitītājs.
 4. Apstiprināt šādus mēneša maksas tarifus par ūdeni un notekūdeņu savākšanu  (bez PVN), gadījumos, kad dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvē nav  uzstādīts ūdens skaitītājs, par vienu vienību:

Patērētāji

Maksa par ūdeni

EUR/par vienību

(bez PVN)

Maksa par notekūdeņu savākšanu EUR/par vienību (bez PVN)

Daudzdzīvokļu mājas (viens cilvēks)

6.75

5,07

Ģimenes mājas  (viens cilvēks)

9,00

6,75

Liellopi

4,50

3,38

Sīklopi un cūkas

2,26

1,69

 1. Noteikt, ka jaunos tarifus sāks piemērot no 2015.gada 1.septembra.
 2. Noteikt, ka ar 2015.gada 1.septembri spēku zaudē 2012.gada 14.februāra domes lēmums Nr.7 „Par ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu tarifa aprēķinu”.