Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Kontakti un struktūra

Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
+371 65324376
+371 65324375
riebini@riebini.lv

Reģ. Nr. 90001882087
AS "SEB BANKA"
Kods UNLALV2X
Konts LV12UNLA0050005638857

 

Reģ. Nr. 90001882087
AS "SWEDBANK"
Kods HABALV22
Konts LV36HABA0551044220117

Riebiņu novada pagasta teritoriālo pārvalžu kontaktinformācija
Pārvalde
Vadītājs
Tālrunis/fakss
Adrese
E-pasts
Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde
Ilga Kodore
65324641
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads,LV-5326 (10. kabinets, 1. stāvs)
riebini.parvalde@riebini.lv
Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde
Dainis Alžāns
65326103
Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu novads, LV-5329
rusona@riebini.lv
Galēnu teritoriālā pārvalde
Ināra Trokša
65329003, 65329001
Liepu iela 1, Galēnu pag., Riebiņu novads, LV-5311
galeni@riebini.lv
Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde
Frančiska Znotiņa
65326500
Skolas iela 3,Stabulnieku pag., Riebiņu novads, LV-5333
stabulnieki@riebini.lv
Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde
Inga Jurkāne
65326838
Miera iela 1, Silajāņu pag., Riebiņu novads, LV-5330
silajani@riebini.lv
Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde
Iveta Broka-Kazāka
65326202
Latgales iela 1A-1, Sīļukalna pag., Riebiņu novads, LV-5331
silukalns@riebini.lv
Amats Vārds, uzvārds Tālr. e-pasts
DOME  

65324376,

24970777 

(ja zvanītājs ir BITE tīkla abonements) 

riebini@riebini.lv
Domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 65324376 peteris.rozinskis@riebini.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns 65324376 jazeps.ivanans@inbox.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis 65392641, 26173320 rolands.naglis@riebini.lv
Jaunatnes lietu speciālists Oskars Bērziņš 65392659, 20345584 pakapieni@riebini.lv 
Kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne

65392657, 20496081

ilga.poksane@riebini.lv
Domes sekretāre Liene Mūrniece 65324376 riebini@riebini.lv
Izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka 65392646, 26373488 evelina.visocka@riebini.lv
IZPILDINSTITŪCIJA      
Izpilddirektors Juris Leicis

65324378, 29376691

juris.leicis@riebini.lv

Tehniskās daļas vadītājs Artūrs Meluškāns 65392891 arturs.meluskans@riebini.lv
Komunālo pakalpojumu vadītājs  Roberts Kabakovs  65392650  roberts.kabakovs@riebini.lv 
Darba aizsardzības speciālists Artūrs Meluškāns 65392650 arturs.meluskans@riebini.lv
Sagādes un loģistikas speciālists  Artūrs Lepers 65326501 arturs.lepers@riebini.lv
Informācijas tehnoloģiju speciālists Ainārs Mūrnieks 65392643 administrator@riebini.lv
Iepirkumu speciāliste Inese Kunakova 60001470 inese.kunakova@riebini.lv
Ceļu fonda speciālists Andris Bilzēns 65324378

andris.bilzens@riebini.lv

Ekonomiste Valentīna Bogdanova 65392644  valentina.bogdanova@riebini.lv
Vecākā juriste Inese Pedāne 65392645 inese.pedane@riebini.lv
Lietvede Karīna Nagle 65324381  karina.nagle@riebini.lv
KAC Liene Mūrniece 22417265 riebini@pakalpojumucentrs.lv
Personas datu aizsardzības speciālists Uldis Vītoliņš 20384844 uldis.vitolins@gmail.com
Vecākais kārtībnieks v.i. Ainārs Kalvāns 25918877 kartibnieki@riebini.lv
Kārtībnieks Jānis Broks 25918877 kartibnieki@riebini.lv
Kārtībnieks Antis Jakovelis 25918877 kartibnieki@riebini.lv
ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS DAĻA      
Daļas vadītāja Inese Jakovele 65324379 inese.jakovele@riebini.lv
Projektu vadītāja Ilze Kudiņa 65392649 ilze.kudina@riebini.lv
Projektu vadītāja Antra Meluškāne 60001471 antra.meluskane@riebini.lv
GRĀMATVEDĪBA      
Galvenā grāmatvede Vēsma Želve 65392648 vesma.zelve@riebini.lv
Grāmatvede Maruta Brice 65392651  maruta.brice@riebini.lv
Grāmatvede  Ināra Sparāne  65392652 inara.sparane@riebini.lv
Grāmatvede Eleonora Cīmane 65392642  eleonora.cīmane@riebini.lv
Algu grāmatvede Dzintra Valaine 65324377 dzintra.valaine@riebini.lv
Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Aina Tumašova 

65392655, 26274045

aina.tumasova@riebini.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste Ināra Upeniece  65392860 inara.upeniece@riebini.lv
DZIMTSARAKSTU NODAĻA      
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Monika Litauniece  65392658  dzimtsaraksti@riebini.lv 
BŪVVALDE  Artūrs Poplavskis  65392640  arturs.poplavskis@riebini.lv 
BĀRIŅTIESA      
Bāriņtiesas vadītāja Mārīte Bogdanova 65392654 vai 22453617 marite.bogdanova@riebini.lv
SOCIĀLAIS DIENESTS      
Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža  65392653, 26369032  sandra.sprindza@riebini.lv