Notikumu kalendārs

    Marts    

Komisijas

 

RIEBIŅU NOVADA DOMES KOMISIJAS

Riebiņu novada vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs Juris Leicis

Komisijas locekļi: Antra Meluškāne, Astrīda Sisojeva, Vija Vaivode, Ženija Pauniņa, Ainārs Mūrnieks, Maija Upeniece.

Komisija darbojas, pamatojoties uz likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 5. panta 1. daļu.

 

Riebiņu novada nekustamo īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja Aina Tumašova

Komisijas locekļi: Ināra Upeniece, Elvīra Strautmane.

 

Riebiņu novada administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētāja Inese Kunakova 

Komisijas locekļi: Dainis Alžāns, Maruta Anusāne, Inguna Rubane.

Komisija darbojas, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu.

 

Riebiņu novada iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs Alberts Upenieks

Komisijas locekļi: Arnis Opolais, Aigars Trūps, Inese Kunakova.

Komisija darbojas, pamatojoties uz "Publisko iepirkumu likumu".

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja Ināra Upeniece

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Juris Leicis

Komisijas locekļi: Tekla Mediņa.

Komisijas sekretāre Tekla Mediņa.

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas locekļi: Jeļena Puzāka, Valērijs Jurkāns, Elizabete Birule, Margarita Krole, Inna Zenovjeva.