Notikumu kalendārs

    Februāris    

Vispārīga informācija

Valsts informācijas portālā “Latvija.lv” ir īpaši izveidota nodaļa “Atgriešanās Latvijā”. Te atsevišķi izklāstīta informācija par dažādām dzīves situācijām – par darbu (iespējām pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūrā), sociālo aizsardzību (arī par bezdarbnieka statusa iegūšanu un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas nosacījumiem), dzīvesvietu un cita aktuāla informācija.

 

Tā ir informācija par iestādēm, kur var saņemt pakalpojumus, tostarp saistībā ar darba meklēšanas iespējām. LASĪT ŠEIT.

 


 

Informācija par remigrāciju Latgalē lasi šeit

 


 

www.paps.lv  

 

Te apkopoti svarīgākie jautājumi kuri ir aktuāli cilvēkiem kuri nolēmuši atgriezties uz patstāvīgu dzīvi Latvijā. Gadījumā, ja nepieciešama papildus informācija vai ja trūkst kāda būtiska informācija, vai ir vēlama individuāla tikšanās, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatori Latgales reģionā – Astrīda Leščinska, e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv, mob. tel. 29122163.

 


 

Dzīves vietas deklarēšana:

 

Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to.

 

Detalizēta informācija: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana.html

 

Ja dzīvesbiedrs ir “ārzemnieks” Latvijā:

 

“Patvērums – droša māja” interneta mājas lapā:

http://patverums-dm.lv/lv/moodle-vide

 


 

Latviešu valodas atsvaidzināšana vai apgūšana:

https://valoda.lv/

https://valoda.lv/latviesu-valoda-arzemes/

http://maciunmacies.valoda.lv/

 

Bezmaksas latviešu valodas apguve interneta vietnē:

https://www.loecsen.com/lv/macities-latvie%C5%A1u-valoda

http://www.sazinastilts.lv/language-learning/parents/

http://www.integration.lv/lv/kursi/pasakumi

 

Valodas apmācība cittautiešiem:

http://www.integration.lv/lv/macies-latviesu-valodu

 


 

Izglītības iespējas:

Pirmsskolas iestādes

https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/atgriesanas-latvija/izglitiba/Pirmsskolas-izglitibas-iestades

 

Vidējā izglītība Latvijā

http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/vispareja-izglitiba/vispareja-videja-izglitiba

https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/atgriesanas-latvija/izglitiba/Videja-vispareja-izglitiba

 

Iekļaujošā izglītība Latvijā

http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/vispareja-izglitiba/ieklaujosa-izglitiba-un-speciala-izglitiba

 

Profesionālā izglītība Latvijā

http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/profesionala-izglitiba/izm-padotibas-profesionalas-izglitibas-iestades

 

Augstākās izglītība Latvijā

http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba/augstakas-izglitibas-iestades

 

Pieaugušo izglītības iespējas

Pieaugušo tālāk izglītības, pārkvalifikācijas, karjeras konsultanta pakalpojumus piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Vairāk informācijas: http://www.nva.gov.lv/vieglilasit/index.php?cid=5&mid=6&txt=6&from=0

 

Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs. Vairāk informācijas: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana

 

Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Šīs kompetences novērtēšana notiek balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Informāciju par  to detalizētāk var iepazīties šeit: https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/

 


 

Atbalsts ģimenēm:

Izglītības iespējas un Latvijas pašvaldību pakalpojumu ģimenēm apkopojums pieejams

http://vietagimenei.lv/kā arī informācija atrodama konkrētās pašvaldības mājas lapā.

 

 

Informāciju par Latvijā pieejamo vidējo, profesionālo izglītības sistēmu var uzzināt šeit:

https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/atgriesanas-latvija/izglitiba/Videja-vispareja-izglitiba

 

Nacionālās izglītības iespēju datubāze apkopo Latvijas izglītības iestāžu piedāvātos izglītības pakalpojumushttp://www.niid.lv/

 

Plašu informāciju par Latvijas izglītības sistēmu, izglītības ieguves iespējām var uzzināt Izglītības kvalitātes valsts dienestā: https://ikvd.gov.lv/

 


 

Sociālie pabalsti:

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti
Par  pieejamajiem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem, pieprasīšanas un saņemšanas kārtību, kontaktinformāciju var izlasīt šeit.

 

Vecāku pabalsti

Tiesības uz vecāku pabalstu ir  Latvijā deklarētai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus.

Detalizētāk par to var izlasīt šeit: https://www.vsaa.lv/pakalpojumi/vecakiem/vecaku-pabalsts/

 

Tiesības uz ģimenes pabalstiem, ja ir iesaistīta cita ES vai EEZ valsts vai Šveice

Ģimenes pabalstu piešķiršanas kārtību gadījumos, kad vienas ģimenes locekļi dzīvo un/vai strādā divās vai vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē, nosaka  ES Regula. Par ģimenes pabalstu izmaksu primāri atbildīga ir vecāka nodarbinātības valsts. Tas nozīmē, ka darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam ir tiesības saņemt ģimenes pabalstus no nodarbinātības valsts par saviem ģimenes locekļiem arī tad, ja tie dzīvo citā dalībvalstī. Detalizētāk par to var izlasīt šeit.

 

Pensiju nodrošinājums Latvijā dzīvojošiem
Par pensionēšanās vecumu, pensiju veidiem un aprēķināšanas kārtību, pensiju pieprasīšanu ierodoties Latvijā var izlasīt šeit.

 


 

Kreditēšana Latvijā:

Par Latvijas komercbanku  nosacījumiem kredīta saņemšanai mājoklim var detalizēti izlasīt šeit.

 

Latvijas komercbanku piedāvājums mājokļa kreditēšanai:

 

Valsts atbalsts jaunajiem speciālistiem un jaunajām ģimenēm  mājokļa kreditēšanā. Vairāk informācijas

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/

 


 

Darbs un darba meklēšana:

Nodarbinātības valsts aģentūra ( NVA) sniedz atbalstu darba meklēšanas jautājumos un piedāvā pakalpojumus darba meklētājiem un darba devējiem. Informācija par reģistrēšanos, pakalpojumiem, darba tirgus situāciju, vakancēm pieejama http://www.nva.gov.lv/, kā arī informācijas apkopojumā šeit.

 

Par valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem nodarbinātajām personām lasīt šeit.

 

Latvijā populārākie resursi  darba iespēju apzināšanai

  • CV.lv – vadošais darba un karjeras portāls Latvijā, kas ir primārais resurss speciālistiem un vadītājiem darba meklēšanai, kā arī populārākais personāla atlases resurss darba devējiem https://www.cv.lv/
  • Visidarbi.lv – straujāk augošais darba sludinājumu portāls Latvijā, kura mērķauditorija ir darba ņēmēji, kas meklē galvenokārt vakances zemākā un vidējā līmeņa darbinieku amatiem Rīgā, Latvijas lielākajās pilsētās un reģionos https://www.visidarbi.lv/

 

Uzņēmējdarbības uzsākšana:

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Vidzemes biznesa inkubators

(gan padomi, ko un kā sākt, kur meklēt palīdzību u.c.)

 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/aktivitates-kuru-ieviesana-noslegusies/biznesa-inkubatori

http://www.liaa.gov.lv/lv/uznemejdarbibas-uzsaksana (Biznesa ABC)

 

LIAA veic vienas pieturas konsultācijas uzņēmējiem (klātienē, telefoniski, rakstiski):

http://www.liaa.gov.lv/lv/klientu-apkalposana

 

Par  valsts finansiālo atbalstu 

(kreditēšanu ar atvieglojumiem)  atbalstu jaunajiem uzņēmējiem valsts atbalsta  institūcijas  ALTUM mājas lapā:

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/biznesa-uzsacejiem/.

 

Ekonomikas ministrijas mājas lapā: https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/

www.latvija.lv sadaļa “Uzņēmējiem” par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu

 

Ar uzņēmējdarbības un atbalsta iespējām aicinām iepazīties arī konkrētās pašvaldības mājas lapā. Latvijas pašvaldību saraksts un kontaktinformācija atrodama šeit:

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/?doc=13066