Notikumu kalendārs

    Februāris    

Pašvaldības atbalsts

VIDEO, kas tapis projekta "Reemigrācijas pasākumi pašvaldībās" ietvaros.

 


 

Dzīves vietas deklarēšana - PAKALPOJUMA APRAKSTS

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

 

Dzīvesvietu var deklarēt:

 

  • Riebiņu novada domē, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326, tālr.: 65324376, riebini@riebini.lv
  • elektroniski portālā www.latvija.lv;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, kā arī personai, attiecībā uz kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par tiesiskā statusa noteikšanu vai uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu.

 

Pašvaldības atbalsts dzīvokļa jautājuma risināšanā  - PAKALPOJUMA APRAKSTS

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā".

 

Riebiņu novada izglītības iestādesIzglītības iestāžu apraksts

 

Kā notiek reemigrantu bērnu uzņemšana mācību iestādēs?

Kārtību, kādā izglītības iestādē jāuzņem skolēns, kurš ir atgriezies no ārzemēm,  nosaka Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu  Nr.591 “Kritēriji un kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai uz nākamo klasi” 30. un 31.punkts. Proti, ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir ieradies no mācībām citā valstī, tad:

 

  • izglītības iestādes vadītājs izveido komisiju trīs pedagogu sastāvā, lai novērtētu skolēna valodas prasmi un sasniegumus mācību priekšmetu apguvē;
  • pedagogu komisija kopā ar skolēnu un skolēna vecākiem novērtē mācību sasniegumus;
  • izglītības iestādes vadītājs uzņem skolēnu vecumam un vajadzībām  atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācību satura pēctecību un
  • nosaka mācību procesā nodrošināmos atbalsta pasākumus pamatizglītības programmas apguvei (no viena līdz trīs mācību gadu laikā) mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī to mācību priekšmetu, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā, apguvei.

 

Savukārt, ja izglītojamais iepriekš ir mācījies Latvijā, uzņem viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, iepriekš izvērtējot  iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus, ja nepieciešams, tiek noteikts atbalsts mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture” apguvei viena mācību gada laikā.   
 

Konsultācijas neskaidros jautājumos var saņemt sazinoties ar Izglītības jautājumu koordinatori, t. 65392646, 26373488, e-pasts: evelina.visocka@riebini.lv

 


 

CITI PAKALPOJUMI:

Riebiņu novada Sociālais dienests

Adrese: Saules iela 8,  Riebiņos, Riebiņu novadā, LV – 5326

1.stāvs, tālr. 65392653, mob.t. 26369032, e-pasts: sandra.sprindza@riebini.lv

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/2019 "Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu novadā".

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)Preiļu filiāle
Par darba iespējām pilsētā un reģionā
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi

Tālrunis: Tālr.: 65314021, mob.: 29556791

E-pasts: Vija.Jakimova@nva.gov.lv
 

Mācību centra "BUTS" Jēkabpils filiāle Līvānu nodaļa
Prasmju un valodu apguve:
Adrese: Domes iela 3, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316

Tālrunis: Tālrunis: 27898040, 26354252, 27898022

E-pasts: jekabpils@buts.lv


 

Vēlies uzsākt savu uzņēmējdarbību? Informāciju par valsts un pašvaldības atbalsta iespējām lasi šeit
 

Par kultūras notikumiem Riebiņu novadā lasi šeit
 

Par sporta norisēm lasi šeit
 

Par apskates objektiem novadā lasi šeit
 

Informācija ar norisēm novadā un reģionā pieejama arī pašvaldības sociālo tīklu kontos. Seko un uzzini: https://www.facebook.com/Riebi%C5%86u-novada-dome-1335151443279492/