Notikumu kalendārs

    Februāris    

Makšķerēšana

Informācija makšķerniekiem

 

Licencētā makšķerēšana Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros (turpmāk tekstā – ezeros) tiek organizēta saskaņā ar spēkā esošajiem licencēto makšķerēšanu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem.

 

Licencētā makšķerēšana norādītajos ezeros tiek ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt ezeru un to piekrastes antropogēno slodzi, kā arī iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.

 

Dodoties makšķerēt, nepieciešams ņemt līdzi makšķerēšanas un personas apliecinošu dokumentu, lai inspektors varētu identificēt personu (makšķernieku). Karte būs derīga tikai tad, ja varēs identificēt personu. Makšķerēšanas karte ir nepieciešama arī vietās, kur ir noteikta licencētā makšķerēšana, licencētā vēžošana vai zemūdens medības.

 

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama personām: jaunākām par 16 gadiem, vecākām par 65 gadiem, ar invaliditāti.

 

Arī personām, kas vecākas par 65 gadiem un invalīdiem, nepieciešams inspektoriem uzrādīt attiecīgu dokumentu (personas apliecinošu dokumentu vai invalīda apliecību), lai varētu izmantot tiesības makšķerēt bez kartes iegādes.

 

Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm  un kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm.

 

Licences veids

Licenču derīguma termiņi

Licences cena EUR, (kopā ar PVN )

 1. Gada licence Rušona ezerā.

12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas, derīga no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

30.00

22.2. Gada licence ar atlaidi Rušona ezerā.

12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas, derīga no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

15.00

22.3. Mēneša licence Rušona ezerā.

Mēneša licence derīga  konkrētajam mēnesim no pirmā līdz pēdējam datumam.

15.00

22.4. Mēneša licence ar atlaidi Rušona ezerā.

Mēneša licence ar atlaidi derīga  konkrētajam mēnesim no pirmā līdz pēdējam datumam.

7.50

22.5. Vienas dienas licence Rušona ezerā.

Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst.8:00.

5.00

22.6. Vienas dienas licence ar atlaidi  Rušona ezerā.

Vienas dienas licence ar atlaidi derīga no konkrētās dienas datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst. 8:00.

2.50

22.7. Gada licence Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un  Zolvas  ezerā.

12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas, derīga no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

20.00

22.8. Gada licence ar atlaidi Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un  Zolvas  ezerā.

12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas, derīga no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

10.00

22.9. Mēneša licence Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un Zolvas ezerā.

Mēneša licence derīga  konkrētajam mēnesim no pirmā līdz pēdējam datumam.

10.00

22.10. Mēneša licence ar atlaidi Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un Zolvas ezerā.

Mēneša licence ar atlaidi derīga  konkrētajam mēnesim no pirmā līdz pēdējam datumam.

5.00

22.11.  Vienas dienas licence Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un Zolvas ezerā.

Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst. 8:00.

3.00

22.12.  Vienas dienas licence ar atlaidi Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un Zolvas ezerā.

Vienas dienas licence ar atlaidi derīga no konkrētās dienas datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst. 8:00.

1.50

22.13. Gada bezmaksas licence Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezerā.

 12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas, derīga no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

0.00

 

Licenču izplatīšanu darbdienās veic:

 

 1. Riebiņu novada Rušona pagasta teritoriālā pārvalde (Liepu 5a, Kastīre, Rušona pag., Riebiņu novads, LV-5329), tālr. 65326101, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00, e-pasts: rusona@riebini.lv.
 2. Riebiņu novada domes kasē (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu novads, LV-5326), tālr. 65324641, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00, e-pasts: riebini.parvalde@riebini.lv.
 3. Licences (izņemot gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi) var iegādāties jebkurā laikā elektroniski www.epakalpojumi.lv vai arī Riebiņu novada domes mājas lapā www.riebini.lv sadaļā “Makšķerēšanas licences”.
 4. Gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi var iegādāties tikai 1. un 2. punktā norādītajās licenču izplatīšanas vietās.

 

Bezmaksas gada licences paredzētas:

 

 1. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem;
 2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
 3. personām ar  invaliditāti;
 4. politiski represētām personām;
 5. ūdenstilpju krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, makšķerēšanai tikai licencē norādītajā ezerā, tas ir, kura krastam pieguļ viņu zemes īpašums;
 6. personas, kuras sniegušas ievērojamu ieguldījumu minēto ezeru krastu zonas sakopšanā, maluzvejniecības novēršanā, informācijas sniegšanā, kas palīdzējusi novērst būtiskus draudus videi, u.c., kuras veicot šo ieguldījumu ir darbojušās bez atlīdzības, un kurām to ar lēmumu piešķīrusi Riebiņu novada dome.

 

Licences ar  50% atlaidi, tiek piemērotas maznodrošinātām personām (pie licences iegādes uzrādot pašvaldības, kurā persona deklarēta, sociālā dienesta lēmumu par šī statusa piešķiršanu).  Lai saņemtu gada bezmaksas licenci un licences ar  atlaidi, minētajām personām ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments licencētās makšķerēšanas organizētājam, kas pamato bezmaksas licences saņemšanu. Licences izsniegšanas brīdī tiek atzīmēts konkrēts ezers(i) (atstāj neizsvītrotu), kurā licence ir spēkā.

 

Atskaite par noķertajiem lomiem.

 

Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā formā (loms kilogramos, zivju skaits vai svars pa sugām), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.

 

Elektroniski iegādātai licencei vai arī elektroniski iegādātām licencēm lomu uzskaites tabulu aizpildīt tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai arī izdrukāt un aizpildīt lomu uzskaites tabulu pašvaldības mājaslapā www.riebini.lv.  

 

Visu licenču īpašnieku (izņemot elektroniski iegādātas licences) obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites tabulām 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi. Elektroniski iegādātu licenču īpašniekiem ir pienākums 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām aizpildīt lomu uzskaites tabulu tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv.

 

Licenču lomu uzskaite tiek apkopota katru gadu un iesniegta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtam BIOR, lai  veiktu noķerto lomu uzskaiti turpmākai ezeru apsaimniekošanai, organizētu racionālu vērtīgo zivju sugu izmantošanu, gūtu papildu līdzekļus zivju krājumu aizsardzībai un atjaunošanai.

 

Jautājumu gadījumos zvanīt vai rakstīt:

Tālrunis +371 65324376; +371 25918877

E-pasts: riebini@riebini.lv

 


 

Par zvejas limitiem Riebiņu novada administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos 2021. gadā

 

Riebiņu novada dome vēlas informēt par Riebiņu novada esošo ūdenstilpņu zvejas tīklu limitiem, uz kuriem var pieteikties no 2021. gada 1. janvāra.

 

Riebiņu novada ūdenstilpnēs zvejas tīklu limiti: Bicānu ezerā 575 m (tikai murdi), Kategradas ezerā 375 m, Rušona ezerā 4630 m (tikai murdi), Salmeja ezerā 315 m un Zolvas ezerā 1094 m, pārējos ezeros tīklu limiti paliek nemainīgi, tas ir, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to  izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11. punkts, kas nosaka, zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.

 

Zvejas  limiti Riebiņu novada administratīvās teritorijas  iekšējos ūdeņos 2021. gadā

 

Publiskie ezeri:

01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.

Bicānu ezers

575 m – 19 murdi (katrs pa 30 m), zvejas tīkli nav atļauti.

Rušona ezers

4630 m – 154 murdi (katrs pa 30 m), zvejas tīkli nav atļauti.

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:

01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 apakšpunkts nosaka, ka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.

Jašas ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds).

Kategrades ezers

375 m  (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds).

Eikša ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds).

Kaučera ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds).

Lielā Kurtaša ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds).

Lielā Salkas ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds).

Mazā Salkas ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds).

Salmeja ezers

315 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds).

Zolvas ezers

1094 m  (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m).

Lielais Ostrovas ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m).

Mazais Kurtoša ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m).

Pieniņu ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m).

Spuldziņu ezers

 

75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m).

Mazais Ostrovas ezers

 

75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m).

Privātie ezeri :

01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus.

Lielais Kurtoša ezers 48,8 ha;

Stupānu ezers              32,0 ha;

Sedeža ezers                27,1 ha;

Asaru ezers                 10,4 ha;

Limaņu ezers               7,2 ha;

Meiraukas ezers            5,2 ha;

Rubeņu ezers                5,1 ha;

Palšas ezers                   4,3 ha;

Markovas ezers             2,5 ha;

Gluhoje ezers                2,0ha;

Kovšika ezers                1,8 ha;

Madžutiņa ezers            1,6 ha;

Vašeiņa ezers                1,5 ha;

75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m).

Feimaņu ezers

(apsaimnieko Rēzeknes novada pašvaldība)

64 murdi. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam vērsties Rēzeknes novada pašvaldībā.

 

Maksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktā noteikto maksu par rūpnieciskās zvejas rīku limita vienību un pamatojoties uz domes 19.04.2016. sēdes lēmumu Nr. 6&3 “Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu”:

 

 1. Zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 5.70 (pieci eiro 70 centi);
 2. Zivju murds ar sētu, līdz 30 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 19.92 (deviņpadsmit eiro 92 centi);
 3. Zivju murds ar sētu, virs 30 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 56.92 (piecdesmit seši eiro 92 centi).

 

Iesniegumus par Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam iesniegt Riebiņu novada domē. Iesnieguma PARAUGS.

 

Iesniegumus sūtīt: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326. Tālrunis +371 65324376; +371 25918877, e-pasts: riebini@riebini.lv