Notikumu kalendārs

    Februāris    

Maksas pakalpojumi

Riebiņu novada domes un pagastu teritoriālo pārvalžu sniegtie pakalpojumi un maksa par tiem

 

APSTIPRINĀTI

Riebiņu novada domes 23.08.2005. sēdē; lēmums Nr. 4 (protokols Nr. 19)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 13.06.2006. sēdē; lēmums Nr. 6 (protokols Nr. 10)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 10.06.2008. sēdē; lēmums Nr. 2 (protokols Nr. 10)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 09.09.2008. sēdē; lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 17)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 15.02.2011. sēdē; lēmums Nr. 2 (protokols Nr. 2)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 17.01.2012. sēdē; lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 2)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 15.03.2016. sēdē; lēmums Nr. 2 (protokols Nr. 5)

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu,

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 3. daļu

 

1.Maksas pakalpojumu saņēmēji ir fiziskas un juridiskas personas.

2.Maksa par pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā tiek iekasēta pirms pakalpojuma saņemšanas domes vai pagastu pārvalžu kasēs, par pakalpojuma nomaksu tiek izsniegta kvīts.

3.Nodeva tiek ieskaitīta Riebiņu novada budžetā. No iekasētās summas jānodrošina nodokļu un citu obligāto maksājumu veikšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4. Maksa par pakalpojumiem:

 

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena par vienību  EUR (bez PVN)

Cena par vienību EUR (ar PVN)

1.

Kancelejas pakalpojumi visām struktūrvienībām

 

 

 

1.1.

Melnbaltas A4 formāta lapas fotokopijas izgatavošana vai printēšana

Lappuse

0,11

0,13

1.2.

Melnbaltas A3 formāta lapas fotokopijas izgatavošana vai printēšana

Lappuse

0.13

0,16

1.3.

Krāsainas A4 formāta lapas fotokopijas izgatavošana vai printēšana (ar tekstu)

Lappuse

0,23

0,28

1.4.

KrāsainasA4 formāta lapas fotokopijas izgatavošana vai printēšana (ar attēlu)

Noklājums līdz 25%

Noklājums no 26-50%

Noklājums no 51-75%

Noklājums no 76-100%

Lappuse

 

 

 

0,24

0,36

0,49

0,62

 

 

 

0,29

0,44

0,59

0,75

1.5.

Skenēšana

Lappuse

0,10

0,12

1.6.

Faksa pārraidīšana

Lappuse

0,10

0,12

1.7.

Brošēšana ar spirāli

Lapa

0,79

0,96

1.8.

Laminēšana

Lapa

0,58

0,70

2.

Kultūras nama telpu nomas maksa

 

 

 

2.1.

Riebiņu kultūras centrs

 

 

 

2.1.1.

Lielās zāles un skatuves noma

Stunda

12,98

15.71

2.1.2.

Mazās zāles noma

Stunda

2.22

2.69

2.1.3.

Garderobes noma

Stunda

0.57

0.69

2.1.4.

Vestibila noma

Stunda

2.30

2.78

2.1.5.

Tualetes noma

Stunda

0.48

0.58

2.1.6.

Mazā zāle + koplietošanas telpas

Stunda

5.57

6.74

2.1.7.

Lielā zāle + koplietošanas telpas

Stunda

17.91

21.67

2.1.8.

Visa kultūras centra noma

Stunda

20,13

24,36

2.2.

Sīļukalna kultūras nams

 

 

 

2.2.1.

Lielās zāles un skatuves noma

Stunda

5.86

7.09

2.2.2.

Mazās zāles noma

Stunda

1.51

1.83

2.2.3.

Garderobes noma

Stunda

0.76

0.92

2.2.4.

Vestibila noma

Stunda

0.68

0.82

2.2.5.

Tualetes noma

Stunda

0.31

0.38

2.2.6.

Aktiertelpas

Stunda

0.85

1.03

2.2.7.

Mazā zāle + koplietošanas telpas

Stunda

3.26

3.94

2.2.8.

Lielā zāle + koplietošanas telpas

Stunda

8.46

10.24

2.2.9.

Visa kultūras nama noma

Stunda

9.97

12.06

2.3.

Silajāņu kultūras nams

 

 

 

2.3.1.

Lielās zāles un skatuves noma

Stunda

6,82

8.25

2.3.2.

Garderobes + vestibila noma

Stunda

1,30

1,57

2.3.3.

Palīgtelpu noma

Stunda

0,14

0.17

2.3.4.

Tualetes noma

Stunda

0,08

0,10

2.3.5.

Aktiertelpas

Stunda

0,62

0.75

2.3.6.

Lielā zāle + koplietošanas telpas

Stunda

8,96

10.84

2.4.

Stabulnieku kultūras nams

 

 

 

2.4.1

Lielās zāles un skatuves noma

Stunda

6.61

8.00

2.4.2.

Garderobe

Stunda

0.26

0.31

2.4.3.

Vestibila noma

Stunda

0.92

1.11

2.4.4.

Tualetes noma

Stunda

0.12

0.15

2.4.5.

Aktiertelpas

Stunda

1.18

1.43

2.4.6.

Lielā zāle + koplietošanas telpas

Stunda

9.09

11.00

2.5.

Galēnu kultūras nams

 

 

 

2.5.1.

Lielās zāles un skatuves noma

Stunda

5.89

7.13

2.5.2.

Mazās zāles noma

Stunda

0.83

1.00

2.5.3.

Garderobes noma

Stunda

0.24

0.29

2.5.4.

1.stāva vestibila noma

Stunda

1.09

1.32

2.5.5.

2.stāva vestibila noma

Stunda

0.40

0.48

2.5.5.

Tualetes noma

Stunda

0.28

0.34

2.5.6.

Aktiertelpas

Stunda

0.91

1.10

2.5.7.

Mazā zāle + koplietošanas telpas

Stunda

2.84

3.44

2.5.8.

Lielā zāle + koplietošanas telpas

Stunda

8.41

10.18

2.5.9.

Visa kultūras nama noma

Stunda

9.64

11.66

2.6.

Rušonas kultūras nams

 

 

 

2.6.6.

Zāle + koplietošanas telpas

Stunda

9,34

11,30

2.7.

Telpu noma pasākumiem, kuros tiek pārdotas biļetes

 

Riebiņu KC

Sīļukalna KN

Silajāņu KN  

Stabulnieku KN

Galēnu KN 

Rušonas KN

 

15% no biļešu ieņēmumiem, bet ne mazāk kā:

 

53.73

39.88

35.84

36.36

38.56

37.36

 

 

 

 

65.01

48.25

43.37

44.00

46.66

45.21

3.

Sociālie pakalpojumi

 

 

 

3.1.

Veļas mazgāšana

Cikls

1,34

1,62

3.2.

Dušas apmeklējums

Reize

1,12

1,36

4.

Galēnu sporta zāles noma

Stunda

11,85

14,34

5.

Asenizācijas mucas pakalpojums

Stunda

20

24,2

6.

Santehniķa pakalpojumi

Stunda

15

18.15

 

Par e-pakalpojumiem Riebiņu novada dzimtsarakstu nodaļā: 

1.Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana.

2.Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana.

3.Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana.

 

Iepriekš minētie e-pakalpojumi pieejami šeit

 

Apstiprina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa grozījumus

 

2020. gada 17. marta domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt vienam daudzdzīvokļu un individuālās mājas iedzīvotājam, kuri izmanto pašvaldības noteiktās atkritumu savākšanas vietas un norēķinās par pakalpojumu ar pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu mēnesī EUR 2,06. Noteikts, ka lēmumā noteiktais atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs stājas spēkā ar 2020. gada 1. maiju.

 

Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu tarifiem

 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2016.gada 14.janvāra regulas lēmumu Nr.1/2 „Ūdensapgādes pakalpojumu aprēķina metodika”, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj:

 

  1. Apstiprināt dzeramā ūdens tarifu – EUR 1,00 par vienu kubikmetru (bez PVN), ja dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvē ir  uzstādīts ūdens skaitītājs.
  2. Apstiprināt notekūdeņu (kanalizācijas) savākšanas un attīrīšanas tarifu - EUR 1,00 par vienu   kubikmetru (bez PVN),  ja dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvē ir  uzstādīts ūdens skaitītājs.
  3. Apstiprināt šādus mēneša maksas tarifus par ūdeni un notekūdeņu savākšanu  (bez PVN), gadījumos, kad dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvēs nav  uzstādīts ūdens skaitītājs, par vienu vienību:

 

Patērētāji

Maksa par ūdeni

EUR/par vienību

(bez PVN)

Maksa par notekūdeņu savākšanu EUR/par vienību (bez PVN)

Daudzdzīvokļu mājas (viens cilvēks)

6.50

6.50

Ģimenes mājas  (viens cilvēks)

8.66

8.66

Liellopi

4.33

4.33

Sīklopi un cūkas

2.17

2.17

 

  1. Noteikt, ka jaunos tarifus sāks piemērot no 2021.gada 1.marta. 
  2. Noteikt, ka ar 2021.gada 1.martu spēku zaudē 2015.gada 21.aprīļa domes lēmums Nr.4 „Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas  pakalpojumu tarifiem”.
  3. Izmaiņas nopublicēt Riebiņu novada domes informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājas lapā, pagastu teritoriālo pārvalžu vadītājiem informēt iedzīvotājus par jaunajiem ūdensapgādes un   notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu tarifiem.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

RIEBIŅU novada pašvaldības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis

 

N.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Lauksaimniecības zemes nomas maksa*:

1.1.

Galēnu pagasts

kalendāra gadā par hektāru

50,00

10,50

60,50

1.2.

Riebiņu pagasts

kalendāra gadā par hektāru

50,00

10,50

60,50

1.3.

Rušonas pagasts

kalendāra gadā par hektāru

49,00

10,29

59,29

1.4.

Sīļukalna pagasts

kalendāra gadā par hektāru

49,00

10,29

59,29

1.5.

Silajāņu pagasts

kalendāra gadā par hektāru

49,00

10,29

59,29

1.6.

Stabulnieku pagasts

kalendāra gadā par hektāru

51,00

10,71

61,71

 

Piezīmes. *Zemesgabala minimālā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 28 euro gadā par zemes gabalu, ja saskaņā ar cenrādi aprēķinātā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka nekā 28 euro gadā.