Notikumu kalendārs

    Februāris    

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

 

Informācija Riebiņu novada sociālā dienesta apmeklētājiem,

sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmējiem un pieprasītājiem

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 11.janvārim Riebiņu novada sociālajā dienestā ir  ierobežota klientu apkalpošanu klātienē, izvērtējot izņēmumu situācijas.

 

Klātienes pakalpojumi nodrošināmi TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.  Sociālais dienests  aicina katram  izvēlēties iespēju iesniegumu iesniegt attālināti:

 • parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
 • iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
 • iespējams e-pastā vai telefoniski;
 • iesniegumus atstāt slēgtā kastītē Riebiņu novadā domē.

 

Kā arī ieteikums un liels lūgums īpaši ārkārtas situācijas laikā: par jebkuru jautājumu sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu jomā iepriekš sazināties ar speciālistu.

 

Par pieņemšanas laiku klātienē pirms tam sazināties ar speciālistu pa tālruni vai e-pastu.

 

Speciālistu kontaktinformācija pieejama Riebiņu novada domes mājaslapā – http://riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/nozares/sociala-aprupe

 


 

Riebiņu novada sociālais dienests ārkārtas situācijas laikā aicina  iedzīvotājus, kuriem ir neskaidri jautājumi par ārkārtas situāciju, par ierobežojumiem un citām aktualitātēm – skatīties vietni www.covid19.gov.lv, kurā  ir pieejama sīkāka informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar Covid-19 infekciju.

 

Tāpat arī nepieciešamības gadījumā var zvanīt uz

diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8345.

 

Informāciju par bezmaksas psihoemocionāla atbalsta saņemšanas iespējām (krīzes un atbalsta tālruņiem) Covid-19 laikā, Jūs varat iegūt Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē – sadaļā Covid-19

(https://www.lm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19)

Informējam, par aktuālākajiem bezmaksas palīdzības tālruņiem, kur var saņemt bezmaksas psiholoģisko un emocionālo atbalstu:  

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”

 

Diennakts krīzes tālruņi – 67222922 (LMT), 27722292 (Bite) – emocionālais un psiholoģiskais atbalsts.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir iespējams saņemt 4 veidos:

 1. Zvanot uz bezmaksas tālruni  116111 jebkurā diennakts laikā;
 2. Rakstot uz e-pasta adresi uzticibaspasts116111@bti.gov.lv;
 3. Rakstot čatā darbadienās no pulksten 12:00 – 20:00. Čata logs meklējams VBTAI mājaslapā labajā apakšējā stūrī.
 4. Izmantojot bezmaksas lietotni “Uzticības tālrunis”, kas paredzēta bērniem un pusaudžiem psiholoģiskas palīdzības saņemšanai. Ar tās palīdzību visu diennakti var bez maksas zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, saņemt e-konsultāciju krīzes situācijās, kā arī sazināties ar konsultantiem čatā.

Pusaudžu resursu centrs konsultē 10-18 gadu vecuma pusaudžus un viņu ģimenes locekļus.
Kontaktinformācija un pieteikšanās formas konsultāciju saņemšanai: https://pusaudzim.lv/nepieciesams-atbalsts/

 

Centrs “Dardedze” atbalsts vardarbības novēršanai pret bērniem un viņu ģimenēm.  

Bezmaksas tālrunis 29556680 darba dienās no 9:00–17:00.

 

Centrs “Marta” 

Profesionāli sociālie, juridiskie, psiholoģiskie pakalpojumi vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušiem pieaugušajiem. Palīdzība sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās. Bezmaksas tālrunis 67378539 darba dienās no 10:00–18:00.

 

Par sociālo atbalstu ārkārtas situācijas laikā, sīkāku informāciju var iegūt Labklājības ministrijas mājas lapā sadaļā  https://www.lm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19.

 

 


Sociālā dienesta struktūra

 

Sociālā dienesta nolikums

 

APTAUJAS ANKETA PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU UN SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM RIEBIŅU NOVADĀ pieejama ŠEIT.

 

 

Sociālie pakalpojumi Riebiņu novada pašvaldībā

 

Psihologa pakalpojums

 

 1. Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Sociālā dienesta sociālā darbinieka pieprasījumu, var saņemt krīzes situācijā nonākušas trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), citi Dienesta klienti, klientu ģimenes locekļi.
 2. Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Vēlme saņemt psihologa pakalpojumu jāizsaka jebkuram sociālā dienesta darbiniekam

 1. Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Likums „Par sociālo drošību”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, MK 27.05.2003.noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, MK 21.04.2008.noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, MK 22.12.2009. noteikumi Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”,

 1. Kāda ir pakalpojuma maksa? Psihologa pakalpojums - bezmaksas, pamatojoties uz Sociālā dienesta sociālā darbinieka pieprasījumu.
 2. Lēmuma pieņemšanas un pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojums var tikt sniegts nekavējoties, pamatojoties uz sociālā darbinieka pieprasījumu.

 1. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža 65392653

 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti

 

Pakalpojumu var pieprasīt personas ar I un II invaliditātes grupu (ja ir saņemts VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, kura vecāka par 18 gadiem), bērnu ar invaliditāti likumiskie pārstāvji (ja VDEĀVK atzinumā ir ieraksts par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem). Asistents palīdzēs pārvietoties ārpus mājokļa – uz skolu, darbu, pakalpojumu saņemšanas vietu. Asistenta pakalpojumu var sniegt persona, kurai ir izglītība, darba vai personiskā pieredze, aprūpējot cilvēku ar invaliditāti.


Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

 

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis. Iesniegumam pievieno VDEĀVK atzinumu; institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums; darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā), vai apliecinājumu, ka persona veic saimniecisko darbību; izglītības iestādes apliecinājumu (ja persona mācās); dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).


Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 

Likums “Par sociālo drošību”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Invaliditātes likums, MK 18.12.2012. noteikumi Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”, MK 13.10.2015. noteikumi Nr.592 “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942”.


Kāda ir pakalpojuma maksa?

 

Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no valsts budžeta.


Lēmuma pieņemšanas un pakalpojuma sniegšanas termiņš

 

Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma un pārējo dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus, vai par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju.


Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

 

Ļubova Laputa  tālr. 65392656

 

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija sociālajā aprūpes centrā “Rušona”

 

Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

1. Ja personai nepieciešama sociālā  aprūpes un sociālā rehabilitācija institūcijā,  persona vēlas pārcelties uz dzīvi veco ļaužu mītnē un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis Riebiņu novada Sociālajā dienestā pie sociālā darba speciālistēm  iesniedz klātienē:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu, vēlamo risinājumu (vēlmi pārcelties uz dzīvi aprūpes iestādē),
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli; izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
 • iztikas līdzekļu deklarāciju,
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem.

2. Ja līdzfinansējumu maksās persona un viņas likumīgie apgādnieki, iesniegumu iesniedz tieši ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam.


Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Likums „Par sociālo drošību”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, MK 27.05.2003.noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, MK 21.04.2008.noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.


Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pašvaldība maksā sociālā pakalpojuma izmaksu līdzfinansējumu par personām, kurām nav likumīgo apgādnieku, kā arī par personām, kuru likumīgie apgādnieki Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgām personām vai likumīgajiem apgādniekiem veikts ienākumu izvērtējums un pieņemts lēmums, ka viņiem nav jāmaksā par personas aprūpi institūcijā. Persona no savas pensijas, piemaksas par uzturēšanos institūcijā maksā 90% no ienākumiem.


Lēmuma pieņemšanas un pakalpojuma sniegšanas termiņš

Sociālais dienests 10 darbadienu laikā pēc augstākminēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu. 5 darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.


Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Sociālie darba speciālisti  pagastos vai sociālā dienesta vadītāja 65392653

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem

Pakalpojumu var saņemt personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā; kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā; politiski represētās personas; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un avārijas rezultātā cietušās personas; bērni un pieaugušie, kas atkarīgi no psihoaktīvām vielām; bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām.

 

Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un citus nepieciešamos dokumentus.


Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Likums „Par sociālo drošību”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, MK 06.11.2006. noteikumi Nr.914 „Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”, MK 21.04.2008.noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, MK 31.03.2009. noteikumi Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”, MK 22.12.2009. noteikumi Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”.


Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no valsts budžeta vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


Lēmuma pieņemšanas un pakalpojuma sniegšanas termiņš

Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā laikā pēc iesnieguma un pārējo dokumentu saņemšanas izvērtē personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai izvirzītajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā termiņā iesniedz saņemtos dokumentus un lēmumu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.


Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Sociālie darba speciālisti  pagastos vai sociālā dienesta vadītāja 65392653

 

Specializētais transports


Pakalpojuma saņēmēji

Riebiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas ar pārvietošanās problēmām, kuras nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu vai savu personīgo autotransportu.

 

Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz pieprasījumu par specializētā piešķiršanu un citus nepieciešamos dokumentus vai sazinoties telefoniski ar Sociālā dienesta darbinieku pagastu pārvalēs.


Pakalpojuma īss raksturojums

Specializētā autotransporta pakalpojums tiek nodrošināts: veselības aprūpes iestāžu apmeklēšanai, rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, hemodialīzes seansu apmeklēšanai, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai un to remonta veikšanai.

Specializētā autotransporta pakalpojums jāpieprasa ne vēlāk kā 24 stundas pirms brauciena. Ja persona vēlas atteikt pasūtīto braucienu, par to jāinformē ne vēlāk kā 2 stundas pirms izbraukšanas.

 

Nepieciešamā informācija:

 • personai, kas izmantos specializēto autotransportu, jānorāda deklarētā dzīvesvieta, brauciena mērķis, datums, laiks, aptuvenais transporta izmantošanas ilgums;
 • hroniskas nieru mazspējas slimniekiem - ģimenes (ārstējoša ārsta) atzinums par personas veselības stāvokli un specializētā autotransporta pakalpojuma nepieciešamību hemodialīzes seansu apmeklēšanai.

 

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta


Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Sociālie darba speciālisti  pagastos vai sociālā dienesta vadītāja 65392653