Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Muzeja nolikums

Riebiņu novada pašvaldība

Roberta Mūka muzejs Galēnos

Skolas iela 11c, Galēni, Riebiņu novads, LV 5311

Tālr.26822989; e-pasts: rmmg@inbox.lv

www.riebini.lv

 

 

APSTIPRINĀTS

ar Riebiņu novada domes

2019.gada _____ sēdes lēmumu

/ protokols Nr.____.§/

 

 

Roberta Mūka muzeja Galēnos nolikums

 

  1. Vispārīgie jautājumi.

1.1.Roberta Mūka muzejs Galēnos (turpmāk –muzejs) ir Riebiņu novada domes pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

1.2. Muzejs savā darbībā ievēro Satversmi, Muzeju likumu, Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumus Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, Riebiņu novada domes lēmumus, rīkojumus un šo Nolikumu.

1.3. Muzeja adrese Skolas iela 11c Galēni, Riebiņu novads, LV – 5311

 

2.      Muzeja misija.

 

RMMG darbības misija ir, popularizējot spilgtas un savdabīgas personības Roberta Mūka garīgo mantojumu, padarīt daudzveidīgāku, interesantāku un saprotamāku Latvijas iedzīvotāju ikdienu.

 

 

     3.  Muzeja darbības mērķis.

 

            3.1. Muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras darbības mērķis ir apzināt, vākt, glabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt Roberta Mūka dzīves un darbības materiālās un nemateriālās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, nodrošināt muzeja kolekciju krājuma saglabāšanu.

 

4 . Muzeja funkcijas, uzdevumi, pienākumi un tiesības.

 

4.1. Muzejam ir šādas funkcijas:

 

4.1.1. Sabiedrības izglītošana, materiālo un nemateriālo kultūras vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas, izstādes, ekskursijas, kā arī izmantojot citus izglītošanas un popularizēšanas veidus, krājumā iekļauto muzeja priekšmetu izmantošana komunikācijā ar sabiedrību.

4.1.2. Roberta Mūka muzeja Galēnos krājuma (turpmāk –krājums) dokumentēšana, saglabāšana un tā pieejamības nodrošināšana;

4.1.3. Ar Robertu Mūku saistīto muzejisko priekšmetu komplektēšana un zinātniskā izpēte.

 

4.2. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, muzejs veic šādus uzdevumus:

 

4.2.1.Nodrošina muzeja un muzeja krājuma pieejamību komunikācijā ar sabiedrību (arī ārpus reglamentētā darba laika), šim nolūkam veicot pētniecisko darbu, kas balstīts uz muzeja krājuma apguvi, un piedāvājot apmeklētājiem pētnieciskā darba rezultātā tapušas pamatekspozīcijas un/vai izstādes, kā arī citas muzejam raksturīgas komunikācijas formas;

4.2.2.veic krājuma materiālu uzskaiti un aprūpi;

4.2.3. nodrošina krājuma materiālu izmantošanu ekspozīcijām un izstādēm, kā arī zinātnes, kultūras, izglītības un valsts reprezentācijas mērķiem;

4.2.4. veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam;

4.2.5. nodrošina pamatinformāciju par iegūtajiem muzeja priekšmetiem, kā arī to izpēti;

4.2.6. iekārto un uztur ar Robertu Mūku un trimdas literatūru saistītas ekspozīcijas un izstādes muzejā un ārpus tā;

4.2.7. izstrādā ekspozīciju un izstāžu koncepcijas, plānus un projektus;

4.2.8. sagatavo ekskursijas, lekcijas, referātus, ziņojumus, publikācijas, muzejpedagoģiskas un mūžizglītības programmas;

4.2.9. izstrādā un īsteno projektus saskaņā ar muzeja darbības mērķi;

4.2.10 nodrošina muzeja pasākumu publicitāti un veido muzeja tēlu sabiedrībā.

 

4.3. Muzejam ir šādi pienākumi:

 

4.3.1. informēt iedzīvotājus par muzeja darbu un sniegtajiem pakalpojumiem,

4.3.2. nodrošināt muzejam piešķirto budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu;

4.3.3. racionāli un lietderīgi izmantot pašvaldības mantu un inventāru;

4.3.4. muzejam ir pienākums akreditēties;

4.3.5. katru gadu sniegt pārskatu par savu darbību un nepieciešamo informāciju novada pašvaldībai.

4.3.6. nodrošināt muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem.

 

4.4. Muzejam ir šādas tiesības:

 

4.4.1. saņemt ziedojumus, dāvinājumus, ārvalstu finanšu palīdzību, piedalīties projektu konkursos finanšu līdzekļu piesaistei;

4.4.2. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām, kā arī starptautiskajām institūcijām muzeja darbības jautājumos;

4.4.3. piedalīties ikgadējā muzeja budžeta sastādīšanā, iesniegt domē priekšlikumus un budžeta tāmju projektus par muzejam nodoto funkciju realizācijai nepieciešamo finansējumu;

4.4.4. lemt par muzejam ziedoto finanšu un/vai materiālo līdzekļu izlietojumu atbilstoši to mērķim un atskaitīties ziedotājiem par to izlietojumu;

4.4.5. veikt iepirkumus muzeja krājuma papildināšanai;

4.4.6. slēgt civiltiesiskus  darījumus, lai sekmētu muzeja krājuma saglabāšanu un papildināšanu, ievērojot Ministru kabineta Noteikumus par Nacionālo muzeju krājumu.

4.4.7. citas muzeju darbību regulējošos normatīvajos aktos paredzētās tiesības.

 

5. Muzeja pārvalde

 

5.1. Muzeja darbu vada muzeja vadītājs. Muzeja vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata novada dome. 

5.2. Darba līgumu ar muzeja vadītāju slēdz pašvaldības izpilddirektors.

5.3. Muzeja vadītājs nodrošina muzeja darbību atbilstoši apstiprinātajai muzeja darbības un attīstības stratēģijai un kārtējā gada darbības plānam, kā arī nodrošina muzeja darbības nepārtrauktību domes nomaiņas gadījumā;

5.4. rūpējas par iestādes attīstību, atbild par muzeja krājumu un materiālām vērtībām; nosaka iekšējo kārtību, kādā notiek muzeja īpašumā esošā Nacionālā krājuma veidošana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana.

5.5. patstāvīgi izlemj visus viņa pārziņā nodotos ar iestādes darbību saistītos jautājumus, rīkojas ar iestādes mantu un līdzekļiem un atbild par tiem, dod norādījumus krājuma glabātājam,

5.6. atbild par to, lai tiktu izpildīti normatīvajos aktos noteiktie uzdevumi.

5.7. Muzejā strādā arī krājuma glabātājs, viņš nodrošina muzeja īpašumā esošā Nacionālā krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un rīcību ar tajā esošajiem priekšmetiem.

5.8. Krājuma glabātājs nodrošina krājuma priekšmetu uzskaiti un saglabāšanu atbilstoši 2006. gada 21. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 956, atbild par krājuma priekšmetu uzskaites dokumentācijas saglabāšanu, veic krājuma zinātnisko izpēti.

5.9. Muzejā darbojas muzeja krājuma komisija trīs cilvēku sastāvā. Tā izskata visus jautājumus, kas saistīti ar muzeja Nacionālā krājuma priekšmetiem. Komisijas sastāvu apstiprina domes izpilddirektors un nolikumu par krājuma komisijas darbu apstiprina novada dome.

 

 

6. Muzeja darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

 

6.1. Muzeja darbības uzraudzību par domes deleģēto funkciju un uzdevumu izpildi, finanšu līdzekļu izlietojumu, finansiālās darbības pamatotību, saimniecisko darījumu lietderību un īpašuma apsaimniekošanu veic pašvaldības izpilddirektors.

6.2. Muzejs pašvaldības noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz pašvaldības izpilddirektoram informāciju, kas nepieciešama Riebiņu novada pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošanai.

6.3. Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par muzeja darbu.

6.4.Muzejs sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz pārskatus par muzeja funkciju pildīšanu un finanšu līdzekļu izlietošanu.

 

7. Muzeja dibināšana, reorganizēšana, likvidēšana

 

7.1. Muzeju dibina, tā nolikumu apstiprina novada dome, reorganizē vai likvidē novada dome, konsultējoties ar Latvijas Muzeju padomi.

7.2. Ja muzejs tiek likvidēts vai reorganizēts, domei, saskaņā ar Latvijas Muzeja padomes ieteikumiem, jānorāda institūcija, kurai būtu nododami muzeja priekšmeti un citas materiālās un/vai nemateriālās vērtības, kas iekļautas muzeja krājumā.

7.3. Muzeja reorganizācijas vai likvidēšanas gadījumā tiek sastādīta muzeja slēguma bilance, noteikti mantas vērtību un saistību apmēri, kā arī paredzēta mantas un saistību nodošana citai institūcijai.