Notikumu kalendārs

    Septembris    

Goda grāmata

RIEBIŅU NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTUS SAŅĒMUŠIE

 

 

Riebiņu novada domes noteikumi "Par Riebiņu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību"

 

 

2019. GADS

 

Kliments Ahremovs – par ieguldījumu vecticībnieku tradīciju saglabāšanā Silajāņu pagastā.

 

Inta Baško -  par iejūtību un atsaucību darbā ar klientiem, īpaši ģimenēm ar bērniem Rušonas pagastā.

 

Anita Betlere – par radošo pienesumu dzejā un Stabulnieku jauniešu motivēšanu radoši izpausties.

 

Ļubova Fomina – par apzinīgu, profesionālu un ilggadēju darbu SIA “Agrofirma “Turība”” un apņēmību sasniegt rezultātus.

 

Modris Mediņš – par veiksmīgu saimniekošanu un atbalstu līdzcilvēkiem Stabulnieku pagastā.

 

Daina Mičule – par aktīvu jauno informācijas tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā un iesaisti ESF projektu realizācijā Galēnu pamatskolā.

 

Rolands Naglis – par radošu ieguldījumu vietējā sabiedrībā, aktīvā dzīvesveida popularizēšanu un Riebiņu novada atpazīstamības veicināšanu.

 

Iluta Prikule – par ilggadēju un apzinīgu darbu, inovācijām pavārmākslas jomā, veicot Sīļukalna pamatskolas pavāres pienākumus.

 

Vija un Dainis Puduļi – par ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā, piesaistot ES projektu finansējumu, un labdarību Galēnu pagastā.

 

Elvīra Strautmane – par nesavtīgu, pašaizliedzīgu un ilggadēju ieguldījumu Riebiņu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē.

 

Lolita Šmukste – par godprātīgu un inovatīvu darbu, veicot pedagoga karjeras konsultanta pienākumus Riebiņu novadā, apzinīgu darbu PII “Sprīdītis”.

 

Vasilijs Terentjevs – par ilggadīgu un apzinīgu darbu, veicinot uzņēmuma SIA “Agrofirma “Turība”” attīstību.

 

Iveta Upeniece – par ieguldījumu izglītībā un līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs Sīļukalna pagastā.

 

GODA PILSONIS – MARTA BINDUKA. Par mūža ieguldījumu, nesavtīgi darbojoties izglītības un kultūras jomā, inovatīvu un radošu pieeju Galēnu pagasta kultūrvēsturiskās vides sakārtošanā, piesaistot projektu finansējumu.

 

 

2018. GADS

 

Anna Mazjāne – par godprātīgu un kvalitatīvu darbu, veicot pavāres palīga pienākumus Riebiņu PII “Sprīdītis”.

 

Juris Vaivods – par godprātīgu darbu SIA “Agrofirma “Turība””.

 

Natālija un Pēteris Volonti – par aktīvu darbību Riebiņu pagasta sabiedriskajā dzīvē un profesionalitāti, apkalpojot iedzīvotājus Latvijas Pastā.

 

Valentīna Lubāne – Latvijas līdzgaitniecei gadsimta garumā - 100 gadu jubilejā.

 

Nellija Staškeviča – par priekšzīmīgu darbu un mūža ieguldījumu veselības aprūpē Rušonas pagastā.

 

Juzefa Baško – par mūža ieguldījumu izglītībā Rušonas pagastā.

 

Inga Jurkāne – par apzinīgu un godprātīgu pienākumu veikšanu, vadot Silajāņu pagasta teritoriālo pārvaldi, iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Irēna Boļšakova – par mūža ieguldījumu Silajāņu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

 

Artūrs Rubens – par veiksmīgu zemnieku saimniecības “Straumēni” vadīšanu un ieguldījumu Galēnu pagasta lauksaimniecības attīstībā.

 

Iveta Seimanova – par senā Vydsmuižas tautas tērpa rekonstrukciju un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

 

Valija Saleniece – par ilggadēju un apzinīgu darbu, veicot Sīļukalna pamatskolas tehniskās darbinieces pienākumus.

 

Valentīna Bojāre – par aktīvu brīvprātīgo darbu Riebiņu novada rīkotajos svētku pasākumos, reprezentējot Sīļukalna pagastu, un Salenieku kapsētas sakopšanu.

 

Svetlana Cvetkova – par ilggadēju un profesionālu darbu, apkalpojot Stabulnieku pagasta iedzīvotājus, strādājot Latvijas Pastā.

 

Ligita un Aivars Broki – par aktīvu darbību Stabulnieku pagasta attīstībā un sabiedriskajā dzīvē.

 

Aina Tumašova – par godprātīgu darbu un mūža ieguldījumu pašvaldības darbā.

 

Evelīnai Visocka – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā Riebiņu novadā un dzīves jubilejā.

 

Biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” ģenerālsekretāram Uldim Līkopam  pasniegts Pateicības raksts – par ilggadēju sadarbību un atbalstu.

 

GODA PILSONIS – Jāzeps Šņepsts.

 

 

2017. GADS

 

Vaivodu ģimene –  par nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskās dzīves un novada sporta attīstībā.

 

Veronika Lacko – par nesavtīgu ieguldījumu Riebiņu Sv Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas saglabāšanā un uzturēšanā, par novada kultūras tēla popularizēšanu.

 

Dmitrijs Orlovs – par godprātīgu darbu, humānu attieksmi pret cilvēkiem un nesavtīgu kalpošanu saviem pacientiem.

 

Lilija Upeniece –  par mūža ieguldījumu izglītībā.

 

Janīna Šelegoviča – par nozīmīgu ieguldījumu Rušonas pamatskolas attīstībā, godprātīgu, radošu pedagoģisko darbību skolēnu izglītošanā 30 gadu garumā.

 

Irēna Aņina – par pilsonisko, sabiedrisko aktivitāti, iejūtību pret līdzcilvēkiem un pastnieces godprātīgu darbu Rušonas pagastā.

 

Antons Mežinskis – par godprātīgu darbu un panākumiem bagātu mūža ieguldījumu biškopības attīstībā Silajāņu pagastā.

 

Zoja Vilcāne – par godprātīgu darbu savas saimniecības vadīšanā un attīstībā Silajāņu pagastā.

 

Ilze Kudiņa – par ieguldījumu VPDK “Amizieris” izaugsmē Galēnu pagastā un radošumu Riebiņu novada attīstībā.

 

Ļubova un Juris Šustovu ģimene – par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem Galēnu pagastā.

 

Andrejs Sondors – par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu Sīļukalna pagastā.

 

Marutas un Pētera Upenieku ģimene – par brīvprātīgo darbu Sīļukalna pagasta Opolūs kapsētas sakopšanā un labiekārtošanā.

 

Z/s “Jaunzemi” īpašnieki Pēteris un Maruta Anusāni – par ieguldījumu mājražojumu produkcijas veidu dažādošanā un vides sakopšanā.

 

Biruta Čaunāne – par radošumu Stabulnieku pagasta bibliotēkas darbā un veiksmīgu darbību dzejas jomā. 

 

2016. GADS 

 

Inguna Krumpāne – Riebiņu PII „Sprīdītis” skolotājai par ilggadīgu, radošu pedagoģisko ieguldījumu Riebiņu novada pirmskolas vecuma bērnu izglītošanā, par godprātīgu, profesionālu darbu izglītības jomā, par gādīgu attieksmi pret bērniem.

 

Anita Rudzāte – Riebiņu pirmskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” auklītei par aktīvu, nesavtīgu, radošu un pašaizliedzīgu darbošanos pirmskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” labā un dzīves jubilejā.

 

Tatjana Višķere – vokālā ansambļa „Zapevočki” vadītājai par ieguldījumu mazākumtautību kultūras tradīciju saglabāšanā.

 

Inta Selicka – Rušonas bibliotēkas vadītājai par ilggadēju un radošu darbu Rušonas bibliotēkā, pagasta kultūrvēstures saglabāšanā.

 

Inta Kalvāne – Rušonas pamatskolas skolotājai par ilggadēju, profesionālu un radošu darbu Rušonas pamatskolā.

 

Inese Jakovele (Reitāle) – Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas vadītājai par finansējumu piesaisti pašvaldības projektiem un to vadības nodrošināšanu Riebiņu novadā.

 

SIA „Manco Energy Latgale” līdzīpašnieki Māris Mūrnieks un Jānis Treiziņš nominācijā „Lielākais darba devējs Riebiņu novadā”.

 

Regīna Šnitko – Silajāņu pagasta lauksaimniecības konsultantei par ieguldījumu Silajāņu pagasta lauksaimniecībā, atsaucību, palīdzību zemniekiem un profesionālu darbu.

 

Zemnieku saimniecība „Salkšņi” – Skuteļu un Loginovu ģimene par veiksmīgu savas zemes kopšanu un lauksaimniecības attīstības veicināšanu Silajāņu pagastā, ģimenisko tradīciju saglabāšanu.

 

Zoja Evarte – Galēnu pamatskolas pirmskolas skolotājai par ilggadīgu, kvalitatīvu un radošu pirmskolas bērnu izglītošanu, apzinīgu savu pienākumu veikšanu Galēnu pamatskolā, pozitīvas darba un sadarbības vides radīšanu pirmskolas audzēkņu un vecāku kolektīvā.

 

Gunita Strode – Galēnu pamatskolas direktorei par radošu, inovatīvu, apzinīgu un atbildīgu pieeju Galēnu pamatskolas attīstībā un Galēnu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, audzēkņu piederības sajūtas stiprināšanu savai valstij.

 

Sandra Sprindža – Riebiņu novada domes Sociālā dienesta vadītājai par profesionalitāti darbā, iejūtīgumu, atsaucīgumu un labvēlību, organizējot un vadot sociālo darbu Riebiņu novadā.

 

Zinta Bruzgule – Sīļukalna pamatskolas skolotājai par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā Sīļukalna pamatskolā un dzīves jubilejā.

 

Andrs Sondors – piemājas saimniecības „Ceriņi” un SIA „Ceriņi 98” īpašniekam par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Sīļukalna pagastā un veiksmīgu projektu apguvi savā saimniecībā.

 

Jānis Raubiško – par atsaucīgu un izpalīdzīgu darbu veterinārajā profesijā, sniedzot vetārsta pakalpojumus Stabulnieku pagastā un visā Riebiņu novadā.

 

Aloida Čeiča – par aktīvu sabiedrisko dzīvesveidu Stabulnieku pagastā.

 

Nikolajs Kovaļovs – Krievijas Federācijas pilsonim par nozīmīgu darbu divpusēju attiecību veidošanā un uzturēšanā tautsaimniecības, izglītības un starpkultūras jomā starp Riebiņu novada pašvaldību un Krievijas Federācijas Sebežas rajona administrāciju.

 

 

2015. GADS

 

Ilona Ivanova - par par ilggadēju darbu un apzinīgu darba pienākumu pildīšanu PII „Sprīdītis”.

 

Nataļja Smukša – par profesionālu, pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un izglītības iestādes vides veidošanā.

 

Anita Kažemāka – par sasniegumiem sportā un Riebiņu novada vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē.

 

Irina Lavrenova – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu.

 

Antons Vogulis-Tumovs – par sasniegumiem fotomākslā un novada vārda popularizēšanu.

 

Vilhelmīne Moliniece – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu.

 

Nellija Proveja – par ilggadēju profesionālu darbu, pildot sociālās palīdzības organizatores un bāriņtiesas locekles amata pienākumus.

 

Juris Sparāns – par ieguldījumu pagasta lauksaimniecības attīstībā, veiksmīgu projektu apguvi un aktīvu iesaistīšanos pagasta dzīvē.

 

Andris Mičulis – par apzinīgu pienākumu veikšanu skolas saimnieciskajā darbā un Galēnu pagasta sakopta tēla veidošanu.

 

Jānis Kupris – par novada medību kolektīva atbalstīšanu, medību tradīciju saglabāšanu un nostiprināšanu.

 

Marija Bernāne – par kvalitatīvu ieguldījumu izglītības jomas attīstībā un aktīvu darbību novada politiskajā un sabiedriskajā dzīvē.

 

Voldemārs Teilāns – par aktīvu darbību pagasta attīstībā un sabiedriskajā dzīvē.

 

Ēvalds Broks – par ieguldījumu Sīļukalna pagasta sporta attīstībā.

 

Ina un Jānis Mičuļi (z/s "Pumpuri") – par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā.

 

Regīna Ūsāne – par ilggadēju, nesavtīgu un profesionālu darbu, pildot amata pienākumus.

 

Anna Poļakova – par ilggadēju un centīgu savu darba pienākumu veikšanu.

 

Margarita Krole – par mūža ieguldījumu veselības aprūpē Riebiņu novadā un 60. gadu jubilejā. 

 

2014. GADS

 

Silvija Avotiņa – par pašaizliedzību, aktivitāti, radošu un inovatīvu pieeju mācību procesam, par apzinīgu un atbildīgu ārpusklases darbu Riebiņu vidusskolā.

 

Olga Ribinicka – par ilggadēju un apzinīgu darbu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

 

Vera Soboļeva – par apzinīgu darba pienākumu veikšanu un nozīmīgu ieguldījumu Riebiņu pagasta apkārtējās vides labiekārtošanā.

 

Ināra Upeniece – par apzinīgu pienākumu veikšanu un ieguldījumu lauku vides veidošanā.

 

Pjotrs Afanasjevs – par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu.

 

Iveta Casno – par apzinīgu, profesionālo, inovatīvu un radošu darbu Rušonas pamatskolā.

 

Ligita Puncule – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu līdzcilvēku veselības aprūpē.

 

Vitālijs Bondarevs – par veiksmīgu saimniekošanu, atsaucību un pašaizliedzīgu darbu.

 

Ivans Beļajevs – par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu pagasta iedzīvotāju labā.

 

Marija Gutāne – par nesavtīgu darbu Vydsmuižas draudzes labā.

 

Sandra Rimša – par aktīvu un radošu darbu izglītības jomā.

 

Ruta Eriņa – par ieguldījumu sabiedrības labā, iesaistīšanos LAD un ES projektos.

 

Rita Teilāne – par veiksmīgu un radošu pedagoģisko darbību, ieguldījumu pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā.

 

Eugenija Broka – par mūža ieguldījumu reģionālās izglītības attīstībā.

 

Valentīna Pudule – par aktīvu līdzdalību pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Riebiņu novada pastāvēšanas vēsturē pirmoreiz domes sēdē tika lemts par Riebiņu novada domes augstākā apbalvojuma – Riebiņu novada GODA PILSONIS piešķiršanu. Pašvaldības augstāko apbalvojumu domes sēdē vienbalsīgi tika lemts piešķirt pēc nāves bijušajam Riebiņu novada domes priekšsēdētājam ILMĀRAM MELUŠKĀNAM. LR Proklamēšanas 96. gadadienas svētku koncertā Goda pilsoņa apliecība – par mūža ieguldījumu Riebiņu novada pašvaldības attīstībā un Goda pilsoņa nozīme no zelta tika pasniegta Ilmāra Meluškāna tuviniekiem.

 

2013. GADS

 

Marija Zahareviča – par ilggadēju un apzinīgu darba pienākumu veikšanu, aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Stanislavs Provejs – par godprātīgu, atbildīgu darbu un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Marija un Nikodems Puduļi – par lauksaimniecības attīstības veicināšanu un ģimenisko vērtību saglabāšanu novadā.

 

Sofija Visocka – par mūža ieguldījumu novada izglītības attīstībā.

 

Anna Vaivode – par ilggadēju un apzinīgu darba pienākumu veikšanu, aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Pēteris Teilāns – par novada uzņēmējdarbības attīstību un veiksmīgu projektu apguvi.

 

Anna Danilova – par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu.

 

Rita Grebeža – par ieguldījumu Rušonas pagasta kultūras tradīciju stiprināšanā un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

 

Inese Šuksta – par nozīmīgu ieguldījumu jauniešu labā Rušonas pagastā un Riebiņu novadā, veicot brīvprātīgo darbu.

 

Juris Astičs – par nesavtīgu ieguldījumu Riebiņu novada tūrisma, uzņēmējdarbības, sporta un sabiedriskās dzīves attīstībā.

 

Juris Čižiks – par ieguldījumu vidusskolas saimnieciskā darba organizēšanā un pilnveidē, nesavtīgu darbu novada iedzīvotāju labā.

 

Ivans Daņilovs – par novada uzņēmējdarbības attīstību, veiksmīgu projektu apguvi un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

 

Valentīna Mičule – par ilggadēju un apzinīgu darba pienākumu veikšanu, aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Jevģēnija un Jāzeps Sērmie – par lauksaimniecības attīstības veicināšanu un ģimenisko tradīciju kopšanu novadā.

 

2012. gads

 

Valdis Vulāns – par aktīvu līdzdalību lauku vides veidošanā un aktīvu dalību kultūras dzīvē (Galēnu pagasts).

 

Valentīna Bogdanova – par nesavtīgu ieguldījumu pašvaldības darbā un kultūras dzīvē (Galēnu pagasts).

 

Rasma un Jānis Zeimuļi – par sabiedriskām aktivitātēm (Sīļukalna pagasts).

 

Rita Opolā – par nozīmīgu ieguldījumu darbā un Sīļukalna pagasta sabiedriskajā dzīvē (Sīļukalna pagasts).

 

Skaidrīte Ūzuliņa – par aktīvu, radošu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā (Stabulnieku pagasts).

 

Franciška Znotiņa par ilgstošu, priekšzīmīgu darbu pašvaldībā un aktīvu līdzdalību lauku vides veidošanā (Stabulnieku pagasts).

 

Olita Vulāne – par sekmīgu darbu Silajāņu pamatskolā un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē (Silajāņu pagasts).

 

Ļubova Gailiša – par ilggadīgu, apzinīgu darbu un aktīvu darbību sabiedriskajā dzīvē; par veiksmīgu piemājas saimniecības vadīšanu un lauksaimniecības produkcijas ražošanu (Silajāņu pagasts).

 

Dainis Alžāns – par ieguldījumu sabiedriskā centra „Mēs Rušonai” izveidē un Eiropas finansējuma piesaisti dažādu projektu ietvaros, veicot aktivitātes Rušonas tautas nama ēkas sakārtošanā (Rušonas pagasts).

 

Janīna Ruža – par ilggadēju un priekšzīmīgu darbu Rušonas pamatskolas ēdnīcā (Rušonas pagasts).

 

Liāna Kondratjeva – par smagu un atbildīgu darbu, esot diendienā kopā ar slimajiem sirmgalvjiem (Rušonas pagasts).

 

Jānis Belousovs – par mūža ieguldījumu Riebiņu novada sporta attīstībā (Riebiņu pagasts).

 

Ārija Bergmane-Sprūdža – par profesionālu meistarību un radošu darbību pedagoģiskajā procesā, veiksmīgu sadarbību ar citām izglītības iestādēm un sadarbības partneriem (Riebiņu pagasts).

 

Māris Stabulnieks – par godprātīgu un atbildīgu darbu SIA „Agrofirma „Turība”” un veiksmīgu līdzdalību lauku vides veidošanā (Riebiņu pagasts).

 

2011. gads

 

Anita Cakule (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadēju un apzinīgu darba pienākumu veikšanu.

 

Lilita Pastare (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadēju, apzinīgu darbu Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”.

 

Jānis Jermolovičs (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) par aktīvu līdzdalību lauku vides veidošanā, Riebiņu pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Voldemārs Adamovičs (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) – par nozīmīgo mūža ieguldījumu Riebiņu pagasta un novada attīstībā.

 

Jānis Slūka (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par ilggadīgu, apzinīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu.

 

Jānis Putins (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par aktīvu un panākumiem bagātu darbošanos Riebiņu novada izglītības, kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

 

Maija Upeniece (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par lielo ieguldījumu Riebiņu novada lauksaimniecības attīstībā, lauku vides veidošanā.

 

Modrīte Zepa (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadēju darbu Galēnu pamatskolā un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Lolita Grebeža (Silajāņu pagasta iedzīvotāja)par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu Silajāņu sabiedriskajā dzīvē, jaunās paaudzes audzināšanā.

 

Antons Briška (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par veiksmīgu darbu zemnieku saimniecībā, aktīvu piedalīšanos Latvijas Republikas neatkarības atgūšanā, jaunās paaudzes patriotiskajā audzināšanā.

 

Skaidrīte Grigale (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par aktīvu sabiedrisko darbību un lielo ieguldījumu Riebiņu novada vārda popularizēšanā valstī.

 

Irēna Mičuliša (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par radošu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā.

 

Inguna Rubane (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par nozīmīgo ieguldījumu sociālā centra „Rušona” attīstībā.

 

Ilze Mičule (Rušonas pagasta iedzīvotāja) par lielo ieguldījumu Rušonas pagasta un Riebiņu novada sociālās aprūpes darbā.

 

Irēna Slice (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par aktīvu piedalīšanos Rušonas pagasta sabiedriskajā dzīvē, ideju ģenerēšanā un īstenošanā.

 

Elza Avens – par mecenātismu un aktīvu piedalīšanos Roberta Mūka radošā mantojuma saglabāšanā Riebiņu novadā.

 

2010. gads

 

Regīna Šķestere (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par sekmīgu darbu Galēnu pamatskolā un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, mākslinieciskajā pašdarbībā. Regīna sekmīgi apvieno darbu un māksliniecisko pašdarbību.

 

Rita Upeniece (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par radošu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā, skolas un novada vēstures apzināšanā un popularizēšanā.

 

Valentīna Adamoviča (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par panākumiem bagātu mūža ieguldījumu izglītībā un aktivitātēm Riebiņu pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Vija Vaivode (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par nozīmīgo ieguldījumu izglītības darbā un aktivitāti pirmskolas iestādes sabiedriskajā dzīvē.

 

Skaidrīte Žukova (Silajāņu pagasta iedzīvotāja) – par sekmīgu darbu Silajāņu pamatskolā un ieguldījumu pagasta attīstībā.

 

Marija Trifanova (Silajāņu pagasta iedzīvotāja)par apzinīgu un ilggadēju darba pienākumu pildīšanu Silajāņu pagasta pārvaldē.

 

Natālija Balode (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par lielo ieguldījumu tautas tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā.

 

Juris Puduls (Stabulnieku pagasta iedzīvotājs) – par godprātīgu darbu zemnieku saimniecībā, lielo ieguldījumu Stabulnieku pagasta vides sakoptībā.

 

Iveta Broka (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par nozīmīgo ieguldījumu izglītības darbā, Sīļukalna pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Veneranda Upeniece (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par aktīvu darbošanos Sīļukalna pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Sandra Ozola (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par sasniegumiem bagātu darbu z/s „Juzefpole” un aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

 

Silvija Vucāne (Rušonas pagasta iedzīvotājs) par ilggadīgu un apzinīgu darbu Rušonas pagasta pārvaldē, aktivitātēm pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

 

2009. gads

 

Elza Leimane (Galēnu pagasta iedzīvotāja) par radošu attieksmi pret darba pienākumiem, nemitīgu pedagoģisko kompetences paaugstināšanu, lielo ieguldījumu bērnu rasdošo spēju attīstībā, novada sabiedriskās dzīves bagātināšanā.

 

Helēna Gaure (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par mūža ieguldījumu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu izpildi, strādājot Galēnu aptiekā.

 

Česlavs Mikšto (Galēnu pagasta iedzīvotājs) – par degsmi un atbildību, veicot prāvesta darba pienākumus novada iedzīvotāju garīgajā audzināšanā, aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

 

Juris Tučs (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) – par pašaizliedzīgu darbu SIA „Agrofirma „Turība”” un apzinīgu ģimenes tēva pienākumu pildīšanu, piedalīšanos sabiedriskās aktivitātēs.

 

Rita Pudāne (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par profesionālu, radošu pedagoģisko darbību, aktīvu līdzdalību Riebiņu vidusskolas un novada sabiedriskajā dzīvē, mākslinieciskajā pašdarbībā.

 

Alberts Upenieks (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par nozīmīgiem sasniegumiem saimnieciskajā darbībā un ražošanā, sekmīgu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē, mākslinieciskajā pašdarbībā.

 

Anna Sondore (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par enerģiskumu, atsaucību, radošu aktivitāti, nozīmīgo ieguldījumu izglītības darbā un ģimenes mātes pienākumu veikšanā.

 

Valentīna Piskunova (Silajāņu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu un sekmīgu darbu Silajāņu pagasta veselības aizsardzības un sociālās aprūpes jomā.

 

Motoklubs „Night Wolves MC Latvia” (Rīga) – par nozīmīgo ieguldījumu labdarībā, Silajāņu pagasta sabiedriskajā dzīvē, novada sporta attīstībā.

 

Janīna Brice (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu, apzinīgu un radošu darbu Stabulnieku bibliotēkā, aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē, mākslinieciskajā pašdarbībā.

 

Tekla Gudļevska (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par čaklumu, enerģiskumu, godprātību, kopjot un uzturot kārtībā Stabulnieku pagasta centra un Dravnieku pamatskolas apkārtējo vidi.

 

Astrīda Sisojeva (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par labestību un profesionālismu, ilggadēji un veiksmīgi apkalpojot pagasta iedzīvotājus Rušonas pasta nodaļā.

 

Jānis Laizāns (Rušonas pagasta iedzīvotājs) –  par teicamu darbu, laipnu, iejītīgu attieksmi pret pasažieriem un priekšzīmīgu ģimenes tēva pienākumu veikšanu, audzinot bērnus.

 

 

2008. gads

 

Inta Usāne (Galēnu pagasta iedzīvotāja) par aktīvu piedalīšanos novada kultūras dzīvē un veiksmīgu projektu īstenošanu.

 

Marta Binduka (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par radošu attieksmi pret darba pienākumiem, lielo ieguldījumu bērnu radošo spēju attīstīšanā, novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

 

Anastasija Putina (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par aktīvu un nesavtīgu darbu sabiedrības labā.

 

Juris Skroderis (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par teicamu darbu, laipnību, atsaucību un izpalīdzību attieksmē pret saviem pasažieriem.

 

Jānis Betlers (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par teicamu darbu, laipnību un iejūtību attieksmē pret saviem pasažieriem.

 

Jānis Litaunieks (Stabulnieku pagasta iedzīvotājs) – par teicamu darbu, laipnību un iejūtību attieksmē pret saviem pasažieriem.

 

Valentīna Bogdanova (Silajāņu pagasta iedzīvotāja) – par vēsturisko tradīciju saglabāšanu, radošu darbu piemājas saimniecībā un labu bērnu audzināšanu.

 

Larisa Beļajeva (Silajāņu pagasta iedzīvotāja) – par godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem, atsaucību, veiksmīgu saimniecības vadīšanu.

 

Antoņina Drelinga (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par mūža ieguldījumu izglītības darbā Naudaskalna pamatskolā.

 

Lūcija Ondzule – Kaža (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu un apzinīgu darbu izglītības jomā Gailīšu pamatskolā.

 

Genovefa Leičenko (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par mūža ieguldījumu pašvaldības darbā Rušonas pagastā.

 

Valentīna Skutele (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par labestību, atsaucību sadzīvē un darbā, gādīgu attieksmi pret skolēniem, lielu veikumu apkārtējās vides sakopšanā.

 

Genādijs Harlamovs (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) – par lpašaizliedzīgu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu, lielo ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā.

 

Juris Leicis – par atbildīgu darba pienākumu izpildi un aktīvu piedalīšanos novada domes organizētajos sabiedriskajos pasākumos.

 

2007. gads

 

Jānis Znotiņš (Stabulnieku pagasta iedzīvotājs) par ilggadīgu, radošu darbu Dravnieku pamatskolā, panākumiem sakoptas vides veidošanā un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.

 

Anita Erta (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par kvalitatīvu un ilggadīgu darbu pašvaldībās, aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

 

Tekla Skaba (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par izcilu, ilggadīgu, panākumiem bagātu darbu skolēnu izglītošanā Dravnieku un Galēnu pamatskolā.

 

Solvita Erta (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par panākumiem Riebiņu pagasta iedzīvotāju garīgajā audzināšanā, aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadīšanā.

 

Georgijs Soboļevs (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) – par ilggadīgu un teicamu darbu SIA „Agrofirma „Turība””.

 

Valentīna Priževoite (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par teicamu darbu Galēnu lauku slimnīcā un ģimenes ārsta praksē, atsaucību un iejūtību saskarsmē ar pagasta iedzīvotājiem.

 

Dzintra Erte (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par sekmīgu uzņēmējdarbību laukos, aktivitāti sabiedriskajā dzīvē un kultūras pasākumu atbalstīšanā.

 

Arnis Opolais (Sīļukalna pagasta iedzīvotājs) – par lielo ieguldījumu Sīļukalna pagasta lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā, atsaucību, palīdzību zemniekiem projektu izstrādē, aktīvu līdzdalību pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Inga Elste (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par lielo ieguldījumu Sīļukalna pamatskolas izglītības darba pilnveidošanā, atbalstu jaunajiem kolēģiem un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.

 

Aleksandrs Struks (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par panākumiem pagasta iedzīvotāju garīgajā audzināšanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē.

 

Olga Reča (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rušonas pagastā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. 

 

Ilgvars Kalvāns (Rušonas pagasta iedzīvotājs) – par veiksmīgu sporta dzīves veidošanu Rušonas pagastā, aktīvu piedalīšanos bērnu saturīgas atpūtas organizēšanā vasarās un piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē.

 

 

2006. gads

 

Genovefa Vanaga (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu, radošu un panākumiem bagātu darbu, vadot Stabulnieku pagasta kultūras dzīvi.

 

Monika Litauniece (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu, raženu un radošu darbu Stabulnieku pašvaldībā un Riebiņu novada domes dzimtsarakstu nodaļā.

 

Aigars Bernāns (Riebiņu pagasta iedzīvotājs) – par panākumiem pagasta iedzīvotāju, īpaši jaunās paaudzes garīgajā audzināšanā, aktivitāti kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un novada sabiedriskās dzīves organizēšanā.

 

Ladislavs Meikulāns (Galēnu pagasta iedzīvotājs) – par ieguldījumu lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā un popularizēšanā, aktīvu un sekmīgu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

 

Leontīne Saleniece (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu panākumiem bagātu darbu, vadot Galēnu pagastu un aktīvu līdzdalību pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 

Svetlana Mičule (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par augstu pienākuma apziņu, čaklumu un atsaucību darbā Sīļukalna pamatskolā, labu bērnu audzināšanu ģimenē.

 

Edvīns Griboniks (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par vēsturisku tradīciju saglabāšanu, veiksmīgu darbu zemnieku saimniecībā un bērnu paraugaudzināšanu.

 

Aleksandrs Zabalujevs (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par sasniegumiem lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā un sekmēm jaunu tehnoloģiju ieviešanā lauksaimniecībā.

 

Dina Stašķeviča (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par veiksmīgu pašdarbības kolektīvu darba organizēšanu un kultūras dzīves attīstību Rušonas pagastā.

 

Jānis Rutkovskis (Rušonas pagasta iedzīvotājs) – par lielo ieguldījumu Rušonas katoļu baznīcas remontdarbos un draudzes tradīciju saglabāšanā.

 

Anita Upeniece (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par ilgstošu, radošu, panākumiem bagātu darbu, vadot kultūras namu, pašdarbības kolektīvus, veidojot aktīvu sabiedrisko dzīvi Sīļukalna pagastā.

 

2005. gads

 

Veneranda Upeniece (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par pasta nodaļas „Sīļukalns” ilggadīgu un veiksmīgu vadīšanu.

 

Marija Opolais (Sīļukalna pagasta iedzīvotāja) – par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu skolas un pagasta labā.

 

Ineta Anspoka (Rušonas pagasta iedzīvotāja) – par veiksmīgu projektu izstrādi.

 

Jānis Vucāns (Rušonas pagasta iedzīvotājs) – par ilggadīgu un atbildīgu transporta pārvadājumu veikšanu.

 

Marija Vanagale (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu medicīnas aprūpē.

 

Sofija Vjakse (Riebiņu pagasta iedzīvotāja) – par lauksaimniecības attīstības veicināšanu novadā.

 

Ināra Trokša (Galēnu pagasta iedzīvotāja) – par ilggadēju un veiksmīgu pagasta vadīšanu.

 

Jānis Upenieks (Galēnu pagasta iedzīvotājs) – par veselīgas dzīvesveida popularizēšanu pagastā un aktīvu iesaistīšanos sporta dzīvē.

 

Vitālijs Pastars (Stabulnieku pagasta iedzīvotājs) – par uzņēmējdarbības veicināšanu pagastā.

 

Sarmīte Zalāne (Stabulnieku pagasta iedzīvotāja) – par sporta attīstības veicināšanu pagastā.

 

Pēteris Bivmanis (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par veiksmīgu savas zemes kopšanu un lauksaimniecības attīstības veicināšanu pagastā.

 

Sergejs Škuratovs (Silajāņu pagasta iedzīvotājs) – par veiksmīgu lauksaimniecības attīstības veicināšanu un ģimenisko tradīciju kopšanu pagastā.