Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Pieteikšanās no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības

15.11.2021, 14:56

 

Preiļu  novada Riebiņu apvienības pārvaldē iespējams pieteikties no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības.

 

Riebiņu apvienības pārvalde aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

 

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2021.gada 22.novembrim  plkst.17.00. Riebiņu apvienības pārvaldē, Saules ielā 8, Riebiņos, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

 

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā.

 

Tai personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šīs zemes vienības, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz! Ja neviena cita persona uz konkrēto zemes vienības nomu nepieteiksies, nomas līgums tiks noslēgts ar personu, kura sākotnēji iesniedza iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību.

 

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

 

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Riebiņu novada domes apstiprināto Riebiņu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma maksas cenrādi, kas nosaka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 22.11.2021. plkst. 17.00.

 

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Riebiņu apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65392860.

 

 Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nekustamā

 Īpašuma nosaukums

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

 

 

 

 

 

 

1.

7648 002 0200

(daļa)

2,8

Mičuļevka, Galēnu pagasts

140,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

7648 002 0290

0,12

Indāni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

7648 002 0457

0,5

Galēni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4.

7648 003 0188

0,3

  Lomi Bortnieki, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

7648 003 0190

0,4

Maltas Trūpi, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

6.

7648 004 0246

1,0

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

50,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

7680 004 0415

1,5

Patmalnieki, Stabulnieku pag.

76,50

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

8.

7680 002 0473

1,8

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag.

91,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

9.

7680 004 0079

0,5209

Cepernieki, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.

 7676 002 0054

0,2

 Kotļarova, Silajāņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

11.

7676 005 0144

1,4413

Markova, Silajāņu pag.

70,62

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

12.

7662 005 0809

0,2

Lejas Randari, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

13.

7662 006 0022

(daļa)

6,0

Skanģeļi, Riebiņu pag.

300,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

14.

7662 006 0211

1,2

Skanģeļi, Riebiņu pag.

60,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

15.

7662 007 0212

(daļa)

0,4

Sprindži, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.

7670 001 0262

0,0532

Kaučera Gailīši, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve

17.

7670 003 0087

2,1149

Antonišķos, Rušonas pag.

103,63

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

18.

7670 007 0167

0,6498

Pastari, Rušonas pag.

31,84

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

19.

7670 007 0267

1,8

Pastari, Rušonas pag.

88,20

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

20.

7670 008 0219

(daļa)

3,3

Kliškovas, Rušonas pag.

161,70

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

21.

7670 011 0420

0,0166

Ozoli, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, zemes statuss-rezerves zemes fonds

22.

7670 011 0421

0,0093

Ozoli, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, zemes statuss-rezerves zemes fonds

 

Dalīties ar galeriju: