Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Pieteikšanās no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības

22.10.2020, 11:00

 

Riebiņu  novada pašvaldībā iespējams pieteikties no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības.

 

 Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nekustamā

 Īpašuma

 nosaukums

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

7648 003 0190

0,4

Maltas Trūpi, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

7648 004 0188

0,3

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

7648 004 0246

1,0

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

50,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

7648 002 0410

0,4850

Galēni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

7648 002 0290

0,12

 Indāni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

8.

7670 007 0242

0,4319

Bašķi, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

9.

7670 003 0087

2,1149

Antonišķi, Rušonas pag.

103,63

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.

7670 007 0259

(daļa)

 

1,2

Zeinišķi, Rušonas pag.

58,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

11.

7670 007 0365

(daļa)

 

0,25

Zeinišķi, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

12.

7678 001 0162

0,7

Broki, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

13.

7678 003 0396

1,4

Seiļi, Sīļukalna pag.

68,60

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

14.

7678 001 0203

0,8015

Pelšu Zlemeši, Sīļukalna pag.

39,27

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

15.

7678 001 0243

0,5

Bojāru Eriņi, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.

7678 003 0308

0,3458

Stikāni, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

17.

7678 003 0505

0,9

Ereļi, Sīļukalna pag.

44,10

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

18.

7678 003 0177

0,7982

Sondori, Sīļukalna pag.

39,11

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

19.

7678 005 0131

0,4

Upenieki, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

20.

7678 001 0140

3,3

Pelšu Zlemeši, Sīļukalna pag.

161,70

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

21.

7680 002 0321

0,4342

„Griezītes”,Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

22.

7680 002 0473

1,8

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag

91,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

23.

7680 004 0079

0,5209

Cepernieki, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

24.

7680 004 0449

0,4

Saunas Vulāni, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

25.

7680 001 0135

0,49

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

26.

7680 001 0144

0,2632

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

27.

7662 001 0048

0,3646

Torogi, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (starpgabals)

28.

7662 005 0809

0,2

Lejas Randari, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29.

7662 005 0858

1,4

Zaseki, Riebiņu pag.

70,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

30.

7662 006 0211

1,2

Skanģeļi, Riebiņu pag.

60,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

31.

7662 007 0212

(daļa)

0,4

Sprindži, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32.

7676 005 0144

(daļa)

1,4413

Markova, Silajāņu pag.

70,62

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

33.

7676 002 0054

 

0,2

Kotļarova, Silajāņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

34.

7680 001 0213

 

2,0

Čači, Stabulnieku pag.

102,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

35.

7680 002 0103

 

3,1

Ūgaiņi-Puduļi,  Stabulnieku pag.

158,10

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

36.

7680 002 0347

(daļa)

 

0,4

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

37.

7680 003 0188

 

2,1837

Kozuļņi, Stabulnieku pag.

111,37

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

38.

7680 003 0218

 

3,2

Meža Trūpi, Stabulnieku pag.

163,20

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2020.gada 6.novembrim  plkst.17.00. Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

 

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā.

 

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

 

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Riebiņu novada domes apstiprināto Riebiņu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādi, kas nosaka to, ka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 06.11.2020. plkst. 17.00.

 

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65392860.

Dalīties ar galeriju: