Notikumu kalendārs

    Septembris    

Pagarināts jaunatnes iniciatīvas projektu mācību motivācijas palielināšanai iesniegšanas termiņš

25.02.2020, 11:09

 

Riebiņu novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 25. februāra iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projektu mācību motivācijas palielināšanai iesniegšanas termiņš ir pagarināts - līdz 20. aprīlim.

 

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

 

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

 

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

 

"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

 

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

 

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

 

Projekti iesniedzami līdz 2020. gada 20. aprīlim (ieskaitot).                                      

 

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2020. gada 19. maijam. Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.06.2020. līdz 31.12.2020., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

 

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 

Projektus var iesniegt:

  • Personīgi Riebiņu novada domē, Attīstības un plānošanas daļā, 3. st. (Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā);
  • pasta sūtījumā, adresējot Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV – 5326, ar norādi “Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam”;
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: riebini@riebini.lv .

 

Papildu informācija:

Antra Meluškāne, projekta koordinatore Riebiņu novadā                             
Tālrunis: 60001471                
E-pasts: antra.meluskane@riebini.lv                

     

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 

DOKUMENTI:

 

1)      Konkursa NOLIKUMS;

2)      Nolikuma pielikums Nr. 2 "Projekta iesnieguma veidlapa";

3)      Nolikuma pielikums Nr. 3 "Sadarbības partneru apliecinājums";

4)      Nolikuma pielikums Nr. 4 "Apliecinājums par iesaistītajiem PMP jauniešiem";

5)      Nolikuma pielikums Nr. 5 "Vērtēšanas kritēriji";

6)      Pašvaldības izstrādātais preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP samazināšanai;

7)       Metodika "Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros

http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV.pdf

8)      Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

http://www.pumpurs.lv/sites/default/files/2019-12/Metodologiskas_vadlinijas_darbam_projekta_Atbalsts_priekslaicigas_macibu_partrauksanas_samazinasanai_2019.pdf

9)      Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"

https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu

 

INFORMATĪVIE MATERIĀLI:

1)      Ievada video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem https://youtu.be/RNmRN8oMguY

2)      Video projektu iesniedzējiem - "Kas jāņem vērā gatavojot projektu?" https://youtu.be/LAcDfZI5QX8

3)      Informatīvais materiāls jaunatnes projektu īstenotājiem;

4)       Infografika "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski"

 

5) Informatīvs materiāls ar īstenoto projektu piemēriem

 

Projektiem izstrādātie papildus informatīvie materiāli pieejami mājas lapā: http://www.pumpurs.lv/lv/projekta-dalibniekiem .

 

 

Projekta koordinatore Riebiņu novadā

Antra Meluškāne

Tālr. 60001471

e-pasts: antra.meluskane@riebini.lv

Dalīties ar galeriju: