Notikumu kalendārs

    Maijs    

Apstiprina Riebiņu novada pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi

19.02.2020, 10:16

2018. g. 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas nosaka pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala iznomāšanas kārtību, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, nomas līguma noslēgšanas kārtību, apbūves tiesības piešķiršanas kārtību.

 

Noteikumos noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības zeme iznomājama rīkojot nomas tiesību izsoli (noteikumu 32.punkts). Savukārt nomas maksa nosakāma pēc pašvaldības domes apstiprināta zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža, kas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinuma par vidējo tirgus nomas maksu gadā konkrētā pagastā. 2020.gada 21. janvārī dome apstiprināja nomas pakalpojumu maksas cenrādi, kas piemērojams tām lauksaimniecības zemēm, kuras paredzētas izmantot saimnieciskai darbībai.

 

RIEBIŅU novada pašvaldības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis

N.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Lauksaimniecības zemes nomas maksa*:

1.1.

Galēnu pagasts

kalendāra gadā par hektāru

50,00

10,50

60,50

1.2.

Riebiņu pagasts

kalendāra gadā par hektāru

50,00

10,50

60,50

1.3.

Rušonas pagasts

kalendāra gadā par hektāru

49,00

10,29

59,29

1.4.

Sīļukalna pagasts

kalendāra gadā par hektāru

49,00

10,29

59,29

1.5.

Silajāņu pagasts

kalendāra gadā par hektāru

49,00

10,29

59,29

1.6.

Stabulnieku pagasts

kalendāra gadā par hektāru

51,00

10,71

61,71

 

Piezīmes. *Zemesgabala minimālā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar cenrādi aprēķinātā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

 

Apstiprinātais nomas pakalpojumu maksas cenrādis piemērojams līgumiem, kuri tiek slēgti vai pārslēgti pēc 2020. gada 1. februāra. Nomas līgums slēdzams uz 6 gadiem, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam, noteiktais maksas cenrādis pārskatāms reizi 6 gados.

 

Līdz 2018.gada 30.jūnijam noslēgtiem līgumiem paliek spēkā konkrētā līgumā noteiktā nomas maksas aprēķina kārtība līdz līgumā norādītā termiņa beigām. Līgumi, kas noslēgti pēc 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim tiks pārjaunoti atbilstoši domes pieņemtajam lēmumam.  

 

Lauksaimniecības zemju nomas maksas aprēķināšanas kārtība zemes reformas laikā neizpirktajām zemēm paliek iepriekšējā (0,5% no kadastrālas vērtības).

14.02.2020.

 

 

Apstiprināti Riebiņu novada domes “Saistošie noteikumi par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu”

 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punkts paredz, ka pašvaldībai saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemes gabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.1, 30.2, un 30.3 apakšpunktā.

 

Ministru kabineta noteikumu 30.1 apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro gadā, 30.2 un 30.3 apakšpunktā paredzētajos gadījumos nomas maksa gadā ir attiecīgi 0,5% un 1,5% no zemes gabala kadastrālas vērtības.

 

Nomas maksas apmērs, kas nosakāms atbilstoši MK noteikumu 30.2 apakšpunktam, nesedz nomas maksas administrēšanas izdevumus. Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu  un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, Riebiņu novada dome saistošajos noteikumos noteica lielāku nomas maksas apmēru par pašvaldības neapbūvētiem zemes gabaliem, kas iznomāti personisko palīgsaimniecību, t. sk. sakņu dārzu vajadzībām, ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemes gabalā neveic saimniecisko darbību. Nomas maksa par zemes gabalu līdz 500m2 - 3% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 7 euro gadā, par zemes gabalu no 501m2 līdz 5000m2 - 3% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 10 euro gadā, par zemes gabalu no 5001m2 līdz 20000m2 un lielāku - 3% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 20 euro gadā. Neapbūvētam zemes gabalam, kas ir starpgabals un kura platība ir lielāka par 1,5ha – 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 20 euro par hektāru. Saistošie noteikumi stājas spēkā no 2020.gada 1.aprīļa.

 

17.02.2020.

 

Riebiņu  novada pašvaldībā iespējams pieteikties no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības.

 

Riebiņu novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

 

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2020. gada 27.februārim plkst.17.00. Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā;

 

Tai personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šīs zemes vienības, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz! Ja neviena cita persona uz konkrēto zemes vienības nomu nepieteiksies, nomas līgums tiks noslēgts ar personu, kura sākotnēji iesniedza iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību.

 

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

 

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Riebiņu novada domes apstiprināto Riebiņu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādi, kas nosaka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 27.02.2020. plkst. 17.00.

 

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65392860.

 

 

 

Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

 

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nekustamā

 Īpašuma

 nosaukums

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

7648 002 0328

0,6029

 Galēni, Galēnu pag.

30,15

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

7648 002 0410

0,4850

 Galēni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

7648 002 0455

0,6690

 Galēni, Galēnu pag.

33,45

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4.

7670 003 0085

2,4

 Antonišķi, Rušonas pag.

117,60

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

7670 003 0086

2,7

 Vilcāni, Rušonas pag.

132,30

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

6.

7670 003 0089 (daļa)

1,1

 „Cinīši”, Vilcāni, Rušonas pag.

53,90

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

7670 003 0090 (daļa)

3,2

 Vilcāni, Rušonas pag.

156,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

17.02.2020.

Dalīties ar galeriju: