Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Riebiņu novada Galēnu pagastā komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana ir pabeigta

02.12.2019, 15:37

 

Pabeigta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā” realizācija.

 

Projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā” mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ceļa posmiem: autoceļš Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūve, autoceļa Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūve un autoceļa Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0.82 asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.

 

Projekta rezultātā tika izstrādāts Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr.16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00, Nr.27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 un Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0.82 pārbūve  būvprojekts. Veikta autoceļu Gribolva – Apšu mājas pārbūve (0.00-1,00 km), Gribolva – z/s Liepas pārbūve (0.00-0.40 km) un Gribolva –Vecbeči pārbūve (0.00-0.82 km), kā arī ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem.

 

Tāpat projekta ietvaros veikta iepriekšminēto Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu  pārbūves autoruzraudzība un  būvuzraudzība. Piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikta projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošana, bet projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tika piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

 

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 535 500.00 apmērā, kā arī radīs 10 jaunas darba vietas.          

      

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Galēnu pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un darbavietu radīšanai.  

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 593 717.26 EUR, no tiem: ERAF finansējums – EUR 504 659.67, valsts budžeta dotācija – EUR 26 717.27 EUR un pašvaldības līdzfinansējums EUR 62 340.32 apmērā.

 

Projekta īstenošanas vieta – Riebiņu novada Galēnu pagasta administratīvā teritorija un projekta realizācijas periods 01.12.2017. – 29.11.2019.

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Dalīties ar galeriju: