Notikumu kalendārs

    Augusts    

Nekustamā īpašuma izsole

08.07.2019, 11:00

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 8. jūlijā plkst.11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma “Spāres”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā ar kadastra numuru 7670 008 0066 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Īpašums sastāv no  vienas zemes vienības, meža zemes 8,2ha kopplatībā. Izsoles sākumcena – EUR 6970,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darbadienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci, tālr.: 65392860.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 8. jūlijā plkst. 10.00.

Dalīties ar galeriju: