Notikumu kalendārs

    Decembris    

Mācību gada noslēguma svētki Riebiņu novadā

04.06.2019, 10:41

 

31. maijā skolotāji, skolēni un vecāki pulcējās Riebiņu KC uz 2018./2019. mācību gada noslēguma svētkiem. Par sasniegumiem aizvadītajā mācību gadā mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta sacensībās Riebiņu novada domes diplomus un naudas balvu kopumā saņēma 137 skolēni, bet Atzinības raksts par ieguldīto rezultatīvu darbu skolēnu sagatavošanā un naudas balva tika pasniegta 12 pedagogiem: Riebiņu vidusskolas skolotājām – Anitai Punculei, Diānai Bravackai, Ārijai Bergmanei-Sprūdžai, Ritai Pudānei, Mārītei Pokšānei un Skaidrītei Vulānei; Sīļukalna pamatskolas skolotājiem – Marijai Bernānei, Līgai Čačai un Jānim Upeniekam; Dravnieku pamatskolas skolotājai Silvijai Butkevičai; Galēnu pamatskolas skolotājām – Elzai Leimanei un Dainai Mičulei.

 

Mācību priekšmetu olimpiādēs kopā iegūtas 55 godalgotas vietas, tajā skaitā 3 godalgotās vietas valsts mēroga olimpiādēs: Dravnieku pamatskolas skolniece Olivia Dalova ieguvusi 2 vietu Latvijas 46. atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja Silvija Butkeviča) un Riebiņu vidusskolas skolnieces Dana Patrejeva un Laura Zalāne ieguva godalgotas vietas valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (skolotāja Anita Puncule).

 

Kopā 11 vietas iegūtas Latgales reģiona olimpiādēs: Riebiņu vidusskolas pamatskolas skolēns Raivis Luriņš ieguva Atzinību vācu valodā (skolotāja Nataļja Smukša), Viktorija Nagle – 3. vietu, Lāsma Jurkāne – Atzinību un Gunita Vjakse – 3. vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Diāna Bravacka), kā arī vidusskolēni: Karīna Komlačova, Vikentijs Trofimovs, Jevģēnijs Leikučs ieguvuši augstus vērtējumus Zinātniski pētniecisko darbu konferencē (skolotāji – Alla Solovjova un Guntis Tjarvja), Dravnieku pamatskolas skolniecei Oliviai Dalovai – 3. vieta angļu valodā (skolotāja Arnita Znotiņa), Sīļukalna pamatskolas trim skolēniem – Amandai Prikulei, Jānim Bečam un Aivim Daideram – 3.vieta dabaszinību un matemātikas olimpiādē (skolotāja Marija Bernāne un Līga Čača).

 

 

Starpnovadu olimpiādēs iegūtas 18 godalgotas vietas šādos priekšmetos: Dravnieku pamatskola – angļu valodā; Galēnu pamatskola – angļu valodā un  vēsturē; Sīļukalna pamatskola – angļu valodā un zēnu mājturībā, tehnoloģijās; Riebiņu vidusskola – bioloģijā, vēsturē, dabaszinātnēs, mūzikā, vizuālajā mākslā, angļu valodā, latviešu valodā un literatūrā.

 

Šogad notika 3 novada olimpiādes, kurās iegūtas 23 godalgotas vietas. Skaitliski visvairāk vietu ieguvis Juris Kokins un Olivia Dalova – pa 4 godalgotām vietām, Jānis Bečs un Raivis Luriņš – 3.

 

Par aktivitāti ārpusklases konkursos tika apbalvoti 95 skolēni. Mūsu novada skolēniem panākumi gan radošajos, skatuves runas konkursos, gan tautu deju skatēs, konkursā ,,Vēsture ap mums,” vizuāli plastiskajos konkursos, bet folkloras kopa ,,Jumalāni” guvusi augstus rezultātus dažādās skatēs.

 

Sporta joma mūsu novadā darbojas ļoti aktīvi, daudzi skolēni saņēma balvu par panākumiem starptautiskajās, Latvijas, Latgales vai starpnovadu sporta sacensībās. Sīļukalna pamatskolā vislabākie rezultāti Kristīnei Saleniecei, Rušonas pamatskolā –  Pēterim Stupānam, Riebiņu vidusskolā – Arturam Valteram un Nikitam Baikovam, Galēnu pamatskolā – Reinim Lacam un Elīnai Ūsānei, bet Dravnieku pamatskolā – Sandim-Endijam Dimitrijevam un Oliviai Dalovai.

 

Katra izglītības iestāde mācību gada noslēguma pasākumā iepriecināja ar skolēnu sagatavotiem priekšnesumiem. Paldies visiem par paveikto  darbu 2018./2019. mācību gadā un lai izdodas interesanti pavadīt vasaru!

 

Novada izglītības jautājumu  koordinatore

Evelīna Visocka

Dalīties ar galeriju: