Notikumu kalendārs

    Decembris    

Lielās Talkas ietvaros Riebiņu novadā savākti 584 maisi ar atkritumiem

07.05.2019, 10:13

 

Esam pieraduši, ka aprīļa beigās cilvēki visā Latvijā piedalās vienotā pasākumā – Lielajā Talkā, kas ir vislatvijas sakopšanas talka, ar mērķi padarīt Latviju par viszaļāko valsti pasaulē. Prieks, ka 27. aprīlī – Lielās Talkas dienā arī Riebiņu novadā bija entuziasti, kas aktīvi iesaistījās novada teritorijas sakopšanā.

 

Par tradīciju ir kļuvis, ka Sīļukalna mednieki sakopj autoceļa nomales. Tā mednieku biedrība „Ošasmala” piedalījās lielceļa Rudzāti – Stirniene posma Aizpurieši – Kassalieši un meža ceļa Aizpurieši – Vilciņi ceļmalu uzkopšanā, bet ceļa posmā Sīļukalns – Čaunāni talkoja mednieku kolektīvs „Duplets”. Arī Sīļukalna ciemata centrā rosījās talcinieki. Sakopts Galēnu parks, Ošupes muižas un Galēnu ciemata centra teritorija. Tāpat tika sakopts Silajāņu ciemata centrs, Kotļarovas ciemata apkārtne un teritorija starp Mazo un Lielo Ostrovas ezeru Silajāņu pagastā. Savukārt Rušonas pagastā tika sakoptas Gailīšu kapsēta, tāpat savākti atkritumi Aglonas stacijā, Kastīres ciematā un Geļenovas parkā. Novada centrā – Riebiņos tika sakopts Riebiņu parks, bet multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra (MJIC) “Pakāpieni” dalībnieki jau otro gadu turpināja sakārtot Feimankas upes krastu aiz Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas.

 

Attēlā: Feimankas upes krasts aiz Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas kļūst aizvien pievilcīgāks, pateicoties Riebiņu ciemata jauniešiem.

 

Daudzviet novadā ne tikai savāca atrastos atkritumus, bet iekopa un labiekārtoja teritorijas. Tostarp Riebiņu vidusskolas kolektīvs, skolēni un viņu vecāki labiekārtoja teritoriju pie vidusskolas.

 

Kopumā novadā līdz talkas dienai tika pieteiktas 13 talkošanas vietas, taču daudzviet, kā tas bijis arī iepriekš, iedzīvotāji talkoja gan oficiāli izsludinātajā Lielās Talkas dienā, gan pirms un pēc tās, sakopjot savus īpašumus. Tāpat nereģistrējot kā oficiālu talkošanas vietu, seniori Riebiņos sakopa kapsētu, bet novada domes kārtībnieki, atkritumus uz ezeru salām un krastos, bet SAC “Rušona” darbinieki talkoja Gailīšos, sakopjot un labiekārtojot ap pansionātu esošo teritoriju.

 

Kopumā visā novada teritorijā tika savākti 584 maisi ar atkritumiem, kas ir mazāk nekā aizvadītajā gadā. Cerēsim, ka tas norāda uz to, ka esam kļuvuši kārtīgāki un piedomājam, kur drīkst, kur nedrīkst atstāt atkritumus. Lai gan kā atzīst novada kārtībnieki, novada ūdenstilpņu krastos un uz salām atkritumu bija ļoti daudz.

 

Katrā ziņā ir milzīgs gandarījums un paldies jāsaka visiem tiem entuziastiem, labprātīgajiem un aktīvajiem novada iedzīvotājiem – talciniekiem, organizētājiem un atbildīgajiem, kas iesaistījās Lielajā Talkā 2019. Īpašs paldies jāsaka koordinatoriem pieteiktajās talkošanas vietās: Dainim Alžānam, Ivetai Plintai, Inga Jurkānei, Parfirijam Ivanovam, Vladimiram Novikovam, Arnim Opolajam, Inārai Trokšai, Voldemāram Teilānam, Vitālijam Slūkai, Ilgai Kodorei, Jurim Čižikam, Aināram Kalvānam, Ingunai Rubanei, Riebiņu senioru biedrībai un MJIC “Pakāpieni” vadītājam Oskaram Bērziņam.

 

Kā katru gadu ļoti operatīvi tās pašas dienas pēcpusdienā novadā strādājošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Ekolatgale” nogādāja Lielās Talkas ietvaros savāktos atkritumus Dienvidlatgales reģiona atkritumu noglabāšanas poligonā.

 

Mazs atgādinājums tiem, kas uzskata, ka piesārņot, tas ir normāli, tad, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK) 75. panta 2. daļu par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām sākot no EUR 70.00 līdz EUR 700.00.

 

R. Naglis,

Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā

Dalīties ar galeriju: