Notikumu kalendārs

    Decembris    

Riebiņu novada Galēnu pagastā komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveidei sāksies būvdarbu beigu posms

07.05.2019, 10:09

 

Tuvojas noslēgumam darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” projektu Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā”.

 

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma no 2019. gada 29. aprīļa tiks atsākti darbi objektos autoceļš Gribolva – Apšu mājas 0.00-1,00 km, Gribolva – z/s Liepas 0.00-0.40 km, Gribolva – Vecbeči 0.00-0.45 km. Būvdarbi autoceļa posmā  Gribolva – Vecbeči 0.45-0.82 km tika uzsākti 2019. gada 1. aprīlī, kur tiks veikta ceļa klātnes pārbūve asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība.

 

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā” mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve  Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ceļa posmiem: autoceļš Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūve, autoceļa Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūve un autoceļa Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0.82 asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.

 

Projekta rezultātā ir izstrādāts iepriekš minēto Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojekts. Projekta ietvaros tiks veikta šo autoceļu ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem, kā arī projekta ietvaros veikta minēto autoceļu autoruzraudzība un  būvuzraudzība, piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošanu, bet projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

 

Jāuzsver, ka komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 535 500.00 apmērā, kā arī radīs 10 jaunas darba vietas.               

 

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Galēnu pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un  darbavietu radīšanai.  

 

Projekta kopējās attiecināmās  izmaksas  ir EUR 593 717.26, no tiem: ERAF finansējums EUR 504 659.67 apmērā, valsts budžeta dotācija – EUR 26 717.27 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 62 340.32.

 

Projekta īstenošanas vieta Riebiņu novada Galēnu pagasta administratīvā teritorija, bet projekta realizācijas periods 01.12.2017. – 29.11.2019.

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Dalīties ar galeriju: