Notikumu kalendārs

    Decembris    

JAUNATNES INICIATĪVU ATKLĀTAIS PROJEKTU KONKURSS RIEBIŅU NOVADĀ

17.06.2019, 17:00

 

 

Riebiņu novada dome izsludina atklātu projektu konkursu “PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” (turpmāk tekstā – Konkurss).

 

Konkurss tiek izsludināts Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Konkursa organizētājs – Riebiņu novada dome. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2019. gada 17. jūnijs līdz plkst. 17.00

 

Projekta iesniedzēji var būt:

- Jaunatnes organizācijas;
- Biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni;
- Jauniešu iniciatīvu grupas sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

 

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus projektā 8.3.4. noteiktos mērķus:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  • Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

 

Projekta finansējums:

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta PuMPuRS līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk. 

 

DOKUMENTĀCIJA projektu iesniedzējiem:

 

Konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” NOLIKUMS;

 

1. pielikums "Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Riebiņu pašvaldībā";

 

2. pielikums "Projekta iesnieguma veidlapa";

 

3. pielikums "Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā";

 

4. pielikums "Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem";

 

5. pielikums "Vērtēšanas kritēriji";

 

"Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja paredzēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja paredzēti konkrēti cilvēki)".

 

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros” http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV.pdf ;

 

Metodikas 1. pielikums  "Noslēguma pārskats" (gatavo projekta īstenotājs pēc projekta pabeigšanas).

 

Ministru Kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu ;

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2018/05/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2017_WEB.pdf 

 

PuMPuRS izstrādātie informatīvi materiāli:

Informatīvs video: Kas jāņem vērā projektu iesniedzējiem? http://www.pumpurs.lv/lv/informativs-video-kas-janem-vera-projektu-iesniedzejiem ;

 

 

Soli pa solim - infografika projektu pieteicējiem  .

 

 

Plašāka informācija projekta mājas lapāhttp://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

 

 

Konkursa kontaktpersona Riebiņu novada domē: Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja Antra Meluškāne,  tālr. 60001471, e-pasts: antra.meluskane@riebini.lv

 

 

  *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 
Dalīties ar galeriju: