Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Turpinās komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Riebiņu novada Galēnu un Stabulnieku pagastā

05.09.2018, 17:06

 

Riebiņu novada dome turpina realizēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” projektu Nr. 3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā”  un projektu Nr.3.3.1.0/16/I/014 “Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā” .

 

 

Projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā” mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve  Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ceļa posmiem – autoceļš Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūve, autoceļa Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūve un autoceļa Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0.45, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.

 

Projekta rezultātā:

 1.Izstrādāts Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr.16 Gribolva - Apšu mājas km 0.00-1.00, Nr.27 Gribolva - z/s Liepas km 0.00-0.40 un Nr. 30 Gribolva - Vecbeči km 0.00-0.45 pārbūve  būvprojekts.

2.Projekta ietvaros tiks veikta autoceļu Gribolva –Apšu mājas pārbūve  0.00-1,00 km, Gribolva –z/s Liepas pārbūve 0.00-0.40 km, Gribolva –Vecbeči pārbūve 0.00-0.45 km ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem.

3.Projekta ietvaros veikta Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu  Nr.16 Gribolva - Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūves, Nr.27 Gribolva - z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūves, Nr. 30 Gribolva - Vecbeči km 0.00-0.45 pārbūves autoruzraudzība un  būvuzraudzība. 

4. Piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana.

5.Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošanu.

6. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

 

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 535 500.00 apmērā, kā arī radīs 10 jaunas darba vietas.                

 

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Galēnu  pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un  darbavietu radīšanai.  

 

Projekta kopējās attiecināmās  izmaksas  ir EUR 630 000.00, no tiem: ERAF finansējums EUR 535 000.00,valsts budžeta dotācija EUR 28 350.00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums –

EUR 6 6150.00 EUR.  

 

Projekta īstenošanas vieta Riebiņu novada Galēnu pagasta administratīvā teritorija.

 

Projekta realizācijas periods 01.12.2017. – 31.12.2018.

 

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/014 “Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā” mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritorijā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve ceļa posmam 1,11 - 1,69 km, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.

 

 

Projekta rezultātā:

 1.Izstrādāts "Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi – Meža Mičulīši  posma km 1,11 - 1,69 pārbūve"  būvprojekts.

2.Projekta ietvaros tiks veikta Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi – Meža Mičulīši  posma km 1,11 - 1,69 ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem, kā arī transportam, kas veic saražotās produkcijas transportēšanu.

3.Projekta ietvaros veikta Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi - Meža Mičulīši  posma km 1,11 - 1,69 pārbūves autoruzraudzība un  būvuzraudzība. 

4.Piesaistot  projekta vadītāju un grāmatvedi, veikta projekta vadības nodrošināšana.

5.Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošanu.

6. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

 

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 130 000. 00 apmērā, kā arī radīs 4 jaunas darba vietas.                

 

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Stabulnieku  pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un  darbavietu radīšanai.  

 

Projekta kopējās attiecināmās  izmaksas  ir EUR 152 941.18 EUR, no tiem: ERAF finansējums EUR 130 000, pašvaldības līdzfinansējums EUR 16 058.83 EUR un valsts budžeta dotācija – EUR 6882.35, neattiecināmās izmaksas EUR 19 294.72.

 

Projekta īstenošanas vieta Riebiņu novada Stabulnieku pagasta administratīvā teritorija.

 

Projekta realizācijas periods 01.12.2017. – 31.12.2018.

 

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams šeit: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Dalīties ar galeriju: