Notikumu kalendārs

    Decembris    

Tiek organizētas trīs nekustamo īpašumu izsoles

06.04.2018, 11:00

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības  (meža zeme ar mežaudzi) 3,59 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 585,08 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0212 izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 5 690,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un objektu var apskatīt darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu, tālrunis: 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 6. aprīlī plkst.10.30.

 

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 11.30 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības  (meža zeme ar mežaudzi) 17.58 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 3 046,97 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0213 izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 28 570,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un objektu var apskatīt darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu, tālrunis: 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 6. aprīlī plkst. 10.30.

 

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 12.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības  (meža zeme ar mežaudzi) 17.89 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 2 322,52 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0214 izsoli ar augšupejošu soli.

           

Izsoles sākumcena – EUR 25 170,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un objektu var apskatīt darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu, tālrunis: 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 6. aprīlī plkst. 10.30.

Dalīties ar galeriju: