Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Vakance - bibliotēkas vadītāja Gailīšu bibliotēkā amatu uz pusslodzi

23.02.2018, 17:00

 

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto bibliotēkas vadītāja Gailīšu bibliotēkā amatu uz pusslodzi

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

  • Augstākā vai vidējā izglītība;
  • Labas datorprasmes;
  • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
  • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām.

 

Galvenie pienākumi:

4.1.sniegt iedzīvotājiem bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus;

4.2. dot norādījumus bibliotēkas darbiniekiem;

4.3.vadīt un pārstāvēt bibliotēku, plānot un organizēt bibliotēkas darbību;

4.4.sadarboties ar novada  pašvaldību, novada centrālo bibliotēku, citām bibliotēkām, iestādēm un organizācijām;

4.5.sastādīt un iesniegt bibliotēkas budžeta pieprasījumu un budžeta izdevumu tāmi, nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu;

4.6.nodrošināt bibliotēkas fonda u.c. materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;

4.7.iesniegt novada domes grāmatvedībā atskaiti par fonda kustību bibliotēkā par katru pagājušo ceturksni līdz noteiktajam datumam;

4.8.rūpēties par interneta un citu maksas pakalpojumu pieejamību bibliotēkā un to uzskaiti;

4.9.nodrošināt visiem iedzīvotājiem literatūras un citas nepieciešamās informācijas saņemšanu;

4.10. aizpildīt bibliotēkas apmeklētāju kartiņas;

4.11.izsniegt un saņemt grāmatas; sekot, lai lasītāji grāmatas atgrieztu noteiktajā laikā un nebojātas;

4.12.vākt, apkopot kultūrvēsturiskos un novada pētniecības materiālus;

4.13.organizēt pašvaldības mērogā bibliotēku un literatūru popularizējošus pasākumus (izstādes, viktorīnas, konkursus u.c.);

4.14. Kopēšanas darbu veikšana;

4.15. Uzziņu sniegšana;

4.16. Pilnveidoties:

            4.16.1. Papildināt profesionālās zināšanas;

            4.16.2. Pārzināt iestādes struktūru un darba organizāciju;

            4.16.3. Pilnveidot ētikas un etiķetes prasības.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
  • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
  • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Riebiņu novada domē pie sekretāres  Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 vai, sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz bibliotēkas vadītāja amatu”.

 

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 23. februārim plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

Dalīties ar galeriju: