Notikumu kalendārs

    Decembris    

Riebiņu novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

16.10.2017, 13:47

 

Riebiņu novada dome iesaistījusies Eiropas sociāla fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

 

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka    kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Projektā var iesaistīties nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, tajā skaitā personas ar zemu izglītības līmeni, ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums un ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu. Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas: pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, vienkāršajās profesijās strādājošie. vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam", bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Projekta paredzētais īstenošanas laiks 2017. gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris

 

Pieaugušo izglītības koordinators: Sanita Kabakova, sanita.kabakova@riebini.lv, tālr.nr. 65392649

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

 

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pašvaldības aktivitātes projektā

 

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā

 

Projekta mērķa grupa

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 

Mācību izmaksas

 

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

Mērķa grupai pieejamais atbalsts projekta laikā

 

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

 

Projektā pieejamās mācības un citi pakalpojumi

 

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

 

 

Kontaktinformācija pašvaldībā

 

Sīkāka informācija

 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv  

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Dalīties ar galeriju: