Notikumu kalendārs

    Maijs    

Paziņojumi par īpašuma atsavināšanu un cirsmu izsolēm

21.04.2017, 13:56

 

I

Riebiņu novada dome veic zemes zemes vienības (starpgabals) atsavinašanu Rušonas pagastā, „Kamoli” ar kadastra numuru 7070 011 0153; 0.3566 ha platībā par nosacīto cenu EUR 308,00 (trīs simti astoņi euro).

 

Atsavināšana  tiek veikta pārdodot par brīvu cenu personām, kuras saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var būt šo zemes īpašumu tiesību subjekti (pierobežnieki). Pretendenti var pieteikties 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas.   

 

II

Riebiņu novada dome 2017. gada 23.maijā pulksten 10.00, Riebiņu novada, Riebiņu pagasta, Riebiņos, Saules ielā 8, Riebiņu novada domē 3.stāva 3.kabinetā rīko cirsmas izsoli ar augšupejošu soli: „Jaunaudzes” ar kadastra numuru 76700020074 (kvartāla Nr.1, nogabala Nr. 10, galvenā cirte – kailcirte) 2,00 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 481,04 m3.

Izsoles sākumcena EUR 11 250,82 (vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit eiro 82 centi). Izsole notiek ar augšupejošu soli 0,50 EUR/ kubikmetrā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties līdz izsoles dienai katru darbadienu no 9.00 – 17.00 Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu tiek noteikta EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB banka”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc noteikumu saņemšanas izsolāmo cirsmu, tās robežas var apskatīt dabā.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

III

Riebiņu novada dome 2017.gada 23. maijā plkst. 10-30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustama īpašuma(viena zemes vienība 2,33 ha) „Žagari” izsoli ar augšupejošu soli: nekustamais īpašums atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7662 008 0173.

Izsoles sākumcena – EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts eiro 00 centi). Izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts eiro 00 centi).

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 23. maijā 2017. gadā plkst. 9:45.

Dalīties ar galeriju: