Notikumu kalendārs

    Maijs    

Biedrības "Preiļu rajona partnerība" paziņojums

18.04.2017, 12:22

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 15.jūnijam

Sludinājuma kopsumma

 

200 000.00 EUR

 

2.1. rīcība  “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un   veselība)” – 30 000 EUR

2.2. rīcība “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un  uzlabošana” – 100 000 EUR

2.3. rīcība „ Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)” – 70 000 EUR

 

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

biedrība „Preiļu rajona partnerība”

Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Kontaktinformācija

Valija Vaivode, . Tālr. 22026684,

 e-pasts preilupartneriba@inbox.lv

 mājas lapas adrese: www.preilupartneriba.lv

Projekti iesniegšana

Projektu iesniegumi jāiesniedz Preiļos, Tirgus laukums 1, (tālr.22026684, 29208438).

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

 

 

 

Rīcība

2.mērķis - DZĪVOŠANA     Sabiedriskās aktivitātes veicināšana

2.1. rīcība  “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un   veselība)”

Apbalsta apmērs 

 

Intensitāte

10 000 EUR

90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.punktā minētā darbība

Sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, sociālo aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laikā pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana

Rīcības apraksts

➢ Vietējās iniciatīvas sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu) dažādošanai;

➢ Neformālās izglītības pakalpojumu (visa vecuma iedzīvotājiem) uzlabošanas un pieejamības veicināšanas pasākumi;

➢ Sociālās aprūpes un aizsardzības, t.sk. medicīniski sociālās aprūpes sabiedrisko pakalpojumu attīstība vai jaunu pakalpojumu izveide;

 ➢ Veselības veicināšanas, saglabāšanas un rehabilitācijas, veselīga dzīvesveida, aktīvas novecošanas, arodveselības un citu veselības profilakses pakalpojumu attīstība, infrastruktūras, materiāli tehniskā nodrošinājuma, aprīkojuma iegāde;

 ➢ U.c.

 

Rīcība

2.mērķis – DZĪVOŠANA     Sabiedriskās aktivitātes veicināšana

2.2. rīcība “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un  uzlabošana”

Apbalsta apmērs 

Intensitāte

25 000 EUR  

90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2. punktā minētā darbība

 Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

Rīcības apraksts

 • Pievedceļu, parku, skvēru, laukumu, iekšpagalmu, autostāvvietu, kapsētu u.c. vides objektu ierīkošana vai uzlabošana; ➢
 • Dabas resursu sakopšana, saglabāšana, aizsardzība un attīstība (t.sk. ūdenstilpņu krastu sakopšana un labiekārtošana, ugunskura vietu, peldvietu, skatu torņu ierīkošana un/vai sakopšana);
 • Informācijas stendu, norādes zīmju uz apskates objektiem izvietošana apkārtējās vides pievilcības palielināšanai;
 • Kultūras objektu, muzeju, sakrālo celtņu atjaunošana un labiekārtošana vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai

 

 • Sporta, kultūras, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana (sporta telpas un laukumi, rotaļu un atrakciju laukumi, nelielas brīvdabas estrādes, laivu piestātnes, dabas takas, velo takas, slēpošanas trases u.c. atpūtas objekti dabā), to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., iedzīvotāju un VRG viesu līdzdalības veicināšana (arī nacionālā un starptautiskā mērogā);

U.c.

 

Rīcība

2.mērķis – DZĪVOŠANA     Sabiedriskās aktivitātes veicināšana 

 

2.3. rīcība „ Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)”

Apbalsta apmērs

 

Intensitāte

15 000 EUR

90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2. punktā minētā darbība

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.

Rīcības apraksts

 • Lauku cilvēku prasmju, iemaņu, vajadzību, interešu, spēju, radošās izaugsmes un  sekmēšana (t.sk, tērpu, aprīkojuma u.c. nodrošināšana) vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai;
 • ➢ Aktīvās atpūtas, sporta un saturīga brīvā laika pavadīšanas pakalpojumi un iniciatīvas vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai;
 •  Vietējās iniciatīvas kultūras, sporta un citu brīvā laika sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, piemēram, kultūras kopu, radošo studiju, sporta klubu un pašdarbības aktivitāšu veicināšanai vajadzīgā aprīkojuma iegāde
 •  U.c.

 

 

 

2.stratēģiskā mērķa sasniegšanai iesniegto projektu vērtēšanas kritēriji - TABULA 10

 

Nr.

p.k.

 

 

Kritēriju grupa

 

Kritērijs

Vērtējums /

Punkti

 

Projekta

iesnieguma

attiecīgā sadaļa

Fonds: ELFLA

Stratēģiskais mērķis 2: Dzīvošana (SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA)

Rīcība 2.1. - Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)

Rīcība 2.2. - Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana

Rīcība 2.3. - Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)

 1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

1.1.

Projekts atbilsts SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG

darbības teritoriju

 • Atbilst (1 punkts)
 • Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti)

 

 1

0

Projekta iesniegums kopumā

 

2. Vispārējie kritēriji

2.1.

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, (tai skaitā, ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve un uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts (iesniegts) būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi)

 

 

3

 

D1

ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana un uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir saņemta būvatļauja vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu.

 

2

Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

0

2.2.

Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits ELFLA fonda SVVA stratēģijas atbilstošajās rīcībāsperioda 2014-2020 ietvaros 

Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu ELFLA fonda SVVA stratēģijas atbilstošajās rīcībāsperioda 2014-2020 ietvaros 

1

A2

Atbalsta pretendents iesniedzis divus un vairāk projekta iesniegumus ELFLA fonda SVVA stratēģijas atbilstošajās rīcībās

perioda 2014-2020 ietvaros

0

2.3.

Projekta sagatavotība, pamatojums un loģisks plānojums

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, ir skaidri pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms, aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās aktivitātes sasniedz nepieciešamos rezultātus, lai virzītos uz projekta mērķi

2

B4, B5, B6, B13

Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, daļēji pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir daļēji konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms, daļēji aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās aktivitātes daļēji norāda un nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, lai virzītos uz projekta mērķi

1

Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, nav skaidri pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir nav konkrēts, reāls, sasniedzams un/vai izmērāms, nav aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, vai arī plānotās aktivitātes nenorāda uz nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, lai virzītos uz projekta mērķi

0

2.4.

Atbalsta pretendenta darbība

reģistrēta VRG darbības teritorijā

Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi IRdeklarēta, un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā jābūt deklarētai VRG darbības teritorijā un ir jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesviet. Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta iesniegšanas brīdi IR reģistrēta  un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā JĀBŪT reģistrētai VRG darbības teritorijā

1

Fiziskai personai –jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi nav deklarēta VRG darbības teritorijā, vai arī tā nav iesniegusi izziņu, juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – uz projekta iesniegšanu nav reģistrēta VRG darbības teritorijā

0

2.5.

Skaidri definēta mērķauditorija  Obligāta prasība – vajadzības noteiktas ar iedzīvotāju aptauju vai citu aktivitāti un ir viegli pārbaudamas

 

Skaidri definēta mērķauditorija, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits, t.sk. atspoguļots, kā apzinātas mērķauditorijas vajadzības, kuras projekts risinās(ir iesniegta dokumentācija, kas apliecina aptauju vai citu aktivitāšu veikšanu)

1

B5, B6

Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs un/nav identificēti tiešā labuma guvēji (NAV iesniegta dokumentācija, kas apliecina aptauju vai citu aktivitāšu veikšanu)

0

2.6.

Projekta budžets

Projekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

2

B6, B8, B9

Projekta budžetā plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1

Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0

2.7.

Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā

Obligāta prasība – pievienot dokumentāciju par risku izvērtējumu

Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

2

B6.1, B13

Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

1

Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

2.8.

Projekta ilgtspēja

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

B6, B13

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

1

Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

0

2.9.

Projekta iesnieguma iesniegšana      

Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

 

2

 

n/a

Projekta iesniegums iesniegts VRG papīra formātā  vai iesniegts elektroniski LAD  parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

0

 

3. Specifiskie kritēriji

3.1.

Esošo resursu ilgtspējīga izmantošana

           

Projekta aktivitātes tiek īstenotas telpās vai izmantojot un materiāli tehnisko bāzi, kas izveidota vai uzlabota iepriekšējā plānošanas periodā, vienlaicīgi ar attiecīgo projektu ir sasniedzot mērķi,

 

2

B5, B6, B13

Projektā tiek veidota jauna infrastruktūra , iegādāta materiali tehniskā bāze vai objekts, organizētas sabiedriskās aktivitātes, neizmantojot iepriekšējā periodā radīto infrastruktūru vai objektu.

 

1

3.2.

Kultūrvēsturiskā (materiālā un/vai nemateriālā) vai dabas mantojuma saglabāšana un popularizēšana

 

Projekta rezultātā tiks saglabāts, atjaunots, attīstīts un popularizēts vietējais materiālais un/vai nemateriālais kultūrvēsturiskais vai dabas mantojums

1

 

B5, B6, B13

Projekta aktivitātes un rezultāti neskar vietējo materiālo vai nemateriālo kultūrvēsturisko vai dabas mantojumu

0

3.3.

Moderno tehnoloģiju pielietošana [1]3

Projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, projekta iesniegumā aprakstīts, kādas modernās tehnoloģijas plānots ieviest un kā tās palielinās projekta mērķu sasniegšanu

 

3

B5, B6, B13

 

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību

 

 

2

Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas

0

3.4.

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja kapacitāte, materiāli) Punkti summējas

 

Atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts. ( 1punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents iesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts)

 

1

A1, B6, B15, D1

 

ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts

0

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā ir nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)

 

1

Projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā nav nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)

 

0

3.5.

Projekts īstenots lauku teritorijā

Projektu plānots īstenot tālāk par 5km no pagasta/novada centra [2]4

2

 

B7

Projektu plānots īstenot pagasta centrā vai 5km rādiusā ap pagasta centru

1.5

Projektu plānots īstenot 5km rādiusā ap novada centru (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)

1

Projektu plānots īstenot novada centrā (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)

0.5

Projektu plānots īstenot reģionālās nozīmes attīstības centrā (Preiļos vai Līvānos)

0

 

3.6.

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms

 

Aprēķins pielietojot formulu:

 

P – iegūto punktu skaits;

A – Projektā paredzētā attiecināmo izmaksu summa;

B – Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa.

 

 

 

 

Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu skaits

 

 

0,99-0

B9

 

PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:

1.kārtas projektiem

Atbilstība specifiskajiem kritērijiem

0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 6 ( sešos) specifiskajos kritērijos

n/a

             

 

Maksimālais iespējamais punktu skaits: 27,99

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:  15

 

Projektu izvērtēšanu veic Projektu vērtēšanas komisija. Tās izveide, funkcijas, pienākumi un atbildība noteikta projektu Vērtēšanas komisijas nolikumā

(skat. Pielikumu P4). Vērtēšanas komisija 1 mēneša laikā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām izvērtē projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai,

atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam piešķirot noteiktu punktu skaitu.Projektu vērtēšanas kārtība, t.sk. interešu konflikta novēršanas procedūra

sīkāk aprakstīt Pielikumā P4.

 

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas metodiku un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai, projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties biedrības "Preiļu rajona partnerība” , adrese: Tirgus laukums 1, Preiļos, mājas lapā www.preilupartneriba.lv  administratīvā vadītāja Valija Vaivode, tālr.22026684, e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv ; un finanšu vadītāja Marija Švābe, tālr.29208438, marija.svabe@inbox.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv   un mājas lapās www.preili.lv ., www.livani.lv

 

[1]3Skat. termina “modernās tehnoloģijas” skaidrojumu stratēģijas 2.3. sadaļā. Projektā ieviestā vai izmantotā modernā tehnoloģija var vienlaicīgi būt arī projekta inovācija vai jauninājums (kas tiks vērtēta 3,3,.kritērijā). Taču, ja šo moderno tehnoloģiju NVO vai pašvaldība jau izmantojusi līdz projekta iesniegšanai, tad tā vairs nebūs inovācija vai jauninājums konkrētajam Pretendentam, un pretendents punktu saņems tikai 3.4 kritērijā.

[2]45 km attālums vai rādiuss tiek rēķināts tuvākais piebraucamais ceļš, par pagasta/novada centru uzskatot attiecīgās pašvaldības administratīvo ēku vai pagastmāju.

Dalīties ar galeriju: