Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Jaunumi

Fiziskās aktivitātes veselības un sporta nedēļā Riebiņu novadā

18.05.2019, 17:51

Veselības diena 2019

17.05.2019, 17:29

Bezmaksas nodarbības par veselīgu uzturu

16.05.2019, 13:59

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2019. gadā

14.05.2019, 11:32

 

1. jūnijā plkst. 12.00 – Baltskaru kapsētā.

1. jūnijā plkst. 15.00 – Prikuļu – Augustova kapsētā

2. jūnijā plkst. 14.00 – Rutuļu kapsētā.

2. jūnijā plkst. 14.00 – Solkas kapsētā.

2. jūnijā plkst. 15.00 – Petrausku kapsētā.

8. jūnijā plkst. 11.00 – Pieniņu katoļu draudzes kapsēta; plkst. 10:00 sv. Mise Pieniņu Sv. Jēzus Sirds katoļu baznīcā.

8. jūnijā plkst. 12.00 – Kapinieku kapsētā.

8. jūnijā plkst. 15:00 – Sprindžu kapsētā.

8. jūnijā plkst. 15:00 – Bukšinu kapsētā.

9. jūnijā plkst. 15:00 – Sila kapsētā (Ondzuļos).

15. jūnijā plkst. 12:00 – Teilānu kapsētā.

16. jūnijā plkst. 12:00 – Krištopeņu kapsētā; plkst. 11.00 sv. Mise Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcā.

22. jūnijā plkst. 12:00 – Saunas Vulānu kapsētā.

29. jūnijā plkst. 12:30 – Riebiņu katoļu draudzes kapsētā; plkst. 11:00 sv. Mise Riebiņu Sv. Pētera un Pāvola Romas katoļu baznīcā.

29. jūnijā plkst. 13:00 – Eikšas kapsētā ar svēto Misi.

29. jūnijā plkst. 15:00 – Žogotu kapsētā.

30. jūnijā plkst. 15:00 – Kokoriešu kapsētā.

6. jūlijā plkst. 12:00 – Krištobu kapsētā.

7. jūlijā plkst. 12:00 – Rušonas kapsētā; plkst. 11.00 sv. Mise Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcā.

13. jūlijā plkst. 12:00 – Opolūs kapsētā.

13. jūlijā plkst. 13:30 – Salenieku kapsētā.

13. jūlijā plkst. 15:00 - Antonišku kapsētā. 

20. jūlijā plkst. 12:00 – Maltas Trūpu kapsētā.

20. jūlijā plkst. 13:00 – Ondzuļu kapsētā ar svēto Misi.

20. jūlijā plkst. 14:00 – Seiļu kapsētā.

20. jūlijā plkst. 15:00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.

27. jūlijā plkst. 11:00 – Červiniku kapsētā.

27. jūlijā plkst. 15:00 – Eisāgu kapsētā.

28. jūlijā plkst. 14:30 – Baibu kapsētā.

28. jūlijā plkst. 15:00 – Gailīšu kapsētā.

3. augustā plkst. 12:00 – Pastaru kapsētā.

3. augustā plkst. 13.00 – Silajāņu kapsētā.

17. augustā plkst. 12:00 – Trūpīšu kapsētā.

24. augustā plkst. 13:00 – Vidsmuižas kapsētā; plkst. 12.00 Sv. Mise Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā.

31. augustā plkst. 12.00 – Salīšu kapsētā.

 

 

Lasīt vairāk...

Sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā

13.05.2019, 16:27

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija

 

 dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Skolēnu reģistrācija tiek uzsākta pakāpeniski - katram valsts reģionam ir noteikts savs reģistrācijas sākuma datums!13. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā sāk reģistrēties tie skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē.
14. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Zemgalē.
15. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē.
16. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Vidzemē.
17. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā.

 


Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! Informācijai NVA mājaslapā ir pieejama tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu. Ja rodas jautājumi, skolēns var sazināties ar darbinieku, kurš attiecīgajā NVA filiālē atbild par vasaras nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts ir pieejams NVA mājaslapāElektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz šī gada 17.augustam, tādejādi visi skolēni, kuri vēlēsies reģistrēties, to varēs izdarīt. Taču skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots! NVA plāno šovasar skolēniem izveidot 6 388 darba vietas.


Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns pirms reģistrācijas var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un nodarbināšanas periodu. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņš telefoniski vai ar e-pasta starpniecību saņems uzaicinājumu piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.Piedalīties pasākumā var jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” izlasāma NVA mājaslapas sadaļā ”Skolēnu vasaras darbs”.

Lasīt vairāk...

Nekustamā īpašuma “Skolas” Silajāņu pagastā mutiska izsole ar augšupejošu soli

08.08.2019, 11:00

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 8. augustā plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma “Skolas”, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7676 004 0455 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Īpašums sastāv no  vienas zemes vienības 4.5882ha kopplatībā, bijušās divu stāvu Silajāņu pamatskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo platību 860,5 kv.m., otras divu stāvu skolas ēkas (palīgkorpuss) ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80 kv.m. un saimniecības ēkas (pirts) ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 ar kopējo platību 16,7 kv.m. Telpas ir renovētas, centrālapkure.

 

 

Izsoles sākumcena – EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi). Izsoles  kāpuma solis ir EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi).

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā http://riebini.lv/upload/Domes%20leemumi/2019.gads/16.04.2019._domes_seedes_leemumi.pdf un objektu var apskatīt dabā darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar Silajāņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāju Ingu Jurkāni, tālr. : 65326838; mob. 26480852.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 8. augustā plkst. 10.00.

Lasīt vairāk...

Nodarbības par sirds veselību

13.05.2019, 10:00

Tiks atjaunota Kapinieku kapsētas kapliča

07.05.2019, 14:44

 

2019. gadā tiek plānoti Kapinieku kapsētas kapličas atjaunošanas darbi. Kapsēta atrodas Riebiņu novada Sīļukalna pagasta Kapinieku sādžā, pie autoceļa Rožupe – Varakļāni 22. kilometrā.

 

Esošā kapliča tika uzcelta vairāk kā pirms 60 gadiem, tādēļ šobrīd pamati, nesošās koka konstrukcijas, logi, durvis kā arī jumts ir pilnībā nolietojušies. Riebiņu novada pašvaldība 2019. gada budžetā atjaunošanas darbiem atvēlēja EUR 2000.00 lielu naudas summu, taču lai varētu veikt kvalitatīvus atjaunošanas darbus, šīs summas nepietiks.

 

Apkārtējie iedzīvotāji ir vienojušies par darbu uzsākšanu un veicamo darbu apjomiem, tādēļ iedzīvotāji, kuriem tuvinieki atdusas Kapinieku kapsētā, tiek aicināti atbalstīt kapličas atjaunošanas darbus Informāciju var saņemt, zvanot pa tālruņa numuriem: 29376691 vai 26150835.

 

Jau iepriekš – paldies par atbalstu!

Lasīt vairāk...

Trīs pašvaldības autoceļi nodoti ekspluatācijā

07.05.2019, 10:15

 

2019. gada aprīlī tika nodoti ekspluatācijā trīs objekti – trīs pašvaldības autoceļi uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai: pašvaldības autoceļš Nr. 26 Saules iela 0.38-0.47 km un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.23 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, bet būvdarbu kopējās izmaksas EUR 193 134,31, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”, kur izmaksas – EUR 7 515.31. Pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.250 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns “, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 96 759,68, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4” – EUR 4 359.63. Pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.795 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 122 596,74, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4” – EUR 5 811.63 EUR.

 

Attēlā: Ekspluatācijā nodots pašvaldības autoceļš Nr. 19 Saimniecības iela, kur veikti pārbūves darbi 250 metru garumā.

 

Riebiņu novada dome realizē darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kur Preiļu novada dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu un Aglonas novadu pašvaldības kā projekta sadarbības partneri.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados: Preiļu, Riebiņu, Aglonas esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Projekta ietvaros Riebiņu novadā plānots atjaunot 3.5 ha lielu degradēto teritoriju, radīt 18 jaunas darba vietas un uzņēmēji ir apliecinājuši, ka veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā vairāk kā EUR 1 071 836,15 apmērā.

 

Projekta ietvaros paredzēta septiņu Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu pārbūve: pašvaldības autoceļa Nr. 26  Saules iela 0.00-0.38 km, Saules iela 0.38-0.47 km un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km, Nr. 15 Opūgi –Runcavnieki 0.00-0.745 km, Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 km, Nr. 48 Duntišķi –Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Nr. 15 Upes iela 0.00-0.620 km pārbūve.

 

2019. gada tiks turpināti pašvaldības autoceļu un ielu pārbūves darbi: pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes iela 0.00-0.620 km pārbūve, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūve 0.620 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA ”Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 168 417.33, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, kur izmaksas EUR 5 690.63.

 

Pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi – Runcavnieki 0.00-0.745 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.745 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic  SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 276 768.72, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” – EUR 9 804.63 EUR.

 

Pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi – Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.550 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 184 641.44, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” –  EUR 6 295.63.

 

Attēlā: Uz pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi – Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km atsākušies būvdarbi – tiek ieklāts asfalta segums.

 

Pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela 0.00 – 0.38 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.38 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 178 811.10, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” – EUR 10 527.00.

 

Tā kā iepriekš minētie darbi tiks veikti vasarā, tad aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

* Visas izmaksas norādītas ar PVN 21 %.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

 

 

Lasīt vairāk...

Lielās Talkas ietvaros Riebiņu novadā savākti 584 maisi ar atkritumiem

07.05.2019, 10:13

 

Esam pieraduši, ka aprīļa beigās cilvēki visā Latvijā piedalās vienotā pasākumā – Lielajā Talkā, kas ir vislatvijas sakopšanas talka, ar mērķi padarīt Latviju par viszaļāko valsti pasaulē. Prieks, ka 27. aprīlī – Lielās Talkas dienā arī Riebiņu novadā bija entuziasti, kas aktīvi iesaistījās novada teritorijas sakopšanā.

 

Par tradīciju ir kļuvis, ka Sīļukalna mednieki sakopj autoceļa nomales. Tā mednieku biedrība „Ošasmala” piedalījās lielceļa Rudzāti – Stirniene posma Aizpurieši – Kassalieši un meža ceļa Aizpurieši – Vilciņi ceļmalu uzkopšanā, bet ceļa posmā Sīļukalns – Čaunāni talkoja mednieku kolektīvs „Duplets”. Arī Sīļukalna ciemata centrā rosījās talcinieki. Sakopts Galēnu parks, Ošupes muižas un Galēnu ciemata centra teritorija. Tāpat tika sakopts Silajāņu ciemata centrs, Kotļarovas ciemata apkārtne un teritorija starp Mazo un Lielo Ostrovas ezeru Silajāņu pagastā. Savukārt Rušonas pagastā tika sakoptas Gailīšu kapsēta, tāpat savākti atkritumi Aglonas stacijā, Kastīres ciematā un Geļenovas parkā. Novada centrā – Riebiņos tika sakopts Riebiņu parks, bet multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra (MJIC) “Pakāpieni” dalībnieki jau otro gadu turpināja sakārtot Feimankas upes krastu aiz Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas.

 

Attēlā: Feimankas upes krasts aiz Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas kļūst aizvien pievilcīgāks, pateicoties Riebiņu ciemata jauniešiem.

 

Daudzviet novadā ne tikai savāca atrastos atkritumus, bet iekopa un labiekārtoja teritorijas. Tostarp Riebiņu vidusskolas kolektīvs, skolēni un viņu vecāki labiekārtoja teritoriju pie vidusskolas.

 

Kopumā novadā līdz talkas dienai tika pieteiktas 13 talkošanas vietas, taču daudzviet, kā tas bijis arī iepriekš, iedzīvotāji talkoja gan oficiāli izsludinātajā Lielās Talkas dienā, gan pirms un pēc tās, sakopjot savus īpašumus. Tāpat nereģistrējot kā oficiālu talkošanas vietu, seniori Riebiņos sakopa kapsētu, bet novada domes kārtībnieki, atkritumus uz ezeru salām un krastos, bet SAC “Rušona” darbinieki talkoja Gailīšos, sakopjot un labiekārtojot ap pansionātu esošo teritoriju.

 

Kopumā visā novada teritorijā tika savākti 584 maisi ar atkritumiem, kas ir mazāk nekā aizvadītajā gadā. Cerēsim, ka tas norāda uz to, ka esam kļuvuši kārtīgāki un piedomājam, kur drīkst, kur nedrīkst atstāt atkritumus. Lai gan kā atzīst novada kārtībnieki, novada ūdenstilpņu krastos un uz salām atkritumu bija ļoti daudz.

 

Katrā ziņā ir milzīgs gandarījums un paldies jāsaka visiem tiem entuziastiem, labprātīgajiem un aktīvajiem novada iedzīvotājiem – talciniekiem, organizētājiem un atbildīgajiem, kas iesaistījās Lielajā Talkā 2019. Īpašs paldies jāsaka koordinatoriem pieteiktajās talkošanas vietās: Dainim Alžānam, Ivetai Plintai, Inga Jurkānei, Parfirijam Ivanovam, Vladimiram Novikovam, Arnim Opolajam, Inārai Trokšai, Voldemāram Teilānam, Vitālijam Slūkai, Ilgai Kodorei, Jurim Čižikam, Aināram Kalvānam, Ingunai Rubanei, Riebiņu senioru biedrībai un MJIC “Pakāpieni” vadītājam Oskaram Bērziņam.

 

Kā katru gadu ļoti operatīvi tās pašas dienas pēcpusdienā novadā strādājošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Ekolatgale” nogādāja Lielās Talkas ietvaros savāktos atkritumus Dienvidlatgales reģiona atkritumu noglabāšanas poligonā.

 

Mazs atgādinājums tiem, kas uzskata, ka piesārņot, tas ir normāli, tad, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK) 75. panta 2. daļu par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām sākot no EUR 70.00 līdz EUR 700.00.

 

R. Naglis,

Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada Galēnu pagastā komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveidei sāksies būvdarbu beigu posms

07.05.2019, 10:09

 

Tuvojas noslēgumam darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” projektu Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā”.

 

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma no 2019. gada 29. aprīļa tiks atsākti darbi objektos autoceļš Gribolva – Apšu mājas 0.00-1,00 km, Gribolva – z/s Liepas 0.00-0.40 km, Gribolva – Vecbeči 0.00-0.45 km. Būvdarbi autoceļa posmā  Gribolva – Vecbeči 0.45-0.82 km tika uzsākti 2019. gada 1. aprīlī, kur tiks veikta ceļa klātnes pārbūve asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība.

 

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā” mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve  Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ceļa posmiem: autoceļš Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūve, autoceļa Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūve un autoceļa Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0.82 asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.

 

Projekta rezultātā ir izstrādāts iepriekš minēto Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojekts. Projekta ietvaros tiks veikta šo autoceļu ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem, kā arī projekta ietvaros veikta minēto autoceļu autoruzraudzība un  būvuzraudzība, piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošanu, bet projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

 

Jāuzsver, ka komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 535 500.00 apmērā, kā arī radīs 10 jaunas darba vietas.               

 

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Galēnu pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un  darbavietu radīšanai.  

 

Projekta kopējās attiecināmās  izmaksas  ir EUR 593 717.26, no tiem: ERAF finansējums EUR 504 659.67 apmērā, valsts budžeta dotācija – EUR 26 717.27 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 62 340.32.

 

Projekta īstenošanas vieta Riebiņu novada Galēnu pagasta administratīvā teritorija, bet projekta realizācijas periods 01.12.2017. – 29.11.2019.

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošana turpināsies arī nākošgad

07.05.2019, 10:06

 

 

Riebiņu novada dome turpina realizēt Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai.

 

Projektu mērķis – nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām. Pēc tehnoloģiskajiem pārtraukumiem no 2019. gada 1. aprīļa ir atsākušie darbi uz šādiem ceļiem: projekta Nr.17-03-A00702-000065 “Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.625 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 220 545.50, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 196 391.49 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 24 154.01. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “E Būvvadība”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari km 0.00-3.43 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari km 0.00-3.43 Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 362 052.75, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 311 634.83 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 50 417.92. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “Alņi AS”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000004 “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18 Teilāni – Grāvuļi – Straujupe km 0.550-2.820 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.18 Teilāni – Grāvuļi – Straujupe km 0.550-2.820 Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.27 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 284 471.62, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 253 076.63 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 31 394.99. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “Alņi AS”.

 

No 2019. gada 15. aprīļa atsākušies būvdarbi šādos objektos: projekta  Nr.18-03-A00702-000069 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0.00-0.68 Riebiņu novada Rušonas pagasta pārbūvi 0.68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 182 803.98, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 110 490,65 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 72 313.33. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts arī melnais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minēto pašvaldības autoceļa pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “Ošukalns”.

 

Projekta Nr. 17-03-A00702-000063 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas – Sededži km 1,76-2,46 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu Nr. 20 Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas – Sededži km 1,76-2,46 Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 1.80 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 190 233.79, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 168 852.65 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 21 381.14. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “E Būvvadība”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000005Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka - Maltas Trūpi km 0.00-2.00 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 3 Soboļevka – Maltas Trūpi km 0.00-2.00 Galēnu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.00 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 287 080.46, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 258 372.41 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 28 708.05. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “RIVIERA L”.

 

Attēlā: Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka - Maltas Trūpi km 0.00-2.00 pārbūve

 

Aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

36-48 no 1691 jaunumiem

1 2 3 4 5

...

141