Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Jaunumi

informatīvs video (latviski un krieviski) par COVID-19

17.03.2020, 09:24

 

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sagatavoti informatīvie video (latviešu un krievu valodā) par COVID-19. Video aprakstīti COVID-19 izplatīšanās ceļi un profilakses pasākumi, lai izvairītos no COVID-19 saslimšanas.

 

Latviešu valodā: https://failiem.lv/u/f5h2f6v2?share_email_id=cee0a3

 

Krievu valodā: https://failiem.lv/u/7eenaegd?share_email_id=cee1b5

Lasīt vairāk...

Latvijas valdības paziņojums

16.03.2020, 12:13

 

Lai efektīvāk ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, valdība nolēmusi paplašināt piesardzības un drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Ierobežojumi skars gan izglītības iestāžu darbu, gan pulcēšanos publiskās vietās, pārvietošanos ārpus valsts robežām un citas jomas.

 

Sākot no 16. marta, pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu pieskatīšanu, būs jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai pieskatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

 

Mācību process izglītības iestādēs joprojām norisināsies attālināti, un centralizētie svešvalodu eksāmeni tiek pārcelti uz datumiem laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam.

 

Tāpat arī neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskā darbība pulcējoties. 

 

Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

 

Sākot ar 17. martu, tiks atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Tāpat no 17. marta personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Šis aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

 

Minētie ierobežojumi pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām neattiecas arī uz tiem Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas neattiecas uz ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijā un kas vēlas šeit atgriezties, vai tiem ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju.

 

Šajā laikā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar tirgotājiem ieviesīs pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos tirdzniecības vietās.

 

Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

 

Uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā primāri ir jānodrošina pārtikas, zāļu un pirmās nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāde.

 

 

Чтобы более эффективно ограничить распространение COVID-19 в Латвии, правительство решило в период чрезвычайной ситуации усилить меры предосторожности и безопасности. Ограничения коснутся работы образовательных учреждений, собраний в общественных местах, пересечения государственной границы и другие области. 

 

Начиная с 16 марта дошкольные учебные заведения и учреждения по уходу за детьми должны будут организовать работу дежурных групп для присмотра за детьми, родители которых не могут это обеспечить. Чтобы получить эту услугу, родители должны будут предоставить дошкольному учреждению письменное заявление, подтверждающее, что ребенок и его семья в течение последних 14 дней не были за границей и не общались с больными вирусом Covid-19 или их контактными лицами. В этом заявлении также должно быть указано, что у родителей нет иной возможности обеспечить присмотр за ребенком.

 

Процесс обучения в учебных заведениях по-прежнему будет дистанционным, а централизованные экзамены по иностранному языку будут перенесены на даты в период с 12 - 15 мая 2020 года.

 

Все памятные, развлекательные, культурные, спортивные и другие общественные мероприятия, включая мероприятия, проводимые в ночных клубах и дискотеках, запрещены, независимо от количества посетителей. Запрещены также митинги, шествия, пикеты и религиозные мероприятия.

 

Запрещены также все неорганизованные собрания более чем по 50 человек одновременно в местах культуры и отдыха, развлекательных, спортивных и религиозных местах. Время работы культурно-развлекательных, спортивных и других мест отдыха не дольше 23:00.

 

С 17 марта будут отменены все международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, автобусы и железнодорожным транспортом. Аналогичным образом, с 17 марта запрещается перемещение людей и транспортных средств через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения как внешних, так и внутренних границ Европейского союза. Этот запрет не распространяется на перевозку грузов.

 

Вышеупомянутые ограничения на передвижение через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения границы не распространяются на тех граждан Латвийской Республики, которые хотят вернуться в Латвию. Не распространяются они и на иностранцев, которые постоянно проживают в Латвии и хотят сюда вернуться, а также на иностранцев, желающих покинуть Латвию.

 

В период чрезвычайной ситуации Министерство экономики в сотрудничестве с предприятиями торговли введут меры по обеспечению социального дистанцирования в местах торговли.


 
В случаях несоблюдения любой из вышеперечисленных мер безопасности наступает соответствующая административная или уголовная ответственность.

 

Предприятиям в период чрезвычайной ситуации в первую очередь необходимо обеспечить поставки продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости и сырья для их производства.

 

___________________________________________________________________________

 

The government has decided to extend the precautionary and security measures during the emergency situation in order to prevent more effectively the spread of COVID-19 in Latvia. The restrictions will affect the work of educational establishments, public assembly, movement outside the state borders and other areas.

 

From 16 March onwards, pre-school educational establishments and institutions providing childcare will have to ensure the work of ‘on-duty’ groups that will look after those children whose parents are unable to do so. To receive this service, parents have to submit a written statement informing that the child and family have not visited any COVID-19 affected country and have not been in contact with COVID-19 infected persons or contact persons. The statement should also include information that parents do not have any other possibility of providing childcare.

 

The training process in educational establishments will continue to take place remotely, and centralized foreign language exams are postponed to the period from 12 May and 15 May 2020.

 

In addition, all events relating to public holidays, commemorations, entertainment, culture, sports and recreational activities, incl. in nightclubs and discotheques, are prohibited irrespective of the number of visitors. Meetings, demonstrations, pickets and religious activities involving the assembly are also prohibited.

 

Unorganized gatherings in cultural, entertainment, recreation, sports and religious venues for more than 50 people at the same time will also be limited. The office hours of cultural, entertainment, sports and other recreational areas will be no longer than until 23.00.

 

International passenger transport through airports, ports, by bus and rail transport will be cancelled as of 17 March. In addition, the movement of persons and vehicles through airport, port, railway and road border crossing points at the European Union’s external border, as well as at border crossing points intended for local border traffic will be banned from 17 March 2020.  This prohibition will not apply to the carriage of goods.

 

The above-mentioned restrictions to travel through airport, port, railway and road crossing points shall not apply to nationals of the Republic of Latvia who wish to return to Latvia.

 

Nor do they apply to foreign nationals whose permanent place of residence is in Latvia and who want to return here or to foreign nationals who want to leave Latvia.

 

During this period, the Ministry of Economics in cooperation with traders will introduce measures to ensure social distancing in trading venues.

 

In case of non-compliance with the above-mentioned measures, appropriate administrative or criminal liability will be imposed.

 

During the emergency situation, the companies have to primarily ensure the supply of food, medicinal products, essential goods and raw materials necessary to produce these products.

Lasīt vairāk...

Par Riebiņu novada domes iestāžu rīcību, lai ierobežotu “Covid-19” izplatību

13.03.2020, 11:51

 

Lai ierobežotu koronovīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, līdz turpmākajam rīkojumam, no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim:

 

 1. pārtraukt novada izglītības iestāžu mācību procesu klātienē, izņemot centralizēto pārbaužu norisi;
 2. atcelt kultūras, sporta un citus publiskus pasākumus, mācību u.c. ekskursijas, konkursus, konferences, sanāksmes u.c.;
 3. atcelt darbinieku komandējumus dalībai semināros, konferencēs, sanāksmēs u.c..

 

 

CITI DROŠĪBAS PASĀKUMI

 

Aicinām iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas saistībā ar “COVID-19” izplatības ierobežošanu, būt atbildīgiem pret sevi un citiem – pēc iespējas neapmeklēt publiskas vietas, bieži mazgāt rokas, ievērot distanci un izvairīties no kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir elpceļu infekcija.

 

Veselības ministrijas izstrādātās rekomendācijas saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību skatīt ŠEIT

 

KĀ RĪKOTIES, JA CILVĒKAM ELPCEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra)

 • Noteikti aicinām slimam nedoties uz darbu, nevest bērnu uz bērnudārzu, neapmeklēt sabiedriskas vietas un ciemos slimības laikā.
 • Sazināties ar ārstu telefoniski un, ja veselības stāvoklis to pieļauj – ārstēties mājās.
 • Ja 14 dienu laikā pirms saslimšanas esat apmeklējuši Covid-19 skartās teritorijas, kurām tiek piemēroti īpašie piesardzības pasākumi (informācija par šīm teritorijām ir pieejama SPKC mājaslapā), zvanīt 113 un  par to informēt ārstniecības personu.
 • Izvairīties no tuva  kontakta ar citiem cilvēkiem (ievērot distanci ne mazāk kā 2 metri).
 • Pēc iespējas ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem, it sevišķi ar personām vecākām par 60 gadiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām vai novājinātu imunitāti (piemēram personām, kas saņem imūnsupresīvu terapiju).
 • Novērsties nost no citiem cilvēkiem, kad klepojat vai šķaudāt.
 • Klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā.
 • Mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm vismaz 20-40 sekundes pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli. 

 

INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS

Ja nepieciešamas individuālas konsultācijas par jaunā koronavīrusa izraisītu uzliesmojumu, tad  darba dienās, laikā no 08:30 līdz 17:00 aicinām izmantot zemāk redzamos tālruņa numurus, lai kontaktētos ar SPKC pārstāvjiem: 67501590, 67387661.

 

Lūdzam konsultāciju gadījumos nezvanīt uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālruni 113, lai to lieki nenoslogotu.

 

Informāciju iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu skatīt ŠEIT 

 

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas paziņojums

13.03.2020, 12:04

Ārkārtas situācijas laikā VAS Latvijas Valsts ceļi klientu un sadarbības partneru apkalpošanu nodrošinās attālināti

13.03.2020, 11:47

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) paziņo, ka no 16. marta līdz 14. aprīlim saziņa ar klientiem un sadarbības partneriem notiks attālināti.

 

LVC nodrošinās dokumentu pieņemšanu un saskaņojumu izsniegšanu reģionālajās nodaļās un arī centrālajā administrācijā. Gadījumos, kad klientiem vai sadarbības partneriem būs obligāti nepieciešama tikšanās klātienē, par to būs savlaicīgi jāvienojas un apmeklējumi notiks atbilstoši savstarpēji saskaņotajam grafikam.

 

LVC reģionālo nodaļu un struktūrvienību kontakti:

 

Centrālais birojs

lvceli@lvceli.lv

67028169; 67028170

Aizkraukles nodaļa

aizkraukle@lvceli.lv

65128219

Alūksnes nodaļa

aluksne@lvceli.lv

64322346

Balvu nodaļa

balvi@lvceli.lv

64521567

Bauskas nodaļa

bauska@lvceli.lv

63923179

Cēsu nodaļa

cesis@lvceli.lv

64122708

Dagdas nodaļa

dagda@lvceli.lv

65681108

Daugavpils nodaļa

daugavpils@lvceli.lv

65429100

Dobeles nodaļa

dobele@lvceli.lv

63707117

Gulbenes nodaļa

gulbene@lvceli.lv

64471114

Jelgavas nodaļa

jelgava@lvceli.lv

63020467

Jēkabpils nodaļa

jekabpils@lvceli.lv

65237581

Kuldīgas nodaļa

kuldiga@lvceli.lv

63320744

Liepājas nodaļa

liepaja@lvceli.lv

63423832

Limbažu nodaļa

limbazi@lvceli.lv

64021809

Ludzas nodaļa

ludza@lvceli.lv

65707885

Madonas nodaļa

madona@lvceli.lv

64860981

Ogres nodaļa

ogre@lvceli.lv

65022019

Preiļu nodaļa

preili@lvceli.lv

65381373

Rēzeknes nodaļa

rezekne@lvceli.lv

64622311

Rīgas nodaļa

riga@lvceli.lv

67249066

Saldus nodaļa

saldus@lvceli.lv

63881624

Smiltenes nodaļa

smiltene@lvceli.lv

64774892

Talsu nodaļa

talsi@lvceli.lv

63224077

Tukuma nodaļa

tukums@lvceli.lv

63120446

Valmieras nodaļa

valmiera@lvceli.lv

64207704

Ventspils nodaļa

ventspils@lvceli.lv

63663705

Satiksmes organizācijas pārvalde

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumi pa valsts autoceļiem

atlaujas@lvceli.lv

67036412; 67036417

Jautājumi, kas saistīti ar satiksmes organizāciju

67036408; 67036405

Jautājumi, kas saistīti ar reklāmas vai informācijas objekta uzstādīšanu pie valsts, pašvaldību un citu īpašnieku autoceļiem

67036405

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde

Jautājumi, kas saistīti ar tehnisko noteikumu izsniegšanu

67036431

Autoceļu kompetences centrs

AKC Ceļu laboratorijas pakalpojumi

67036461

 

 

 

Informāciju sagatavoja

VAS Latvijas Valsts ceļi

Komunikācijas daļa

Lasīt vairāk...

Projekta „DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANA LATGALES REĢIONĀ” aktualitātes Riebiņu novadā

11.03.2020, 15:24

 

Kopš 2016. gada Riebiņu novada dome kā sadarbības partneris Latgales plānošanas reģionam ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā Nr.  9.2.2.1/15/I/005 „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”.

 

Deinsitucionalizācija ir process, kad institucionālās aprūpes vietā tiek veidoti un piedāvāti daudzveidīgi sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, lai cilvēks, kas līdz šim dzīvojis sociālās aprūpes iestādē vai varētu tur nonākt nākotnē, nepaliktu bez vajadzīgā atbalsta un nepieciešamajiem pakalpojumiem. Jāuzsver, ka attiecībā uz personām, kuras atrodas sociālās aprūpes iestādēs, sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tās personas, kuras, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgas uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm.

 

Mērķa grupas šajā projektā ir:

 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus;
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;
 • ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus.

 

Riebiņu novadā, uzsākot projektu, tika izvērtētas individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni 1 bērnam ārpusģimenes aprūpē institūcijā, 9 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT),

 

Jāpiebilst, ka novadā kopumā bērnu ar FT skaits ir 23, pilngadīgu personu ar GRT skaits ir 82, savukārt pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir risks nonākt sociālās aprūpes institūcijās Riebiņu novadā ir viens no lielākajiem rādītājiem Latgalē – 79 personas.

 

Pēc izvērtēšanas tika secināts, ka bērniem ar FT  nepieciešamākie sociālās un veselības aprūpes pakalpojumi ir ģimenes ārsts un neirologs; nepieciešamākie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir fizioterapeits, psihologs un ergoterapeits; savukārt kā aktuālākie terapijas pakalpojumi tika minēti mūzikas terapija, reitterapija un smilšu terapija. Šī statistika ir no projekta uzsākšanas, tāpēc ik gadu šie skaitļi var nedaudz mainīties.

 

2019. gadā Riebiņu novadā tika nodrošināts Atelpas brīža pakalpojums vienam bērnam, aprūpes pakalpojums mājās – 1 bērnam, sociālās rehabilitācijas – fizioterapeita individuālās nodarbības 7 bērniem, psihologa individuālo nodarbību pakalpojums 3 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 1 pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem tika nodrošinātas dienas aprūpes centra aktivitātes.

 

Šobrīd diviem bērniem tiek nodrošināts reitterapijas pakalpojums. Tomēr izvērtēto individuālo vajadzību un nepieciešamo pakalpojumu pieprasījums ir plašāks par šobrīd pieejamo. Šobrīd projektā ir aktualizēts jautājums par mērķa grupas personu jaunu izvērtēšanu, kas pavērtu iespējas saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojums lielākam personu skaitam.

 

Sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi - grupu dzīvokļa pakalpojumi  un specializēto darbnīcu pakalpojumi šobrīd pašvaldībā netiek piedāvāti, jo projekts sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanai Riebiņu novadā netiks realizēts finanšu resursu nepietiekamības dēļ. Šobrīd tiek risināts jautājums par Riebiņu novada pašvaldības uzraudzības rādītāju pārņemšanu citai pašvaldībai.

 

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros ar kopējo summu 8 278 912, 00 EUR, no tiem 7 037 075,20 EUR (85%) ir ESF līdzfinansējums.

 

Riebiņu novadā 2019. gadā projektā no ESF apgūti 4189,34 EUR.

 

Plašāka informācija par projektu pieejama Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.lpr.gov.lv .

 

Attīstības un plānošanas daļa,

tālr. 60001471

Lasīt vairāk...

Aicinām līdz 20. aprīlim izvirzīt kandidātus Eiropas Pilsoņu balvai

11.03.2020, 13:34

 

Eiropas Parlaments (EP) aicina iedzīvotājus un organizācijas izvirzīt kandidātus Eiropas Pilsoņu balvai - apbalvojumam, kuru piešķir par ieguldījumu savstarpējās sapratnes un saliedētības veicināšanā. Vairāk lai šeit.

Lasīt vairāk...

1836 kilometru ceļš apkārt Latvijai

11.03.2020, 13:44

 

Mums ir upju ielejas, gliemežvāku pludmales, priežu meži un zelta vārpu lauki. Mums ir dižozoli, senlejas, teikām apvīti pakalni un alas. Mums ir ceļā satikto cilvēku smaidi un dzīvesstāsti. Mēs esam tik ļoti bagāti, jo pašas skaistākās un vērtīgākās lietas mums jau ir iedotas. Atliek vien pavērties apkārt un to ieraudzīt, sajust un novērtēt.

 

Lai mēs spētu attīstīt tūrismu, vides labiekārtošanas jautājumus un gūtu lielāku zināšanu bāzi par dabai draudzīgu dzīvesveidu, nepieciešams meklēt dažādus risinājumus. Viens no tiem - pagājušajā gadā iesāktais Lielās Talkas projekts  “Ideju talka”, kurā ikviens ir aicināts nākt klajā ar inovatīvām idejām par to, kā valstī nodrošināt atkritumu samazināšanu, kā tos neradīt, lai saglabātu ilgtspēju dzīvot tīrā Latvijā. Šī ir lieliska platforma, kurā iespējams dalīties ar idejām, kas rūpes par apkārtējo vidi palīdzēs uztvert par pašsaprotamām. Arī darbs pie projekta “1836” sākās ar ideju par to, ka nepieciešams attīstīt tūrisma ceļu apkārt Latvijas robežlīnijai. Vispirms tika apzināti fiziski izejamie ceļi, takas, kas veda pēc iespējas tuvāk Latvijas robežai, kā arī tika izpētīta katras vietas unikalitāte, cilvēki un kultūrvēsturiskais mantojums. Veidojot šo ceļu, tika iesaistīti arī Latvijas mūziķi, kas labprāt iesaistījās projekta realizācijā, attīstībā un sniedza koncertus gan pārgājiena dalībniekiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, noslēdzot katru izpētes gājienu.

 

Latvijas teritoriju veido četri kultūrvēsturiskie novadi, kuros joprojām ir daudz skaistas, neskartas un vēl neatklātas dabas. Ceļojot pa pasauli, tūristiem ir aktuāli iepazīt un izstaigāt dažādas takas, lai izbaudītu valsts krāšņo dabu. Tomēr, pirms mēs dodamies iepazīt plašo pasauli, gribētu ieteikt sākt ar Latviju. Mums ir potenciāls izveidot sakoptus, interesantus un kultūrā nozīmīgus gājēju ceļus un dabas takas. 2015. gadā dibinājām fondu “1836”, kura tālejošais mērķis ir izveidot 1836 km garu tūrisma ceļu apkārt visai Latvijas robežai. Kāpēc 1836? Tāpēc, ka tas ir Latvijas robežas garums. Mirklī, kad radās ideja par šo projektu, bija skaidrs, ka tā būs dāvana Latvijai tās simtgadē, iegūstot dziļāku jēgu un realizācijas veidu. Tomēr, idejai attīstītos, vēlamies, lai mums būtu savs stāsts un pārgājienu maršruts, kuru piedāvāt ne vien ārzemju viesiem, bet arī latviešiem. Diemžēl vides tūrisms, kam mūsu valsts ir radīta, nav attīstīts tādā mērogā kā mēs varētu to darīt. Latvijai ir tik liels potenciāls šajā ziņā un cerams, ka kādā brīdī mēs to sāksim apzināties.

 

 

Iepazīstot Latvijas (pie) robežu, noteikti varu teikt, ka mums ir ļoti skaista, dažāda un daudzviet pilnīgi neskarta daba. Tūrisms pie mums šobrīd ir vēl līdz galam neatklāta vērtība, par kuru noteikti ir nepieciešams runāt vairāk, iepazīstinot lielāku sabiedrības daļu ar iespējām, kuras tiek piedāvātas. Veidojot 1836 km garo ceļu, gājēji var iepazīt daudz un dažādas vietas, izjūtot dabas daudzveidību un mūsu iedzīvotāju labsirdību. Ceļš apkārt Latvijai ir radīts, lai tajā dotos ar kājām, vai arī velosipēdu, motociklu vai auto. Tā ir gan savas zemes izzināšana, gan atpūta, tāpēc ceļotājam jābūt pieejamai arī sakārtotai un labiekārtotai infrastruktūrai.

 

Latviešu tauta vienmēr ir bijusi tuva dabai un novērtē visu, ko tā sniedz – gan skaistumu, gan ražīgu zemi. Latviešu dižgars Imants Ziedonis savas grāmatas “Leišmalīte” ievadā min: “Apkārt Latvijai kādreiz ies tūrisma ceļš (tā ir jābūt) un cilvēki prasīs interesantu vietu iemirdzēšanos”. Jāsaka, ne velti par gājiena himnu ir kļuvusi dziesma ar Ziedoņa vārdiem – “Gods Dievam augstībā”. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi ieklausīties citos, sniegt atbalstu viens otram un doties kopīgā ceļā, lai atrastu iekšēju mieru, smeltos dabas spēku un enerģiju dzīvei.

 

Mūsu zemi raksturo ne vien daba – pauguri un līdzenumi, bet arī mēs paši. Jau vairāk nekā desmit gadus tiek organizēta “Lielā talka”, kuras mērķis bijis sakopt Latviju, lai mūsu valsts būtu tīra no atkritumiem. Šo gadu laikā, mēs visi, kas iesaistījušies sakopšanas darbos, esam izdarījuši lielu darbu un samazinājuši atkritumu skaitu vairāk nekā par pusi. Lai tradīcijas turpinātos, attīstītos ir nepieciešams pievērst uzmanību arī vides labiekārtošanas darbiem, tāpēc ir patiess prieks, ka šogad “Lielās talkas” ietvaros norit sadarbība ar fondu “1836”. Mūsu mērķis ir neapstāties pie izdarītā, bet turpināt augt un attīstīties, tāpēc šogad vēlos aicināt Latvijas iedzīvotājus sakopt ne vien savu sētu, bet arī apkārt esošās publiskās vietas.

 

Mums ir jāprot novērtēt tas, kas mums ir dots – mazā, mīļā Latvija. Veidojot ceļu apkārt valsts robežai, tiek sniegta iespēja sakopt un iepazīt dažādus apskates objektus, kurus, iespējams, citu iemeslu dēļ nebūtu iespējams vērot klātienē, jo tie šķistu pārāk tālu. Strādājot pie projekta “1836”, vēlamies, lai ceļš turpinās. Ceļš, kas iet apkārt Latvijai. Lai skaistā ceļa gājēji nenomaldītos, šobrīd ir ierakti 40 robežstabi un izgaismota Latvija, lai sakoptu Latvijas pierobežu, taču mēs neesam apstājušies. Plānots ierīkot vēl 100, kā rezultātā apkārt Latvijas robežai būtu jau 140 stabiņi. Šobrīd arī ikvienam interesantam, uzņēmumiem, skolām ir iespēja pieteikties, lai piedalītos Latvijas robežas takas veidošanā, ierokot savu stabiņu. Detalizētu informācija: "http://1836.lv/cela-stabi/100-cela-stabini/"

 

Latvijai ir fantastiska daba, lieliska pārgājieniem piemērota platforma. Mums ir visas iespējas kļūt par iecienītu gājēju un ceļotāju galamērķi. Ar lielu atbildību pret šīm vērtībām, mēs turpinām attīstīt ceļu, tāpēc īpaša nozīme tālākajā attīstībā ir sadarbībai ar “Lielo talku”. Veicinot atbildīgu, dabai draudzīgu ceļošanu notiek arī ceļotāju izglītošana. Šajā gadā “Lielajā talkā” aicinu paskatīties uz Latviju kā savu sētu. Iziet mazliet ārā no ierastās izpratnes, ka mana sēta beidzas tur, kur ir mans žogs – lai par žogu kļūtu Latvijas robežlīnija.


Sakopsim savu sētu – Latviju, iepazīsim to un ļausim tai sevi iedvesmot.

 

Enriko Podnieks, fonds “1836” vadītājs

Lasīt vairāk...

LAD pavasarī lauksaimniekiem organizē seminārus par aktualitātēm

10.03.2020, 16:50

 

Lai stāstītu par Lauku atbalsta dienesta (LAD) darba aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz visiem dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem, LAD 2020.gada martā un aprīlī organizē seminārus visā Latvijā. Semināri tiek rīkoti sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC).

 

LAD informēs par gaidāmo platību maksājumu sezonu, kas sāksies jau 8.aprīlī. Lauksaimniekiem būs iespēja uzzināt par aktualitātēm mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanā dienestā, izmaiņām Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), gaidāmajām investīciju pasākumu un LEADER projektu kārtām un citiem jautājumiem.  

 

Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes organizēto semināru grafiks:

Datums

Sākuma laiks

Novads/pilsēta

Norises vieta

26.03.

1000

Vārkavas pag.

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag. (Novada dome)

27.03.

1000

Preiļi

Raiņa bulvāris 19, Preiļi (Novada dome)

30.03.

1000

Daugavpils

Daugavpils, Sēlijas iela 25 (LLKC birojs)

31.03.

1000

Rožupes pag.

Rožupe, Draudzības laukums 3 (Kultūras nams)

06.04.

1000

Krāslava

Krāslava, Rīgas iela 26 (Kultūras nams)

08.04.

1000

Andrupene

Dagda, Andrupenes pag.,  Ezernieku iela 1A, Andrupene (Tautas nams)

15.04.

1000

Ilūkste

Ilūkste, Brīvības ielā 12 (Kultūras nams)

 

Grafiks var tikt precizēts un papildināts, aicinām sekot informācijai mājaslapā www.lad.gov.lv.

 

Konsultācijas, kuru laikā tiks sniegta palīdzība klientiem, aizpildot platību maksājumu iesniegumus elektroniski, tiks organizētas šī gada aprīlī un maijā. Ar visu semināru un konsultāciju grafiku var iepazīties dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.
Plašāku informāciju var uzzināt, zvanot uz LAD informatīvo tālruni klientiem 67095000.

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: prese@lad.gov.lv

Lasīt vairāk...

Publicēta karte ar 2020. gadā plānotiem valsts autoceļu remontdarbiem

05.03.2020, 13:52

 

VAS Latvijas Valsts ceļi mājaslapā ir publicēta šogad plānoto valsts autoceļu remontdarbu karte. Būvdarbi valstī kopumā iecerēti 101 objektā uz valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, tai skaitā uz 42 tiltiem. Kapitālieguldījumi tiks veikti 477 kilometros valsts autoceļu.

 

Rīgas plānošanas reģionā lielākie būvobjekti ir:

•           Vidzemes šosejas (A2) Sēnītes posma (25,50.-39,40. km) pārbūve;

•           Jūrmalas šosejas (A10) (13,41.-19,25. km) pārbūve;

•           ceļa segas jeb ceļa konstrukcijas virs zemes klātnes pārbūve uz Jelgavas šosejas (A8) kreisās brauktuves posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu (19,20.-29,95. km);

•           ceļa segas pārbūve uz reģionālā autoceļa Dūči-Limbaži (P53) posmā no Lādes līdz Limbažiem (18,35.-26,15. km);

•           seguma atjaunošanas darbi uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Lilastes līdz Zvejniekciemam (21,03.-36,29. km);

•           tilta pār Piķurgu uz autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) pie Ulbrokas (7,8. km) nojaukšana un jauna tilta izbūve.

 

Trijos ceļu krustojumos uzlabos satiksmes drošību:

•           uz Jelgavas šosejas (A8) pie Medemciema;

•           lidostas Rīga pievedceļa (P133) krustojumā ar Ziemeļu un Dzirnieku ielām;

•           Ērgļu ceļa (P4) krustojumā ar ceļu Juglas papīrfabrika-Ulbroka (V36).

 

Savukārt gājēju pārejas ar apgaismojumu tiks izbūvētas uz Daugavpils šosejas Lielvārdē (55,33. km) un autoceļa Ulbroka-Ogre (P5) pie Līgo parka (2,3. km).  

 

Vidzemes plānošanas reģionā lielākie būvobjekti ir:

•           pērn sāktie pārbūves darbi uz autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) posmā no Vecpiebalgas līdz Inķēnkalnam (49,06.-61,13. km);

•           asfalta segumu atjaunošana uz autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbene (P37) no Aiviekstes līdz Madonas pievārtei (7,37.-26,88. km);

•           virsmas apstrāde uz autoceļa Vidzemes šoseja-Ape-Igaunijas robeža (P19) divos posmos abās pusēs Apei (0,000.-1,815. km un 3,484.-4,902. km);

•           tilta pār Aronu uz autoceļa Trušļi-Mārciena (V895) 4,62. km nojaukšan aun jauna tilta izbūve;

•           saglabājot nesošās balstu un laidumu konstrukcijas, tiks pārbūvēti tilts pār Gauju uz autoceļa Smiltene-Velēna-Gulbene (P27) 27,08. km, tilts pār Cērteni uz autoceļa Smiltene-Rauna (V234) 2,59. km, tilts pār Salacu uz autoceļa Austrumi-Vecate-Rimeikas (V169) 3,90. km, tilts pār Kuju uz autoceļa Madona-Varakļāni (P84) 13,94. km un tilts Gauju uz autoceļa Ūdrupe-Rankas stacija (V438) 7,11. km.     

 

Latgales plānošanas reģionā tiks pabeigti vēl 2018. gada rudenī sāktie būvdarbi autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Gulbenes līdz Kazupītei (2,14.-12,68. km). Pērn sāktie pārbūves darbi turpināsies arī  uz ceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) Viļakā no Keišiem līdz Kiras upei (59,60.-63,04. km). Citi lielākie būvobjekti Latgales reģionā:

 

•           ceļa segas pārbūves darbi uz autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) pie Rēzeknes posmā no rotācijas apļa krustojumā ar autoceļu Rēzekne-Gulbene (P36) līdz krustojumam ar autoceļu Rēzekne-Greiškāni (P54);

•           uz autoceļa Krievijas robeža (Terehova)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Rēzeknes robežas Daugavpils virzienā līdz Andronovai (53,40.-61,26. km) puse posma tiks pārbūvēta (53,40.-57,80. km), bet tālākajā pusē tiks atjaunots segums (57,80.-61,26. km);

•           jauns tilts esošā vietā tiks uzbūvēts pār Feimanku uz autoceļa Līvāni-Preiļi (P63) Bukos pie Preiļiem (31,8. km);

•           pārbūve, saglabājot nesošās balstu un laidumu konstrukcijas, notiks pārvadiem pār dzelzceļu uz Daugavpils šosejas (A6) pie Daugavpils (232,18. km) un uz Rēzeknes apvedceļa (A15) netālu no krustojuma ar Rēzeknes-Daugavpils šoseju (6,32. km), kā arī tiltam pār Maltu uz Rēzeknes-Daugavpils šosejas (A13) pirms Maltas (71,46. km).

 

Zemgales plānošanas reģionā lielākie būvdarbi:

 

•           seguma atjaunošana uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Zemkopības institūta līdz pagriezienam uz Aizkraukli (81,76.-87,65. km) un uz Jēkabpils-Rēzeknes (A12) šosejas posmā no Jēkabpils līdz Jaunmuižai (3,90.-6,70. km);

•           uz autoceļa Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (P95) posmā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (28,36.-43,55. km);

•           uz autoceļa Pūri-Auce-Grīvaiši (P96) posmu no Dorupes līdz krustojumam ar ceļu Dobele-Krimūnas-Zaļenieki (V1098) (0,00.-11,97. km) un autoceļa Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) posmu no Dolomīta līdz Biržiem (11,54.-17,00. km) notiks pārbūves darbi;

•           jauns tilts esošā vietā tiks uzbūvēts pār Svēti uz autoceļa Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) (P95) 7,91. km;

•           pārbūve, saglabājot nesošās balstu un laidumu konstrukcijas, plānota tiltam pār Klīves kanālu uz autoceļa Jelgava-Kalnciems (P99) 13,67. km.

 

Kurzemes plānošanas reģionā lielākie būvdarbi būs:

•           uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108) posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām (3,93.-24,60. km);

•           uz autoceļa Talsi-Upesgrīva (P127) posmā no Talsiem līdz Laidzei (1,35.-7,11. km);

•           pārbūvē notiks Liepājas šosejas (A9) posmā abpus rotācijas aplim pie Saldus (99,74.-102,92. km);

•           tiks pārbūvēts, saglabājot nesošās balstu un laidumu konstrukcijas, tilts pār Mērsraga kanālu uz autoceļa Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka (P131) 44,72. km.

 

Šogad paredzētais finansējums valsts autoceļiem ir 250,5 miljoni eiro, no tiem 37,3 miljoni eiro nāk no ES fondiem, un tie ir aizejošā plānošanas perioda (2014.-2020.) pēdējie valsts ceļos ieguldāmie ES līdzekļi.

 

Informāciju sagatavoja

VAS Latvijas Valsts ceļi Satiksmes informācijas centrs un Komunikācijas daļa

Lasīt vairāk...

Meliorācijas sistēmu īpašniekiem jāapseko meliorācijas sistēmas un jāveic tām nepieciešamie kopšanas darbi

05.03.2020, 09:40

 

Zemkopības ministrija (ZM) vēršas pie visiem meliorācijas sistēmu īpašniekiem un aicina apsekot savā īpašumā vai valdījumā esošās meliorētās zemes, izvērtēt meliorācijas sistēmu darbību un veikt nepieciešamos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus – novākt kokus, koku un krūmu atvases, kas traucē ūdens plūsmu gultnē, izvākt grunts ieskalojumus, sadzīves atkritumus un kritušus kokus, pielūžņojumu, piesērējumu, bebru aizsprostojumus, kā arī aizbērt dzīvnieku alas, atbrīvot drenu iztekas, drenu akas nosegt ar vākiem un ierīkot signālstabiņus, ja tādi nav ierīkoti, labot atklātos bojājumus, tostarp atjaunot meliorācijas sistēmas konstruktīvos elementus, kur tas nepieciešams, un veikt citus nepieciešamos darbus. Kopšanas darbi atkarībā no meliorācijas sistēmas veida ir uzskaitīti  Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.

 

Meliorācijas sistēmu apsekošana ir jāveic vismaz divas reizes gadā pēc pavasara palu un vasaras plūdu maksimuma beigām.

 

Ja meliorācijas sistēmu īpašniekiem nepieciešama profesionāla konsultācija par meliorācijas sistēmu apsekošanu un kopšanu, ZM aicina vērsties pie sertificēta meliorācijas speciālista, kas ir maksas pakalpojums. Latvijas Melioratoru biedrības sertificēto hidromelioratīvās būvniecības speciālistu saraksts ir pieejams Latvijas Melioratoru biedrības mājaslapā.

 

ZM atgādina, ka nokrišņu daudzums Latvijā vidēji pārsniedz iztvaikošanu un zemes reljefs Latvijā ir salīdzinoši līdzens, līdz ar to, lai nodrošinātu lauksaimniecības un meža zemju efektīvu izmantošanu, ir jānodrošina optimāls mitruma režīms augsnēs. To vislabāk iespējams panākt ar meliorāciju. Meliorācija Latvijā ir nepieciešama, lai optimāli apsaimniekotu lauksaimniecības un meža zemes – ar meliorācijas palīdzību ir iespējams būtiski paaugstināt lauksaimniecības un meža zemju ražīgumu, kā arī palielināt CO2 piesaisti, tādējādi ļaujot Latvijai risināt klimata mērķus.

 

Meliorētās zemēs tiek novērsti vai samazināti plūdu riski, lauku apvidos pasargājot no plūdiem iedzīvotājus un viņiem piederošās būves, saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes, autoceļus u.c. nozīmīgus infrastruktūras un citus objektus.

_____________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...

Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Riebiņu novadā

04.03.2020, 11:02

 

Traktortehnikas ikgadējās Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Riebiņu novadā 2020. gadā

 

Novads

Ciems

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Riebiņu nov.

Riebiņi

02.04.

10:30

07.05.

10:30

Pie darbnīcu angāriem (Ziedu iela4)

Riebiņu nov.

Silajāņi

02.04.

12:30

07.05.

12:30

Pie pagasta pārvaldes (Miera iela 1)

Riebiņu nov.

Pieniņi

02.04.

13:30

07.05.

13:30

Pie veikala

Riebiņu nov.

Gaiļmuiža

02.04.

14:30

07.05.

14:30

Pie skolas

Riebiņu nov.

Stabulnieki

24.04.

09:00

29.05.

09:00

Pie veikala (Draudzības iela 1)

Riebiņu nov.

Dravnieki

24.04.

11:00

29.05.

10:30

Pie darbnīcām

Riebiņu nov.

Aglonas stacija

16.04.

13:00

22.05.

11:30

Pie stacijas (Dzelzceļa iela3)

Riebiņu nov.

Kastīre

16.04.

14:00

22.05.

13:00

Pie kokzāģētavas

Riebiņu nov.

Lomi

29.04.

11:00

18.05.

11:00

Pie  bijušā veikala (Vecticībnieku iela 1)

Riebiņu nov.

Galēni

29.04.

12:30

18.05.

13:00

Pie pagasta pārvaldes (Liepu iela 1)

Riebiņu nov.

Stikāni

22.04.

11:00

11.05.

11:00

Pie darbnīcām

Riebiņu nov.

Brokas

22.04.

13:00

11.05.

13:00

Pie bijušā veikala

 

 

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:

 

 1. Traktortehnikas reģistrācijas apliecība.
 2. Attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.
 3. Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

 

Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm.

 

Uzziņas pa telefonu 28621858 vai 28653191.

VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta

Latgales reģiona nodaļa Preiļos

Lasīt vairāk...

Svarīgi jautājumi, kas jāņem vērā pirms suņa iegādes

04.03.2020, 10:34

 

Suņi ir mājas mīluļi, kompanjoni un sniedz daudz prieka savam saimniekam. Taču jāņem vērā, ka suns dzīvo vidēji 12 gadus un visas savas klātbūtnes laikā ievieš būtiskas pārmaiņas sava saimnieka dzīvē, tāpēc, pirms uzņemas rūpes par kādu mājdzīvnieku, ikvienam jāizvērtē savas iespējas un to, kā suņa iegāde var mainīt ierasto dzīves ritmu.

 

Šeit publicēti daži padomi, kas palīdzēs pieņemt šo nozīmīgo lēmumu.

 

Pirms iegādāties suni, vispirms vajadzētu padomāt un atbildēt uz dažiem jautājumiem:

 1. Vai man būs pietiekami daudz brīva laika, ko veltīt sunim? 
 • Par suni nepieciešams rūpēties katru dienu.
 • Sunim nepieciešamas regulāras pastaigas, vismaz 2 reizes dienā, kā arī vēlamas nodarbības un suņa specializēta apmācība.
 1. Vai suns iederēsies ģimenē un mājinieku dzīves ritmā? (mazi bērni; citi mājdzīvnieki; jānoskaidro, vai kādam no ģimenes locekļiem nav alerģija pret suņu vilnu).
 2. Ko es iesākšu ar suni, kad došos brīvdienās?
 3. Vai man ir pietiekami daudz vietas mājā vai dzīvoklī, kur turēt suni?
 4. Vai man ir pietiekami daudz naudas, lai uzturētu suni?
 • Vidējās suņa izmaksas gadā var sasniegt līdz pat tūkstotim eiro (izmaksās iekļauta barība, aprūpes piederumi, veterinārie pakalpojumi, pretparazītu līdzekļi, atkarībā no pašvaldības – suņa turēšanas nodeva u.c.).

 

Kāds suns man būtu vispiemērotākais?

 1. Kā suns saderēs ar manu dzīvesveidu?
 •  Dažādām suņu šķirnēm ir atšķirīga vajadzība pēc fiziskās slodzes, nodarbībām, aprūpes.
 1. Nepieciešams izpētīt pieejamo informāciju uzticamos avotos, konsultēties ar veterinārārstu un profesionālām suņu audzētāju organizācijām ar labu reputāciju par piemērotāko suņu šķirni.

 

Kur iegādāties dzīvnieku?

 1. Pie uzticama suņu audzētāja;
 2. Reģistrētā suņu patversmē.

Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrētas suņu patversmes.

 

Kam pievērst uzmanību pirms suņa iegādes:

 1. Nekad neiegādājieties suni steigā, citu cilvēku, medijos vai soctīklos publicētas informācijai vai tml. iespaidā, pirms viss nav rūpīgi apsvērts un izvērtēts. Dzīvnieks nedrīkst būt dāvana, iepriekš nevienojoties ar potenciālo suņa saimnieku.

 

 1. Rūpīgi jāapskata sludinājumus, kur pārdod/atdod dzīvniekus.

 

 1. Jāizvērtē, vai ievietotie dzīvnieku attēli ir atbilstoši sludinājuma tekstam (skaidri saskatāmi dzīvnieki; tiek pārdoti tieši attēlos redzamie dzīvnieki, nevis pievienoti foto priekšstatam par šķirni, mākslinieciski noformēti attēli u.c.).

 

 1. Vai sludinājumā ir norādīts tirgotāja nosaukums (reģistrēti suņu audzētāji vienmēr norāda savu nosaukumu).

 

 1. Jāsazinās telefoniski ar potenciālo suņu pārdevēju (uzdod jautājumus par konkrēto dzīvnieku; jāņem vērā, ka arī pircējam var tikt uzdoti jautājumi, vai viņš ir spējīgs rūpēties par dzīvnieku). Suņu audzētājiem ir plašas zināšanas par konkrēto suņu šķirni.

 

 1. Profesionālajām audzētāju organizācijām var pajautāt rekomendācijas un atsauksmes par konkrēto šķirnes suņu audzētāju.

 

Dzīvnieku audzētāju profesionālo organizāciju sarakstu var atrast Lauksaimniecības datu centra mājas lapā.

 

 1. Iegādājoties suni, vienmēr jādodas uz tā mājvietu (nesatiekoties ar savu potenciālo mājdzīvnieku autostāvvietā, degvielas uzpildes stacijā vai tml. vietās; nav ieteicams izvēlēties suņa piegādi uz mājām). Jāpavēro suns savā ierastajā vidē, kucēnus – kopā ar savu māti. Jānovērtē, kādos apstākļos dzīvnieks uzturas, kāda ir viņa socializācijas pakāpe.

 

 1. Jānoskaidro suņa vecums, dzimums un izcelsme.

Nedrīkst tirgot suni, kas nav sasniedzis 8 nedēļu vecumu un ja nav pagājusi vismaz viena nedēļa pēc pēdējās vakcinācijas.

 • Ja paredzēts ceļot kopā ar kucēnu, jāņem vērā, ka daudzās valstīs nedrīkst ieceļot ar kucēnu, kas ir jaunāks par 15 nedēļām.
 1. Jānoskaidro, vai suns ir vakcinēts.
 • Ierakstu par vakcināciju dzīvnieka pasē veic praktizējošs veterinārārsts.
 • Kucēniem vakcinācija tiek veikta:

 

 1. Jānoskaidro, vai suns ir apzīmēts ar mikroshēmu un reģistrēts Lauksaimniecības datu centra datu bāzē. (Iegādājoties dzīvnieku, tas jāpārreģistrē uz jaunā īpašnieka vārda). Tam ir izsniegta mājas (istabas) dzīvnieka pase, kurā tiek norādīts suņa jaunais īpašnieks.

 

 1. Jānoskaidro, vai ir veikta dzīvnieka kastrācija, sterilizācija vai kādas citas manipulācijas.

 

 1. Jāpavēro suns – acīm, ausīm un anālajai atverei ir jābūt tīrām, elpošanai klusai, zobiem baltiem un smaganām sārtām, ribas nedrīkst izspiesties, sunim jābūt bez klibuma pazīmēm un adekvāti jāreaģē uz apkārtējo vidi.

 

 1. Nedrīkst pārdot slimus, ievainotus suņus, dzīvniekus, kam ir parazīti, sieviešu kārtas dzīvniekus meklēšanās periodā vai grūsnības perioda otrajā pusē, suņus ar kupētām ausīm un astēm.

 

Latvijā ir atļauta astes apgriešana tikai šādām suņu šķirnēm:

 1. asspalvainajam foksterjeram,
 2. gludspalvainajam foksterjeram,
 3. krievu medību spanielam,
 4. vācu asspalvainajam putnusunim,
 5.  vācu īsspalvainajam putnusunim,
 6. vācu medību terjeram.

 

 1. Jānoskaidro, vai suņa pārdevējs slēdz pirkšanas/pārdošanas līgumu (ja suni paņem no patversmes – adopcijas līgumu), kas sniedz papildus garantijas.
 • Latvijas teritorijā attiecībā uz suņu tirdzniecību nav paredzēti ierobežojumi, tos var tirgot izmantojot, piemēram, patērētājam noslēdzot distances līgumu internetā.
 • Pirms distances līguma slēgšanas pārdevējam jāsniedz šāda informācija:

- par suni un tā īpašības raksturojoša informācija, tā vecumu, šķirni u.tml.;

- informāciju par galīgo cenu;

- piegādes un citām izmaksām;

- informāciju par atteikuma tiesībām, atteikuma veidlapa;

- informāciju par piegādi, līguma izpildi;

- apmaksas kārtību un citiem līguma noteikumiem.

Līgums jāizlasa pirms parakstīšanas.

 

Informācija saistībā ar suņu tirdzniecību internetā sagatavota sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

_____________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...

LAD klientus pa tālruni apkalpo darba dienās no plkst. 7.00 līdz 20.00

04.03.2020, 10:32

 

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 2.marta uzsāk jaunu pieeju klientu apkalpošanā. Klientiem darba dienās ir iespēja sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 67095000 ārpus standarta laika -  no plkst.7.00 līdz plkst.20.00.

 

Šī ir iespēja noskaidrot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem klientiem ērtākā laikā, jo nereti darba dienas gaitā lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki aktīvi strādā savās saimniecībās un uzņēmumos.

Lasīt vairāk...

Biotopa konstatēšana ir kompliments tā īpašniekam

02.03.2020, 15:24

 

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā dabas skaitīšanā ir apkopota informācija par 2019. gada konstatētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem (BVZ), un ir izsūtītas vēstules vairāk nekā 5 000 īpašnieku, kuru īpašumi apsekoti pērn un tajos konstatēti ES nozīmes aizsargājami zālāju biotopi jeb BVZ.

 

Dabas skaitīšana neapseko visus Latvijas zālājus. Inventarizācijai tiek atlasīti vēsturiski zināmie bioloģiski vērtīgie un ilglaicīgie zālāji, kuri noteiktu laiku nav apsēti un uzarti.  Līdz ar to varētu gaidīt, ka pēc rūpīgas atlases ikviens no apsekotajiem zālājiem var tikt identificēts kā BVZ. Taču diemžēl visu triju sezonu dati liecina, ka BVZ sastopami vairs mazāk nekā piektajā daļā no dabas skaitīšanā apsekotajiem apmēram 230 000 ha zālāju.  

 

Bez cilvēka iesaistes BVZ pastāvēšana ir apdraudēta, jo tie veidojas daudzu gadu desmitu laikā ar nosacījumu, ka zālājs tiek atbilstoši apsaimniekots – noganīts vai nopļauts, bet nopļautais tiek novākts no lauka. Šī vērtīgā biotopa galvenie sarukšanas iemesli ir to neapsaimniekošana vai nepiemērota apsaimniekošana, kā arī apmežošana un uzaršana.

 

Dabas daudzveidības saglabāšanā svarīgs aspekts ir apsaimniekotāja izpratnei par dabas vērtību sastopamību un vēlmei to saglabāt. Jo tikai tā ir iespējams uzlabot jau esošo biotopu stāvokli un ar laiku veidot jaunas platības.

 

Dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne atklāj, ka “atgriezeniskā saite pēc BVZ rezultātu vēstuļu izsūtīšanas ik gadu ir ļoti liela, tā atspoguļo īpašnieku interesi par dabas vērtībām. Cilvēki vairāk ievēro apkārt notiekošās vides pārmaiņas, tādēļ novērtē dabas daudzveidību īpašumā esošajā vērtīgajā zālājā. Ir arī īpašnieki, kuri par biotopu savā zemē nav priecīgi, jo kļūdaini domā, ka tādējādi zālājā vairs nevarēs ganīt lopus. Biotopa konstatēšana ir vērtīga informācija īpašniekam, tas vienlaikus ir kompliments par līdz šim atbilstoši un pārdomāti veiktu apsaimniekošanu”.

 

Lai veicinātu bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšanu, uzturot savvaļas augu, kukaiņu, dzīvnieku un putnu populācijas, BVZ īpašnieki un apsaimniekotāji var pieteikties Lauku atbalsta dienesta atbalsta maksājumiem, uzņemoties daudzgadu saistības, ja BVZ platība ir vismaz viens hektārs.

 

Atgādinām, ka dabas skaitīšanas informatīvā rezultātu vēstule tiek sūtīta tikai tiem īpašniekiem, kuru īpašumā ir konstatēts biotops. Ozols (https://ozols.gov.lv/pub). Savukārt informācija par vēlamo biotopu apsaimniekošanu pieejama pārvaldes tīmekļa vietnē (https://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/biotopu_grupas/).

 

Jau aprīlī uzsāksies ceturtā dabas skaitīšanas sezona. Tās laikā turpināsies arī bioloģiski vērtīgo zālāju apsekošana.

 

Dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” visas paredzētās aktivitātes tiks īstenotas līdz 2023. gadam. Plašāka informācija pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv un www.daba.gov.lv.

 

Aicinām ikvienu zemes īpašnieku saimniekot dabai draudzīgi, baudot un saglabājot dabas daudzveidību ap sevi!

 

 

Plašāka informācija:

Ilze Reinika
Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas skaitīšanas vadītājas asistente
ilze.reinika@daba.gov.lv
Tālr.: 27858275

Lasīt vairāk...

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi!

04.03.2020, 08:30

Līdz ar pavasara šķīdoņa laika iestāšanos, pakāpeniski tiks ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums 10 t” uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem no 2020. gada 4. marta.

 

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” līdz ar pavasara šķīdoņa laiku un, lai novērstu autoceļu bojājumus.

 

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” līdz ar pavasara šķīdoņa laiku un, lai novērstu autoceļu bojājumus.

 

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks līdz pavasara šķīdoņa beigām). Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss saulains laiks), ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti.

 

Lūdzam kravu pārvadātājiem un lauku saimniecībām laicīgi izvest, piegādāt kravas līdz ierobežojumu ieviešanai.

 

Atgādinām: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem; nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem); satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju.

 

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 65324378.

Lasīt vairāk...

Noskaidroti skatuves runas konkursa uzvarētāji

27.02.2020, 16:53

 

24. februārī Riebiņu Kultūras centru pieskandināja novada skolu dziedātāji  un daiļlasītāji. Valdīja nepiespiesta, bet svinīga gaisotne, kas veda visus sapņu piepildīšanas ceļā, krājot neaizsniedzamo zvaigžņu putekļus kā dārgakmeņus ikdienas gājumam ikkatra klausītāja sirdī.

 

Skolēniem bija radīta iespēja izpausties uz skatuves un priecāties par kopā būšanu un savu varēšanu. Klātesošos priecēja Dravnieku pamatskolas solisti, Riebiņu vidusskolas, Sīļukalna, Galēnu, Rušonas un Dravnieku pamatskolas vokālie ansambļi savu pedagogu vadībā.

 

Ar sagatavotajiem dzejas un prozas lasījumiem šoreiz uzstājās 21 dalībnieks. Daiļlasītājus vērtēja žūrija: V. Jakimova, S. Ančeva un I. Pokšāne, kuras kompetencē ietilpa laureātu noteikšana un izvirzīšana skatuves runas konkursa nākamajai – reģionālajai kārtai 10. martā Rēzeknes Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”.

 

Skolēni demonstrēja labu sagatavotību un izaugsmi, jo trešā pakāpe nebija jāpiešķir nevienam – tikai pirmā vai otrā snieguma pakāpe, kas ir ļoti pozitīvs rādītājs. Turklāt konkursa noslēgumā žūrijas padomi netika liegti nevienam, kas vēlējās skaidrojumu vērtējumam un norādes turpmākajam darbam.

 

 

Uz Rēzekni tika izvirzīti pieci augstāko pakāpi ieguvušie skolēni: Daniela Koroševska un Nauris Saulišs (Riebiņu vidusskola, skolotāja L. Jermoloviča), Sandis Endijs Dimitrijevs (Dravnieku pamatskola, skolotāja I. Mičuliša), Arturs Rikovskis (Galēnu pamatskola, skolotāja I. Elste) un Evija Bergmane-Sprūdža (Riebiņu vidusskola, skolotāja D. Bravacka). Sakām paldies par sadarbību Riebiņu KC vadītājai Ilgai Pokšānei un Izglītības jomas koordinatorei Evelīnai Visockai. Lai tradīcijas turpinās arī nākamajos gados!

 

KIPM jomas konsultantes

Diāna Bravacka un Ārija Bergmane-Sprūdža

Lasīt vairāk...

Uzņēmējiem turpmāk pieejama paplašināta un precizēta reitingu sistēma

27.02.2020, 16:29

 

Uzklausot uzņēmēju priekšlikumus, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir papildinājis Nodokļu maksātāju reitinga sistēmu ar pieciem jauniem rādītājiem un pilnveidojis jau esošos. Uzlabotais rīks sniedz precīzāku priekštatu par uzņēmuma nodokļu saistību izpildes disciplīnu un tā saimniecisko darbību, savukārt paplašinātais rādītāju loks padara reitingu elastīgāku – izpildot savas saistības, uzņēmums var operatīvi uzlabot reitingu.

 

Reitinga sistēma palīdz uzņēmējam ieraudzīt sevi ar nodokļu administrācijas acīm. Tas ir ļoti praktisks instruments, kas palīdz uzņēmumam operatīvi apzināt un novērst savas darbības nepilnības. Vienlaikus tas ir komunikācijas rīks, ko uzņēmums var izmantot savas reputācijas veidošanai. Savukārt mēs kā nodokļu uzraugi redzam šo rīku kā iespēju celt godprātīgas uzņēmējdarbības prestižu un nostiprināt pozitīvu motivācijas sistēmu labprātīgas nodokļu nomaksas veicināšanai”, saka Natālija Fiļipoviča, VID Nodokļu administrēšanas risku vadības daļas vadītāja.

 

Šī gada februārī Nodokļu maksātāju reitinga sistēma ir papildināta ar divām jaunām sadaļām – “Nodokļu administrēšanas procesu rezultāti” un “Nodokļu deklarēšanas riski”, kurās iekļauti pieci būtiski rādītāji:

- “VID administrēto maksājumu piespiedu piedziņa”;

- “Nodokļu kontroles pasākumos papildus aprēķinātā summa”;

- “Tematiskajās pārbaudēs piemērotie naudas sodi”;

- “Darba samaksas nedeklarēšanas riski”;

- “PVN riski”.

 

Jaunie rādītāji nodrošina pilnvērtīgāku ainu gan par uzņēmuma saimniecisko darbību, gan nodokļu aprēķināšanu un nomaksu budžetā.

 

Uzklausot uzņēmēju vēlmes, ieteikumus un objektīvus argumentus, paralēli šiem jaunumiem ir uzlaboti arī līdzšinējie rādītāji:

- “Deklarāciju iesniegšanas disciplīna”. Tagad arī gadījumos, ja vienas vai divu deklarāciju iesniegšanas termiņš nokavēts tikai par vienu dienu, reitings netiek samazināts;

- “VID administrēto maksājumu kopējā parāda izmaiņas”. Patlaban arī gadījumos, ja nodokļu maksātājiem izveidojies neliels nodokļu parāds, var saņemt labu vērtējumu;

- “Darba samaksa”. Šobrīd tiek vērtēta darbinieku vidējā stundas darba samaksa sadalījumā pa profesijām, savukārt vidējā mēneša darba samaksa tiks salīdzināta ar vidējo vērtību nozarē atbilstošā reģiona ietvaros.

Reitinga sistēma ļauj uzņēmējiem regulāri sekot līdzi informācijai par viņu saimniecisko darbību raksturojošo radītāju atbilstību vispārējām ekonomiskajām tendencēm, kā arī nodokļu saistību izpildes disciplīnai. Reitinga sistēma motivē brīvprātīgu nodokļu nomaksu, kā arī sniedz uzņēmējiem rīku savas reputācijas veidošanai un darījumu partneru informēšanai.

VID arī turpmāk pilnveidos reitinga sistēmu, tāpēc aicina uzņēmējus sūtīt savas atsauksmes un ieteikumus uz e-pasta adresi reitingi@vid.gov.lv. Savukārt individuālus jautājumus par konkrēta uzņēmuma novērtējumu var uzdot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, izvēloties sadaļu “Uzdod jautājumu par reitingu”.

 

Plašāku informāciju par Nodokļu maksātāju reitinga sistēmu varat uzzināt VID tīmekļa vietnes sadaļā https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-reitinga-sistema.

 

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122670, 67122668, 26558389

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

www.vid.gov.lv

Lasīt vairāk...

54-72 no 1795 jaunumiem

1 2 3 4 5

...

100