Notikumu kalendārs

    Augusts    

Jaunumi

Izmaiņas sociālo pabalstu izmaksā

26.08.2009, 14:25

Šī gada 11.augusta novada domes sēdē pieņemti grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 14 ”Par pabalstiem Riebiņu novadā” sekojošus punktus, kuri tika apstiprināti 2008. gada 14. oktobrī.

Nepieciešamība pēc iepriekš minēto saistošo noteikumu grozījumiem radās saskaņā ar šī gada izmaiņām likumdošanā, kuras, plānojot 2009.gada sociālo budžetu, nebija zināmas. Būtiskākās izmaiņas skāra novada trūcīgos iedzīvotājus un pabalsta garantētā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņēmējus, kas ir prasījis ievērojamus līdzekļus no pabalstiem atvēlētās naudas summas.

Līdz ar to, ka sociālā budžeta līdzekļi ir ierobežoti ar 1.09.2009 tiek atcelti šādā veida pabalsti:
1) pabalsts skolu absolventiem,
2) pabalsts jaunajām ģimenēm (dāvanas izteiksmē),
3) pabalsts invalīdiem veselības uzlabošanai,
4) pabalsts Riebiņu novada iedzīvotājiem apaļajās jubilejās (90, 95, 100 gadu jubilejās).
 

Izmaksāti tiks šāda veida pabalsti:
1.valstī noteiktie sociālie pabalsti (obligāti maksājamie) un Riebiņu novada saistošajos noteikumos nr. 13 „Par sociālās palīdzības pabalstu un sociālo pakalpojumu piešķiršanu Riebiņu novada iedzīvotājiem”(apstiprināti 14.10.2008. Riebiņu novada domes sēdē) - pabalsts GMI nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, krīzes situācijas, sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pabalsts audžuģimenēm (valsts noteiktais +  pašvaldības noteiktais);
2.pašvaldības pabalsti:

* Pabalsts ģimenēm ar bērniem jauna mācību gada sākumā
. Šo pabalstu varēs saņemt ģimenes, kurām ar Riebiņu novada sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kurai nav piešķirt pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai. Pabalstu Ls 10 apmērā varēs saņemt trūcīgo ģimeņu bērni, kuri ir vecumā no 1.klases līdz 9. klasei un kuri mācās novada pamatskolās. Vecākiem jāraksta iesniegums par pabalsta piešķiršanu pie sociālās darbinieces savā pagasta pārvaldē.

* Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs un obligātās sagatavošanas grupās. Pabalstu varēs saņemt ģimenes, kurām ar Riebiņu novada sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, un kurai nav piešķirts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai. Vecākiem jāraksta iesniegums par pabalsta piešķiršanu pie sociālās darbinieces savā pagasta pārvaldē.

* Pabalsts
pacientu iemaksu daļējai segšanai. Pabalsts tiks izmaksāts šādām personu grupām – vecajiem vientuļajiem pensionāriem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz Ls 100, daudzbērnu ģimeņu vecākiem (sākot no 4 bērniem), apmaksājot pirmās trīs dienas stacionārā. Lai saņemtu pabalstu personai ir jāiesniedz iesniegums pie sociālās darbinieces savā pagasta pārvaldē un apliecinošie dokumenti par stacionāro ārstēšanos un tās izmaksām, pensionāriem papildus jāiesniedz izziņa no Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras par vecuma pensijas apmēru.

* Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušas no ieslodzījuma vietas. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras ir atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas. Pabalsta apmērs Ls 25,00.

* Pabalsts audžuģimenēm.
Pabalstu tiesīgas saņemt ir audžuģimenes, kurām ir piešķirts audžuģimeņu statuss, un kuras uzņēmušās Riebiņu novadā deklarētā bērna audzināšanu, aprūpēšanu un uzturēšanu, kurā ar Riebiņu novada bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē.

* Apbedīšanas pabalsts paliek negrozīts Ls 80 apmērā. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts Riebiņu novada pašvaldības pastāvīgā iedzīvotāja miršanas gadījumā viņa tuviniekiem vai personai, kura organizē apbedīšanu.

* Pabalsts Ziemassvētkos bērniem un sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem (saldumi un dāvanas). Par šā veida pabalstiem un apmēru tiks skatīts pirms Ziemassvētkiem Riebiņu novada domes sēdē, ņemot vērā pieejamos sociālā budžeta līdzekļus.

Šie jaunpieņemtie grozījumi stāsies spēkā līdz ko tiks saņemts apstiprinājums no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM), ceram, ka ar pirmo septembri iedzīvotāji varēs vērsties pie sociālajām darbiniecēm novadā un saņemt nepieciešamo palīdzību.

Saistošo noteikumu grozījumi ar sīkāku informāciju tiks publicēti arī Riebiņu novada mājās lapā www.riebini.lv un avīzē Riebiņu novada ziņas.

Informācijai – ar 17.08.2009 par sociālo darbinieci Silajāņu pagasta pārvaldē strādā Nellija Proveja. Kontakttālrunis – 65326832.

Līdz ar 4 dienu darba nedēļu un bezalgas atvaļinājumiem sociālām darbiniecēm novada pagasta pārvaldēs ir mainījušie pieņemšanas laiki. Ja tiek plānots apmeklējums, lūdzam sazināties vispirms telefoniski ar sociālo darbinieci, lai saskaņotu apmeklēšanas laikus. 

 
Sociālā darbiniece Zoja Slūka (Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde) – 65326202, Sociālā darbiniece Lūcija Mičule (Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde) – 65329004, Sociālā darbiniece Regīna Ūsāne (Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde) – 65326548, Sociālā darbiniece Ļubova Laputa (Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde) – 65322619, sociālā palīdzības organizatore Rušonas pagasta teritoriālā pārvaldē Maruta Alžāne – 65326103, sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem Rušonas pagasta teritoriālā pārvaldē Ilze Mičule – 65326103.

 

  Sociālā dienesta vadītāja S. Sprindža

Lasīt vairāk...

Apstiprina izpilddirektora vietniekus

24.08.2009, 12:06

11. augustā Riebiņu novada domes sēdē tika apstiprināti izpilddirektora vietnieki.

Aizklātā balsojumā par Riebiņu novada domes izpilddirektora vietnieka kandidātu Jāni Kupri par nobalsoja 3 deputāti, 10 pret; par Jāzepu Ivanānu – 8 deputāti nobalsoja par, pret – 5; par Voldemāru Adamoviču 8 deputāti nobalsoja par, 5 – pret.

Tādējādi par izpilddirektora vietniekiem tika apstiprināts Jāzeps Ivanāns un Voldemārs Adamovičs.

Kā paredzēja 14. jūlija domes sēdē pieņemtais lēmums par domes struktūras reorganizāciju, viena izpilddirektora vietnieka pārraudzībā būs Sīļukalna, Galēnu un Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvade, vēl viens izpilddirektora vietnieks pārraudzīs Riebiņu un Silajāņu pagasta teritoriālo pārvaldi, kā arī viens izpilddirektora vietnieks pārraudzīs Rušonas pagasta teritoriālo pārvaldi.

Sīļukalna, Galēnu un Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvade būs J. Ivanāna pārraudzībā, Riebiņu un Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde – V. Adamoviča pārraudzībā, savukārt Rušonas pagasta pārvaldes pārraudzību uzdots veikt novada domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Rožinskim. Lasīt vairāk...

29. augustā Stabulniekos norisināsies vieglatlētikas sacensības

24.08.2009, 10:46

Šo sestdien, 29. augustā plkst. 10:00 startēs Riebiņu novada vieglatlētikas sacensības "Stabulnieki - 2009".

Vieglatlētikas sacensībās var piedalīties novada iedzīvotāji. Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots. Sacensības ir individuālas (katrs dalībnieks var startēt ne vairāk kā trijās disciplīnās).

Sacensības notiks 3 vecuma grupās pieaugušajiem un veterāniem:
* pieaugušie (sievietes līdz 35.g., vīrieši līdz 40.g.),
* 1. grupa veterāni (sievietes no 35. - 45. g., vīrieši no 40. - 50.g.),
* 2. grupa veterāni (sievietes no 45.g. un vecākas, vīrieši no 50.g. un vecāki).

Dalībnieki varēs startēt šādās disciplīnās: sievietēm 100m, 800m, tāllēkšana no vietas, granātas mešana un svaru bumbas celšana (bez vecuma ierobežojuma), vīriešiem 100m, 1500m, tāllēkšana no vietas, granātas mešana un svaru bumbas celšana (bez vecuma ierobežojuma). Kā arī būs stafete 4x100m starp pagastu komandām sievietēm un vīriešiem.

Sacensību pirmo triju vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām.

Dalībniekiem jāpiesakās pa tālruni 29454928 vai sacensību dienā. Lasīt vairāk...

1680-1683 no 1683 jaunumiem

1 2 3 4

...

140 141