Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Jaunumi

Realizējot projektu, veicinās pilsonisko līdzdalību

02.04.2009, 09:47

Līdzās valstiskās nozīmes integrācijai, tikpat būtiska ir arī vietējās sabiedrības integrācija, kas sniedz savu ieguldījumu trīs sabiedrībai nozīmīgos sektoros – sabiedriskajā, politiskajā un ekonomiskajā, kuriem caurvijas iespēju vienlīdzības princips.

No šī gada sākuma Riebiņu novada dome īsteno projektu „Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmas izstrāde 2009 – 2014.gadam”, kas tika atbalstīts Valsts piešķirto dotāciju projektu konkursā pašvaldībām „Atbalsts sabiedrības integrācijas programmu izstrādē un īstenošanā”, kuras mērķis ir izstrādāt Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmu, līdz ar to veicinot sabiedrības integrāciju un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Riebiņu novadā.

 Integrācijas mērķis Riebiņu novadā: pilsoniskās līdzdalības veicināšana; vienādu iespēju pieejas izglītības, sporta un kultūras pakalpojumu nodrošināšana Riebiņu novadā; veicināt Riebiņu novada iedzīvotāju sociālo integrāciju, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas sociālajā jomā un veicināt Riebiņu novadā dzīvojošo etnisko grupu integrāciju.

Šī projekta ietvaros ir svarīgi ieskicēt esošo situāciju sabiedrības integrācijā, kā arī galvenais uzdevumus ir izstrādāt rīcības programmu efektīvas sabiedrības integrācijas veicināšanai Riebiņu novadā un uzturēt labvēlīgu saskarsmi starp dažādu tautību cilvēkiem, saglabāt un attīstīt etnisko un kultūras identitāti Riebiņu novada iedzīvotājiem.

Lai sabiedrības integrācijas programma atbilstu iedzīvotāju vajadzībām, mums ir svarīgs ikviena iedzīvotāja viedoklis. Savu viedokli Jūs varat izteikt, aizpildot anketu - šeit.


Anketu lūgums iesniegt elektroniski sandra.sprindza@riebini.lv vai personiski Riebiņu novada domes Sociālajā dienestā (1. stāvā), Saules ielā 8, Riebiņos.

Lasīt vairāk...

Mainīts autobusa kustības grafiks

21.03.2009, 00:11

Riebiņu novada dome informē, ka ir mainīts novada domes organizētā bezmaksas autobusa kustības grafiks maršrutā Sīļukalns - Preiļi.

Noteiktas izmaiņas, ka līdzšinējo pirmdienu vietā, turpmāk novada domes autobuss kursēs katru piektdienu.

Tādēļ autobuss šī gada 23. martā nekursēs, bet dosies maršrutā Sīļukalns - Preiļi 27. martā ierastajā laikā plkst. 9.00.
Lasīt vairāk...

Izsludināts projektu konkurss

04.03.2009, 15:25

2. martā Hipotēku bankas Klientu klubs „Mēs paši” izsludinājis projektu konkursu, kurā aicina piedalīties ikvienu – fiziskas, juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas un neformālās apvienības.

Projektu konkursa mērķis - veicināt iedzīvotāju līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu, dzīves un vides kvalitātes uzlabošanu Preiļu rajona teritorijā.

Projektu iesniegšanas termiņš – šī gada 9. aprīlis. Bankas piešķirtais finansējums viena projekta realizācijai – līdz 500 LVL.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām prioritārajām jomām: projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu, veido sakārtotu un drošu vidi; projektiem, kas saistītas ar teritorijas (rajona, novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos; projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu, veicina iedzīvotāju sociālo atbildību sabiedrībā, nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām; projektiem, kas paredz izglītošanu, apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju (iedzīvotāju grupu) pašnodarbinātība sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanai, jauniešu profesionālā orientācija un karjeras izvēles iespējas.

Kā piemērus var minēt projektus, iepriekšējā gadā sadarbībā ar novadu fondiem atbalstīja Hipotēku banka:
* upes sakopšanas talka, instalāciju veidošana upes krastos;
* makšķerēšanas vietas iekārtošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
* informatīva bukleta veidošana par teritorijā esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem;
* ciemata centrā esošas pamestas kultūras celtnes logu dekorēšana atbilstoši kalendārajiem svētkiem, ko veica vietējie skolēni kopā ar skolotājiem u.c..

  

Vēlam daudz radoši ideju un veiksmi konkursā!

Projektus jāiesniedz Hipotēku bankas Preiļu rajona filiālē – Brīvības ielā 2, Preiļi, LV-5300 – personīgi vai pa pastu.

Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Hipotēku bankas Preiļu filiālē – Brīvības ielā 2, Preiļi, LV-5300; elektroniski pēc pieprasījuma: evgenija@hipo.lv.

Informācija un konsultācijas par projektu konkursu: anita.salme@hipo.lv (tālr.26510364); rita.relina@hipo.lv (tālr.26565889); juris.rutenbergs@hipo.lv (tālr. 26338079), maija.paegle@preili.lv, andrs66@inbox.lv, ineta.valaine@aglona.lv, ineta.liepniece@preili.lv, ilmarsmeluskans@inbox.lv, vruisa@inbox.lv, antra.vilcane@inbox.lv, aija@livani.lv, astagars@tvnet.lv.

Lasīt vairāk...

Tiek rīkota cirsmas izsole un nekustamo īpašumu izsoles

02.03.2009, 15:45

RIEBIŅU NOVADA DOME

2009.gada 25.martā pulksten 10.00, Preiļu rajona, Riebiņu novada, Riebiņu pagasta, Riebiņos, Saules ielā 8, Riebiņu novada domē 1.stāva 10.kabinetā

RĪKO

 CIRSMAS „SKUJIŅAS” ar kadastra Nr.7662 005 0577 platība 1,50 ha

 ar pārdošanai paredzēto krāju 572,60 m3 (galvenā cirte – kailcirte)

 

IZSOLI

ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena Ls 4421,54

(Četri tūkstoši četri simti divdesmit viens lats 54 santīmi).

 

Izsoles solis 0,50 lati/ kubikmetrā.

 

Ar izsoles noteikumiem, cirsmas novērtējumu, cirsmas koku sarakstu var iepazīties līdz izsoles dienai katru darbdienu no 9.00 – 17.00 Riebiņu novada domes lietvedībā Saules ielā 8, Riebiņos.

Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu tiek noteikta Ls 20,00 (divdesmit lati, 00 santīmi). Pēc noteikumu saņemšanas, izsolāmo cirsmu, tās robežas var apskatīt dabā. Izsoles dalībniekam pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Maksājumi veicami Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā LV12UNLA0050005638857 A/S SEB bankas Preiļu filiālē, kods UNLALV2X .

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja izsoles dalībnieks pieteikumam izsolei pievieno apliecinājumu par iemaksu kasē vai bankas kontā. Nodrošinājums tiek ieskaitīts izsolāmās cirsmas vērtībā vai atmaksāts, ja pretendents zaudē.


----------------------

Riebiņu novada dome 2009. gada 18.martā, plkst.10.00, Saules 8, Riebiņu pagastā, Preiļu rajonā Riebiņu novada domē, 3. stāva 10. kabinetā,

 RĪKO 

 mutisku nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli.

Tiek izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības uz nekustamo īpašumu –

saimniecības māja ar piebūvi ar apbūves laukumu 467,3 kv.m., kas atrodas Ošupes ielā 12, Galēnos, Galēnu pagastā, Preiļu rajonā.

Īpašuma kadastra numurs 7648-002-0377-001.

Objekta nosacītā sākumcena – Ls 0,10 par 1 kv.m. (nulle lati,10 santīmi)+PVN.                  

Izsoles solis Ls 0,01  

Izsoles drošības nauda ir Ls 10,00 (desmit latu,00 santīmi),

 kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB   Unibanka, kods UNLALV2X026 līdz izsoles dienai.

Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar Riebiņu novada domes Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāju Jāni Kupri. Tālrunis 65329003.

Ar izsoles noteikumiem līdz izsoles dienai var iepazīties darbdienās no pulksten 10:00 līdz 16:00 Riebiņu novada domē 3. stāva 10. kabinetā Saules ielā 8, Riebiņu pagastā, Preiļu rajonā.

--------------------------

Riebiņu novada dome 2009. gada 16.aprīlī, plkst.14.00, Saules 8, Riebiņu pagastā, Preiļu rajonā Riebiņu novada domē, 1. stāva 10. kabinetā,

 RĪKO ATKĀRTOTU

atklātu mutisku nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli.

Izsolē paredzēts pārdot nekustamo īpašumu –

nedzīvojamās ēkas kluba telpu un biroja telpas ar kopējo platību 288,6 kv.m., palīgēku: šķūni ar platību 68,6 kv.m. un zemes gabalu 0,30 ha platībā,

kas atrodas Aglonas ielā 2, Aglonas Stacijā, Rušonas pagastā, Preiļu rajonā.

Īpašuma kadastra numurs 7670-012-0175.

Objekta nosacītā sākumcena – Ls 21000,00 ( Divdesmit viens tūkstotis latu, 00 santīmi).

Maksāšanas līdzeklis 100% latos.

Izsoles solis Ls 210,00 

Izsoles drošības nauda ir Ls 1050,00 (Viens tūkstotis piecdesmit latu,00 santīmi),

kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB   Unibanka, kods UNLALV2X026 līdz izsoles dienai.

Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar Riebiņu novada domes Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāju

Pēteri Rožinski. Tālrunis 65326100 vai  26347654.

Ar izsoles noteikumiem līdz izsoles dienai var iepazīties darbdienās no pulksten 10:00 līdz 16:00 Riebiņu novada domē 3. stāva 10. kabinetā Saules ielā 8, Riebiņu pagastā, Preiļu rajonā.

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada Riebiņu bibliotēka aicina piedalīties konkursā "Nāc uz savu bibliotēku un atrodi meklēto!"

26.02.2009, 09:00

No 2.marta līdz 30.martam Latvijas bibliotēkās sadarbībā ar laikrakstu „Latvijas Avīze” norisināsies konkurss “Nāc uz savu bibliotēku un atrodi meklēto!”. Galvenās balvas uzvarētājiem – 2 videokameras Panasonic SDR-H250EP-S un 2 ceļazīmes uz Starptautisko Bibliotēku apvienību federācijas (IFLA) ikgadējo konferenci, kas notiks 2009.gadā Milānā 23.-27.augustā.

Konkursu organizē LURSOFT IT un valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”. Konkursa informatīvie atbalstītāji – „Latvijas Avīze”. Uzvarētāji tiks apbalvoti 15.aprīlī Latvijas bibliotekāru 10.kongresā.

Konkursā tiek aicināti piedalīties lasītāji un bibliotekāri no visām Latvijas bibliotēkām. Iesaistīties konkursā un izstāties no tā var jebkurā brīdī – pēc paša dalībnieka ieskatiem.

Konkurss norisināsies divās kategorijās – erudīcijas sacensībā, kur internetā būs jāmeklē atbildes uz jautājumiem, un bibliotekāru profesionalitātes un prasmes pārbaudē iesaistīt bibliotēku lasītājus jauno tehnoloģiju izmantošanā. Abās kategorijās sacensība būs nesaistīta, būs atsevišķi uzvarētāji un balvas.

Konkurss tiek organizēts, lai popularizētu bibliotēku apmeklēšanu, pastāstītu par iespējām, kādas lasītājiem piedāvā Latvijas publiskās bibliotēkas, par elektroniskajiem resursiem, kādi pieejami lasītājiem bibliotēkās bez maksas, kā arī, lai veicinātu šo datu bāžu apgūšanu un izmantošanu.

NOLIKUMS

1)      Erudīcijas konkurss

Konkurss ilgst četras nedēļas – no 2.marta līdz 30.martam.

 

Tas notiks 4 kārtās:

1.kārta 2. – 9.marts;

2.kārta 9.-16.marts;

3.kārta 16.-23.marts;

4.kārta 23.-30.marts.

 

Konkursa dalībnieki.

Konkursā var piedalīties ikviens jebkuras Latvijas bibliotēkas lasītājs un bibliotekārs.

Dalībnieki konkursā sacenšas individuāli, katrs dalībnieks pārstāv vienu bibliotēku un atbilstoši savam statusam startē bibliotekāru vai bibliotēku lasītāju līgā.

No vienas bibliotēkas var pieteikties neierobežots lasītāju un bibliotekāru skaits.

Konkursā nedrīkst piedalīties Aģentūras un LURSOFT IT darbinieki.

 

Reģistrācija un atbilžu iesūtīšana.

 

Katras kārtas pirmajā dienā (pirmdienā) plkst. 14:00 internetā, konkursa mājas lapā www.news.lv/konkurss tiek publicēti konkursa jaunās kārtas jautājumi. Atbildes uz jautājumiem varēs meklēt publiskajā meklēšanā, izmantojot http://www.latne.lv  un news.lv publiskajā meklēšanā, kur nav nepieciešami lietotāja rekvizīti.

Konkursa dalībniekiem atbildes jānosūta uz epasta adresi: konkurss@lursoft.lv . Nosūtot atbildes konkursa dalībniekiem epastā obligāti jānorāda vārds, uzvārds, savs telefona numurs. Piedalīties vienā kārtā konkursa dalībnieks drīkst tikai vienu reizi. Ja dalībnieks uz vienas kārtas jautājumiem atbildes iesūta divas reizes, vērā tiek ņemtas tās, kuras iesūtītas ātrāk.

Atbildes uz katras kārtas jautājumiem tiek pieņemtas vienu nedēļu no jautājumu publicēšanas brīža – līdz brīdim, kad tiek publicēti nākamās kārtas jautājumi. Jebkurš konkursants pēc savas izvēles var piedalīties vai nepiedalīties jebkurā no konkursa kārtām.

Pie katra jautājuma ir norādīts, cik punktu var iegūt par pareizu atbildi.

 

Konkursa vērtēšana:

Erudīcijas konkursā tiek noteikti divi galvenie uzvarētāji no visas Latvijas – viens bibliotēku lasītāju un viens bibliotekāru līgā. Uzvar tas dalībnieks, kurš kopskaitā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Ja pēc četrām konkursa kārtām izrādīsies, ka vairākiem dalībniekiem ir vienāds augstākais punktu skaits, uzvarētājs tiks noteikts publiskas izlozes veidā 15.aprīlī Latvijas Bibliotekāru kongresā.

 

Konkursa balvas:

Tiks piešķirtas 2 galvenās balvas – uzvarētājam bibliotēku lasītāju līgā un uzvarētājam bibliotekāru līgā – videokameras Panasonic SDR-H250EP-S.

 

2)      Bibliotekāru profesionalitātes un aktivitātes sacensība:

Lai rosinātu bibliotekārus aktīvāk piedalīties konkursa norisēs, popularizēt to un iesaistīt konkursā vairāk lasītājus, konkursa rīkotāji laikā no 16.februāra līdz 30.martam vērtēs bibliotekāru darbību un aktivitāti, un pēc vairākiem kritērijiem noteiks uzvarētājus gan starp bibliotekāriem, gan bibliotēkām sekojošās nominācijās:

  • Aktīvākā bibliotēka - no bibliotēkām, kuras iesaistīsies konkursā, tiks noteikta aktīvākā bibliotēka, no kuras konkursā būs iesūtīts procentuāli lielākais atbilžu skaits pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu. Aktīvākās bibliotēkas vadītāja saņems balvu – ceļazīmi uz IFLA kongresu 2009.gada augustā.
  • Radošākā bibliotekāre – no 16.februāra līdz 30.martam bibliotekāri tiek aicināti veidot publicitāti konkursam, izmantojot visdažādākos izteiksmes līdzekļus – gan interneta un drukātos medijus, radio un televīziju, dažādus prezentācijas materiālus, rīkojot dažādas tikšanās un pasākumus ar lasītājiem u.c. Bibliotekāru radošā pašizpausme tiks atzinīgi novērtēta.

Līdz 31.martam (ieskaitot) bibliotekāriem būs jāsūta uz e-pastu ilma.elsberga@kis.gov.lv  elektroniska atskaite, kurā jānorāda publicitātes pasākuma veids, nosaukums, datums, vieta, jāpievieno fotogrāfijas jpg formātā (ja tā ir bijusi tikšanās), interneta vietne (ja publicitāte veidota tīmeklī), īss pasākuma apraksts. Šajā nominācijā bibliotekāru veikumu izvērtēs konkursa rīkotāju veidota žūrija. Gadījumā, ja augstāko vērtējumu saņems vairāki bibliotekāri, tad uzvarētājs tiks noteikts publiskas izlozes veidā. Arī šajā nominācijā uzvarētājs saņems balvu – ceļazīmi uz IFLA kongresu 2009.gada augustā.

  • Bibliotēka ar izaugsmes iespējām  – no bibliotēkām, kuras neiesaistīsies konkursā un neveidos konkursa publicitāti, pēc dažādiem papildus kritērijiem konkursa rīkotāju žūrijas komisija noteiks neaktīvāko bibliotēku jeb Bibliotēku ar izaugsmes iespējām. Sākotnēji šī informācija netiks publiskota, un bibliotēkai tiks dota iespēja. Ja bibliotēka šo iespēju neizmantos, bibliotēkas nosaukums tiks publiskots.

 

Kontaktinformācija:

 

Maija Orupa (tālrunis: 67844298; e-pasts maija@lursoft.lv)

Lasīt vairāk...

Atbalstīts un tiek realizēts projekts „Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmas izstrāde 2009 – 2014.gadam”

18.02.2009, 09:36

Laika periodā no 2009. gada 2.janvāra līdz 2009. gada 31.maijam Riebiņu novada dome īsteno projektu „Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmas izstrāde 2009 – 2014.gadam”, kas tika atbalstīts Valsts piešķirto dotāciju projektu konkursā pašvaldībām „Atbalsts sabiedrības integrācijas programmu izstrādē un īstenošanā”. Kopējais Valsts dotācijas finansējums šī projekta realizācijai – 2428 lati.

Šī projekta mērķis ir izstrādāt Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmu, līdz ar to veicinot sabiedrības integrāciju un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Riebiņu novadā. Galvenie projekta pasākumi ir vērsti uz informācijas vākšanu, cēloņu – seku analīzi un rīcību izstrādi sabiedrības integrācijas uzlabošanai Riebiņu novadā. Projekta mērķa grupa ir Riebiņu novada iedzīvotāji, tajā skaitā mazākumtautību iedzīvotāji.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta rīcības programmu efektīvas sabiedrības integrācijas veicināšanai Riebiņu novadā, tā rezultātā – uzturēta labvēlīga saskarsme starp dažādu tautību cilvēkiem, saglabāta un attīstīta etniskā un kultūras identitāte Riebiņu novada iedzīvotājiem.


Sandra Sprindža,

projekta vadītāja

Plānošanas reģions nav atbildīgs par jebkādu šajā publikācijā paustās

informācijas saturu un tās tālāku izmantošanu.

Lasīt vairāk...

1596-1602 no 1602 jaunumiem

1 2 3 4

...

133 134