Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Jaunumi

Riebiņu novada četrās pamatskolās ir izbūvēti lokālie datortīkli

25.11.2010, 15:08

Pērnā gada 22. decembrī Riebiņu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta “Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu. Projekts, kura kopējās attiecināmās izmaksas sasniedz 42 416,29 lati, tiek 100% apmērā finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

Projekta mērķis ir Riebiņu novada izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, līdz ar to uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt 5 Riebiņu novada skolas ar atbilstošu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kurā ir plānots iegādāties 10 portatīvos datorus, 29 stacionāros datorus, 5 multimediju kabinetu aprīkojumus un attīstīt 4 lokālos datortīklus.

2010. gada 16. martā tika noslēgts līgums ar SIA „AXEL” par lokālo datortīklu izbūvi Sīļukalna pamatskolā, Dravnieku pamatskolā, Galēnu pamatskolā un Rušonas pamatskolā. Lokālie datortīkli ir savienoti ar skolās jau esošajiem lokālajiem tīkliem. Lokālo datortīklu uzstādīšanas darbi ir veiksmīgi pabeigti.

Projekta īstenošana nodrošinās Riebiņu novada izglītības iestādes ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošanos. Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori tiks savienoti projekta rezultātā izveidotajā lokālajā tīklā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam.

 

I. Kudiņa,
projekta „Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija” vadītāja„ Ieguldījums Tavā nākotnē!”Lasīt vairāk...

Nekustamā īpašuma izsole

23.11.2010, 16:58

Riebiņu novada dome 2011. gada 10. janvārī plkst. 14:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederošā nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas „Darbnīca” ar saistīto zemes gabalu Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā IZSOLI AR AUGŠUPEJOŠU SOLI.

Izsoles objekts – nedzīvojamā ēka ar kopējo platību 814,10 m² un zemes gabals 0,1672 ha platībā, kas atrodas Liepu ielā 23, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā. Īpašuma kadastra numurs 7648 002 0601.

Izsoles sākumcena Ls 7200.00 (septiņi tūkstoši divi simti lati 00 santīmi). Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X026.

Visa summa par izsolē pārdoto objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no plkst. 9:00 līdz 17:00 katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos.

Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – Ls 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X026.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas, izsolāmo objektu var apskatīt dabā.

Lasīt vairāk...

Amatierteātra pirmizrāde

22.11.2010, 16:48

Lauksaimnieki aicināti apmeklēt seminārus

22.11.2010, 09:47

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Preiļu nodaļa rīko vairākus seminārus lauksaimniekiem.

23.11.2010. semināra tēma - zivju audzēšana (programma).

30.11.2010. semināra tēma - aitu audzētāju kooperācija – efektīva konkurētspējas paaugstināšanas iespēja (programma)

2.12.2010. semināra tēma - Jaunākās izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskaitē (programma).

Lasīt vairāk...

Notikumi Riebiņu novada skolās

17.11.2010, 10:56

Notikumi Riebiņu novada skolās (novembra numurs) Lasīt vairāk...

Ar novada Atzinības rakstiem apbalvos 12 novada iedzīvotājus

15.11.2010, 10:03

Ar domes sēdes (9.11.2010.) lēmumu apstiprinātas kandidatūras, kas šī gada 18. novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienā tiks apbalvoti ar novada domes Atzinības rakstiem.

Atzinības raksti tiks pasniegti:

Regīnai Šķesterei,
Ritai Upeniecei,
Natālijai Balodei,
Jurim Pudulam,
Ivetai Brokai,
Venerandai Upeniecei,
Marijai Trifanovai,
Skaidrītei Žukovai,
Sandrai Ozolai,
Silvijai Vucānei,
Valentīnai Adamovičai,
Vijai Vaivodei.
Lasīt vairāk...

Šaušanas sacensības Silajāņos

10.11.2010, 13:14

Šī gada 20. novembrī plkst. 10:00 aicinām novada iedzīvotājus piedalīties šaušanas sacensībās ar pneimatisko šauteni Silajāņu kultūras namā. Komandas sastāvs – 2 vīrieši un 1 sieviete. Tiks apbalvotas labākās komandas un trāpīgākie šāvēji. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 28624165 (Vladimirs Novikovs).

Lasīt vairāk...

Novada volejbola čempionātā fināls 13. novembrī plkst. 18:00

06.11.2010, 09:34


 Ir noskaidrotas 4 Riebiņu novada volejbola čempionāta komandas-finālistes. Ņemot vērā, ka 13. novembris ir darba diena, spēļu laiks tiek mainīts. Sacensības Galēnu pamatskolas sporta zālē sāksies plkst. 18:00, kad tiksies Stabulnieki:Rušona (spēle par III vietu), bet 19:30 spēle par I vietu (Riebiņi:Līvāni). Aicinām līdzjutējus apmeklēt finālsacensības.

Lasīt vairāk...

Lai ieskandinātu „Čikāgas piecīšu” 50-gadi, Lorija Vuda meklē jaunus dziedātājus

03.11.2010, 15:11

„Čikāgas piecīši” nākamgad svinēs vērienīgu Zelta jubileju, un Lorija Vuda plāno tās ieskandināšanas tūri Latvijas skolās un bērnu namos.

Nākamgad leģendārā ārzemju latviešu grupa „Čikāgas piecīši” svinēs 50 gadu jubileju, un līdz ar šo nozīmīgo notikumu grupas dalībniece Lorija Vuda, kas jau vairākus gadus dzīvo un strādā Latvijā, vēlas atstāt arī „visiem maziem latvju bērniem, izkaisītiem pieaugušo pasaulē” un, protams, arī viņu vecākiem un skolotājiem ko īpašu un paliekošu: ieskandinot „Čikāgas piecīšu” jubilejas gadu populārā ansambļa dalībniece dosies pie bērniem un jauniešiem Latvijas skolās un bērnu namos, lai sniegtu krāšņus koncertus.

 

Lorija koncertos plāno izpildīt „Čikāgas piecīšu” dziesmas kopā ar talantīgiem Latvijas jauniešiem un bērniem; jaunajiem talantiem būs iespēja izpildīt arī solo dziesmas, tāpēc tiek meklēti jaunie dziedātāji, kuri gribētu apgūt visiem zināmas un populāras kompozīcijas, lai jau janvārī piedalītos Latvijas koncerttūrē. Gatavojot koncertprogrammu, jauniešiem būs iespēja papildināt muzikālās prasmes privātās nodarībās pie Lorijas Vudas Latvijas radošo bērnu un jauniešu studijā “Violento”.

 

„Pieredze un priekšzināšanas nav būtiskas: tiek meklēti jauni talantīgi dziedātāji ar labām vokālām dotībām vecumā no 6 – 18 gadiem,” teic Lorija Vuda apsolot, ka visiem talantīgajiem interesentiem tiks dota iespēja uzstāties jauniešu koncertprogrammā „Visiem Latvju bērniem”. „Šis būs īpašs un sirsnīgs projekts, jo iecerēts viesoties ne tikai skolās, bet arī bērnu namos,” atklāj koncertu režisore Aija Strazdiņa. “Jau šobrīd, koncerttūres plānošanas pašā sākumā, interese ir liela un droši varam apgalvot, ka apceļosim visu Latviju!”

 

Pieteikties var rakstot Lorijai e-pastu: info@violento.lv. Pieteikumā jānorāda pretendenta vārds, uzvārds, dzīves vieta (pilsēta), kontakttālrunis un muzikālā pieredze (ja tāda ir). Tiem, kuri nav sasnieguši pilngadību, jānorāda arī vecāku kontaktinformācija.

 

„Lai visskaistākie no sapņiem, kādus redziet, vienā dienā īstenībā pārvēršas!” Ar šādu sveicienu no ASV Lorijas muzikālajai iniciatīvai pievienojas arī „Čikāgas piecīšu” vadītājs Alberts Legzdiņš. Lasīt vairāk...

Domes sēdes darba kārtība

02.11.2010, 16:12

Domes sēdes (09.11.2010.) darba kārtība.

Lasīt vairāk...

Tiek realizēts projekts

28.10.2010, 11:32

Biedrība "Preiļu NVO centrs" realizē projektu "Biedrības "Preiļu NVO centrs" dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana".

Šā gada 28. augustā starp biedrību „Preiļu NVO centrs” un Sabiedrības integrācijas fondu tika noslēgts līgums par Eiropas Sociālā Fonda projekta ”Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu .

Projekta mērķis ir biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos novadā, reģionā, valstī un Eiropas Savienībā. Projekts tiks īstenots no 2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 30. jūnijam.

Nevalstiskās organizācijas Preiļu novadā darbojas savu biedru interesēs, un biedri tajās ir apvienojušies, balstoties uz kopīgiem mērķiem un uzdevumiem. NVO pāstāvji izprot, ka, apvienojušies organizācijās ar vienādām vajadzībām un problēmām, var ietekmēt konkrētai sociālai grupai labvēlīgāku lēmumu pieņemšanu, ka ir iespējams dialogs un enerģiskas, tiešas un mērķiecīgas iedzīvotāju līdzdalības rezultātā iespējams atrast sabiedrībai  un valstij labāko risinājumu.

Arī pašvaldībai būtu ļoti būtiska aktīva sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā. Reizēm tiek pieņemti lēmumi, izdiskutējot ļoti šaurā iedzīvotāju vai pat kolēģu starpā, jo nav izveidojusies stabila sadarbība ar iedzīvotājiem un novada NVO.

Iesaistot šajā procesā sabiedrības pārstāvjus, valsts gūtu papildu informācijas avotu, jo NVO  spēj dziļāk ieskatīties problēmās un sniegt informāciju par sabiedrības attieksmi konkētos jautājumos , var piedāvāt dažādus problēmu risinājumus.

Tomēr, aptaujājot 30 nevalstiskās organizācijas, tika noskaidrots, ka interešu aizstāvības un lēmumu pieņemšanas jomā ir iesaistījušās tikai 6% Preiļu novada nevalstiskās organizācijas, jo, kā atzīst paši NVO biedri, lai organizācijas iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesā, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem trūkst zināšanu, kā to darīt labāk, ar ko runāt, kā runāt, kā pārliecināt, diskutēt, joprojām ir problēmas IT jomā, nav iepazīta citu NVO pieredze.

Projekta ietvaros plānotas 72 stundu mācības 20 dažādu nevalstisko organizāciju 20 pārstāvjiem, aptverot 5 pašvaldību teritorijas Latgales reģionā, kurās mērķa grupa iegūs zināšanas un praktiskās iemaņas prezentāciju veidošanā un vadīšanā, izmantojot video analīzi, pilnveidos savas pārliecināšanas un argumentācijas tehnikas, iegūs zināšanas stresa vadīšanā, zināšanas juridiskos un politiskos jautājumos un jaunas zināšanas IT jomā.

Mācību rezultātā mērķa grupai uzlabosies zināšanas par demokrātijas pamatprincipiem, tā labāk orientēsies aktuālajos politiskajos notikumos, izpratīs dažādu institūciju un amatu lomu, tiesības un ierobežojumus, iepazīsies ar citu organizāciju pieredzi politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, kas nākotnē sekmēs politiskā dialoga veidošanos, kā arī nevalstiskā sektora iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībās, nākotnē iespējams arī reģionā, valstī un ES.

Biedrības „Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece


„Šī preses relīze ir veidota ar Eiropas Savienības

Eiropas sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par preses relīzes  saturu atbild biedrība „Preiļu NVO centrs””. Lasīt vairāk...

Izvirzīsim novada iedzīvotājus apbalvojumam

21.10.2010, 10:37

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, kā ierasts ar novada Atzinības rakstu un naudas balvu par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Riebiņu novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu, tiks sveikti novada aktīvākie iedzīvotāji. Kuri būs tie, kas šogad 18. novembra svinīgajā pasākumā tiks godināti lielā mērā ir atkarīgs tieši no Jums – Riebiņu novada iedzīvotāji.

Par novada cilvēku apbalvošanu sniegt ierosinājumus var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

 

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:
-)iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu,
-)iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu, kā arī kādā nominācijā.

Iesniegumus līdz 2010. gada 8. novembrim plkst. 17:00 var adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e – pastu rolands.naglis@riebini.lv.

 

Rolands Naglis,
Sabiedrisko attiecību speciālists

Lasīt vairāk...

1596-1608 no 1723 jaunumiem

1 2 3 4

...

133 134 135

...

144