Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Jaunumi

Riebiņu novada dome izsludina konkursu atbalsts uzņēmējdarbībai "Attīstība Riebiņiem".

02.06.2017, 13:44

 
Riebiņu novada dome izsludina konkursu atbalsts uzņēmējdarbībai "Attīstība Riebiņiem". Konkursa norises laiks ir no 2017. gada 20. aprīļa līdz 2017. gada 2. jūnijam.
Konkursa NOLIKUMS
Lasīt vairāk...

Baltā galdauta svētki Riebiņu novadā

04.05.2017, 12:00

Teātra izrāde Riebiņu KC

06.05.2017, 13:00

Paziņojumi par īpašuma atsavināšanu un cirsmu izsolēm

21.04.2017, 13:56

 

I

Riebiņu novada dome veic zemes zemes vienības (starpgabals) atsavinašanu Rušonas pagastā, „Kamoli” ar kadastra numuru 7070 011 0153; 0.3566 ha platībā par nosacīto cenu EUR 308,00 (trīs simti astoņi euro).

 

Atsavināšana  tiek veikta pārdodot par brīvu cenu personām, kuras saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var būt šo zemes īpašumu tiesību subjekti (pierobežnieki). Pretendenti var pieteikties 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas.   

 

II

Riebiņu novada dome 2017. gada 23.maijā pulksten 10.00, Riebiņu novada, Riebiņu pagasta, Riebiņos, Saules ielā 8, Riebiņu novada domē 3.stāva 3.kabinetā rīko cirsmas izsoli ar augšupejošu soli: „Jaunaudzes” ar kadastra numuru 76700020074 (kvartāla Nr.1, nogabala Nr. 10, galvenā cirte – kailcirte) 2,00 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 481,04 m3.

Izsoles sākumcena EUR 11 250,82 (vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit eiro 82 centi). Izsole notiek ar augšupejošu soli 0,50 EUR/ kubikmetrā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties līdz izsoles dienai katru darbadienu no 9.00 – 17.00 Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu tiek noteikta EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB banka”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc noteikumu saņemšanas izsolāmo cirsmu, tās robežas var apskatīt dabā.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

III

Riebiņu novada dome 2017.gada 23. maijā plkst. 10-30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustama īpašuma(viena zemes vienība 2,33 ha) „Žagari” izsoli ar augšupejošu soli: nekustamais īpašums atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7662 008 0173.

Izsoles sākumcena – EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts eiro 00 centi). Izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts eiro 00 centi).

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 23. maijā 2017. gadā plkst. 9:45.

Lasīt vairāk...

Vecākās paaudzes atpūtas pēcpusdiena

29.04.2017, 13:00

Riebiņu novada kultūras pasākumu plāns 2017. gada I pusgadam

20.04.2017, 16:34

JANVĀRIS

Riebiņu KC

01.01.

Jaungada sagaidīšanas svētki

Stabulnieku KN

07.01.

Balle

Sīļukalna KN

13.01.

Sīļukalna sievu vokālā ansambļa 20 gadu jubilejas pasākums.

Riebiņu KC

14.01.

„Mirdzošā uguntiņa” jeb Vecā Jaunā gada pārsteigumu nakts 2017. Atpūtas vakars pie galdiņiem.

Sīļukalna KC

21.01.

Lielā jubileju ballīte kopā ar grupām „Galaktiku”, „Green Light"”, „Paldies par dejām", Raselu un Berezinu.

Stabulnieku KN

28.01.

Balle

FEBRUĀRIS

Stabulnieku KN

11. 02.

Valentīna dienas koncerts

Sīļukalna KN

 

11.02.

Balle

Galēnu KN

11.02.

VPTDK 5 gadu jubilejas koncerts

Galēnu KN

14.02.

Filma:”Svingeri”

Sīļukalna KN

 

15.02.

Radošā darbnīca

Galēnu KN

15.02.-1.03.

2016.gada Riebiņu plenēra mākslinieku darbu izstāde

Riebiņu KC

18.02.

Vīru vokālā ansambļa jubilejas svētku koncerts un balle

Sīļukalna KN

 

25.02.

Balle

Rušonas KN

25.02.

 Pasākums „Jādzīvo, lai būtu prieks…”

Galēnu KN

28.02.

Meteņdiena Indānu gravā.

MARTS

Stabulnieku KN

04.03.

Tautu deju kolektīvu tradicionālais sadancis

 

Rušonas KN

08.03.

Sieviešu dienai veltīts pasākums

 

Sīļukalna KN

8.03. 

 

Senioru deju grupu sadancošanās

 

Galēnu KN

8.03.

Sieviešu dienai veltītas aktivitātes.

 

Riebiņu KC

10.03.

Sieviešu dienai veltīts koncerts un balle

 

Sīļukalna KN

14.03.

Radošā darbnīca

 

Riebiņu KC

18.03.

Deju kolektīvu sadancis. Jāzepa dienas balle

Sīļukalna KN

19.03.

Koncerts

Galēnu KN

25.03.

Filma

Galēnu KN

31.03.

Krustpils amatierteātra izrāde

APRĪLIS

Sīļukalna KN

4.04.

Radošā darbnīca

Galēnu KN

16.04.

Lieldienu pasākums. Pirmizrāde: Ontons i radņe,-Galēnu teātra „Puncuļīši” izpildījumā.

Sīļukalna KN

16.04.

Lieldienu balle ar grupu “Galaktika”

Riebiņu KC

17.04.

Lieldienu pasākums visai ģimenei.

Rušonas KN

17.04.

Lieldienu pasākums

Silajāņu KN

17.04.

Lieldienu koncerts un pasākums bērniem

Sīļukalna KN

17.04. 

Baltinavas amatierteātra izrāde

Pieniņu TN

17.04.

Lieldienu pasākums

Riebiņu KC

21.04.

Ballīte “Latino deju nakts”

Rušonas KN

22.04.

Amatierteātru saspēle „Īsi par visu…”

Stabulnieku KN

22.04.

Pavasara Balle. 

Sīļukalna KN

22.04.

Ritma deju grupas 20 gadu jubilejas pasākums

Rušonas KN

28.04.

Pavasara pilieni- pasākums bērniem

Sīļukalna KN

29.04.

Balle

Silajāņu KN

22.04.

Diskotēka

Galēnu KN

22.04.

Kino vakars

Galēnu KN

29.04.

Vecākās paaudzes atpūtas pēcpusdiena

MAIJS

Riebiņu, Galēnu, Silajāņu, Stabulnieku, Sīļukalna, Rušonas pagasti

04.05.­­

Latvijas simtgades svinību atklāšana. Baltā galdauta svētki.  Ozolu stādīšana “Simtozolu meži simtgadu Latvijai”

 

Stabulnieku KN

4. 05.

Senioru  atpūtas vakars  

Riebiņu KC

05.05.

Tautas muzikantu saiets

Riebiņu KC

06.05.

Ausekļa Limbažu teātra izrāde

Riebiņu KC

12.05.

Starptautiskajai ģimenes dienai un Māmiņu dienai veltīts koncerts

Galēnu KN

13.05.

Līnijdeju festivāls

Sīļukalna KN

13.05.

Balle

Silajāņu KN

14.05.

Mātes dienai veltīts koncerts

Sīļukalna KN

19.05.

Lauksaimnieku balle

Riebiņu estrāde

20.05.

Vasaras sezonas atklāšanas svētki. Grupas “Galaktika” albuma prezentācijas svētki

Riebiņu KC

27.05.

Bērnības svētki

JŪNIJS

Riebiņu estrāde

03.06.

Balle

Silajāņu KN

16.06.

Pagastu sadziedāšanās koncerts

Rušonas KN

22.06.

Ielīgošanas pasākums. Teātra lugas pirmizrāde

Silajāņu KN

22.06.

Pasākums un diskotēka  bērniem

Riebiņu estrāde

19-23.06.

Mākslas plenērs

Sīļukalna KN

22.06.

Ielīgošanas koncerts

Riebiņu estrāde

23.06.

Lustīga Līgosvētku svinēšana un zaļumballe

Galēnu parks

24.06.

Jāņu dienas svinības un zaļumballe

JŪLIJS

Riebiņu estrāde un novada teritorija Riebiņu

8.07.

Riebiņu novada svētki. (ģimeņu sporta spēles, radošās darbnīcas, braucamrīku (ratiņi, velosipēdi, neparastas automašīnas, motocikli, traktori u.c.) parāde, foto orientēšanās, ģimeņu godināšanas svētki, lielkoncerts, zaļumballe u.c. aktivitātes)

 

 

Rušonas KN

15.07.

Bērnības svētki

Silajāņu KN

22.07.

Vasaras koncerts

Riebiņu estrāde

21.07.

Balle

Stabulnieku KN

22.07.

Jaunības svētki Stabulnieku, Riebiņu, Galēnu, Sīļukalna pagastu jauniešiem

Sīļukalna KN

26.07. 

Saimnieču dienas pasākums

 

* Kultūras pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums sekot informācijai afišās!

Lasīt vairāk...

Seminārs uzņēmējiem, topošajiem uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem, mājražotājiem, amatniekiem, NVO pārstāvjiem un citiem

25.04.2017, 11:00

 

Uzņēmēji, topošie uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, mājražotāji, amatnieki, NVO pārstāvji un citi, kurus interesē projektu iespējas. Preiļu rajona partnerība organizē semiārus „LEADER projektu finansējums un atbalsts uzņēmējdarbībai un sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai Preiļu rajona partnerības teritorijā".

 

2017.gada 20.aprīlī plkst.11.00

Aglonas novada kultūras namā, Aglonas pagasts, Aglona.

 

2017.gada 25.aprīlī plkst.11.00

Riebiņu novada domes telpās, Riebiņu novads, Riebiņi.

 

2017.gada 27.aprīlī plkst.11.00

Vārkavas novada domes zālē, Vecvārkava, Upmalas pagasts.

 

 

DARBA KĀRTĪBA

11.00 – 12.00         Leader iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai 2014.- 20120.gada plānošanas periodā SVVA stratēģijas ietvaros.

                                                /VRG administratīvā vadītāja Valija Vaivode,                                  Finanšu vadītāja  Marija Švābe/                                    

 

12.00 – 13.00       Leader projektu iespējas sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai 2014.- 20120.gada plānošanas periodā SVVA stratēģijas ietvaros.      /VRG administratīvā vadītāja Valija Vaivode,                                              Finanšu vadītāja  Marija Švābe/

 

13.00 -                  Jautājumi, individuālās konsultācijas.

 

Uz semināriem lūdzu pieteikties pa e-pastu: preilupartneriba@inbox.lv, pa t. 22026684, 29208438.   Ja jums ir kādi specifiski jautājumi saistībā ar iesniedzamo projektu, lūgums tos uzrakstiet e-pastā, lai varam sagatavot atbildes.

Lasīt vairāk...

Biedrības "Preiļu rajona partnerība" paziņojums

18.04.2017, 12:22

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 15.jūnijam

Sludinājuma kopsumma

 

200 000.00 EUR

 

2.1. rīcība  “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un   veselība)” – 30 000 EUR

2.2. rīcība “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un  uzlabošana” – 100 000 EUR

2.3. rīcība „ Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)” – 70 000 EUR

 

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

biedrība „Preiļu rajona partnerība”

Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Kontaktinformācija

Valija Vaivode, . Tālr. 22026684,

 e-pasts preilupartneriba@inbox.lv

 mājas lapas adrese: www.preilupartneriba.lv

Projekti iesniegšana

Projektu iesniegumi jāiesniedz Preiļos, Tirgus laukums 1, (tālr.22026684, 29208438).

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

 

 

 

Rīcība

2.mērķis - DZĪVOŠANA     Sabiedriskās aktivitātes veicināšana

2.1. rīcība  “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un   veselība)”

Apbalsta apmērs 

 

Intensitāte

10 000 EUR

90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.punktā minētā darbība

Sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, sociālo aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laikā pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana

Rīcības apraksts

➢ Vietējās iniciatīvas sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu) dažādošanai;

➢ Neformālās izglītības pakalpojumu (visa vecuma iedzīvotājiem) uzlabošanas un pieejamības veicināšanas pasākumi;

➢ Sociālās aprūpes un aizsardzības, t.sk. medicīniski sociālās aprūpes sabiedrisko pakalpojumu attīstība vai jaunu pakalpojumu izveide;

 ➢ Veselības veicināšanas, saglabāšanas un rehabilitācijas, veselīga dzīvesveida, aktīvas novecošanas, arodveselības un citu veselības profilakses pakalpojumu attīstība, infrastruktūras, materiāli tehniskā nodrošinājuma, aprīkojuma iegāde;

 ➢ U.c.

 

Rīcība

2.mērķis – DZĪVOŠANA     Sabiedriskās aktivitātes veicināšana

2.2. rīcība “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un  uzlabošana”

Apbalsta apmērs 

Intensitāte

25 000 EUR  

90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2. punktā minētā darbība

 Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

Rīcības apraksts

 • Pievedceļu, parku, skvēru, laukumu, iekšpagalmu, autostāvvietu, kapsētu u.c. vides objektu ierīkošana vai uzlabošana; ➢
 • Dabas resursu sakopšana, saglabāšana, aizsardzība un attīstība (t.sk. ūdenstilpņu krastu sakopšana un labiekārtošana, ugunskura vietu, peldvietu, skatu torņu ierīkošana un/vai sakopšana);
 • Informācijas stendu, norādes zīmju uz apskates objektiem izvietošana apkārtējās vides pievilcības palielināšanai;
 • Kultūras objektu, muzeju, sakrālo celtņu atjaunošana un labiekārtošana vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai

 

 • Sporta, kultūras, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana (sporta telpas un laukumi, rotaļu un atrakciju laukumi, nelielas brīvdabas estrādes, laivu piestātnes, dabas takas, velo takas, slēpošanas trases u.c. atpūtas objekti dabā), to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., iedzīvotāju un VRG viesu līdzdalības veicināšana (arī nacionālā un starptautiskā mērogā);

U.c.

 

Rīcība

2.mērķis – DZĪVOŠANA     Sabiedriskās aktivitātes veicināšana 

 

2.3. rīcība „ Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)”

Apbalsta apmērs

 

Intensitāte

15 000 EUR

90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2. punktā minētā darbība

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.

Rīcības apraksts

 • Lauku cilvēku prasmju, iemaņu, vajadzību, interešu, spēju, radošās izaugsmes un  sekmēšana (t.sk, tērpu, aprīkojuma u.c. nodrošināšana) vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai;
 • ➢ Aktīvās atpūtas, sporta un saturīga brīvā laika pavadīšanas pakalpojumi un iniciatīvas vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai;
 •  Vietējās iniciatīvas kultūras, sporta un citu brīvā laika sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, piemēram, kultūras kopu, radošo studiju, sporta klubu un pašdarbības aktivitāšu veicināšanai vajadzīgā aprīkojuma iegāde
 •  U.c.

 

 

 

2.stratēģiskā mērķa sasniegšanai iesniegto projektu vērtēšanas kritēriji - TABULA 10

 

Nr.

p.k.

 

 

Kritēriju grupa

 

Kritērijs

Vērtējums /

Punkti

 

Projekta

iesnieguma

attiecīgā sadaļa

Fonds: ELFLA

Stratēģiskais mērķis 2: Dzīvošana (SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA)

Rīcība 2.1. - Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)

Rīcība 2.2. - Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana

Rīcība 2.3. - Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)

 1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

1.1.

Projekts atbilsts SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG

darbības teritoriju

 • Atbilst (1 punkts)
 • Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti)

 

 1

0

Projekta iesniegums kopumā

 

2. Vispārējie kritēriji

2.1.

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, (tai skaitā, ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve un uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts (iesniegts) būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi)

 

 

3

 

D1

ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana un uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir saņemta būvatļauja vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu.

 

2

Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

0

2.2.

Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits ELFLA fonda SVVA stratēģijas atbilstošajās rīcībāsperioda 2014-2020 ietvaros 

Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu ELFLA fonda SVVA stratēģijas atbilstošajās rīcībāsperioda 2014-2020 ietvaros 

1

A2

Atbalsta pretendents iesniedzis divus un vairāk projekta iesniegumus ELFLA fonda SVVA stratēģijas atbilstošajās rīcībās

perioda 2014-2020 ietvaros

0

2.3.

Projekta sagatavotība, pamatojums un loģisks plānojums

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, ir skaidri pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms, aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās aktivitātes sasniedz nepieciešamos rezultātus, lai virzītos uz projekta mērķi

2

B4, B5, B6, B13

Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, daļēji pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir daļēji konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms, daļēji aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās aktivitātes daļēji norāda un nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, lai virzītos uz projekta mērķi

1

Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, nav skaidri pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir nav konkrēts, reāls, sasniedzams un/vai izmērāms, nav aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, vai arī plānotās aktivitātes nenorāda uz nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, lai virzītos uz projekta mērķi

0

2.4.

Atbalsta pretendenta darbība

reģistrēta VRG darbības teritorijā

Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi IRdeklarēta, un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā jābūt deklarētai VRG darbības teritorijā un ir jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesviet. Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta iesniegšanas brīdi IR reģistrēta  un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā JĀBŪT reģistrētai VRG darbības teritorijā

1

Fiziskai personai –jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi nav deklarēta VRG darbības teritorijā, vai arī tā nav iesniegusi izziņu, juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – uz projekta iesniegšanu nav reģistrēta VRG darbības teritorijā

0

2.5.

Skaidri definēta mērķauditorija  Obligāta prasība – vajadzības noteiktas ar iedzīvotāju aptauju vai citu aktivitāti un ir viegli pārbaudamas

 

Skaidri definēta mērķauditorija, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits, t.sk. atspoguļots, kā apzinātas mērķauditorijas vajadzības, kuras projekts risinās(ir iesniegta dokumentācija, kas apliecina aptauju vai citu aktivitāšu veikšanu)

1

B5, B6

Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs un/nav identificēti tiešā labuma guvēji (NAV iesniegta dokumentācija, kas apliecina aptauju vai citu aktivitāšu veikšanu)

0

2.6.

Projekta budžets

Projekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

2

B6, B8, B9

Projekta budžetā plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1

Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0

2.7.

Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā

Obligāta prasība – pievienot dokumentāciju par risku izvērtējumu

Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

2

B6.1, B13

Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

1

Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

2.8.

Projekta ilgtspēja

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

B6, B13

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

1

Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

0

2.9.

Projekta iesnieguma iesniegšana      

Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

 

2

 

n/a

Projekta iesniegums iesniegts VRG papīra formātā  vai iesniegts elektroniski LAD  parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

0

 

3. Specifiskie kritēriji

3.1.

Esošo resursu ilgtspējīga izmantošana

           

Projekta aktivitātes tiek īstenotas telpās vai izmantojot un materiāli tehnisko bāzi, kas izveidota vai uzlabota iepriekšējā plānošanas periodā, vienlaicīgi ar attiecīgo projektu ir sasniedzot mērķi,

 

2

B5, B6, B13

Projektā tiek veidota jauna infrastruktūra , iegādāta materiali tehniskā bāze vai objekts, organizētas sabiedriskās aktivitātes, neizmantojot iepriekšējā periodā radīto infrastruktūru vai objektu.

 

1

3.2.

Kultūrvēsturiskā (materiālā un/vai nemateriālā) vai dabas mantojuma saglabāšana un popularizēšana

 

Projekta rezultātā tiks saglabāts, atjaunots, attīstīts un popularizēts vietējais materiālais un/vai nemateriālais kultūrvēsturiskais vai dabas mantojums

1

 

B5, B6, B13

Projekta aktivitātes un rezultāti neskar vietējo materiālo vai nemateriālo kultūrvēsturisko vai dabas mantojumu

0

3.3.

Moderno tehnoloģiju pielietošana [1]3

Projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, projekta iesniegumā aprakstīts, kādas modernās tehnoloģijas plānots ieviest un kā tās palielinās projekta mērķu sasniegšanu

 

3

B5, B6, B13

 

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību

 

 

2

Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas

0

3.4.

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja kapacitāte, materiāli) Punkti summējas

 

Atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts. ( 1punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents iesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts)

 

1

A1, B6, B15, D1

 

ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts

0

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā ir nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)

 

1

Projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā nav nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)

 

0

3.5.

Projekts īstenots lauku teritorijā

Projektu plānots īstenot tālāk par 5km no pagasta/novada centra [2]4

2

 

B7

Projektu plānots īstenot pagasta centrā vai 5km rādiusā ap pagasta centru

1.5

Projektu plānots īstenot 5km rādiusā ap novada centru (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)

1

Projektu plānots īstenot novada centrā (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)

0.5

Projektu plānots īstenot reģionālās nozīmes attīstības centrā (Preiļos vai Līvānos)

0

 

3.6.

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms

 

Aprēķins pielietojot formulu:

 

P – iegūto punktu skaits;

A – Projektā paredzētā attiecināmo izmaksu summa;

B – Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa.

 

 

 

 

Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu skaits

 

 

0,99-0

B9

 

PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:

1.kārtas projektiem

Atbilstība specifiskajiem kritērijiem

0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 6 ( sešos) specifiskajos kritērijos

n/a

             

 

Maksimālais iespējamais punktu skaits: 27,99

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:  15

 

Projektu izvērtēšanu veic Projektu vērtēšanas komisija. Tās izveide, funkcijas, pienākumi un atbildība noteikta projektu Vērtēšanas komisijas nolikumā

(skat. Pielikumu P4). Vērtēšanas komisija 1 mēneša laikā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām izvērtē projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai,

atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam piešķirot noteiktu punktu skaitu.Projektu vērtēšanas kārtība, t.sk. interešu konflikta novēršanas procedūra

sīkāk aprakstīt Pielikumā P4.

 

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas metodiku un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai, projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties biedrības "Preiļu rajona partnerība” , adrese: Tirgus laukums 1, Preiļos, mājas lapā www.preilupartneriba.lv  administratīvā vadītāja Valija Vaivode, tālr.22026684, e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv ; un finanšu vadītāja Marija Švābe, tālr.29208438, marija.svabe@inbox.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv   un mājas lapās www.preili.lv ., www.livani.lv

 

[1]3Skat. termina “modernās tehnoloģijas” skaidrojumu stratēģijas 2.3. sadaļā. Projektā ieviestā vai izmantotā modernā tehnoloģija var vienlaicīgi būt arī projekta inovācija vai jauninājums (kas tiks vērtēta 3,3,.kritērijā). Taču, ja šo moderno tehnoloģiju NVO vai pašvaldība jau izmantojusi līdz projekta iesniegšanai, tad tā vairs nebūs inovācija vai jauninājums konkrētajam Pretendentam, un pretendents punktu saņems tikai 3.4 kritērijā.

[2]45 km attālums vai rādiuss tiek rēķināts tuvākais piebraucamais ceļš, par pagasta/novada centru uzskatot attiecīgās pašvaldības administratīvo ēku vai pagastmāju.

Lasīt vairāk...

Laiks pieteikties kompensācijām!

18.04.2017, 12:11

 

Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem

 

                Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājputni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos, tādējādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus.

 

                Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”.

 

                Jāatzīmē, ka kompensācijas iespējams saņemt ne tikai par nemedījamo migrējošo putnu nodarītajiem zaudējumiem augkopībā, kas ir būtiski tagad pavasarī. Saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 3. punktu, zaudējumus nosaka, ja:

 

 1. postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē;
 2. nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru (euro);
 3. postījumu platība augkopībā konkrētajā zemes vienībā nav mazāka par 0,05 hektāriem;
 4. postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos, un katra zivju dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru;
 5. postījumus akvakultūrai nodara būtiskākās zivjēdāju putnu sugas – gārņi (zivju gārnis (Ardea cinerea) vai lielais baltais gārnis (Egretta alba)), ķīri (lielais ķīris (Larus ridibundus) vai mazais ķīris (Larus minutus)), jūras krauklis (Phalacrocorax carbo), zivju ērglis (Pandion haliaetus), jūras ērglis (Haliaeetus albicilla) –, kā arī ūdrs (Lutra lutra).

 

Kompensācijām var pieteikties:

 

 • augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras sezonas laikā;
 • akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā;
 • lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.

 

Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vietā ir veicis šajos noteikumos minētos aizsardzības pasākumus postījumu novēršanai.

 

Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes formu.

 

Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas ar visiem priekšnosacījumiem tā saņemšanai: https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo.

 

 

Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos

 

Kompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD - līdz 22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 

DAP jāvēršas, ja:

 

 1. zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kas nav Natura 2000;
 2. zemes īpašums vai tā daļa ar platību  mazāk kā 1 ha  atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000,

kur:

 • meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē vai koku ciršana kailcirtē;
 • lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.

Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu.

 Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši aizsargājamo koku un akmeņu teritorijās.

Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATURA 2000 teritorijas, saraksts : https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/.

 

LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas nav mazāka par 1ha (meža zeme, izņemot purvu):

 1. atrodas NATURA 2000 teritorijā;
 2. atrodas mikroliegumā,

kur:

 • aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
 • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
 • aizliegta galvenā cirte;
 • aizliegta kailcirte.

Sīkāka informācija: http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/50/2017_info_materials_04apr2017_16_30.pdf.

(Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017.,  19.nodaļa  “KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMS PAR NATURA 2000 MEŽA TERITORIJĀM”, 52.lpp.).

 

Izmaksāto kompensāciju apmērs

 

Saimnieciskās darbības aizliegums

Kompensāciju apmērs (euro/ha)

DAP

LAD

Aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība

44

-

Aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;

 

157

160

Aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē

128

120

Aizliegta koku ciršana kailcirtē

45

43

Lasīt vairāk...

Izstādes un tikšanās Riebiņu CB

12.04.2017, 17:00

Riebiņu CB aicina piedalīties erudīcijas spēlē

12.04.2017, 16:58

Riebiņu vidusskola aicina nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus

28.04.2017, 15:00

 

Mazais draugs!

Ja jaunajā mācību gadā vēlies kļūt par pirmklasnieku, tad

2017. gada 28. aprīlī plkst. 15.00

Tevi kopā ar vecākiem Riebiņu vidusskolas Rozā zālē gaidīs Vinnijs Pūks, kurš Jūs vedīs aizraujošā ceļojumā pa skolu, iepazīstinās ar klases audzinātāju un klasesbiedriem. 

Sk. Solvita

Lasīt vairāk...

1-12 no 1421 jaunumiem

1 2 3 4

...

119