Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Jaunumi

Vakance - projektu vadītājs ar specializāciju uzņēmējdarbības (komercdarbības) un tūrisma attīstībā (uz noteiktu laiku)

24.10.2018, 17:00

 

Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina darbā projektu vadītāju ar specializāciju uzņēmējdarbības (komercdarbības) un tūrisma attīstībā (uz noteiktu laiku)

 

 

Darba pienākumi:

 

 • Plānot, vadīt un koordinēt Riebiņu novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības darbību;
 • Izvirzīt mērķus, sagatavot projektu dokumentāciju, noteikt prioritātes, nodrošināt nodevumu kvalitāti un uzraudzību;
 • ES, valsts un vietēja līmeņa projektu rakstīšana, ieviešanas administrēšana;
 • Pārstāvēt novada intereses dažādās izstādēs, pasākumos, sadarbības partneru meklēšana Latvijā un ārpus tās robežām.

 

Prasības pretendentiem:

 

 • Augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, krievu un angļu valodas labā līmenī.
 • Ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, kā arī prasme formulēt viedokli mutvārdos un rakstveidā.
 • Ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas), Internet, un citām darbā nepieciešamajām datorprogrammām.
 • ES fondu projektu rakstīšanas un vadības pieredze.
 • Pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte. Spēja organizēt darbu patstāvīgi.
 • Prasmes, kas nepieciešamas darbā tūrisma informācijas sniegšanas jomā, tūrisma mārketingā, tūrisma darba organizēšanā.

Iepriekšējā darba pieredze vai izpratne par lauku uzņēmējdarbības attīstības politiku ES un Latvijā, kā arī pieredze tūrisma informatīvo materiālu izstrādē un sagatavošanā, tūrisma mājas lapu administrēšanā, tūrisma datu bāzes uzturēšanā tiks uzskatīta kā prioritāte

 

Piedāvājam:

·        Izaicinošu, interesantu un dinamisku darbu;

·        Ieguldījumam atbilstošu atalgojumu;

·        Lielisku iespēju likt lietā iniciatīvu.

 

Pieteikumu vēstules un dzīves gājuma aprakstu iesniegt personīgi Riebiņu novada domē vai sūtīt pa pastu vai e-pastu riebini@riebini.lv ar norādi vakance- projektu vadītājs līdz 24.10.2018 . Adrese: Riebiņu novada dome, Saules 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novads, LV – 5326.

Lasīt vairāk...

Nekustamā īpašuma – zemes vienības izsole

08.11.2018, 11:00

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 8. novembrī plkst.11.00, Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības 7,04 ha platībā, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0268 rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 10 000,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 1 000,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un Objektu var apskatīt dabā darbadienās no 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65392860.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 8.novembrī 2018. gadā plkst.10-00.

 

Izsoles dalībnieku piedāvājumi  iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi „izsolei „Vaivariņi”, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads”

 

 

 

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA „VAIVARIŅI”, STABUNIEKU PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ

 

IZSOLES NOTEIKUMU PROJEKTS

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Vaivariņi”, Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā. (turpmāk tekstā - zemesgabals), izsoles noteikumi nosaka kartību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole.

1.2. Izsole organizējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums".

1.3. Izsoli organizē un veic Riebiņu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.

1.4. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Zemesgabala izsoles noteikumiem un dokumentiem, kas attiecas uz izsoles objektu, Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos.

1.5. Noteikumos minēti šādi termini un jēdzieni:

 Dome - Riebiņu novada dome;                                              

 Izsoles objekts – neapbūvēts zemesgabals „Vaivariņi”, Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā.

 Izsoles rīkotājs - Domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.

1.6. Izsole notiek 8.novembrī 2018.gadā, plkst.11.00 Riebiņu novada domē (2.stāva 14.kabinetā)                                                                                                                                                             Saules ielā 8, Riebiņos.

1.7. Izsoles veids - rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

1.8. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro 00 centi).

       Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% EUR.

1.9.  Izsoles kāpuma solis ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi).

1.10. Nodrošinājuma nauda ir EUR 1000,00 (Viens tūkstotis euro un 00 centi), kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2018. gada 8.novembrim, plkst.10.00.

1.11. Reģistrācijas maksa ir EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi), kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026.

1.12.Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli publicējams laikrakstos „Latvijas Vēstnesis", Domes mājas lapā internetā www.riebini.lv.

1.13. Izsoles rezultātus apstiprina Dome.

 

2. Zemesgabala raksturojums

2.1.  Izsoles Objekta adrese – „Vaivariņi”, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, īpašuma kadastra apzīmējums – 7680 004 0268.

2.2.   Zemesgabala kopplatība – 7,04 ha, tajā skaitā 6,01 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, un 1,03 ha aizņem pārējās zemes ( krūmi, ūdeņi,ceļi) (1.pielikums – zemes stuācijas plāna kopija)

2.3.  Zemesgabals – pašvaldības īpašums, reģistrēts Stabulnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.

2.4.   Zemesgabala atļautā izmantošana atbilstoši Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2008.- 2020.gadam – lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

2.5.  Zemesgabals iznomāts privātpersonām īstermiņa nomā.

2.6. Izsoles Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes     nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65392860.

 

3. Izsoles priekšnoteikumi

 3.1. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu.

3.2.  Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 8.novembrī 2018. gadā plkst.10.00.

3.3. Izsoles dalībnieku piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi „izsolei „Vaivariņi”, Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā”

Piedāvājumā jānorāda:

- iesniedzēja vārdu un uzvārdu (personas kods) vai nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi,

- norēķinu konta numuru kredītiestādē,

- piedāvājuma iesniegšanas laiku,

- piedāvāto summu,

- jāapliecina piekrišana izsoles noteikumiem.

Rakstiskajam piedāvājumam jābūt pašrocīgi parakstītam.

Lai juridiska vai fiziska persona reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz piedāvājums-pieteikums un šādi dokumenti:

 

Juridiskām personām:

- Statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu

- Attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par iespējamo nekustamā īpašuma iegādi

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles drošības naudas iemaksu vai izdruka no internetbankas

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas samaksu vai izdruka no

internetbankas

 

 

Fiziskām personām:

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles drošības naudas iemaksu vai izdruka no internetbankas

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas samaksu vai izdruka no internetbankas

 

3.4 Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku   reģistrācijas lapā.

3.5 Reģistrētajam izsoles dalībniekam pēc nodrošinājuma naudas iemaksas, iesniedzot kvīti (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) izsniedz reģistrācijas apliecību.

3.6. Piedāvājuma cenai ir jābūt vismaz „izsoles sākumcena” plus viens „izsoles kāpuma solis”, piedāvājot augstāku summu, jāņem vērā izsoles kāpuma soļa lielums.

 

4. Izsoles norise

4.1. Izsoles komisijas sekretārei pirms pretendenta reģistrācijas jāpārliecinās par izsoles drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu pašvaldības grāmatvedībā.

4.2. Izsoles komisijai nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.

4.3. Fiziskās un juridiskās personas netiek reģistrētas par izsoles dalībniekiem šādos gadījumos:

4.3.1. ja vēl nav sācies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;

4.3.2. ja nav iesniegti šo noteikumu 3.3.punktā minētie dokumenti.

4.4. Pie ieejas izsoles telpā izsoles dalībnieks uzrāda personas apliecinošu dokumentu. Norādītajā rakstiskās izsoles stundā izsoles vadītājs pārbauda, vai reģistrētie izsoles dalībnieki ir ieradušies un iesnieguši piedāvājumus.

4.5. Pirms izsoles tās dalībnieki komisijas klātbūtnē izdara atzīmi izsoles noteikumos par piekrišanu izsoles noteikumiem, kas tiek fiksēts izsoles protokolā.

4.6. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi izsoles komisijas locekļi. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

4.7. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisijas sekretāre no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Par to tiek sastādīts protokols.

4.8. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles vadītājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

4.9. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.10. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis Objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā objekta.

4.11. Izsoles komisija pieņem lēmumu svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta, no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta iemaksātā reģistrācijas un drošības nauda.

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

5.1. Pēc notikušās Izsoles rezultātu apkopošanas, Izsoles rīkotājs apstiprina Izsoles protokolu nākamajā Domes sēdē un pirkuma – pārdevuma līgumu deleģē parakstīt tās priekšsēdētājam.

5.2. Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē jāparaksta pirkuma - pārdevuma līgums un 30 dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu. Ja Šie noteikumi netiek izpildīti - izsoles rīkotājam nav iesniegti bankas dokumenti par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, objekta nosolītājs zaudē tiesības uz izsolīto objektu. Izsole šai gadījumā tiek paziņota par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Atkārtota izsole tiek izziņota saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

6. Pārējie noteikumi

6.1 Visiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījās izsolē, bet nepārsolīja izsolāmo nekustamo īpašumu, nedēļas laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda atmaksāta netiek.

6.2 Dome lemj par objektu samaksātās summas izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

6.3 Izsoles rīkotāja rīcību var pārsūdzēt Domē.

6.4 Objekta nosolītājs – pircējs valdījuma un lietošanas tiesības uz Zemesgabalu iegūst pirkuma līguma spēkā stāšanās dienā.

6.5 Objekta pircējs īpašuma tiesības iegūst, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, saņemot Zemesgrāmatu apliecību.

6.6 Pircējam īpašuma tiesības uz Zemesgabalu jānostiprina Zemesgrāmatā līdz 2018.gada 30. decembrim.

6.7 Riebiņu novada Domei netiek noteiktas Zemesgabala pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības.

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                                              P. Rožinksis

Lasīt vairāk...

27. oktobrī startēs novada atklātais volejbola čempionāts vīriešiem un 1. decembrī – sievietēm

27.10.2018, 10:00

 

 

Šī gada 27. oktobrī startēs „Riebiņu novada atklātais čempionāts volejbolā 2018” vīriešu komandām, bet 1. decembrī – finālsacensības vīriešu un sieviešu volejbola komandām.

 

Sacensības norisināsies Riebiņu vidusskolas sporta zālē. Komandas tiek aicinātas pieteikties līdz šī gada 22. oktobrim pa tālruni 26173320 (R. Naglis) vai elektroniski – rolands.naglis@riebini.lv, norādot komandas nosaukumu un pārstāvja kontaktinformāciju, bet komandu līdzjutējus aicinām just līdzi savām vienībām, apmeklējot spēles, kas norisināsies piektdienās, sestdienās un svētdienās Riebiņu vidusskolas sporta zālē.

 

Sacensību nolikums, bet sekot līdzi spēļu grafikam un rezultātiem iespējams http://riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/nozares/sports/sacensibu-nolikumi

Lasīt vairāk...

Izvirzīsim novada iedzīvotājus Riebiņu novada Atzinības raksta un apbalvojuma – Goda pilsonis saņemšanai

31.10.2018, 17:00

 

Tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.

 

Tāpat tiks pasniegts 1 (viens) augstākais Riebiņu novada domes apbalvojums, ko piešķir fizikām personām par sevišķiem nopelniem Riebiņu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā – Riebiņu novada GODA PILSONIS.

 

Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai kā ierasts var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

 

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:

 1. iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojuma piešķiršanu,
 2. iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojumu, kā arī kādā nominācijā.

 

Iesniegumus līdz 2018. gada 31. oktobrim plkst. 17:00 var adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e – pastu rolands.naglis@riebini.lv ar norādi „Nominanta izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta/Goda pilsoņa apbalvojuma saņemšanai”.

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rolands Naglis

Lasīt vairāk...

Riebiņu novadā ir pabeigti pirmie grants ceļi, pārējos turpinās pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana

12.10.2018, 16:10

 

Riebiņu novada pašvaldība jau 2017 .gadā ir uzsākusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai, arī 2019. gadā turpināsies četru pašvaldības autoceļu būvdarbi.

 

Projektu mērķisnodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti šādiem objektiem:

 

Projekta Nr. Nr.17-03-A00702-000001 “Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10 pārbūve”  ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.40 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 253345.29 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 228010.76 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 25334.53 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

 

Projekta Nr. 17-03-A00702-000005  “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.35 Lubāni-Spuldzeņi-Rušona km 0.00-1.82 pārbūve”  ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 35 Lubāni-Spuldzeņi-Rušona km 0.00-1.82, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 1.82 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 155216.76 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 130147.81 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 25068.95 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “RIVIERA L”.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi, kurus plānots pabeigt 2018. gadā:

 

Projekta Nr. Nr.17-03-A00702-000065 “Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.625 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 220545.50 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 196391.49 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 24154.01 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “E Būvvadība”.

Projekta Nr. Nr.17-03-A00702-000063 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas-Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu Nr. 20 Kliškovas-Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 1.80 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 190233.79 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 168852.65 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 21381.14 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “E Būvvadība”.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi 2019. gadā turpināsies šādiem objektiem:

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000005 “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0.00-2.00 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr.3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0.00-2.00, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.00 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 287080.46 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 258372.41 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 28708.05 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “RIVIERA L”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.4 Stabulnieki-Pastari km 0.00-3.43 pārbūve”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr.4 Stabulnieki-Pastari km 0.00-3.43, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 362052.75 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 311634.83 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 50417.92 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Alņi AS”.

 

 Projektam Nr. 18-03-A00702-000004 “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr.18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 0.550-2.820 pārbūve”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 0.550-2.820, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.27 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 284471.62 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 253076.63 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 31394.99 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Alņi AS”.

 

Projektam  Nr.18-03-A00702-000069 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve” ”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 Riebiņu novada Rušonas pagasta pārbūvi 0.68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 182803.98 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 110490,65 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 72313.33 EUR. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts arī melnais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minēto pašvaldības autoceļa pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Ošukalns”.

 

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

Informāciju sagatavoja Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Aicina uz diskusiju par Eiropas Savienības nākotni

18.10.2018, 11:00

 

Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" eLPA diena Preiļos

18.oktobrī, plkst. 11.00 – 14.00

Biedrības “Preiļu NVO centrs” telpās

Kooperatīva ielā 6, Preiļos

 

plkst. 11.00 eLPA aicina visus aktīvos iedzīvotājus uz DISKUSIJU par Eiropas Savienības nākotni. Esi aktīvs un daļa no ES nākotnes veidotāja, diskusijas mērķis ir:

 • gūt priekšstatu par iedzīvotāju bažām un cerībām Eiropas kontekstā; nodrošināt plašu Latvijas iedzīvotāju iesaisti, apliecināt, ka katram ir iespēja piedalīties Eiropas nākotnes veidošanā;
 •  izveidot Latvijas iedzīvotāju viedokļu apkopojumu, kas tiks iekļauts kopējā ES dalībvalstu iedzīvotāju viedokļu apkopojumā un nodots ES dalībvalstu valstu un valdību vadītājiem diskusijai šā gada decembrī.

plkst.12.30 eLPA aicina biedrus un interesentus uz sarunu par pilsoniskās sabiedrības nākotni un Latvijas Pilsoniskās alianses jauno trīsgades stratēģiju

 

 

Mums Jūsu viedoklis ir svarīgs, jo tikai kopīgi varam stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā!

Pieteikšanās pa tālruni 29287410

Lasīt vairāk...

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par nodokļu reformu

21.10.2018, 08:30

 

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus līdz šī gada 21. oktobrim aizpildīt aptaujas anketu par informētību, zināšanām un attieksmi par diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu. Aptauja ir daļa no tiesībsarga ierosinātās pārbaudes lietas par nodokļu reformas neapliekamā minimuma, atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošanas problēmu, efektivitātes un risinājumu izvērtējuma. Saite uz aptauju https://ej.uz/aptauja_nodokli

Lasīt vairāk...

Izstādes Riebiņu CB

12.10.2018, 11:47

NVA aicina darba devējus līdz šī gada 23.oktobrim pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

23.10.2018, 09:17

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

 

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

 

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikums vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējam savā NVA filiālē jāiesniedz līdz šī gada 23.oktobrim.

 

Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.


Kā darba devēji var pieteikties?
1.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.  

 

NVA filiāle līdz šī gada 23.oktobrim pieņems darba devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

 

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" pasākumu "Apmācība pie darba devēja", tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā ”Darba devējiem” .

Lasīt vairāk...

Vakance - sociālais darbinieks

19.10.2018, 17:00

 

Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina darbā sociālo darbinieku

sociālās aprūpes centrā “Rušona”

 

Darba pienākumi:

 1. sniegt SAC „Rušona” iemītniekiem palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
 2. palīdzēt personai attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas;
 3.  atbalstīt personas attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;
 4. piesaistīt sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai;
 5. atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām noteikt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību un organizēt pakalpojumu sniegšanu;

 

Prasības pretendentiem:

 

·       atbilstoša 2. līmeņa augstākā sociālā darba  izglītība (pieļaujama uz doto brīdi apgūstama sociālā darba profesija)

-    praktiskā pieredze vai apmācības darbam ar veciem cilvēkiem tiks uzskatītas par prioritāti,

·        Organizatoriska darba prasmes, teicamas saskarsmes prasmes darbā ar cilvēkiem un darbs komandā;

·        Iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku.

·        Latviešu, krievu valodas zināšanas

 

Piedāvājam:

 

·        Izaicinošu, interesantu un dinamisku darbu

·        Ieguldījumam atbilstošu atalgojumu

·        Lielisku iespēju likt lietā iniciatīvu

 

Pieteikumu vēstules un dzīves gājuma aprakstu iesniegt personīgi Riebiņu novada domē vai sūtīt pa pastu vai e-pastu riebini@riebini.lv ar norādi vakance- sociālais darbinieks līdz 19.10.2018 . Adrese: Riebiņu novada dome, Saules 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novads, LV – 5326.

Lasīt vairāk...

Sāc realizēt savu ideju Daugavpils biznesa inkubatorā

08.10.2018, 11:08

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Daugavpils biznesa inkubators aicina jaunus un aktīvus uzņēmējus realizēt savas biznesa idejas, piedāvājot bezmaksas konsultācijas biznesa stratēģijas izstrādē, kvalitatīvas apmācības un radošu biroja vidi.

 

Jaunajiem uzņēmējiem parādīsies virkne iespēju sava produkta vai pakalpojuma popularizēšanai, piedaloties izstādēs Latvijā un ārpus tās, pilsētas svētkos, forumos un festivālos.

 

LIAA Daugavpils biznesa inkubators piedāvā telpas Viestura ielā 2, kuras atvērtas kopstrādei ikvienam, kam nepieciešama biroja vide un aprīkojums produktīvam darbam. Tas ir viens no veidiem, kā inkubators var atbalstīt jaunus biznesa ideju autorus, radot iespējas strādāt kopradē ar citādi vai līdzīgi domājošiem, veidojot savstarpējo sadarbību un iegūstot jaunus kontaktus.

 

Iesniedzot pieteikumu līdz 31. oktobrim pirmsinkubācijas programmā, jau novembra otrajā pusē būs iespēja piedalīties apmācību programmā “Biznesa skola”, kurā tiks pasniegti biznesa pamati ar lektoriem no “TechHub Riga”.

 

LIAA Daugavpils biznesa inkubators jau atbalstīja 64 biznesa idejas no Daugavpils, Līvānu, Preiļu, Krāslavas, Aglonas, Ilūkstes, Dagdas, Vārkavas un Riebiņu novada un var palīdzēt arī Tev!

 

Kontaktinformācija:

Jeļena Dedele
Daugavpils biznesa inkubatora projektu vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Viestura iela 2, Daugavpils
Tālrunis: +371 62401094
E-pasts: daugavpils@liaa.gov.lv
facebook.com/LIAADaugavpils/
www.liaa.gov.lv

Lasīt vairāk...

Starpkultūru deju un folkloras vakars

26.10.2018, 19:00

1-12 no 1567 jaunumiem

1 2 3 4

...

131