Notikumu kalendārs

    Marts    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu Riebiņu novadā

19.03.2019

 

Gatavojoties 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas notiks 2019. gada 25. maijā, Riebiņu novada vēlēšanu komisija paziņo, ka Riebiņu novadā strādās seši vēlēšanu iecirkņi.

 

Iecirkņu atrašanās vietas:

iecirknis Nr. 715 – Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes ēka, kultūras nams;

iecirknis Nr. 718 – Riebiņu novada domes ēka;

iecirknis Nr. 720 – Rušonas pamatskola;

iecirknis Nr. 722 – Silajāņu pagasta teritoriālās pārvaldes ēka, kultūras nams;

iecirknis Nr. 723 – Sīļukalna pagasta kultūras nams;

iecirknis Nr. 724 – Stabulnieku kultūras nams. 

 

Vēlēšanu iecirkņu darbības nodrošināšanai jāievēl iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļi, tāpēc tiek izsludināta pieteikšanās uz šo amatu.

 

1. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņu komisijās ir:

1)      reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;

2)      vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;

3)      attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

 

2. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1)      kurš prot latviešu valodu;

2)      kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3)      kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;

4)     kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5)     nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 1.panta ceturto daļu).

 

3. Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kura elektroniski ir atrodama CVK mājas lapā https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/darbs-velesanu-iecirkni, drukātā veidā – Riebiņu  novada domes sekretariātā - Riebiņos, Saules ielā - 8, otrajā stāvā, un ir iesniedzams turpat pie sekretāres aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Riebiņu novada vēlēšanu komisijai”, sākot no 2019. gada 21. marta līdz 9. aprīļa plkst. 17.00 .

 

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību.

  • Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;
  • Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

 

4. Iecirkņa komisijas locekļus ievēl Riebiņu novada vēlēšanu komisija. Riebiņu novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā paziņojumā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

 

5. Iecirkņu komisiju priekšsēdētājus un sekretārus ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus Riebiņu novada vēlēšanu komisija.

 

 

Riebiņu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Juris Leicis, tālr. 29376691.

 

Lasīt vairāk...

R. Mūka muzejs aicina piedalīties aprakstu konkursā

30.04.2019

Riebiņu amatierteātra "Loba monta" izrāde "Tāva meitas"

21.04.2019

Par masas ierobežojumiem pavasara šķīdoņa laikā

19.03.2019

 

Siltā laika ietekmē atsevišķos grants autoceļu posmos ir iestājies šķīdonis un tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

 

Šķīdoņa laikā transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas. Aktuālā informācija par ieviestajiem ierobežojumiem ir ievietota VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv , kā arī ir pieejama, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555. 

 

Plānotie satiksmes ierobežojumu uz aizliegumu saraksts uz VAS "Latvijas valsts ceļi" Preiļu nodaļas pārvaldīšanā esošajiem ceļiem.

 

Šķīdonis uz grants ceļiem iestājas pavasarī un rudenī, kā arī mainīgos laika apstākļos, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Ceļa pamatnei pārmitrinoties, grants seguma ceļu nestspēja būtiski samazinās. Lai novērstu šo ceļu sabrukumu, uz daudziem valsts vietējiem un dažiem reģionālajiem autoceļiem tiek ieviesti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Šāda prakse ir vispāratzīta un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem.

 

 

Uzlabot grants autoceļu stāvokli, veicot uzturēšanas darbus, ir iespējams tikai tad, kad beigsies lietavas un grants segums apžūs. Pretējā gadījumā smagā uzturēšanas tehnika, uzbraucot uz autoceļa, kas ir zaudējis nestspēju, var vēl vairāk to sabojāt un padarīt neizbraucamu.

 

 

Vēršam uzmanību, ka šķīdoņa laikā pārvadātājiem netiek izsniegtas nekādas speciālās atļaujas un ceļu satiksmes noteikumi, tai skaitā ceļa zīmes, ir jāievēro visiem satiksmes dalībniekiem. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, masas ierobežojumus var pārkāpt tikai operatīvais transports, sabiedriskais transports, transports, kas pārvadā svaigpienu un kritušos lopus. Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts policija (VP). VAS Latvijas Valsts ceļi aicina Valsts policiju šķīdoņa laikā pievērst pastiprinātu uzmanību masas ierobežojumu ievērošanai uz autoceļiem.

 

VAS Latvijas Valsts ceļi arī aicina pašvaldības informēt to teritorijās strādājošos uzņēmējus par nepieciešamību ievērot šķīdoņa laikā ieviestos masas ierobežojumus, lai netiktu neatgriezeniski sabojāti ceļi, kas nodrošina mobilitāti reģionā. Ja šķīdoņa laikā masas ierobežojumi netiek ievēroti un ceļi tiek sabojāti neatgriezeniski, tie nespēs pildīt savu funkciju arī pēc šķīdoņa beigām.

 

 

Lasīt vairāk...

Veselības projekta aktivitātes Riebiņu novadā turpināsies līdz 2019. gada beigām

18.03.2019

 

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija aktīvi īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”. Projektā ir paredzētas aktivitātes gan slimību profilakses jomā, gan veselības veicināšanas jomā.

 

Šobrīd tiek rīkotas nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību Riebiņu novada izglītības iestāžu bērniem, nodarbības grūtniecēm, esošajām un topošajām māmiņām par mātes un bērna veselību, par emocionālo un psiholoģisko saikni ar bērnu, par bērna zīdīšanu un citām lietām, kas saistās ar grūtniecību un pēc tās. Kopš projekta sākuma tiek īstenotas fiziskās projekta aktivitātes, šobrīd aktīvi notiek vingrošanas nodarbības, zumbas deju nodarbības, jogas nodarbības. Organizētajās veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātēs ikviens novada iedzīvotājs var piedalīties bezmaksas.

 

Tiek plānotas nodarbības par sirds veselību – infarktu un insulti, informatīvās kampaņas – gan onkoloģijas jomā, gan par sirds veselību, veselības un sporta nedēļa, veselības diena, veselīga uztura nodarbības un citas aktivitātes.

 

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājas lapā www.riebini.lv, gan sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pasākumus bez maksas.


Attīstības un plānošanas daļa

 

 

 

Lasīt vairāk...

Turpinās projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" realizācija novadā

18.03.2019

 

Riebiņu novada trīs izglītības iestādes veiksmīgi turpina darboties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

 

2018./2019. gada 2. mācību semestrī projektā iesaistījušies 26 Riebiņu novada skolu audzēkņi: 5 Sīļukalna pamatskolā, 8 Galēnu pamatskolā un 13 Rušonas pamatskolā. Skolēni saņem papildus konsultācijas mācību priekšmetos, pedagogu konsultatīvo atbalstu, tajā skaitā psihologa un logopēda konsultācijas.

 

5. martā Rēzeknē projektā iesaistīto skolu un pašvaldības pārstāvji piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotajā konferencē "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

 

Foto: Konferences "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" dalībnieki Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, Rēzeknē.

 

Konferencē tika uzklausīta projekta dalībnieku pieredze, kā arī vairākas vērtīgas uzstāšanās no izglītības un sociālās jomas profesionāļiem. Dienas gaitā darbs ritēja vairākās darbnīcās atbalsta sistēmas uzturēšanai: “Preventīvais darbs un starpinstitūciju sadarbība PMP risku mazināšanā”, “Sadarbība kā sociāla atbildība – ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā”, “Kā jūtas pedagogs?”, “Jaunatnes iniciatīvas – vērtējam projektus!”, “Parunāsim!”, “Par skolotāju sadarbību ar vecākiem”.

 

Konferences moderators un paneļdiskusijas vadītājs bija žurnālists Haralds Burkovskis.

 

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības. Projekta iesniedzējs var būt:

 

-jaunatnes organizācija;

-biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;

-jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Tuvākais projektu konkurss gaidāms aprīļa mēnesī, kurā plāno iesaistīties arī Riebiņu novada pašvaldība. Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības vietnē www.riebini.lv un projekta vietnē www.pumpurs.lv

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Par lauka apsekošanas darbiem

18.03.2019

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.

 

Lūgums informēt novada iedzīvotājus un uzņēmējus, ka Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 un mērogā 1:50000 sagatavošanu Riebiņu novada teritorijai, tas nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā.

 

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

 

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.

 

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

 

1.  Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū.

2.  Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot.  Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.

3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.

4.  Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis - drons).

 

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

 

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv

Lasīt vairāk...

Savlaicīgi atpazīt iespējamo varmāku; uzsāk informatīvu akciju jauniešu izglītošanai #NoņemRozāBrilles

18.03.2019

 

Vardarbība ģimenē Latvijā ir viens no biežākajiem vardarbības veidiem, tomēr oficiāli par to tiek ziņots visretāk. Pērn valstī reģistrēti vairāk nekā astoņi tūkstoši konfliktu, savukārt šogad līdz 28. februārim – jau vairāk nekā 1,2 tūkstoši, liecina Valsts policijas dati. Lai veicinātu bīstamu attiecību savlaicīgu atpazīšanu, tiek uzsākta informatīva akcija jauniešu izglītošanai un līdzcilvēku iesaistei #NoņemRozāBrilles.

 

“Valsts policijā reģistrētie konflikti ir tikai aisberga redzamā daļa no situācijas valstī kopumā, jo visbiežāk, ja tiek ziņots policijai, tad situācija ir jau pavisam kritiska. Diemžēl joprojām valda uzskats, ka vardarbība starp sievieti un vīrieti, kurus saista partnerattiecības, ir privāta lieta, kurā sabiedrībai nav jāiejaucas. Tomēr, šādi domājot, mēs ignorējam faktu, ka vardarbība ir noziegums,” skaidro Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics, uzsverot, ka vardarbība var atstāt graujošas sekas uz cilvēka fizisko un psihisko veselību, tāpēc svarīgi to atpazīt jau agrīni.

 

Eiropas Savienības pētījumi liecina, ka, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Eiropā, Latvijā vardarbības līmenis pret sievietēm ģimenēs ir augsts – ik dienu cieš vairāk nekā simt sieviešu. Vardarbībai nav tikai fiziska izpausme, varmāka ietekmēt var arī psiholoģiski, seksuāli un ekonomiski. Vardarbība ietver tieksmi kontrolēt, dominēt un pazemot, tā nav īslaicīga nejaušība. Turklāt tā ir novērojama dažādos sabiedrības sociālajos slāņos neatkarīgi no partnera izglītības līmeņa, materiālā stāvokļa vai vecuma un tautības.

 

“Parasti viss sākas pavisam nevainīgi. Attiecību sākumā potenciālais varmāka var slēpt savu patieso būtību vai iemīlēšanās karstumā daļēji apslapēt savu dabu, izskatoties pievilcīgs, jauks un uzmanīgs. Viņš var radīt iespaidu, ka dara visu, lai otrs justos novērtēts un mīlēts, vienlaikus nemanot pārņemt kontroli pār otra dzīvi, līdz ir jau par vēlu. Tāpēc svarīgs ir attiecību sākumposms, lai identificētu iespējamos draudus. “Rozā briļļu periodā”, kad viss tiek uztverts ar lielām cerībām un gaidām, svarīgi ir saglabāt modrību, lai laikus pamanītu agrīnos brīdinājuma signālus, tādējādi pasargājot sevi,” uzsver kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Marija Ābeltiņa, uzskatot, ka brīdinājuma signālu apguve ir jāsāk agrā vecumā, jo, iekļūstot vardarbīgo attiecību apburtajā lokā, no tā izkļūt ir grūti.

 

Informatīvajā akcijā #NoņemRozāBrilles Valsts policija un psihoterapeite Marija Ābeltiņa aicina jauniešus būt modriem, neļaut sev darīt pāri un iemācīties savlaicīgi atpazīt iespējamo varmāku, savukārt līdzcilvēkiem – nebūt vienaldzīgiem. Par upuri var kļūt gan sieviete, gan arī vīrietis. Lūk, septiņas agrīnas brīdinājuma pazīmes, par kurām der atcerēties, iepazīstoties un novērtējot partneri!

 

  • Uzraudzīšana – seko līdzi katram tavam solim un grib par visu atskaiti. “Es tev nosūtīju jau piecas īsziņas, tu neatbildēji 20 minūtes! Kur tu biji?”
  • Īpašnieciskums – greizsirdība pat uz taviem ģimenes locekļiem un labākajiem draugiem, ko attaisno ar rūpēm un mīlestību. “Tu taču zini, cik tu man esi svarīga/-s! Man šķiet, ka tu pārāk daudz laika pavadi ar māsu, viņai ir slikta ietekme uz tevi!”
  • Sasteigšana – vēlme sasteigt attiecības, ignorējot tavas personiskās robežas. “Es tevi šodien ieraudzīju un sapratu – tas ir uz mūžu! Mums noteikti jāprecas!”
  • Sīkumainība – ātri aizsvilstas par vismazākajiem sīkumiem. “Kā var nepareizi turēt rokās dakšiņu?! Tas ir nepieņemami!”
  • Pārākums – uzskata, ka viņam/-ai vienmēr pienākas īpaša uzmanība un attieksme. “Es nesaprotu, ko nozīmē, ka esi nogurusi/-is?! Es esmu ieplānojis/-usi randiņu, mums ir jātiekas! Vai tad es par velti plānoju?”
  • Aizvainojums – vienmēr uzskata, ka apkārtējie izturas pret viņu netaisnīgi. “Mani neviens nekad nesaprot!”
  • Vainošana – savās negatīvajās emocijās vaino tikai citus. “Visas manas bijušās bija briesmīgas, neatsaucīgas, nesievišķīgas un izlaistas. Tu gan esi eņģelītis!”

 

 

Sagatavoja:

Elīna Sprudzāne

Valsts policijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas

vecākā speciāliste

Mob. tālr. 29600629

elina.sprudzane@vp.gov.lv

 

Papildu informācija:

Ieva Lazdiņa

Nords Porter Novelli

Vecākā projektu vadītāja

Mob. tālr. 26158480

ieva.lazdina@porternovelli.lv

Lasīt vairāk...

69% iedzīvotāju novērtē viedā elektroenerģijas skaitītāja priekšrocības un saimnieko gudri

18.03.2019

 

Jau vairāk nekā pusei Latvijas ir uzstādīti viedie elektroenerģijas skaitītāji un 69% mājsaimniecību atzīst, ka viena no vērtīgākajām viedā elektrības skaitītāja priekšrocībām ir attālināta skaitītāju rādījumu nolasīšana. Klienti viedā skaitītāja iespējas izmanto sava elektrības rēķina samazināšanai, jo skaitītājs ir izcils palīgs, lai analizētu elektrības patēriņu un pievērstu uzmanību elektroiekārtām, kuras visvairāk to patērē. Ar viedā elektrības skaitītāja palīdzību klienti var mainīt savus elektrības lietošanas paradumus un samazināt maksājumus. Savu elektrības patēriņu diennakts griezumā klienti var ērti jebkurā laikā apskatīt klientu portālā e-st.lv.

 

AS “Sadales tīkls” darbinieki ik minūti uzstāda divus viedos elektrības skaitītājus un visā Latvijā tie ir ieviesti jau vairāk nekā 550 000 pieslēgumos. Riebiņu novadā no visiem elektroenerģijas skaitītājiem 28% ir viedie skaitītāji un plānots, ka visos klientu objektos viedos skaitītājus AS “Sadales tīkls” uzstādīs līdz 2022.gadam.

 

Lai gan pastāv mīts, ka rēķinu par elektrību nevar ietekmēt, tomēr mūsu klientu pieredze apliecina, ka, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, novērtējot un mainot savus elektrības lietošanas paradumus, ir iespējams samazināt elektrības rēķinu. SKDS veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti[1] rāda ka, lai samazinātu elektrības patēriņu, 61% aptaujāto iedzīvotāju izslēdz elektroierīces, kad tās netiek lietotas, un 59% respondentu ir nomainījuši vecas elektroierīces ar lielu elektroenerģijas patēriņu pret jaunām - energoefektīvākām. Izcils palīgs elektrības patēriņa analīzei ir viedais elektroenerģijas skaitītājs. AS “Sadales tīkls” aicina izmantot viedā skaitītāja priekšrocības un saimniekot gudri, jo tā ir iespēja samazināt maksājumus par elektrību.

 

Viena no vērtīgākajām viedā elektroenerģijas skaitītāja priekšrocībām, kuru pozitīvi novērtē 69% no aptaujas dalībnieku, ir attālināta rādījumu nolasīšana. Līdz ar šo priekšrocību klientiem katru mēnesi vairs nav jāsatraucas par savlaicīgu skaitītāja rādījuma nodošanu. Skaitītājs katra mēneša pēdējā datumā, pusnaktī, fiksē elektrības patēriņu un nosūta to klienta elektroenerģijas tirgotājam. Šo priekšrocību novērtē arī Rucavas novada zemnieku saimniecības “Timbras” īpašniece Aija Dejus, jo īpašumā viens no diviem skaitītājiem ir viedais elektroenerģijas skaitītājs: “Es ar nepacietību gaidu, kad AS “Sadales tīkls” mums uzliks arī otru viedo skaitītāju, lai man tur katra mēneša beigās nav jāiet nolasīt rādījumus. Tur gan patēriņš ir minimāls, taču tik un tā tos rādījumus ik mēnesi ir jānolasa un jānodod. Nekādas īpašas pūles jau tas neprasa, bet tāpat tas aizņem laiku, un savā ziņā tas rada neērtības - jāņem papīrs un pildspalva līdzi, brilles, jāiet aptuveni kilometru līdz tam skaitītājam. Un tā jau arī notiek - cilvēki ļoti ātri pierod pie ērtībām, ar viedo skaitītāju pašam vairs nekas nav ne jāskatās, ne kaut kur jāziņo”.

 

Ja īpašumā ir uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, klienti var sekot līdzi sava mājokļa elektrības patēriņam katrā diennakts stundā. Datus ātri un ērti var apskatīt sava tirgotāja vai AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv. Viedais skaitītājs ir labs palīgs gadījumos, kad krasi pieaudzis patēriņš. Novērtējot un analizējot patēriņa datus, var viegli izsecināt, kuru elektroiekārtu darbināšanai nepieciešams visvairāk elektroenerģijas, cik daudz elektrības elektroiekārtas patērē jūsu prombūtnes laikā vai kuras elektroiekārtas ir bojātas. Piemēram, aizkaļķojies ūdens sildītājs (boileris) vai ar 1 cm biezu ledus kārtu pārklājies ledusskapja dzesēšanas elements patērē vismaz par 10% vairāk elektroenerģijas.

 

Viedais elektroenerģijas skaitītājs veic elektrības patēriņa uzskaiti no brīža, kad tas ir uzstādīts, tomēr klientiem jāņem vērā, ka attālinātajai datu nolasīšanas sistēmai AS “Sadales tīkls” tos pieslēdz pakāpeniski, kas var aizņemt vairākus mēnešus. Brīdī, kad visas viedā skaitītāja sniegtās priekšrocības stāsies spēkā, klienti saņems informāciju no AS “Sadales tīkls” vai sava elektroenerģijas tirgotāja - SMS, e-pastu vai pasta vēstuli. Bet kamēr šo informāciju klients nav saņēmis, skaitītāju rādījumi jānodod ierastajā kārtībā.

 

Uzstādot viedos elektroenerģijas skaitītājus, AS “Sadales tīkls” savus pakalpojumus klientiem var sniegt daudz ātrāk, piemēram, kad nepieciešams klienta īpašumā atjaunot vai pārtraukt elektroapgādi. Ja līdz viedā skaitītāja uzstādīšanai klientam pakalpojums bija jāgaida līdz pat piecām darba dienām, tad pēc viedā skaitītāja uzstādīšanas klientiem vairs nav jāgaida, kad fiziski ieradīsies uzņēmuma darbinieks, bet elektroapgādes pārtraukšanu un atjaunošanu AS “Sadales tīkls” darbinieks veic attālināti - ar vienu datorpeles pogas klikšķi.

 

Atzinīgi novērtējot viedā skaitītāja priekšrocības, klientu interese pēc viedā elektroenerģijas skaitītāja ir ļoti augsta. Tādēļ, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, AS “Sadales tīkls” šogad uzstādīs lielāko viedo elektroenerģijas skaitītāju apjomu gadā - 150 tūkstošus. Ja klientam rodas interese – vai viedais skaitītājs viņa īpašumā tiks uzstādīts šogad – to ērti var uzzināt, autorizējoties klientu portālā www.e-st.lv. Viedos elektroenerģijas skaitītājus AS "Sadales tīkls" uzstāda saskaņā ar iepriekš izstrādātu plānu vienas transformatora apakšstacijas ietvaros. Tas nozīmē, ka viedie skaitītāji netiek uzstādīti atsevišķiem objektiem vai pēc klienta pieprasījuma.

 

Novērtējot, cik liela nozīme mūsdienās ir savlaicīgai un operatīvai komunikācijai, informāciju par plānoto viedā skaitītāja uzstādīšanu klienti saņems SMS vai e-pasta veidā, vai AS “Sadales tīkls” darbinieks ar klientu sazināsies pa tālruni. Savukārt pēc skaitītāja nomaiņas klients saņems informāciju par noņemtā un uzstādītā skaitītāja rādījumiem. Lai klienti vienmēr būtu informēti par visiem ar elektroapgādi saistītiem jautājumiem savā īpašumā, AS “Sadales tīkls” aicina nepieciešamības gadījumā klientu portālā www.e-st.lv atjaunot savu kontaktinformāciju.

 

Papildu informācija:

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls” preses sekretāre

Tālr. 67728823

Tatjana.Smirnova@sadalestikls.lv

 

[1] SKDS aptauja “Elektroenerģijas patēriņš un viedie elektroenerģijas skaitītāji” 2019.gada februārī/martā

Lasīt vairāk...

Uzsākta velotūrismu veicinošu pasākumu īstenošana reģionā

14.03.2019

 

Latgalē, tajā skaitā Preiļu novadā, arvien vairāk redzam aktīvā tūrisma cienītājus – velotūristus. Arī ārvalstu tūrisma izstādēs viens no populārākajiem jautājumiem ir par velotūrismu reģionā – norādes, marķējums, infrastruktūra, veloceļi, kartes, noma u.c..

 

Latgales reģionā līdz šim ir sastādīti un marķēti vairāki vietējās nozīmes velomaršruti novada vai vairāku novadu teritorijās, taču līdz pārējo Latvijas reģionu velotūrisma attīstībai mums vēl tāls ceļš ejams. Taču pēdējā pusgada laikā ir sperts milzīgs solis uz priekšu - Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” sadarbībā ar reģiona Tūrisma informācijas centriem, velo jomas speciālistiem un citiem ekspertiem, kā arī Ludzas rajona partnerību kā projekta iesniedzēju, sagatavoja projekta pieteikumu „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam „EuroVelo11””  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Projekta pieteikums ir apstiprināts un nu sāksies tā īstenošana. Sadarbības projekta mērķis ir veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velo maršrutu „EuroVelo11”, tādejādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas velo tūrisma galamērķi, sekmējot klimata pārmaiņu mazināšanos, ceļojot „zaļi” un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās. Projektā piedalās septiņas partnerības: biedrība „SATEKA”, biedrība "Balvu rajona partnerība", biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība", biedrība "Krāslavas rajona partnerība", biedrība “Preiļu rajona partnerība”, biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” un vadošā - biedrība „Ludzas rajona partnerība”. Projekta aktivitātes noritēs līdz 2021. gada  30.septembrim un projektu aktivitāšu īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 99 850,00.

 

Tā kā Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novadi nerobežojas ar topošo EuroVelo11 maršrutu un tieši projektā nevarēja piedalīties, novadu tūrisma speciālisti sagatavoja reģionālo velomaršrutu “Latgales zelta vidusceļš”, kura kopējais garums, šķērsojot piecu novadu teritoriju, ir 173 km. No tiem asfalta ceļa segums ar mazu transporta intensitāti ir apmēram 38 km, asfaltēts ceļš ar vidēju autotransporta intensitāti – 65 km, grants ceļi ar mazu autotransporta intensitāti – 50 km, bruģēti veloceliņi – 3 km, pārējais posms – lauku ceļi bez seguma un takas. Nesen tika saņemta ziņa, ka velomaršruts ir oficiāli piereģistrēts un tam piešķirts numurs 37. Velomaršruts tiks pupularizēts EuroVelo11 maršruta mārketinga materiālos, kā arī Vidzemes tūrisma asociācijas izstrādātajās velokartēs. Drīzumā tūrisma un velojomas speciālisti tiksies, lai pārrunātu maršruta marķēšanas veidu un gaitu. Aicinām vietējos iedzīvotājos izturēties saprotoši pret marķējumu uz savās teritorijās esošajiem kokiem, lieliem akmeņiem un citur. Velotūrisma infrastruktūras attīstība reģionā noteikti veicinās pieprasījumu arī pēc velo nomas – uzņēmēji, sarosieties!

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Šņepste,

Preiļu novada TIC vadītāja

Lasīt vairāk...

Literārās stundas, tematiskās pēcpusdienas un nodarbības sadarbībā ar Riebiņu CB

14.03.2019

NVA aicina darba devējus līdz šī gada 26. martam pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

26.03.2019

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

 

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

 

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikums vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējam savā NVA filiālē jāiesniedz līdz šī gada 26. martam.  

 

Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja. 

 

Kā darba devēji var pieteikties?
 

1.solis
Jāaizpilda pieteikuma formu, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.
 

2.solis
Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā

 

NVA filiāle līdz šī gada 26. martam pieņems darba devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

 

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" pasākumu "Apmācība pie darba devēja", tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Lasīt vairāk...

Uzsāk izglītojošu kampaņu cīņai ar atkarībām no tabakas un alkohola

13.03.2019

 

Lai mazinātu tabakas izstrādājumu un alkohola atkarību izplatību, Veselības ministrija uzsāk informatīvo kampaņu „Spēks pateikt NĒ!”, motivējot cilvēkus atteikties no atkarību izraisošām vielām.

 

Aptuveni 40% no kopējā slimību radītā sloga Latvijā ir saistīti ar dažādiem uzvedības riskiem. Galvenais no tiem ir smēķēšana, otrajā vietā - alkohola lietošana, liecina Slimību profilakses un kontroles centra pētījums „Smēķēšanas izplatība un sekas Latvijā” (2018). Tāpat Latvijā ir viens no augstākajiem smēķējošo iedzīvotāju īpatsvariem[1], un pēdējo 15 gadu laikā alkohola patēriņš turpina pieaugt[2]. Šie dati parāda, ka Latvijas iedzīvotājiem nav pilnīgas izpratnes par atkarību izraisošo vielu lietošanas sekām, kā arī ir novērojams zināšanu un prasmju trūkums, lai cīnītos ar atkarībām.

 

Veselības ministre Ilze Viņķele: „Tikpat svarīgi, cik rast sevī spēku pateikt , ir arī cilvēka zināšanas par savām emocijām un to, kā ar tām strādāt. Bieži vien atkarību izraisošas vielas ir īsākais un diemžēl vienīgais cilvēkam zināmais ceļš, ko izmanto skaudrās dzīves situācijās vai sajūtot emocijas, kas sagādā diskomfortu. Mēs nereti par savām sajūtām reflektējam tikai labi-slikti līmenī un gribam aizbēgt no nepatīkamām emocijām. Taču visas emocijas un dzīves situācijas ir dabiskas, ja vien tās apzināmies un protam palaist prom, nedarot pāri sev un citiem. Šīs kampaņas uzdevums būs arī stāstīt cilvēkiem par emociju atpazīšanu un alternatīvām, kā ar tām strādāt, neizvēloties dzīvi degradējošas atkarību izraisošas vielas. Un labā ziņa, ka šādas alternatīvas pastāv, tās ir pieejamas bez maksas un pielietojamas pašu spēkiem.” 

 

Tabakas lietošana nemainīgi ir būtiskākais novēršamais veselības risks Eiropas Savienībā, kas ik gadu izraisa 700 000 iedzīvotāju nāvi. Ap 50% smēķētāju mirst pāragri, tādējādi zaudējot vidēji 14 savas dzīves gadus. [3]

 

“Pētījumi Latvijā rāda, ka 61% skolēnu[4] un 37% pieaugušo vēlas atmest smēķēšanu, tomēr gada laikā to izdodas īstenot tikai 1% smēķētāju[5]. Globāli viens no 20 nāves gadījumiem ir saistīts ar pārmērīgu alkohola lietošanu[6], turklāt absolūtais alkohola patēriņš pieaug[7]. Latvijā stiprie alkoholiskie dzērieni veido 41% no visa patērētā alkohola īpatsvara vienam pieaugušajam[8]. Tas liecina, ka smēķēšana un alkohola lietošana ir sabiedrības veselības problēma, un mūsu kopīgais uzdevums ir iezīmēt arvien jaunas iespējas un veidus, kā šīm atkarībām pateikt „nē” gan pusaudžiem, gan pieaugušajiem,” situāciju raksturo sabiedrības veselības speciāliste Aija Bukova-Žideļūna.

 

Kampaņas ietvaros veidotas piecas informatīvi izglītojošas filmas ar mērķi uzrunāt gan jauniešus, gan sabiedrību kopumā. Šīs filmas, kā arī citi kampaņas materiāli tiek veidoti gan izglītojoši, lai informētu par pašreizējo situāciju, atkarību sekām un iespējamiem risinājumiem, gan motivējoši, lai veicinātu pozitīvu uzskatu un rīcības maiņu attiecībā pret atkarību izraisošo vielu lietošanas pārtraukšanu vai neuzsākšanu.

 

Arī sabiedrībā zināmas personas atbalsta un ikdienā piekopj no atkarībām brīvu dzīvesveidu, un līdzīgi domājoši dažādu profesiju pārstāvji ir iesaistījušies kampaņā „Spēks pateikt NĒ!” un kļuvuši par tās vēstnešiem – "Radio Pieci" personība Karmena Stepanova, aktrise Anta Aizupe, snovbordists Toms Petruševics, modes mākslinieks Kaspars Blūms-Blūmanis. Viņu vidū ir arī pasākumu un raidījumu vadītājs Mārtiņš Kapzems. „Es vienmēr esmu rūpējies par savu veselību, īpaši iecienītas ir tādas fiziskās aktivitātes kā slēpošana, bolderings, sērfošana un citi. Uzskatu, ja ir gana daudz interešu un hobiju, tad arī cigaretēm un smēķēšanai tavā dzīvē vieta neatradīsies. Tieši tāpēc sevi ir jāiepazīst un jāsaprot, kas tevi pilnveido un iepriecina, un tam arī jāvelta sava enerģija!” aicina Mārtiņš Kapzems.

 

Par kampaņu

 

Veselības ministrijas īstenotā sabiedrības informēšanas kampaņa “Spēks pateikt NĒ!” tika atklāta šī gada 13.martā. Kampaņas mērķis ir samazināt tabakas izstrādājumu un alkohola popularitāti un lietošanu jauniešu vidū un sabiedrībā kopumā. Kampaņa ilgs 8 mēnešus un sastāvēs no 4 posmiem. 1.posms ir vērsts uz jauniešiem par smēķēšanas izplatības mazināšanu. 2.posms vērsts uz jauniešiem par negatīvas attieksmes veidošanu pret alkoholisko dzērienu lietošanu 3. posms būs veltīts pieaugušajiem par smēķēšanas izplatības mazināšanu un smēķēšanas atmešanas veicināšanu, savukārt 4.posms – pieaugušajiem pret alkoholisku dzērienu riskantas lietošanas izplatību.

 

Kampaņa ietvers reklāmas kampaņas, komunikācijas aktivitātes reģionālo un nacionālo mediju līmenī, kā arī reģionālos izbraucienus, digitālās aktivitātes, sociālos eksperimentus, sadarbību ar organizācijām u.c. Kampaņa tiek īstenota ESF 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros.

 

Kampaņas video: https://youtu.be/1iuZuqQze5E

 

Informācijai par kampaņas aktualitātēm var sekot līdzi vietnē www.ESparveselibu.lv.

 

[1] SPKC „Smēķēšanas izplatība un sekas Latvijā” Rīga, 2018

[2] SPKC „Alkohola lietošanas izplatība un sekas Latvijā” Rīga, 2018

[3] SPKC „Smēķēšanas izplatība un sekas Latvijā” Rīga, 2018

[4] SPKC (2015). Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums 2014.gada aptauja Latvijā un tendences.

[5] SPKC (2017). Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums 2016.

[6] WHO (2013). Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013-2020

[7] OECD (2017). Health at a Glance 2017: OECD Indicators.

[8] SPKC (2018). Alkohola lietošanas izplatība un sekas Latvijā.

Lasīt vairāk...

NVA aicina darba devējus pieteikties dalībai Vakanču gadatirgū

10.04.2019

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties dalībai Vakanču gadatirgū, kas šī gada 10.aprīlī no plkst.11.00 līdz 13.00 norisināsies Preiļu novada Kultūras centrā (Raiņa bulvāris 28, Preiļi). Vakanču gadatirgus Preiļos tiek rīkots sadarbībā ar Preiļu novada Uzņēmējdarbības centru. Dalība Vakanču gadatirgū ir bez maksas!

 

Vakanču gadatirgus ir lieliska iespēja darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus, klātienē un vienuviet informējot darba meklētājus par brīvajām darba vietām, darba nosacījumiem un izaugsmes iespējām savos uzņēmumos, kā arī veicot pirmās darba intervijas ar piemērotākajiem kandidātiem.  Vakanču gadatirgū darba devējiem tiek piedāvāta arī iespēja prezentēt savus uzņēmumus, veicinot to atpazīstamību darba tirgū. 
 

Lai piedalītos Vakanču gadatirgū Preiļos, darba devējiem ir jāsazinās ar NVA Preiļu filiāles nodarbinātības organizatori Anitu Anspoku (tālr. 65314023, mob.tālr. 25685343, e-pasts: Anita.Anspoka@nva.gov) vai NVA Preiļu filiāles nodarbinātības organizatori Antru Šolku (tālr. 65314042, mob.tālr. 28234153, e-pasts Antra.Solka@nva.gov.lv ), vai Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultanti Inetu Liepnieci (tālr. 65321553, mob.tālr. 26636243, e- pasts: ineta.liepniece@preili.lv).

 

Vakanču gadatirgus NVA ik gadu rīko visos valsts reģionos, lai darba devējiem palīdzētu atrast vajadzīgos darbiniekus, bet darba meklētājiem – darbu. NVA sadarbībā ar LTRK rīkotie Vakanču gadatirgi šopavasar norisināsies Liepājā (22.03., 23.03.), Jelgavā (26.04.) un Daugavpilī (10.05.,11.05.), savukārt kopā ar vietējām pašvaldībām Vakanču gadatirgi tiks organizēti Preiļos (10.04.), Rēzeknē (03.05.), kā arī Jūrmalā. 5.aprīlī NVA Vakanču gadatirgus notiks Jēkabpilī, bet 11.aprīlī sadarbībā ar Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondu Valgā norisināsies „Livonijas darba tirgus”. Rudenī NVA Vakanču gadatirgi plānoti Smiltenē un Rīgā.

Lasīt vairāk...

Traktortehnikas tehnisko apskašu laiki un vietas Riebiņu novadā

04.04.2019

 

Lai piedalītos ceļu satiksmē, tajā skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

 

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

 

Tālrunis 28621858, 28653191, e-pasts: preili@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

 

2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Riebiņu novadā

 

Novads

Apdzīvotas vieta

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Riebiņu

Riebiņi

04.04.

10:30

   09.05.

10:30

   Pie darbnīcu angāriem (Ziedu iela 4)

Silajāņi

04.04.

13:00

   09.05.

12:30

   Pie pagasta pārvaldes (Miera iela 1)

Pieniņi

04.04.

14:00

   09.05.

13:30

   Pie veikala

Gailīši

04.04.

15:00

   09.05.

14:30

   Pie skolas

Stabulnieki

08.04.

10:30

   13.05.

10:30

   Pie veikala (Draudzības iela 1)

Dravnieki

08.04.

13:00

   13.05.

12:00

   Pie darbnīcām

Aglonas stacija

17.04.

13:00

   20.05.

14:00

   Pie stacijas (Dzelzceļa iela 3)

Kastīre

17.04.

14:00

   20.05.

15:30

   Pie kokzāģētavas

Lomi

26.04.

09:00

   24.05.

09:00

   Pie bijušā veikala (Vecticībnieku iela 1)

Galēni

26.04.

10:30

   24.05.

10:30

   Pie pagasta pārvaldes (Liepu iela 1)

Sīļukalns

26.04.

12:00

   24.05.

12:30

   Pie pagasta pārvaldes (Latgales iela 3)

Brokas

26.04.

13:00

   24.05.

14:00

   Pie bijušā veikala

Lasīt vairāk...

Plūdu risku samazināšanai turpina atjaunot un pārbūvēt polderu sūkņu stacijas, aizsargdambjus un valsts nozīmes ūdensnotekas

11.03.2019

 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), investējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, kas 2014.-2020. gada plānošanas periodā paredzēti meliorācijas infrastruktūras atjaunošanai, arī 2019. gadā turpina īstenot plūdu risku lauku teritorijās samazināšanai paredzētos darbus – valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas projektu īstenošanu.

 

Līdz šim būvdarbi realizēti kopumā par 12,4 miljoniem eiro. Realizējot apstiprinātos projektus, plūdu riski samazināti ap 28 600 hektāru platībā, pasargājot lauku apvidos no plūdiem vairāk nekā 6350 iedzīvotāju, t.sk. viņiem piederošās būves, saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes. Kopumā ERAF atbalsta pasākumam “Plūdu riskus lauku teritorijās” 2014.-2020. gadā Latvijā paredzēti 43,4 miljoni eiro.

 

2019. gada I ceturksnī ekspluatācija tiks nodotas vēl 7 būves:

- Jelgavas novadā Vārpas poldera sūkņu stacija;

- Ogres aizsargdambis;

- Talsu novadā – valsts nozīmes ūdensnoteka Roja;

- Alūksnes novadā – valsts nozīmes ūdensnoteka Kūdupe;

- Durbes novadā – valsts nozīmes ūdensnoteka Durbe;

- Viļakas un Alūksnes novadā – valsts nozīmes ūdensnoteka Bolupe;

- Jelgavas pilsētā un Jelgavas novadā – valsts nozīmes ūdensnoteka Vircava.

 

Līdz 2019. gada beigām plānots nodot ekspluatācijā vēl 3 hidrobūves, kurām veikta pārbūve:

- Madonas novadā – Zvidzienas poldera sūkņu stacija;

- Līvānu novadā – Ošas I un Ošas II polderu sūkņu stacijas.

 

2018. gadā pabeigta 6 būvju pārbūve un atjaunošana:

- Jelgavas novadā 3 projekti plūdu risku samazināšanai lauku teritorijās – Auces poldera sūkņu stacijas pārbūve, Kalnciema poldera sūkņu stacijas pārbūve un Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana;

- Nīcas novadā – Arāju poldera aizsargdambja atjaunošana;

- Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambju atjaunošana;

- Aizputes novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Alokste atjaunošana.

_____________________________

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi