Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Nekustamo īpašumu 4 izsoles

17.10.2019

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 10.00 Riebiņu novada domē  (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma “Golubu Meži”, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76760030086, kura sastāvā ietilpst divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76760030086 un 76760030087 kopplatībā 13,21 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 30 511,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 20. novembrī plkst. 9.30.

 


 

Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 10.30, Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašumā “Skujiņas”, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76620010126, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620010080 6,5 ha platībā (meža zeme ar mežaudzi) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

           

Izsoles sākumcena – EUR 14 122,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 20. novembrī plkst. 9.30.

 


 

Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašumā “Skujiņas”, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76620010126, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620010084 3,7 ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 6652,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 100,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 20. novembrī plkst. 9.30.

 


 

Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 11.30 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašumā “Skujiņas”, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76620010126, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 76620010126 13,6 ha platībā un 76620010133 4,0 ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Īpašuma sastāvā ietilpstošās divas zemes vienības (meža zeme ar mežaudzi), kopplatība 17,6 ha, no tās 12,05 ha aizņem mežs.

 

Izsoles sākumcena – EUR 22 960,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 20. novembrī plkst. 9.30.

 

Visu četru izsoļu noteikumi pieejami ŠEIT.

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto jurista amatu

30.10.2019

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā juridiskā izglītība.
 • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu.
 • Prasme sagatavot administratīvos aktus.
 • Pieredze juridisko dokumentu izstrādē.
 • Pieredze interešu pārstāvēšanai tiesu instancēs.
 • Labas datorprasmes, kas apstiprināts ar ECDL sertifikātu.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām.

 

Galvenie pienākumi:

 • Ievērot darba kārtību, darba disciplīnu, darba drošības tehnikas prasības, saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu, ievērot spēkā esošos pašvaldības darbību reglamentējošos dokumentus un domes lēmumus un rīkojumus.
 • Identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu risināšanai nozīmīgos faktus pašvaldības darbā.
 • Konsultēt pašvaldības darbiniekus juridiskajos jautājumos.
 • Izstrādāt nepieciešamos juridiskos dokumentus, tajā skaitā lēmumu projektus.
 • Kontrolēt pašvaldības izdoto dokumentu un sniegt atzinumu par saņemto dokumentu atbilstību tiesību normām.
 • Pārstāvēt pašvaldību un tās institūcijas juridisku jautājumu risināšanā.
 • Pašvaldības interešu pārstāvniecība tiesās, tajā skaitā pieteikumu, paskaidrojumu sagatavošana.
 • Debitoru parādu (nodokļu parādi, komunālo maksājumu parādi, nepamaksātie pakalpojumi un preces) atgūšana, brīdinājuma vēstuļu sūtīšana (vienošanās sagatavošana par parāda dzēšanu vienā maksājumā, vienošanās sagatavošana par parāda dzēšanu pa daļām, izstrādājot maksājumu grafiku, maksājumu un vienošanos izpildes kontrole).
 • Informācijas apstrāde un analīze, pārbaude un identifikācija publiski pieejamās datu bāzēs.
 • Operatīvo atskaišu sagatavošana pēc tiešā vadītāja un izpilddirektora pieprasījuma.
 • Sadarbība ar tiesu izpildītājiem.
 • Veikt citus līdzīga rakstura pienākumus pēc tiešā vadītāja un izpilddirektora rīkojuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule.
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu.
 • Darba algu 864,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Riebiņu novada domē pie sekretāres  Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, vai, sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz jurista amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 30. oktobra plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

Lasīt vairāk...

Labdarības un brīvprātīga darba atbalsts un popularizēšana Viduslatgales pārnovadu fondā

16.10.2019

 

Viduslatgales pārnovadu fonda projekta "Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana ietvaros". Filmās atspoguļots labdarības un brīvprātīgā darba aktivitātes Preiļu, Aglonas, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novadā.

 

1. Brīvprātīgie

 

 

2. Labdarība

 

3. Labie darbi

Lasīt vairāk...

31.oktobrī notiks Ugunsdrošības konference “Kā veidot drošu mājokli?”

15.10.2019

 

Lai informētu iedzīvotājus par mājokļu ugunsdrošības nozīmīgumu, biežākajām problēmsituācijām un to risinājumiem, šā gada 31.oktobrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) organizē Ugunsdrošības konferenci “Kā veidot drošu mājokli?”.

 

“Kādam ugunsdrošības prasību īstenošana un ievērošana mājoklī var likties kā papildus slogs vai apgrūtinājums, kas nepieciešams tikai VUGD un to mērķis ir iekasēt naudas sodus. Bet tā nebūt nav! Ugunsdrošība ir būtiska ikvienam sabiedrības loceklim, jo savlaicīgi neveicot nepieciešamos pasākumus, lai mājokli padarītu ugunsdrošu, cilvēks sevi pakļauj ugunsnelaimes riskam, kad īsā laikā var tikt ne tikai zaudēta mājokļa iedzīve, bet nereti arī cilvēka veselība un dzīvība!” skaidro VUGD priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis.

 

Ugunsdrošības konferencē 31.oktobrī dažādi eksperti un atbildīgie par ugunsdrošību diskutēs un analizēs plašu jautājumu loku par mājokļu drošību un to, ko ikviens iedzīvotājs var darīt, lai savu mājokli padarītu drošu.

 

Konferencē VUGD skaidros valsts politiku ugunsdrošības jomā, kā arī akcentēs būtiskāko, kas jāievēro no ugunsdrošības viedokļa dzīvojamās mājās, Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji informēs par drošuma prasībām ugunsdzēsības aparātiem, dūmu detektoriem un gāzes baloniem, bet Latvijas apdrošinātāju asociācija informēs par apdrošināšanas lomu dzīvojamo māju ugunsdrošības veicināšanā. Savukārt pārstāvji no Ikšķiles novada un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” dalīsies ar savu pieredzi ugunsdrošības pasākumu īstenošanā, bet praktiskos risinājumus ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai mājokļos ieskicēs Latvijas Ugunsdrošības asociācijas pārstāvis.

 

Ikviens ir aicināts piedalīties konferencē arī klātienē, Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema ielā 16, Rīgā, iepriekš piesakoties šeit. Pilna konferences programma pieejama šeit.

 

                              

Plašākai informācijai:

Inta Palkavniece

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 67075871, prese@vugd.gov.lv

Lasīt vairāk...

Riebiņu parkā uzstāda koka konstrukciju bērnu rotaļu laukumu

15.10.2019

 

Riebiņu novada dome, realizējot Latvijas Pašvaldību savienības “Meža dienas 2019” ietvaros projektu “Pašvaldību darbi parkos”, oktobra sākumā uzstādīja Riebiņu parkā koka konstrukciju bērnu rotaļu laukumu, radot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Riebiņu pagasta iedzīvotājiem, veicinot un dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

 

Attēlā: Ierīkojot laukumu bērniem Riebiņu muižas parkā, tika sakārtota un papildināta Riebiņu muižas parka vide, kas piesaistīts arvien vairāk apmeklētājus un popularizēs Riebiņu novadu.

 

Riebiņu pagastā dzīvo 1365 iedzīvotāji, no tiem Riebiņu ciematā dzīvo 825 iedzīvotāji, 23.75 % no tiem ir bērni vecumā no 0 – 18 gadiem, no 0 – 12 gadiem ir 103 bērni un no 12 līdz 18 gadiem –  93 jaunieši. Uz doto brīdi Riebiņu ciematā ir divi labiekārtoti rotaļu laukumi daudzdzīvokļu māju pagalmos, lai padarītu Riebiņu novada Riebiņu ciemata iedzīvotāju dzīves vidi pievilcīgāku.

 

Teritorija, kas izvēlēta projekta mērķim atrodas Riebiņu ciemata Riebiņu parka teritorijā, kuru bieži pastaigām izvēlas ģimenes ar bērniem. Parka teritorija ir skaista, tā tiek kopta katru gadu. Lai parka teritorija kļūtu daudz pievilcīgāka, bija nepieciešams ierīkot rotaļu laukumu bērniem no koka konstrukcijām, kas uzlabotu parka vizuālo tēlu, kā arī nodrošinātu bērniem vietu, kur rotaļāties gan pasākumu norises laikā, gan brīvajā laikā, jo katru gadu Riebiņu parka estrādē notiek dažnedažādi kultūras pasākumi. Kopumā vasaras periodā estrādē rīkotos pasākumus apmeklē ap 5000 apmeklētāju. Tieši tādēļ jaunizveidotais bērnu rotaļu laukums atrodas pie Riebiņu estrādes, lai gan vecāki varētu baudīt koncertus, gan bērni – rotaļāties.

 

 

Jāpiebilst, ka bērnu rotaļu laukumu izveidošana ir ļoti nozīmīga Riebiņu ciemata un apkārtējo ciematu bērnu attīstībā. Rotaļu laukuma izveidošana bija nepieciešama, jo rotaļāšanās bērnam ir vissvarīgākā nodarbe pasaules izzināšanā un cilvēku iepazīšanā, rotaļāšanās palīdz trenēt un attīstīt dažādas bērna spējas, pozitīvi ietekmē bērnu augšanas un attīstības procesus, spēlēšanās sekmē bērna psihi un attīsta sociālās attiecības, dažādas rotaļas un spēles nostiprina bērna fiziskās un garīgās spējas, kā arī attīsta pašapziņu, rotaļāšanās laikā bērns apgūst dažādas zināšanas un prasmes.

 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1500,00 no kuriem Meža attīstības fonda finansējums EUR 900,00 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums – EUR 600.00.

 

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Muzikāli literāra pēcpusdiena. VIKS "Vienprātība"

25.10.2019

 

Atnāc 25.oktobrī plkst. 16:00 uz Riebiņu centrālo bibliotēku.

Lasīsim VIKA dzeju un prozu, dziedāsim Im. Kalniņa dziesmas ar VIKA vārdiem. Būs konkursi un balvas. Būs - VIENPRĀTĪBA!

 

Lasīt vairāk...

Eņģeļa Pasts gatavojas Ziemassvētkiem

15.10.2019

 

Jau 6. gadu pēc kārtas notiks sociālais projekts "Ziemassvētku vecīša darbnīca", kura laikā mums visiem būs iespēja sarūpēt pārsteigumus un apdāvināt sociālās aprūpes centros mītošos cilvēkus. Katru gadu šis projekts ir iepriecinājis ļoti daudz seniorus (2018. gads - 6800 cilvēki), cilvēkus ar īpašām vajadzībām un radījis neaizmirstamus brīžus un patiesu prieku. Vairāk lasi šeit

Lasīt vairāk...

Līdz 21. oktobrim izvirzīsim novada iedzīvotājus Riebiņu novada Atzinības raksta un apbalvojuma – Goda pilsonis saņemšanai

21.10.2019

 

Tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.

 

Tāpat tiks pasniegts 1 (viens) augstākais Riebiņu novada domes apbalvojums, ko piešķir fizikām personām par sevišķiem nopelniem Riebiņu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā – Riebiņu novada GODA PILSONIS.

 

Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai kā ierasts var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

 

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:

 1. iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojuma piešķiršanu,
 2. iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojumu, kā arī kādā nominācijā.

 

Iesniegumus līdz 2019. gada 21. oktobrim plkst. 17:00 var adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e – pastu rolands.naglis@riebini.lv ar norādi „Nominanta izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta/Goda pilsoņa apbalvojuma saņemšanai”.

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rolands Naglis

Lasīt vairāk...

Būvniecības procesa dokumentācijas aprites noteikumi

14.10.2019

Izveiduots 2. raidejums saimem ar bārnim “Žik!”

15.10.2019

 

Itymā rudinī jaunū sezonu uzsuocūt Latgolys reģionaluo televizeja veidoj jaunu raidejumu cyklu latgalīšu volūdā saimem ar bārnim “Žik!”. Nūsaukuma izvielī paleidzeja dzejneica Anna Rancāne i projekta vadeituoja Ausma Sprukte cer, ka taišņi taipoš kai romana i kinofilmys “Cylvāka bārns” golvonajam vorūņam Boņukam lobuokīs draugs beja suneits Žiks, ari itys raidejumu cykls kļius saimem ar bārnim par lobuokū nūdarbi i īspieji laiku pavadēt kūpā.

 

 

Niule ir izveiduots raidejumu cykla “Žik!” 2. raidejums i tys veļteits literaturys temai. Tuo laikā raidejuma vadeituoja Rēzeknis Vaļsts pūļu ģimnazejis 3. klasis škoļneicai Adrianai Goroščakai stuosta par gruomotu laseišonu, dzejūļim i literaturu kūpumā. Raidejuma pyrmajā dalī sazateikom ar Juganu saimi, kur mama Ineta ir vairuoku bārnu dzejūļu kruojumu autore, a juos meita Agneta vuicās ari muokslys školā i zeimej mamys dzejūļu kruojumim ilustracejis. Sovpus raidejuma ūtrymā dalī ruodeisim, kai nūteik nūvodvuiceibys stundis Nautrānu vydškolā, kur itū tradiceju – vuicēt bārnim latgalīšu volūdu, literaturu, vēsturi i ģeografeju uztur jau 20 godus. Raizī ar raidejuma vadeituojom i Nautrānu vydškolys audzekņim skateituoji varēs īzavuicēt ari pīcus vuordus latgalīšu voldūdā par literaturu i dzeju, pīmāram, izzynuot, kū nūzeimej taidi vurodi kai puslopa, klaida, šveikstēt i.c.

 

Pavysam raidejumu cyklā “Žik!” byus pīci raidejumi saimem ar bārnim latgalīšu volūdā, kurus turpmuok varēs nūzavērt kanālā Re:TV kotru svātdiņi pl. 21:00. Vāluok raidejumim byus ēters ari kanālā RīgaTV 24. Taipoš dīnu vāluok pec ētera raidejumu varēs atrast ari škārsteikla lopā www.lrtv.lv, LRT socialū teiklu kontūs www.facebook.com, www.youtube.com.

 

Raidejumi tūp konkursa “Par raidījumu veidošanu 2019. gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” gaitā, kū finansej Nacionaluo elektroniskū plašsaziņis leidzekļu padūme sabīdriskuo pasyutejuma ītvorūs. Lels paļdis Latgolys Kuļturviesturis muzejam i Rēzeknis piļsātys bārnu bibliotekai par fiļmeišonys telpom i Rēzeknis nūvoda vokalajai studejai “Skonai” par reidejuma muzykalū pavadejumu – dzīsmi “Breinumu myužs”.

 

Ausma Sprukte

raidejuma “Žik!” vadeituoja

Lasīt vairāk...

Uzsāk izlietoto bateriju vākšanas kampaņu “Tīrai Latvijai”

14.10.2019

 

 

Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem. Kampaņā aicinātas piedalīties izglītības iestādes no visas Latvijas, sacenšoties savāktajā izlietoto bateriju apjomā.

 

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” tiek organizēja jau 14. reizi, un ik gadu kampaņas ietvaros izdodas savākt ievērojamu apjomu šo videi kaitīgo atkritumu. Pērn kampaņā piedalījās 233 izglītības iestādes, savācot vairāk nekā 21 tonnu bateriju. Rekordlielu izlietoto bateriju apjomu izdevies savākt 2017/2018. gadā, kad ar 335 izglītības iestāžu audzēkņu palīdzību pārstrādei nogādātas vairāk nekā 35 tonnas izlietotu bateriju.

 

Kampaņa “Tīrai Latvijai” apvieno bērnus un jauniešus no visas Latvijas, palīdzot jaunatnei piedalīties tīras vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada. Nododot baterijas pārstrādei, tiek ievērojami mazināts potenciālais vides piesārņojums, atgūtas vērtīgas otrreizējās izejvielas - svins, niķelis, kadmijs, dzīvsudrabs -, taupīti resursi un saudzēta daba. Visas kampaņas “Tīrai Latvijai” laikā savāktās izlietotās baterijas tiks nogādātas pārstrādes rūpnīcā, izkausētas un pārstrādātas jaunās vērtīgās izejvielās.

 

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai” aicinātas pieteikties izglītības iestādes no visas Latvijas. Dalībnieku reģistrācija bateriju vākšanai notiek vietnē www.tirailatvaijai.lv līdz 2020. gada 2. martam. Rezultāti tiks paziņoti 2020. gada maijā, kad svinīgā pasākumā ar naudas balvām 400, 300 un 200 eur vērtībā tiks apbalvoti uzvarētāji un sveikti aktīvāko izglītības iestāžu pedagogi.

 

Dalība konkursā sniedz ne tikai lielisku iespēju integrēt vides jautājumus mācību procesā, bet arī palīdz fiziski iesaistīt sabiedrību atkritumu šķirošanā un otrreizējo izejvielu pārstrādes jaudu attīstīšanā.

 

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru.

 

Plašāka informācija par konkursu:

Laima Kubliņa, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv

www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv

Lasīt vairāk...

Aicina pašvaldības rosināt iedzīvotājus balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību

10.10.2019

 

Turpinot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) iniciatīvu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, jau trešo gadu Latvijā tiek organizēts konkurss, kura mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm. Tas iet kopsolī arī ar vienu no administratīvi teritoriālās reformas mērķiem – apzināt ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas, kurās var nodrošināt kvalitatīvus pašvaldību pakalpojumus par samērīgām izmaksām, tādējādi virzoties uz augstāka mērķa sasniegšanu – nodrošināt valsts un iedzīvotāju labklājību.

 

 

Aicinām visas Latvijas pašvaldības aktīvi iesaistīties konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”, publicējot savās internetvietnēs, sociālajos tīklos un informatīvajos izdevumos vizuālos materiālus un informāciju par šī konkursa norisi, aktivitātēm un iedzīvotāju balsošanas iespējām.

 

Saite uz vizuālajiem materiāliem un informāciju par 2019. gada konkursu pieejama sadaļā KONKURSS (informācija tiek papildināta).

 

Balsošana jau sākusies!

 

Līdz 4. novembrim ikviens iedzīvotājs var nobalsot un izteikt viedokli par, viņaprāt, ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā. Balsošana notiek tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv.

 

Vērtēšana un balvas

 

Šogad konkurss norit trīs kārtās. Vērtēšana tiek veikta piecās pašvaldību grupās – Kurzemes plānošanas reģiona grupa, Latgales plānošanas reģiona grupa, Rīgas plānošanas reģiona grupa, Vidzemes plānošanas reģiona grupa un Zemgales plānošanas reģiona grupa. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām ir 115 000,00 eiro. Konkursa rezultāti tiks paziņoti decembrī svinīgā pasākumā. Piešķirtā naudas balva pašvaldībām būs jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.

 

Pašvaldību līdzdalība konkursa informatīvajā kampaņā paaugstina vērtējumu (konkursa nolikuma punkts 9.4.) un iespēju iegūt kādu no nominācijām, tāpēc aicinām brīvā formā līdz šī gada 1. novembrim iesūtīt informāciju par savas pašvaldības veiktajām konkursa publicitāti veicinošajām aktivitātēm (e-pasts ilze.aizsila@porternovelli.lv)

 

Konkursa nolikums pieejams: ŠEIT.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties pa tālruni +371 27330607 vai e-pastu ilze.aizsila@porternovelli.lv.

Papildu informācija:

Ilze Aizsila              

NORDS PORTER NOVELLI

projektu vadītāja

Tel.: +371 27330607

E-pasts: ilze.aizsila@porternovelli.lv

Lasīt vairāk...

Kampaņā “Tīrai Latvijai” skolēnus iesaistīs makulatūras vākšanā, saudzējot dabas resursus un veicinot atkritumu šķirošanu

10.10.2019

 

Ir uzsākta dalībnieku pieteikšanās Latvijas plašākajai vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai”. Kampaņa ik gadu apvieno simtiem Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus un jauniešus sacensties makulatūras vākšanā, bet arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas kultūras attīstīšanā un dabas resursu – koksnes, ūdens, kā arī elektrības – taupīšanā.

 

 

Makulatūras vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai” aicinātas pieteikties izglītības iestādes no visas Latvijas. Dalībnieku reģistrācija makulatūras vākšanai notiek vietnē www.tirailatvaijai.lv līdz 2020. gada 1. martam. Kampaņas dalībnieki ne tikai piedalīsies cīņā par vērtīgām naudas balvām un izglītojošām ekskursijām, bet arī katrs saņem garantētas dāvanas par ieguldījumu tīras Latvijas veidošanā. Par katru savākto makulatūras tonnu skolas saņems otrreizēji pārstrādātu papīru, kā arī visi konkursa dalībnieki varēs bez maksas apmeklēt grandiozu vides festivālu, kur ar radošajām darbnīcām, meistarklasēm un mūziķu priekšnesumiem organizatori pateiksies ikkatram kampaņas “Tīrai Latvijai” dalībniekam.

 

Kampaņa “Tīrai Latvijai” sniedz nozīmīgu ieguldījumu otrreizējo izejvielu pārstrādes veicināšanai valsts mērogā. Pirmkārt, bērni un jaunieši tiek izglītoti par vides jautājumiem un labāk izprot cilvēka atbildību par radītajiem atkritumiem. Otrkārt, fiziski iesaistot bērnus makulatūras dalītā vākšanā, gan mācību iestādes, gan arī skolēnu ģimenes iesaistās atkritumu šķirošanā. Treškārt, savāktie makulatūras apjomi ik gadu apliecina kampaņas nozīmi – jo šis ir būtisks veids, kā katru mācību gadu atkārtotā apritē nonāk vairāki desmiti tonnu makulatūras, kas ne tikai palīdz saudzēt kokus no nociršanas, bet arī ietaupa ievērojamu ūdens, enerģijas un finanšu apjomu.

 

 “Zaļā josta” kampaņa “Tīrai Latvijai” kļuvusi par nozīmīgu ikgadēju vides saudzēšanas pasākumu simtiem Latvijas izglītības iestādēm. Pagājušajā mācību gadā kampaņas ietvaros, piedaloties 92 720 bērniem un jauniešiem no 388 izglītības iestādēm no visas Latvijas, savāktas un uz pārstrādi nogādātas 939,545 tonnas makulatūras.  Pērn kampaņa sniegusi nozīmīgu ieguldījumu videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanai valstī - piedaloties 55 003 bērniem un jauniešiem no 233 izglītības iestādēm, “Zaļā josta” pārstrādei nogādāja 21,14 tonnas izlietoto bateriju. Izlietoto bateriju vākšana tiek organizēta arī šajā mācību gadā.

 

Makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss” un Valsts izglītības satura centru.

 

 

Plašāka informācija par konkursu:

Laima Kubliņa, “Zaļā josta”, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv

www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv

Lasīt vairāk...

BKUS reanimatoloģe Dr. Arta Bārzdiņa: Izglāb savu bērnu!

09.10.2019

 

Par pavisam mazo bērnu traumām, sakropļošanas un arī nāves gadījumiem, kas notikuši mājās negadījuma vai nejaušas notikumu sakritības dēļ, ir atbildīgi tikai un vienīgi bērna vecāki! Punkts.

 

Bērns līdz viena vai pat divu gadu vecumam gan mājās, gan ārpus tām var paraut, paņemt, nokrist, aizskriet, apēst vai izdzert to, ko nevajag, jo tā viņi iepazīst pasauli. Ja bērns nodarījis sev pāri, tad tā ir tikai un vienīgi vecāku vaina (arī gadījumos, kad bērna pieskatīšana uzticēta kādam citam), jo viņi nav gribējuši vai spējuši domāt un skatīties uz telpu un vidi, kurā bērns atrodas, no viņa (bērna) perspektīvas. Mūsu – pieaugušo - vaina, ja mājas iekārtojumā svarīgāki ir bijuši dizaina apsvērumi (galdiņš te izskatās labāk) un pašu ērtības (televizoram piemērotāka vieta ir šī un Līgo svētkos noteikti vajag lielu ugunskuru), nevis bērna drošība.

 

Gadalaiku un dienas daļu bērni

 

Pavisam mazo bērnu traumatisms (aptuveni 1/3 BKUS pacientu ir bērni līdz viena gada vecumam) ir periodisks un saistīts ar gadalaikiem. Visbiežāk par slimnīcas pacientiem kļūst bērni ar apdegumiem. Standarta komplekts, kas gandrīz garantē garu vizīti slimnīcā, ir krāsns apkure un atklāta ūdens sildīšana priekš mazgāšanās. Agrāk vai vēlāk bērns verdošā ūdenī iemērks roku vai ieliks kāju, pirms vecāki ielējuši tam klāt auksto ūdeni. Ticiet man, tā agrāk vai vēlāk notiks, ja vien nenodrošināsiet to, ka bērns vienmēr tādos brīžos atrodas citā telpā.

 

Tad vēl ir rīta un vakara jeb karstās kafijas un tējas bērni. Ja redzam, ka slimnīcai tuvojas NMPD auto ar zilām avārijas gaismām, no kuras izkāpj raudoša mamma, bet feldšeris uz rokām nes bērnu – ir skaidrs, ka rīta karstā dzēriena baudīšana ir nogājusi greizi.

 

Jautāsiet – ko darīt? Pirmkārt, domāšana un apzināšanās, ka “nekas taču nenotiks, ja uzlikšu kafiju uz dīvāna malas”, ir drošākais ceļš uz vismaz pāris operācijām Jūsu mazulim.

 

Tāpat bērnu slimnīcā Līgo svētki nav iedomājami bez apdegumiem, jo kāds tikko ir iemācījies skriet un, protams, ieskrien ugunskurā. Reizēm pat nevajag ugunskuru, jo arī nākamajā rītā pelnos ir vairāk nekā 400 grādu karstums, kur bērni ir apdedzinājuši rokas, kājas un citas ķermeņa daļas, kas var atstāt neizdzēšamas pēdas visa mūža garumā... Arī par šo būtu vērts aizdomāties, proti, varbūt ir vērts divas pirmās bērna vasaras nekurināt atklātu ugunskuru piemājas dārzā? Cik zinu, gardi paēst un lustīgi padziedāt var arī bez atklātas liesmas 3 metru augstumā.

 

Mājas: bīstamākā vieta pasaulē?

 

Kas mani pārsteidz visvairāk? Paradoksāli, ka mājas ir vieta, kuru vecākiem ir vislielākās iespējas kontrolēt un iekārtot maksimāli droši bērnam, taču joprojām ir viena daļa vecāku, kuri uzskata, ka ķimikālijas zemajos plauktos vai pat uz grīdas turēt ir ērtāk! Savas ērtības nenoliedzami ir svarīgas, taču, redzot kārtējo izdedzināto barības vadu, gribas kliegt – mostieties!!!

 

Šajā kontekstā īpaši vēlētos “paslavēt” tos “gudriniekus” un tīrības mīļotājus, kuri izmanto tīrīšanas vielu koncentrātus; pat nezinu, kur tādus iespējams iegādāties? Vizualizācijai: bērns šo pudelīti ar ārkārtīgi sārmaino šķidrumu atrod un paņem, jo tā atrodas skapītī zem vannas istabas izlietnes, un iedzer; tā rezultātā viņam ir izdedzināts barības vads, milzīga agonija un, bonusā visam, ja viņš izdzīvos, nekad vairs nejutīs ēdiena garšu, jo barību uzņems mākslīgi visu atlikušo dzīvi. Vai jūs to novēlat savam bērnam? Varbūt tomēr ir vienkāršāk to koncentrātu turēt nepieejamā vietā, ja reiz grīdas mazgāšanai tiešām ir nepieciešama gandrīz sērskābe?

 

Kāpnes. Protams, ir skaista divstāvu māja ar kāpnēm uz otro stāvu. Bet brīdī, kad šajā mājā sāk dzīvot mazs bērniņš, ir nepieciešams padomāt par kāpņu drošību – drošības vārtiņi gan trepju augšgalā, gan apakšgalā. Jā, atvēršana un aizvēršana mums- pieaugušajiem- sagādā “milzīgas grūtības”, tas taču arī ir tik laikietilpīgi, varam kaut ko nokavēt, pazaudēt laiku, ko varētu pavadīt, skrollējot sociālajos tīklos… Un tie vārti un aizvērtās pārāk platās atstarpes starp margām – tas taču sagrauj iecerētā mājas dizaina integritāti! Tas, protams, ir svarīgi. Vai arī nē?!

 

Arī te varu tikai ieteikt, ka nevajag uz šiem drošības pasākumiem raudzīties, kā uz mūžīgi paliekošu neestētisku kāpņu papildu elementu. Jums vismaz izaugs vesels bērns! Viņš nesalauzīs kaulus, negūs smadzeņu bojājumus un nebūs invalīds. Manuprāt, tā nav augsta cena par veselu bērnu.

 

Viņas augstība “Nevērība”

 

Ne visi traumas guvušie bērni nomirst slimnīcā. Daļa līdz tai nenonāk, jo ir mājdzīvnieku nokosti, sasitušies, krītot no nepabeigtiem balkoniem.

 

Bērnu traumatisms nav atkarīgs no vecāku turības. Ir trūcīgi, sociāli nelabvēlīgi un vardarbīgi vecāki. Piemēram, ir gadījumi, kad nevērīgi vecāki ar izsmēķi aizdedzinājuši savas sešus mēnešus vecās meitenītes gultu. Kāds bija rezultāts? Meitenītei viena kāja tika amputēta, otra palika kroplīga. Šobrīd viņa dzīvo ASV pie audžu vecākiem. Tajā pašā laikā ir arī labi situētu cilvēku bērni, piemēram, viens bērns nepieskatīts pierāpojis pie atvērta loga un no tā izkritis, citu līdz nāvei sakodis rotveilers, jo pieskatītāji – draugi, vecvecāki - aizrāvušies ar savu lietu darīšanu.

 

Manuprāt, abos gadījumos tā ir noziedzīga rīcība pret cilvēka dzīvību. Tam nav nozīmes - apzināta vai neapzināta -, jo sekas abos gadījumos ir letālas.

 

Par ko ir šis stāsts?

 

Ko es ar šeit rakstīto vēlējos pateikt? Es zinu, ka Latvijā ir daudz brīnišķīgu vecāku, kuri vēl saviem bērniem labu, un ceru, ka tādu kļūs arvien vairāk!

 

Es zinu, ka maza bērniņa pieskatīšana ir sarežģīts un nogurdinošs process. Un doma par to, ka “nekas jau nenotiks”, ja tagad drusku pasēdēšu telefonā, ir ārkārtīgi vilinoša. Tomēr slimnīcas ikdiena parāda pretējo – notiek gan un diemžēl pārāk bieži un ar pārāk smagām sekām.

 

Aicinu ne tikai rūpēties par bērniem, bet arī mīlēt viņus no visas sirds, tas palīdzēs savu mājokli redzēt ar bērna acīm. Jums jāspēj saskatīt, no kura stūra bērnam uzglūn briesmas. Esiet ar atvērtu sirdi un atvērtām acīm un skatieties, analizējiet, kas varētu notikt! Jums jābūt acīm ne tikai priekšā, bet arī sānos un pakausī.

 

Un, lai arī banāli, bet tā ir taisnība – bērni izaug tik ātri! Esmu droša, ka pēc gadiem nožēlosiet, ka tobrīd svarīgāk bija nočekot Instagramu, nevis 56. reizi izšķirstīt vienu un to pašu bilžu grāmatu kopā ar bērnu. Jo laika posms, kurā bērns Jūs mīl bez nosacījumiem un dievina, ir ļoti īss. Tas ir pārbaudīts!

 

Ar Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas sabiedrības informēšanas kampaņas “BĒRNAM DROŠI!” materiāliem ir iespējams iepazīties šeit https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/traumatisms/lidz-1-gada-vecumam/

 

Papildu informācija:

Zane Sāviča,

Mob.t.: +371 29785691

zane.savica@porternovelli.lv

Lasīt vairāk...

Izveidots 1. raidījums ģimenēm ar bērniem “Žik!”

09.10.2019

 

Šajā rudenī jauno sezonu uzsākot Latgales reģionālā televīzija veido jaunu un unikālu raidījumu ciklu latgaliešu valodā ģimenēm ar bērniem “Žik!”. Nosaukuma izvēlē palīdzēja dzejniece Anna Rancāne un projekta vadītāja Ausma Sprukte cer, ka tieši tāpat kā romāna un kinofilmas “Cilvēka bērns” galvenajam varonim Boņukam labākais draugs bija sunītis Žiks, arī šis raidījumu cikls kļūs ģimenēm ar bērniem par labāko nodarbi un iespēju laiku pavadīt kopā.

 

 

Tagad ir jau izveidots cikla “Žik!” 1. raidījums, kas veltīts mūzikas tēmai. Tā laikā raidījuma vadītāja Ausma Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 3. klases skolniecei Adrianai Goroščakai stāsta par Rasimu ģimeni, kur tētis Guntis ir latgaliešu mūzikas grupas “Bez PVN” dalībnieks, bet viņa dēls Andžejs spēlē ģitāru un dzied vienīgajā bērnu latgaliešu mūzikas grupā “Žvūgzdyni”, kā arī raidījumā rādīta tikšanās ar Rēzeknes novada vokālo studiju “Skonai”. To vada Guntra Kuzmina-Jukna kopā ar vīru Edgaru un māsu Sigitu. Raidījuma laikā Adriana un tā varoņi mācījās arī piecus vārdus latgaliski par un ap mūziku un skatītāji var uzzināt, kas ir kuļiņa vai, piemēram, paskaļdors. Savukārt raidījuma noslēgumā iekļauts arī uzdevums, kuru var izpildīt jebkurš no skatītājiem pie TV ekrāniem.

 

Kopumā raidījumu ciklā “Žik!” būs pieci raidījumi ģimenēm ar bērniem latgaliešu valodā, kurus turpmāk varēsiet noskatīties kanālā Re:TV katru svētdienu pl. 21:00. Savukārt vēlāk raidījumiem gaidāms ēters arī kanālā RīgaTV 24. Tāpat raidījumus dienu vēlāk pēc ētera varēs atrast arī interneta lapā www.lrtv.lv, LRT sociālo tīklu kontos www.facebook.com, www.youtube.com, kā arī platformā xtv.lv.

 

Raidījumi top konkursa Par raidījumu veidošanu 2019. gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” gaitā, ko finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Liels paldies Latgales Kultūrvēstures muzejam par filmēšanas telpām un Rēzeknes novada vokālajai studijai “Skonai” par raidījuma muzikālo pavadījumu – dziesmām “Pogolmā” un “Breinumu myužs”.

 

Ausma Sprukte

raidejuma “Žik!” vadeituoja

Lasīt vairāk...

Svecīšu vakari novada kapsētās

18.09.2019

 

12. oktobrī plkst. 12:00 Rutuļu kapsētā.

12. oktobrī plkst. 13:00 Kristapeņu kapsētā.

12. oktobrī plkst. 14:00 Žogotu kapsētā.

12. oktobrī plkst. 15:00 Eikšas kapsētā.

12. oktobrī plkst. 15:00 Antonišķu kapsētā.

 

12.oktobrī plkst. 15.00 Červoniku kapsētā.

12. oktobrī plkst. 16:00 Silajāņu kapsētā.

 

19. oktobrī plkst. 11.00 Stabulnieku kapsētā

19. oktobrī plkst. 12:00 Trūpīšu kapsētā.

19. oktobrī plkst. 13:00 Saunas-Vulānu kapsētā.

19. oktobrī plkst. 14:00 Krištobu kapsētā.

19. oktobrī plkst. 15:00 Brišku-Balckaru kapsētā.

19. oktobrī plkst. 16:00 Pastaru kapsētā.

 

19. oktobrī plkst. 13:00 Eisāgu kapsētā.

19. oktobrī plkst. 13:30 Gailīšu kapsētā.

19. oktobrī plkst. 14:30 Ondzuļu kapsētā.

 

26. oktobrī plkst. 13:00 Petravsku kapsētā.

26. oktobrī plkst. 13:45 Sprindžu kapsētā.

26. oktobrī plkst. 14:30 Sila kapsētā.

26. oktobrī plkst. 15:30 Kokoriešu kapsētā.

26. oktobrī plkst. 16:15 Baibu kapsētā.

26. oktobrī plkst. 17:00 Riebiņu kapsētā.

 

26. oktobrī plkst. 13:00 Bukšinu kapsētā.

26. oktobrī plkst. 14:00 Maltas Trūpu kapsētā.

26. oktobrī plkst. 15:00 Galēnu kapsētā.

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi