Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Saskaņā ar ART tīmekļa vietne riebini.lv no 2022. gada 1. janvāra netiks uzturēta!

31.12.2021

Saskaņā ar ART tīmekļa vietne riebini.lv no 2022. gada 1. janvāra netiks uzturēta!

Lasīt vairāk...

Īstenots projekts “Esi vienmēr informēts”

17.11.2021

 

Riebiņu novada domes izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Mēs – Pieniņiem” saņēma finansējumu jauna informācijas stenda uzstādīšanai Pieniņu ciema centrā.

 

Mūsu iniciatīvas grupa vēlējās redzēt  Pieniņu ciema centru, tā apkārtni sakoptu, tīru un pievilcīgu cilvēkiem, kuri šeit dzīvo, apmeklē to vai vienkārši brauc garām. Pēdējā laikā bija aktualizējies jautājums par jauna informācijas stenda uzstādīšanu, jo līdzšinējais bija  fiziski nolietojies un drīzumā varēja kļūt nelietojams. Tādēļ kopīgi konsultējoties, tika nolemts piedalīties mazo grantu konkursā, lai uzstādītu jaunu informācijas stendu. Informācijas stends nepieciešams, lai iedzīvotājiem būtu pieejamas visdažādākās ziņas, kas saistītas gan ar darba piedāvājumiem, gan notikumiem, pasākumiem, izklaidi, pirkšanu, pārdošanu u. c..

 

Uz stenda tiek izvietota visdažādākā informācija: gan par pazudušiem mājas mīluļiem, gan pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir izvietots centrā un visiem pieejams jebkurā diennakts laikā. Un lai arī strauji attīstās digitālā saziņa, šāds informācijas apmaiņas veids joprojām ir aktuāls un vajadzīgs.

 

 

Sadarbības partneris šajā projektā – SIA Koks LG. Tāpat tika piesaistīti brīvprātīgie no iniciatīvas grupas un ciema iedzīvotāji. Kopējās projekta izmaksas 372 EUR.

 

Paldies  Riebiņu novada domei un visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

 

Projekta vadītāja

Marija Giluče

Lasīt vairāk...

Mainīts Riebiņu pasta nodaļas modelis un darbalaiks

16.11.2021

 

 

No 2021. gada 25. novembra tiek mainīts Riebiņu pasta nodaļas modelis un darbalaiks.  

 

ADRESE: Viļānu iela 2A.

 

Darbalaiks: pirmdiena – piektdiena no 10:30 līdz 11:30.

 

Kontakttālrunis pasta pakalpojumu saņemšanai ārpus darbalaika: 67008001, 27008001

 

Riebiņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā būs pieejami šādi pakalpojumi: iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas) un pasta paku sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana; pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde; preses izdevumu abonēšana; iemaksas Pasta norēķinu sistēmā; naudas pārvedumu izmaksa; komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa; komercpreču iegāde u.c..

 

Lai ienākušos reģistrētos sūtījumus saņemtu Riebiņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, aicinām dienu iepriekš pieteikt šo pakalpojumu pa tālruni 27008001, 64008001.

Lasīt vairāk...

Pieteikšanās no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības

15.11.2021

 

Preiļu  novada Riebiņu apvienības pārvaldē iespējams pieteikties no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības.

 

Riebiņu apvienības pārvalde aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

 

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2021.gada 22.novembrim  plkst.17.00. Riebiņu apvienības pārvaldē, Saules ielā 8, Riebiņos, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

 

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā.

 

Tai personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šīs zemes vienības, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz! Ja neviena cita persona uz konkrēto zemes vienības nomu nepieteiksies, nomas līgums tiks noslēgts ar personu, kura sākotnēji iesniedza iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību.

 

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

 

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Riebiņu novada domes apstiprināto Riebiņu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma maksas cenrādi, kas nosaka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 22.11.2021. plkst. 17.00.

 

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Riebiņu apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65392860.

 

 Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nekustamā

 Īpašuma nosaukums

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

 

 

 

 

 

 

1.

7648 002 0200

(daļa)

2,8

Mičuļevka, Galēnu pagasts

140,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

7648 002 0290

0,12

Indāni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

7648 002 0457

0,5

Galēni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4.

7648 003 0188

0,3

  Lomi Bortnieki, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

7648 003 0190

0,4

Maltas Trūpi, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

6.

7648 004 0246

1,0

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

50,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

7680 004 0415

1,5

Patmalnieki, Stabulnieku pag.

76,50

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

8.

7680 002 0473

1,8

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag.

91,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

9.

7680 004 0079

0,5209

Cepernieki, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.

 7676 002 0054

0,2

 Kotļarova, Silajāņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

11.

7676 005 0144

1,4413

Markova, Silajāņu pag.

70,62

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

12.

7662 005 0809

0,2

Lejas Randari, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

13.

7662 006 0022

(daļa)

6,0

Skanģeļi, Riebiņu pag.

300,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

14.

7662 006 0211

1,2

Skanģeļi, Riebiņu pag.

60,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

15.

7662 007 0212

(daļa)

0,4

Sprindži, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.

7670 001 0262

0,0532

Kaučera Gailīši, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve

17.

7670 003 0087

2,1149

Antonišķos, Rušonas pag.

103,63

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

18.

7670 007 0167

0,6498

Pastari, Rušonas pag.

31,84

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

19.

7670 007 0267

1,8

Pastari, Rušonas pag.

88,20

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

20.

7670 008 0219

(daļa)

3,3

Kliškovas, Rušonas pag.

161,70

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

21.

7670 011 0420

0,0166

Ozoli, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, zemes statuss-rezerves zemes fonds

22.

7670 011 0421

0,0093

Ozoli, Rušonas pag.

28,00

Kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, zemes statuss-rezerves zemes fonds

 

Lasīt vairāk...

Informācija par antigēna testu jeb paštestu izmantošanu skolās

15.11.2021

 

Ņemot vērā, ka valsts plāno paplašināt ātro antigēna paštestu izmantošanu izglītības iestādēs, zinātniskais institūts "BIOR" ir sagatavojis video pamācību  par Covid-19 antigēna testa veikšanu skolēniem.

 

Paštesta veikšanas process:  https://www.youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs

 

Svarīgi atcerēties, ka bērniem tests jāveic pieaugušo uzraudzībā. Paštestu izmantošana ir ērta, vienkārša un viegli veicama arī bērniem. Rezultāts ir gatavs 15 minūtēs un acumirklī ir zināms, - ir vai nav inficējies ar Covid-19 un uz to brīdi justies droši.

 

Ar valsts zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotajiem informatīvajiem materiāliem un visu informāciju par skolēnu skrīningu izglītības iestādēs, varat iepazīties www.bior.lv mājas lapā Sadaļā Skolēnu skrīnings izglītības iestādēs | BIOR ( https://bior.lv/lv/par-mums/jaunumi/skolenu-skrinings-izglitibas-iestades )

 

Lasīt vairāk...

18. novembra pasākums Riebiņos

15.11.2021

12.11.2021

Aicinām darba devējus un darba meklētājus reģistrēties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES rīkotajā tiešsaistes (online) darba dienā „Darbs un karjera Latvijā”, kas norisināsies šī gada 1. decembrī no plkst. 14.00 līdz 16.00 Eiropas darba dienu platformā (www.europeanjobdays.eu). Dalība pasākumā ir bez maksas!

 

Piedaloties tiešsaistes darba dienā “Darbs un karjera Latvijā”, darba devēji un darba meklētāji, izmantojot vien datoru vai mobilo ierīci ar interneta pieslēgumu, varēs satikties tiešsaistē. Darba devējiem tā ir iespēja ne vien atrast uzņēmumam vajadzīgos speciālistus, bet arī popularizēt savu biznesu un veicināt tā starptautisku atpazīstamību, demonstrējot videomateriālus par savu uzņēmumu. Tiešsaistes darba diena ir lieliska iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam arī tos Latvijas valstspiederīgos speciālistus, kuri šobrīd dzīvo un strādā ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijā.

 

Lai piedalītos  tiešsaistes darba dienā, ir jāizveido savs profils Eiropas darba dienu platformā (www.europeanjobdays.eu) un jāreģistrējas dalībai tiešsaistes pasākumā „Darbs un karjera Latvijā”  (https://saite.lv/bJlUj). Darba devējiem  jāpublicē vakances un jāievieto sava uzņēmuma prezentācija. Uzreiz pēc reģistrēšanās darba devēja publicētā informācija būs redzama vietnes apmeklētājiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, un darba devējs varēs sākt saņemt pretendentu pieteikumus. Savukārt darba meklētājiem Eiropas darba dienu platformā jāievieto savs CV un jāpiesakās vakancei, lai pasākuma dienā varētu tikties ar darba devēju virtuālajā vidē.

 

Darba meklētājiem ir iespēja pieteikties arī dalībai Zoom vebināros, lai uzzinātu praktisku informāciju par pasākuma norisi, ieguvumiem un reģistrācijas kārtību. Vebināri norisināsies 16. un 23. novembrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Zoom platformā.

 

Reģistrācijas saite 16. novembra vebināram: https://ej.uz/fi6c

Reģistrācijas saite 23. novembra vebināram: https://ej.uz/ry6g

 

Reģistrētajiem vebināru dalībniekiem vienu līdz divas dienas pirms vebināra tiks nosūtīta Zoom pieslēgšanās saite.

 

Detalizētāku informāciju var uzzināt, sazinoties ar starptautiskās tiešsaistes darba dienas „Darbs un karjera Latvijā” Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES koordinatoriem Latvijā Agiju Mickeviču (Agija.Mickevica@nva.gov.lv, tālr. 26645566) vai Andri Segliņu (Andris.Seglins@nva.gov.lv, tālr. 26591666).

 

Lai sniegtu atbalstu Latvijas darba devējiem vajadzīgo darbinieku piesaistē, bet darba meklētājiem piemērota darba atrašanā, NVA regulāri rīko tiešsaistes darba dienas un citus darba devēju un darba meklētāju satikšanās pasākumus. Iepriekšējā NVA un EURES tiešsaistes darba diena “Darbs un karjera Latvijā” norisinājās 2021.gada 25. maijā.

Lasīt vairāk...

Riebiņu parkā uzstāda galdu, soliņus un atkritumu urnas

12.11.2021

 

Lai sakoptu vidi un uzlabotu Riebiņu parka turpmāko attīstību, nodrošinot atpūtas vietu parka apmeklētājiem, nereģistrēta iedzīvotāju iniciatīvas grupa startēja pašvaldības izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” un saņēma finansējumu projekta īstenošanai.

 

Projekta ietvaros tika izgatavoti un Riebiņu parkā uz saliņas uzstādīti: galds, soli un trīs atkritumu urnas.

 

Lasīt vairāk...

No 30. novembra VID apkalpos klientus Preiļos

12.11.2021

 

No 2021. gada 30. novembra Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību uzsāk klientu apkalpošanu klātienē “zaļajā režīmā” Preiļu galvenās bibliotēkas telpās, kas atrodas Kārsavas ielā 4, Preiļos. Tas nozīmē, ka gan VID darbinieks, gan klienti varēs sniegt un saņemt klātienes pakalpojumus tikai ar derīgiem sadarbspējīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. VID klientu konsultants būs pieejams katra mēneša pēdējā otrdienā no pl. 9.00 – 17.00. Pieteikties klātienes apmeklējumam iespējams, zvanot pa tālruni 29991263.

 

Ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un derīgam sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

 

Vēršoties pie VID konsultanta klātienē, lūdzam būt piesardzīgiem un atbildīgiem, un ievērot visus valstī joprojām noteiktos piesardzības pasākumus – vilkt sejas masku, ieturēt 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas, ievērot respiratoro higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai. VID apmeklējums jāatliek, ja ir elpceļu slimības pazīmes, noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.

 

Tie iedzīvotāji, kuriem nav derīga sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, visus VID pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. VID konsultācijas var saņemt, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

 

Tādēļ aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties uz klientu apkalpošanas centriem klātienē un turpināt izmantot iestādes pakalpojumus un saņemt konsultācijas attālināti – Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vai zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni. 

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 67122670     

Lasīt vairāk...

Dedzinot sveces, atcerieties par ugunsdrošību!

10.11.2021

 

Valsts svētku laiks allaž ir saistīts ar sveču dedzināšanu gan telpās, gan ārpus telpām. Tā ir skaista tradīcija, kas rada patīkamu atmosfēru, tomēr bez rūpēm par drošību, sveču liesmas var radīt arī postu.

 

Lai degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ievērot drošības padomus:

 

 • sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas;
 • degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc vienmēr pārliecinies, ka svece atrodas drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un lietām, piemēram, aizkariem, mēbelēm, dekorācijām;
 • nenovieto sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz elektroierīcēm, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;
 • uzmani, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;
 • neatstāj telpās degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties ārpus mājām vai pirms gulētiešanas, pārliecinies, ka sveces ir nodzēstas.

 

Vairāk drošības padomu skatiet arī VUGD tīmekļa vietnē: https://www.vugd.gov.lv/lv/svetku-laika

 

 

Plašākai informācijai:

Agrita Vītola

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Lasīt vairāk...

Turpinās projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” realizācija

10.11.2021

 

Riebiņu apvienības pārvalde turpina realizēt Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātā projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” aktivitātes.

 

Oktobrī īstenotās aktivitātes:

 

2. oktobris – velo, kanoe laivu brauciens pa Rušonas pagasta ezeriem. Pasākums īstenots sadarbojoties ar SIA “Dēkaiņi”. Jaunieši aktivitāti uzsāka ar laivošanu Bicānu ezerā no Geļenovas parka atpūtas vietas un laivoja līdz Zolvas ezera krastā esošajai atpūtas bāzei “Zolva”, maršruta garums ~ 7km. No “Zolvas” jaunieši uzsāka velobraucienu, kur brauciena maršruts veda garām atpūtas bāzei “Silmalas”, braucot pa meža celiņu uz izbraucot uz Daugavpils-Rēzekne šosejas, no kuras nogriezās un aizbrauca līdz Rušiņicas pilskalnam. Pa Rušiņicas pilskalnu tika iziets apļveida pārgājiens 1,2 km garumā, kur tika apskatīti senie vaļņi un pilskalna apkārtne. Tālāk maršruts veda līdz Latgales atbrīvošanas cīņu obeliskam, kur tika apskatīts obelisks, veikts neliels stāstījums un plānots ceļš atpakaļ uz atpūtas bāzi “Zolva”. Ar velosipēdiem tika nobraukti ~11 km. Aktivitāte tika vērsta uz jauniešu brīvā laika dažādošanas iespējām, sadarbošanos savā starpā. Aktivitātē piedalījās jaunieši no Riebiņu vidusskolas un Rušonas pamatskolas.

 

 

8. oktobris – mācību vizīte, ekskursija uz Dabas izglītības centru ”Rāzna”.  Projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” jaunieši devās mācību ekskursijā uz Dabas izglītības centru „Rāzna”. Jaunieši centra apmeklējumu uzsāka ar interaktīvās ekpozīcijas “Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku” iepazīšanu. Ekspozīcija sniedza interesantu informāciju un aicināja darboties pašiem – iepazīties ar Rāznas Nacionālā parka dabas lieguma zonām un tajā sastopamām dabas vērtībām, noskaidrot koka vai zivs vecumu, atpazīt dzīvniekus pēc to darbības pēdām, meklēt nogāžu un gravu mežu iemītnieku dzīvesvietas, palielinājumā apskatīt kukaiņus, ķērpjus un sūnas. Kā arī sniegta informācija par ainavas saimniecisko darbību un dabas elementu saglabāšanu, īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, to ietekmi uz dabu un cilvēku dzīvi. Aktivitāte deva iespēju jauniešiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, iegūt jaunas vai atsvaidzināt esošās zināšanas.

 

 

30. oktobris – pašizaugsmes treniņš jauniešiem. Sākotnēji pasākums tika paredzēts klātienē, bet ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, aktivitāte norisinājās ZOOM platformā. Pašizaugsmes treniņu vadīja personīgās izaugsmes treneri un jauniešu izaugsmes programmas “JĀdara” autori – Dainis Zaltans un Vineta Saulīte. Aktivitātē tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā:

 

 1. Kā mūsu domāšana ietekmē mūsu relitāti?
 2. Kāds ir cilvēks, kurš dzīvo laimīgu un veiksmīgu dzīvi?
 3. Kādā pasaulē dzīvojam?
 4. Kā zināt, ar ko nodarboties?
 5. Kā es vēlos dzīvot?
 6. Kas ir līderis/līdere?
 7. Kas ir mani talanti, atklāt un novērtēt stiprās puses un pozitīvās rakstura īpašības ?
 8. Es- savas dzīves autors, ko un kā zināt, kas ir mans?

 

 

L

iels paldies Riebiņu vidusskolai par sadarbību, atsaucību un jauniešu uzrunāšanu. Projekta norise: 2021.gada 16.septembris – 2021.gada 30.decembris.

 

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros.

 

 

 

  Projekta vadītāja

Sanita Kabakova

Lasīt vairāk...

Šodien sākas balstvakcinācija pret Covid-19 iedzīvotājiem 50 + ar hroniskajām slimībām

04.11.2021

 

Sākot no šodienas, 4. novembra, vairākām iedzīvotāju grupām būs iespēja saņemt balstvakcīnu (3. devu) pret Covid-19. Saskaņā ar Imuizācijas valsts padomes rekomendāciju, balstvakcināciju būs iespēja saņemt:

 

 • iedzīvotājiem pēc Moderna vakcīnu 2 devu saņemšanas, ja ir vecāki par 65 gadiem, SAC iemītnieki un veselības aprūpes sistēmā strādājoši;
 • personām vecumā no 50 gadiem ar hroniskām slīmībām neatkarīgi no saņemtām vakcīnām (Commirnaty, Moderna, Astra Zeneca).

 

Balstvakcinācija pret Covid – 19 nav nepieciešama (izņemot cilvēkus ar būtiski novājinātu imūno sistēmu) tiem, kuriem pirms, pēc vai starp abām vakcīnas devām bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests un tiem, kuriem pirms vai pēc vakcinācijas ar Janssen Covid-19 vakcīnu  bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests.

 

Novembrī pakāpeniski tiek plānots uzsākt balstvakcināciju visiem iedzīvotājiem vecumā no 50 gadiem, personām no 18 gadiem ar hroniskām saslimšanām, kas rada augstu risku Covid-19 slimībai, personām no 18 gadiem citas augsta riska profesijās, kam ir ilgstoša saskarsme gan ar Covid-19 pacientiem, gan nevakcinētiem pret Covid-19 cilvēkiem un līdz ar to augsts profesionālais un lokāla uzliesmojuma risks.

 

Pieteikšanās balstvakcinācijai iespējama portālā Manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, pie ģimenes ārsta, ārstniecības iestādē, vakcinācijas punktā tirdzniecības centrā vai pašvaldību telpās. Izbraukuma vakcinācijas punktos -  bez iepriekšējas reģistrācijas. Iedzīvotājiem Rīgā un reģionos tiek aicināti balstvakcināciju veikt vakcinācijas centros, t.sk. Rīgā - Rimi Olimpiskais centrā, BT1 Ķīpsalas izstāžu hallē, ATTA centrā.

 

Jau izsniegtie sertifikāti turpinās darboties. Digitālajā sertifikātā parādīsies atzīme par balstvakcinācijas veikšanas datumu un vakcīnas nosaukumu.

 

Ģimenes ārstu un ārstniecības iestāžu kontaktinformācija un adreses atrodama: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacija-iedzivotajiem

 

Ir svarīgi turpināt iedzīvotāju vakcināciju, lai pēc iespējas ātrāk pasargātu ikviena veselību, īpaši svarīgi vakcinēties iedzīvotājiem, kuri ir riska grupās – seniori, cilvēki ar hroniskām saslimšanām. Šobrīd Latvijā vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 62 % iedzīvotāju, no tiem vakcinācijas kursu pabeiguši 55%, bet vecumā 12+ pirmo poti saņēmis 71%, bet vakcinācijas kursu pabeiguši 63%. Vakcinācija pieejama ikvienam iedzīvotājam no 12 gadu vecuma un tai var pieteikties pa tālruni 8989, vietnē manavakcina.lv vai pie sava ģimenes ārsta.

 

Jau ziņots, ka Ministru kabinets š.g. 7. septembrī, lēma, ka arī Latvijā, līdzīgi kā citviet Eiropā un pasaulē tiks sākta trešo vakcīnu devu pret Covid-19 administrēšana. Kā pirmie primārās vakcinācijas kursā papildu vakcīnu devas pret Covid-19 sāka saņemt iedzīvotāji ar būtiski novājinātu imūno sistēmu, kuriem primārā vakcinācijas kursā nav izveidojusies pietiekama aizsardzība. Saskaņā ar zinātniskos pierādījumos balstītu informāciju, Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) un Imunizācijas valsts padomes (IVP) rekomendācijām, šobrīd balstvakcinācija pret Covid – 19 rekomendēta personām, kas vecākas par 65 gadiem pieaugušajiem sociālās aprūpes centru un pansionātu klientiem, arī veselības aprūpes sistēmā var tikt pieļauta papildu devas saņemšana tiem darbiniekiem, kam ir ilgstoša saskarsme gan ar Covid-19 pacientiem, gan pret Covid-19 nevakcinētiem pacientiem un līdz ar to augsts profesionālais un lokāla uzliesmojuma risks, kā arī imūnsupresētām personām. Uz šo brīdi veiktas 15000 balstvakcinācijas devas.

 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa,
Inga Vasiļjeva

Lasīt vairāk...

Īstenots projekts ziemas ķiploku ražošanas efektivitātes paaugstināšanai

03.11.2021

 

Riebiņu novada dome šī gada pavasarī izsludināja konkursu uzņēmējiem 2021. gadā granta saņemšanai. Šī konkursa ietvaros tika piešķirts finansējums projekta “Ziemas ķiploku produkcijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana Galēnu pagastā” īstenošanai  1720,00 EUR apmērā.

 

Projekta mērķis ir iegādāties miglotāju un zemes frēzi, tādējādi turpināt uzsākto uzņēmējdarbību Riebiņu novadā, arvien kvalitatīvāk audzējot un apstrādājot ziemas ķiplokus un paaugstinot ziemas ķiploku produkcijas ražošanas efektivitāti. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva augsnes apstrāde un kvalitatīva ziemas ķiploku apstrāde pret dažādiem kaitēkļiem un slimībām, līdz ar to nodrošinot labāku ziemas ķiploku ražu, uzņēmējdarbības ilgtspēju savā pagastā un ziemas ķiploku produkcijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanos.

 

 

Pamazām tiek apzināti potenciālie klienti ziemas ķiploku realizēšanai tirgū. Paplašinot produkcijas noietu un klientu loku, katru gadu pamazām ir plānots palielināt stādmateriāla daudzumu un platības, līdz ar to nodrošinot ilgtspēju ilgā laika periodā.

 

Liels paldies Riebiņu novada domei par atbalstu savas uzņēmējdarbības turpināšanai!

 

 

 

Projekta īstenotājs un jaunais uzņēmējs

Ernests Maceikevičs

Lasīt vairāk...

Projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” septembrī realizētās aktivitātes

02.11.2021

 

Riebiņu apvienības pārvalde realizē projektu “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos”. Projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, piederības sajūtu vietējai kopienai, sniegt iespēju jauniešiem socializēties un sekmēt brīvā laika pavadīšanu, tādā veidā mazinot jauniešu psihoemocionālos veselības riskus.

 

Septembrī tika realizētas šādas aktivitātes:

 

16. septembrī. Karjeras konsultanta konsultācija - aktivitāti vadīja karjeras konsultante Lolita Šmukste. Pasākumā piedalījās 11 jaunieši no Galēnu pamatskolas. Aktivitātes ietvaros jauniešiem bija iespēja uzzināt savas, vēlmes, prasmes, iepazīt profesiju pasauli. 

 

 

16. septembrī ZOOM tiešsaitē notika lekcija” Laika plānošanas un pašorganizētības pamatprincipi jauniešiem”, ko vadīja Kristaps Kravalis (personīgās produktivitātes un "high performance" treneris, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” vadītājs). Nodarbības laikā tika apskatīti vienkārši, bet efektīvi principi, kas jāapzinās ikvienas mūsdienu jaunietim, lai gan ilgtermiņā, gan īstermiņā darbotos produktīvi un līdzsvaroti. Augsta personīgā produktivitāte jauniešu vecumā reti kad ir saistīta ar kādu “maģisko metodi vai tehniku". Visbiežāk tas ir ilgstošs process, kurā apzināmies visus faktorus, kas mūs ietekmē negatīvi vai pozitīvi.

 

Nodarbības laikā jaunieši apskatīja tādus jautājumus kā:

- Veselīga un produktīva ikdienas režīma veidošana;

- Fiziskās un mentālās veselības (t.sk. enerģijas līmeņa) veicinošie faktori un ieradumi;

- Laika plānošanas pamatprincipi;

- Personīgās organizētības sistēmas veidošana;

- Darbu izpildes stratēģijas - kā izdarīt saplānoto, iekļaujoties termiņos?

 

 

24. septembrīFoto orientēšanās pa Riebiņiem. Foto orientēšanās ietvaros jaunieši, izmantojot izsniegtās kartes un līdzi paņemtos kabatas lukturīšus, pielādētu mobīlo telefonu, meklēja kontrolpuntus, kas norādīti kartē. Kontroles punktā jauniešiem bija jāuztaisa selfijs uz bildē norādīta fona.     

 

Aktivitātes mērķi un uzdevumi:

 • Popularizēt aktivitātes svaigā gaisā un lietderīgu ārpusskolas brīvā laika pavadīšanu caur orientēšanās sporta veidu;
 • Nodrošināt atbalsta pasākumu jauniešiem COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai caur socializēšanos;
 • Noskaidrot labākos sportistus orientēšanās sporta jomā.   

 

Aktivitāte tika organizēta sadarbojoties ar Riebiņu vidusskolu un MJIC “Pakāpieni”.

 

 

25. septembrīFoto un video montāžas meistarklase. Nodarbību vadīja jaunieši no Biedrības “Avantis”- Emīls Smiļģis, Mārtiņš Taukačs. Aktivitātes ietvaros jaunieši apguva gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas foto, video veidošanā, montēšanā, kas veicināja jauniešu sagatavotību darba tirgum, paaugstināja kompetenci, ļāva iegūt jaunas zināšanas, iemaņas ko varēs izmantot ne tikai ikdienā. Pasākumā piedalījās 10 jaunieši.

 

 

Projekta norise:  2021. gada 16. septembris - 2021. gada 30.decembris.

 

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.- 2023. gadam ietvaros.

 

  Projekta vadītāja

Sanita Kabakova

Lasīt vairāk...

IN MEMORIAM

02.11.2021

Klavdija Petrova

07.05.1934.- 01.11.2021.

 

Rudens vējiem līdzi…

 

Riebiņu vidusskolas saime saņēma sēru vēsti no Baltkrievijas, kur savu tuvinieku lokā mūžībā aizgāja Riebiņu vidusskolas pensionētā skolotāja Klavdija Petrova.

 

Savas darba gaitas skolotāja Klavdija  iesāka Pieniņu astoņgadīgajā skolā, kur strādāja par matemātikas skolotāju līdz skolas slēgšanai. 1976. gada septembrī skolas zvans  skolotāju Klavdiju sagaidīja toreiz  vēl pavisam jaunajā Riebiņu vidusskolā, kurā skolotāja Klavdija Petrova strādāja par matemātikas skolotāju, veiksmīgi savienojot šo darbu kādu laiku ar ārpusklases un ārpusskolas darba organizatores pienākumiem, bet pēc tam  ilgus gadus bija arī direktora vietniece mācību darbā līdz aiziešanai pensijā 1991. gadā. Skolotājas Klavdijas skolēniem vienmēr bija labas zināšanas matemātikā, viņa prata caur priekšmetu ieaudzināt atbildības sajūtu, godīgumu, biedriskumu. Kā direktora vietniece audzināja jaunos pedagogus, ievadīja profesijā, atbalstīja un palīdzēja risināt problēmas. Skolā veica lielu sabiedrisko darbu.

 

Liela mīlestība pret savu darbu, skolēniem, Dzimteni, kultūru raksturo Klavdiju kā inteliģentu, gudru, labestīgu cilvēku. Viņai piemita īpašs talants pārliecināt, mierināt, atbalstīt līdzcilvēkus, bet arī būt stingrai un nelokāmai principiālos jautājumos un nopietnās dzīves situācijās. Skolotāja Klavdija vienmēr ir bijusi paraugs saviem kolēģiem.

 

Katra tikšanās ar skolotāju pensionāri Klavdiju dāvāja prieku un optimismu, viņai patika uzņemt ciemiņus savā dzimšanas dienā ābeļziedu laikā Pieniņos.

 

Mēs skumstam par skolotājas dzīves grāmatas pēdējo izlasīto lappusi.

 

Riebiņu vidusskola saglabās piemiņu par Skolotāju Klavdiju Petrovu skolas muzejā, ar sirds siltumu šajās dienās skolotāju Klavdiju atceras arī bijušie kolēģi. Izsakām dziļu un patiesu līdzjūtību skolotājas tuviniekiem.

 

Riebiņu vidusskolas kolektīvs un pensionētie kolēģi.

Lasīt vairāk...

Jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto izaugsmes iespējas novembrī – vebināri, tiešsaistes mācības, aptaujas un spēles

02.11.2021

 

2021. gada novembrī jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie, organizāciju un pašvaldību pārstāvji ir aicināti piedalīties starptautiskās mācībās par vides aizsardzību un organizāciju digitālo transformāciju. Mācības ir bezmaksas, dalībai tajās nepieciešams iepriekš reģistrēties. Savukārt jaunieši ir mudināti iesaistīties ES aptaujās un izteikt viedokli par jauniešiem būtiskiem jautājumiem, kā arī izspēlēt interaktīvu tiešsaistes izlaušanās spēli “Time to Move: Adventures in Berlin”.

 

Jaunieši, kuri vēlas iesaistīties vides un klimata aizsardzībā un īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus, var pieteikties tiešsaistes mācībām “Zaļo projektu laboratorija jauniešiem – zaļo solidaritātes projektu izstrāde un finansējums”. Projektu laboratorija, kas notiks  no 9.-12. decembrim, sniegs atbalstu vides aizsardzības idejas pārvērst īstā projektā. Reģistrācija dalībai līdz 22. novembrim.

 

Gan jaunieši, gan darbā ar jaunatni iesaistītie no 29. novembra līdz 7. decembrim ir aicināti piedalīties starptautiskās tiešsaistes mācībās “Jaunatnes organizāciju digitālā transformācija”. Mācību laikā dalībniekiem būs iespēja uzlabot zināšanas par digitālajiem rīkiem un apzināt labās prakses piemērus par to, kā jaunatnes organizācijas var labāk strādāt tiešsaistē. Reģistrācija dalībai līdz 23. novembrim.

 

Tāpat notiks divi tiešsaistes mācību pasākumi, kas ir paredzēti darbā ar jaunatni iesaistītajiem,  jaunatnes organizācijām un pašvaldībām.

 

Lai veicinātu darba ar jaunatni attīstību vietējā līmenī un apzinātu pašvaldību darba ar jaunatni stratēģisko plānošanas rīku izmantošanu ikdienas darbā, 2021. gada 26. novembrī plkst. 10:30 norisināsies vebinārs “Darba ar jaunatni stratēģiskā plānošana ar Changemakers Kit”. Changemakers Kit rīks palīdz veicināt, iedvesmot un atvieglot dialogu pašvaldības darba ar jaunatni iesaistīto starpā. Reģistrācija dalībai šeit.

 

30. novembrī un 7. decembrī divos vebināros jaunatnes jomas organizācijas varēs gūt iedvesmu un mācīties no citu organizāciju īstenotajiem projektiem programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. JSPA dalīties pieredzes stāstos aicinās organizācijas, kas ir īstenojušas tādus ES jaunatnes programmu projektus kā Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Sadarbības partnerības projekti, Brīvprātīgā darba projekti un Solidaritātes projekti. Sīkāka informācija par pasākumu drīzumā tiks publicēta JSPA tīmekļa vietnē.

 

Jaunieši ir arī aicināti piedalīties divās aptaujās, kuru mērķis ir uzzināt viedokli par jauniešiem nozīmīgiem jautājumiem.

 

Līdz 17. novembrim Eiropas Savienība aicina jauniešus dalīties ar idejām, kādas izmaiņas 2022. gadā īstenotajam Eiropas Jaunatnes gadam vajadzētu viest ikviena jaunieša dzīvē. Tā ir jauniešu iespēja aktīvi iesaistīties stratēģiskajā plānošanā, lai kopīgi veidotu Jaunatnes gadu un Eiropas nākotni. Jaunieši savus priekšlikumus var iesniegt latviešu vai angļu valodās, aizpildot Eiropas Komisijas aptauju vai sūtot idejas uz e-pasta adresi EYY2022@ec.europa.eu.

 

Savukārt līdz 30. novembrim jaunieši vecumā no 13 – 35 gadiem var piedalīties Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk socioloģiskā aptaujā par brīvprātīgo darbu, neformālās izglītības mācībām, studijām un darbu ārzemēs. Aptaujas, kas norit 36 Eiropas valstīs, mērķis ir noskaidrot jauniešu domas par ceļošanu pēc Covid-19 pandēmijas. Veiksmīgi aizpildītas aptaujas dalībniekiem būs iespēja izlozē laimēt Polaroid fotokameru.

 

Lai jauniešus iepazīstinātu ar tādiem jēdzieniem kā multikulturālisms, ilgtspējīga attīstība un brīvprātīgais darbs, kā arī izglītotu par ES Jaunatnes programmām un "Eurodesk" piedāvātajām iespējām, JSPA aicina izspēlēt izlaušanās spēli "Time to Move: Adventures in Berlin". Lai spēlētu spēli, ir nepieciešami divi spēlētāji: divi jaunieši vai divas komandas. Katrs spēlētājs spēli izspēlē savā datorā vai viedierīcē, un kopīgiem spēkiem risina āķīgas mīklas un uzdevumus. “Time to Move: Adventures in Berlin” spēle latviešu valodā pieejama tiešsaistē.

 

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

 

Informāciju sagatavoja:
Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
 

Lasīt vairāk...

RADIO NABA AICINA PIEDALĪTIES FOTOKONKURSĀ “TĪKLS”

29.10.2021

 

Par godu LR6 – Latvijas Universitātes Radio NABA 19. dzimšanas dienai tiek izsludināts fotokonkurss ar tēmu “Tīkls”. Žūrijas 19 izvēlēti labākie darbi piedalīsies skatītāju simpātiju balsojumā portālā lsm.lv, kā arī dosies ceļojošajā fotoizstādē “19x19". Trīs konkursa labāko fotogrāfiju autori saņems papildus Radio NABA sadarbības partneru balvas.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, kad Radio NABA aicināja ikvienu radoši izpausties par tematiku, kuras centrā atradās radio un viss, kas ar to saistīts, arī šogad fotokonkurss izaicina kā topošo, tā esošo fotomākslinieku iztēli, radošumu un viņu fotoaparātu objektīvus. Līdz š. g. 15. novembrim (ieskaitot) ikviens var pieteikties dalībai šajā konkursā, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu. Turpat atrodams konkursa nolikums. Konkurss paredzēts visām vecuma grupām un tajā viens dalībnieks var iesniegt 1 – 2 fotogrāfijas. Visa informācija par konkursu pieejama https://www.naba.lv/fotokonkurss.

 

Konkursa tēmas interpretācija kā ierasts paver neticami plašas iespējas. Redzamie, sataustāmie tīkli un tīklu raksti mums visapkārt. Daudz plašākie un visaptverošie, bet neredzamie tīkli – radio apraides tīkls, interneta tīkls, sakaru kanālu tīkli, sabiedrisko grupu tīkli, uzskatu tīklojumi, sajūtu pinumi. Tīkli, kuros cilvēks sapinies, un tīkli, kurus mēs paši izliekam. Radio veido tīklu un skan, pateicoties tīklam. No tīkla nevar izvairīties, to var sajust vai ignorēt. Izvēle ir mūsu rokās. Viss ir tīkls.

 

Katrs fotokonkursa dalībnieks var parādīt savu redzējumu par izvēlēto konkursa tēmu. Aicinām darbos radoši paust redzējumu saskaņā ar savu oriģinālo vēstījumu un apspēlēt kādu sev aktuālu motīvu. Kas tajā būs redzams, paliek katra paša ziņā. Īpaši novērtēsim speciāli šim fotokonkursam tapušus un iepriekš publiski neizstādītus darbus. Bez fotogrāfijas apraksta darbus nepieņemsim un galveno uzmanību pievērsīsim bilžu kvalitātei – tām jābūt pietiekami lielā izšķirtspējā (minimālā izšķirtspēja 3000 x 2000 px, 150 dpi). Nepietiekamas izšķirtspējas attēli dalībai konkursā netiks reģistrēti. Tēma ir plaša un neaizmirsīsim – iztēlei robežu nav.

 

Visnotaļ zinoša žūrija (Kristaps Kalns, Toms Grīnbergs, Madars Štramdiers, Arnis Balčus, Didzis Grodzs, Sabīne Moore, Anna Salmane) vērtēs darbus pēc to mākslinieciskās un tehniskās kvalitātes, idejas un atbilstības konkursa radošajai tēmai. Konkursa 19 labākie darbi tiks paziņoti 22. novembrī. Visi 19 žūrijas izvēlētie darbi tiks apbalvoti un piedalīsies ceļojošā fotoizstādē "19x19", kā arī piedalīsies skatītāju simpātiju balsojumā Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio portālā lsm.lv. Trīs labāko fotogrāfiju autori iegūs papildus balvas.

 

Fotoizstādes "19x19" ceļojums būs skatāms kultūras un izglītības vietās Rīgā, savukārt vasarā – festivālā LABA DABA 2022. 

 

Radio NABA organizētais fotokonkurss un izstāde notiek kopš 2007. gada. Šā gada izstādes partneri Latvijas Universitāte, Galerija Centrs, izdevniecība “Neputns”, žurnāls “Fotokvartāls”, Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio portāls lsm.lv un Starptautiskais mūzikas un mākslas festivāls LABA DABA.

 

Informācijai: naba@radionaba.lv, tel. 26598498

Lasīt vairāk...

Preiļu novada Riebiņu pagastā pasta pakalpojumus turpmāk sniegs atbilstoši reālajam pieprasījumam

29.10.2021

 

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Preiļu novada Riebiņu pagastā no 2021.gada 25.novembra tiek mainīts Riebiņu pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Riebiņos visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 10:30 līdz 11:30 tiks nodrošināti Viļānu ielā 2a vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

 

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Riebiņu pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 7300 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

 

Tāpat kā līdz šim, Riebiņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

 

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.

 

Ar pastnieka starpniecību Riebiņu iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001.

 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Riebiņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Preiļu 1.pasta nodaļu Raiņa bulvārī 21, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās–piektdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00.

 

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

 

Riebiņu iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2021.gada 25.novembra tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 28.oktobri.

 

Par VAS Latvijas Pasts

Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 3200 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās pasta korporācijas (International Post Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju Kantar TNSIpsos un Quotas starpniecību.

 

Sīkākai informācijai:

Vineta Danielsone, Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Lasīt vairāk...

Strādājot attālināti, atceries par ugunsdrošību mājoklī!

27.10.2021

 

Līdz ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju vairums iedzīvotāju strādā un mācās attālināti un daudz laika pavada mājoklī. Lai darbs un mācības mājas apstākļos nepārvērstos ugunsnelaimē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un rūpēties par ugunsdrošību mājoklī!

 

Ēdiens uz ieslēgtas plīts vienmēr ir jāuzmana!

 

Gatavojot ēdienu uz plīts, nereti mēdzam apsēsties pie datora, turpināt iesāktos darbus, ātri aizskriet līdz veikalam vai atgulties blakus istabā, nepamanot, kā piedeg ēdiens. Labākajā gadījumā šādas rīcības sekas būs tikai piededzis katliņš un pēc deguma smakojošas telpas, bet sliktākajā – mājokļa iemītnieki cietīs no sadūmojuma. Karstuma ietekmē var aizdegties arī sadzīves priekšmeti un virtuves mēbeles.

Ja pannā vai katlā deg ēdiens, neizmanto dzēšanai ūdeni, jo veidosies karsti tvaiki, kas var applaucēt. Izslēdz plīti un uzliec degošajam traukam vāku, lai novērstu skābekļa piekļuvi degšanas vietai! Izvēdini telpas!

 

Kas jāzina par elektrodrošību mājās?

 

Veicot ikdienas darbus mājas apstākļos, pastiprināti izmantojam dažādas elektroierīces, piemēram, datorus, planšetdatorus un viedtālruņus. Diemžēl izsaukumi, kuri saistīti ar nepareizu elektroierīču ekspluatāciju, ir ļoti izplatīti, tādēļ VUGD aicina sekot ierīču lietošanas instrukcijām, tai skaitā:

 • nedarbināt bojātas elektroierīces, pat tad, ja ir redzams nenozīmīgs bojājums,
 • regulāri notīrīt putekļus no visām elektroierīcēm,
 • neatstāt ieslēgtas siltumu izstarojošās ierīces, piemēram, gludekli vai tosteri,
 • dodoties ārpus mājām, neatstāt rozetē ieslēgtas elektroierīces,
 • viegli uzliesmojošas vielas glabāt atstatus no elektroierīcēm.

 

Gadījumā, ja aizdegusies elektroierīce, nekādā gadījumā nedzēs liesmas ar ūdeni! Vispirms, atvieno ierīci no elektriskās strāvas, tad apsedz to ar biezu, nesintētisku audumu vai ugunsdzēsības pārklāju! Ja iespējams, iznes elektroierīci no telpām.

 

Kurinot krāsni, ievēro piesardzību!

 

Rūpējoties par siltumu mājoklī, pārliecinies, lai apkures iekārtas ir darba kārtībā! Šo iekārtu nepareiza izmantošana ir viens no izplatītākajiem ugunsgrēku iemesliem, tāpēc neaizmirsti ievērot ugunsdrošības noteikumus:

 • neizmanto bojātas apkures iekārtas vai dūmvadus,
 • regulāri iztīri sodrējus no dūmvada,
 • kurināmo un citus degtspējīgus materiālus novieto ne tuvāk par 1,2 metriem no apkures iekārtas durtiņām,
 • nekurini apkures iekārtas ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus,
 • nenovieto apkures ierīču tuvumā degtspējīgus priekšmetus, piemēram, uz krāsns vai kamīna nežāvē drēbes un apavus.

 

Dūmu detektors var glābt dzīvību!

 

Lai savlaicīgi pamanītu izcēlušos ugunsnelaimi, uzstādi mājoklī dūmu detektoru! Visbiežāk cilvēki ugunsgrēkos cieš vai iet bojā nevis no liesmām, bet saelpojoties dūmus, jo laikus nepamana ugunsgrēka izcelšanos. Dūmu detektors, kas ar skaļu skaņas signālu brīdina par izveidojušos sadūmojumu, dod iespēju pamanīt apdraudējumu un izglābties no bīstamās vides.

 

VUGD atgādina, ka visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!

 

Ja tomēr notikusi nelaime un vajadzīga operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvani uz tālruņa numuru 112!

 

Plašākai informācijai:

Agrita Vītola

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Lasīt vairāk...

VSIA Autotransporta direkcija pakalpojumu saņemšanas kārtība

26.10.2021

 

No 25. oktobra līdz 12. janvārim Autotransporta direkcijas klienti pakalpojumus klātienē saņemt nevarēs. Lai ierobežotu infekcijas Covid-19 izplatību valstī, no 2021. gada 25. oktobra līdz 2022. gada 12. janvārim Autotransporta direkcijas pakalpojumu saņemšana klātienē netiks nodrošināta. Pakalpojumu var pieteikt, izmantojot e-pakalpojumu sistēmu https://e.atd.lv/login, kā arī atsūtot iesniegumu pa pastu vai uz e-pasta adresi (ar elektronisko parakstu). Savukārt saņemt pieteiktos dokumentus var klienta norādītajā adresē, izmantojot VAS Latvijas Pasts, SIA DPD Latvia vai Omniva sniegtos pakalpojumus (maksa par dokumentu piegādi tiks norādīta rēķinā, balstoties uz noteikto cenrādi).

 

Konsultācijas un informāciju var saņemt:

 

Rīgā

E-pasta adrese: info@atd.lv

Tālruņa numurs: 67280485

 

Daugavpilī

E-pasta adrese: daugavpils@atd.lv

Tālruņa numurs: 65428212; 65421618; 65421558

 

Cēsīs

E-pasta adrese: cesis@atd.lv

Tālruņa numurs: 64123812; 64127802

 

Liepājā

E-pasta adrese: liepaja@atd.lv

Tālruņa numurs: 63489516; 63489517

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi