Notikumu kalendārs

    Decembris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Domes sēdes darba kārtībā

18.12.2018

 

18. decembrī plkst. 14.00 notiks kārtējā Riebiņu novada domes sēde. Darba kārtība.

Lasīt vairāk...

Izstādes Riebiņu CB

14.12.2018

Teātra izrāde Riebiņu KC

27.12.2018

Svētku eglītes pirmskolas vecuma bērniem

22.12.2018

Seminārs "Grāmatvedības kārtošana biedrībās un nodibinājumos"

20.12.2018

 

Biedrība “Preiļu NVO centrs”, Kooperatīva ielā 6, Preiļos 20. decembrī, no plkst. 10.00 līdz 14.00 organizē semināru "Grāmatvedības kārtošana biedrībās un nodibinājumos". Lektore – Marija Švābe, biedrības “Preiļu rajona partnerība” finanšu vadītāja. Pieteikšanās pa tālruņiem 28340855 vai 29287410.

Lasīt vairāk...

Tiek izsolīta vieglā automašīna LADA 4X4

10.01.2019

 

Saskaņā ar novada domes 2018. gada 11. decembra ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr. 2 (prot. Nr. 17), tika apstiprināti noteikumi par mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamās mantas pārdošanai. Izsolē tiek izsolīta Riebiņu novada domei piederošais automašīna LADA 4X4 , reģistrācijas Nr. JO386, šasijas Nr. XTA212140A1960721. Izsoles kustamās mantas nosacītā sākumcena ir EUR 700.00 tajā skaitā PVN. Izsoles solis – EUR 50 no sākumcenas.

 

 

Kustamās mantas izsole notiks 2019. gada 10. janvārī Riebiņu novada domes kabinetā Nr. 14, Saules ielā 8, Riebiņos, plkst. 10.00. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no 2018. gada 17. decembra Riebiņu novada domes sekretariātā – 2. stāvā Saules ielā 8, Riebiņos, katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00. Kustamo mantu var apskatīt katru darbdienu novada domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Riebiņu novada domes sagādes un loģistikas speciālistu – Artūru Leperu pa tālr. 65326501.

 

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža vietējā laikrakstā un Riebiņu novada domes mājaslapā līdz 2019. gada 10. janvāra plkst.10.00 Riebiņu novada domes sekretariātā, Saules ielā 8, Riebiņos.

 

Lai reģistrētos izsolei, izsoles pretendentam/iem ne vēlāk kā līdz izsoles sākumam jāapliecina ar savu parakstu, ka ir iepazinies/ušies ar pārdodamo objektu – kustamo mantu, jāsamaksā izsoles nodrošinājuma maksa.

 

Izsolei var pieteikties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona – Latvijā reģistrēta uzņēmējsabiedrība, iesniedzot novada domei šādus dokumentus: fiziska persona – pieteikumu, pases kopiju un kvīts kopiju par izsoles nodrošinājuma maksas iemaksu; juridiska persona – pieteikumu, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņas, kas apliecina, ka dalībnieks ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un arī kvīts kopiju par izsoles nodrošinājuma maksas iemaksu.

 

Izsoles dalībniekam pirms izsoles jāiemaksā: izsoles nodrošinājuma maksa EUR 20,00 apmērā. Iemaksa jāveic Riebiņu novada domes kontā Nr. LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X, AS “SEB BANKA”.

Lasīt vairāk...

Vecā gada jampadracis Stabulniekos

30.12.2018

Pārceltas nodarbības Stabulnieku KN

17.12.2018

Komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Riebiņu novada Galēnu pagastā turpināsies arī nākošgad

10.12.2018

 

Riebiņu novada dome turpina realizēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” projektu Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā”. Līdz ar papildus finansējuma pieejamību, projekts tika papildināts ar aktivitāti Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0,45-0.82 pārbūve, līdz ar to ir arī pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2019. gada 29. novembrim.

 

Pirmā posma būvobjekta “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00, Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 un Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0,45 un 0,45-0.82 pārbūve” 2018. gadā netiks pabeigta, ņemot vērā to, ka pārbūvei ir iestājušies nelabvēlīgi laika apstākļi, tas ir, laika prognoze paredz gaisa temperatūras pazemināšanos zem 0 grādu atzīmes, bet pie sasalušas zemes klātnes darbus nav iespējams veikt atbilstoši autoceļu specifikācijām.

 

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā” mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu.

 

 

Projekta ietvaros tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ceļa posmiem: autoceļš Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūve, autoceļa Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūve un autoceļa Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0,45 un 0,45-0.82 pārbūve, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.

 

Projekta rezultātā: izstrādāts Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00, Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 un Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0,45 un 0,45-0.82 pārbūve būvprojekts.

 

Projekta ietvaros tiks veikta autoceļu Gribolva – Apšu mājas pārbūve 0.00-1,00 km, Gribolva –z/s Liepas pārbūve 0.00-0.40 km, Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0,45 un 0,45-0.82 km ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem.

 

Tāpat projekta ietvaros veikta Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr.16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūves, Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūves, Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0,45 un 0,45-0.82 pārbūves autoruzraudzība un būvuzraudzība, piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošanu, bet projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai un izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

 

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 535 500.00 apmērā, kā arī radīs 10 jaunas darba vietas.

 

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Galēnu pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un darbavietu radīšanai.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 593 717,26, no tiem ERAF finansējums EUR 504 659,67 EUR, valsts budžeta dotācija EUR 26 717,27 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 62 340,32.

 

Projekta īstenošanas vieta – Riebiņu novada Galēnu pagasta administratīvā teritorija, bet projekta realizācijas periods ir 24 mēneši: no 30.11.2017. līdz 29.11.2019. 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

I. Jakovele

Lasīt vairāk...

Notika mākslas terapijas nodarbības

07.12.2018

 

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”. Projekta ietvaros, laika posmā no 1. oktobra līdz 30. novembrim tika organizētas mākslas terapijas nodarbības. Mākslas terapijas ietvaros bija uzlabot un veicināt cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Nodarbību laikā notika iepazīšanās ar mākslas terapiju, dažādu tehniku apguve, izmantojot mākslas terapijas metodes un tehnoloģijas, kuras procesā tiek izveidoti dažādi praktiski radošie darbi - mandalas, kolāžas, sajūtu kārbas, utt. nodarbības notika Sociāli dzīvojamā mājā “Rudenāji”, SAC “Rušona”, Riebiņu centrālajā bibliotēkā, Kastīres un Rušonas bibliotēkās.

 

Šobrīd aktīvi notiek arī pārējās projekta aktivitātes - vingrošanas, nūjošanas, zumbas dejas, praktiskas nodarbības ekonomiska uztura pagatavošanā, aktivitātēs izglītības iestāžu bērniem par to, kā jūtas skolā, par atkarību izraisošajiem procesiem un to ietekmi, kā arī bērnu vecākiem par atkarību izraisošo vielu un procesu profilaksi. Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus rīkotajos pasākumos un piedalīties bezmaksas.

 

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājas lapā www.riebini.lv , gan sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pasākumus bez maksas.

 


Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

MJIC "Pakāpieni" aicina

14.12.2018

Riebiņu novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcija nodota publiskajai apspriešanai

23.11.2018

 

Gandrīz gada garumā rit darbs pie Riebiņu novada attīstības programmas izstrādes 2019. – 2025. gadam, ko veic SIA “Konsorts” sadarbībā ar Riebiņu novada domi.

 

2018. gada 20. novembra domes sēdē tika pieņemts lēmums (Nr.6, protok. Nr 16) par Riebiņu novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projekta 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

 

Publiskās apspriešanas termiņš: 2018. gada 28. novembris – 28. decembris.

 

Sabiedrības līdzdalības pasākums (publiskās apspriešanas sanāksme) plānota 2018. gada 11. decembrī plkst. 14.00 Riebiņu novada kultūras centra 2. stāva zālē.

 

Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām aktīvi iesaistīties programmas publiskajā apspriešanā, apmeklējot sanāksmi, kā arī sniedzot priekšlikumus.

 

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks:

 

Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads: 
Pirmdienās no plkst. 8.30 – 18.00 
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17.00 
Trešdienās no plkst. 8.30 – 17.00 
Ceturtdienās no plkst. 8.30 – 17.00 
Piektdienās no plkst. 8.30 – 16.00, Pusdienu pārtraukums 12.30 - 13.00. 
 

Pagastu teritoriālajās pārvaldēs
elektroniski: riebini@riebini.lv, antra.meluskane@riebini.lv 
www.geolatvia.lv

 

Materiālu pieejamības vieta: Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa (3. stāvs), Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads; 

 

www.riebini.lv; www.geolatvia.lv

 

Raksturojums

Stratēģiskā daļa

Rīcības plāns

Investīciju plāns

Pārskats par līdzdalību

Uzraudzības kārtība

 

Attīstības programmas izstrādes vadītāja A. Meluškāne (tālr. 60001471, 26388368)

Lasīt vairāk...

Izstādes Riebiņu CB

05.12.2018

Riebiņu novada Stabulniekos pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījumam

05.12.2018

 

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Riebiņu novada Stabulnieku pagastā no 2018.gada 28.decembra tiek mainīts Stabulnieku pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Stabulniekos visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.9 līdz 10 tiks nodrošināti līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Skolas ielā 3 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

 

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Stabulnieku pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 10 000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

 

Tāpat kā līdz šim, Stabulnieku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

 

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

 

Ar pastnieka starpniecību Stabulnieku iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Stabulnieku iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281675.

 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Stabulnieku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 65329006 vai 25700084 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Galēnu pasta nodaļu Liepu ielā 1, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst.9 līdz 12:30.

 

Stabulnieku iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām pēc 2018.gada 28.decembra ir informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs no 2018.gada 3.decembra.

 

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

 

 

Par VAS Latvijas Pasts

Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 4000 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās pasta korporācijas (International Post Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju Kantar TNS, Ipsos un Quotas starpniecību.

 

 

Sīkākai informācijai:

Vineta Danielsone | Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371 26722585

E-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv

twitter.com/latvijas_pasts | facebook.com/latvijas.pasts| instagram.com/latvijas_pasts

Lasīt vairāk...

Egles iedegšana Riebiņos

14.12.2018

Adventa laika sarunas

14.12.2018

Visi jaunumi