Notikumu kalendārs

    Maijs    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Vasaras lasīšanas veicināšanas konkurss

01.06.2018

Jauno novadpētnieku vasaras skola aicina

02.06.2018

Veselības un sporta nedēļa Riebiņu novadā

28.05.2018

Pavasara triatlona NOLIKUMS

Lasīt vairāk...

Teātra izrāde bērniem Aizkalnē

26.05.2018

Radošo darbu konkurss

07.11.2018

Lauksaimnieki pieteikušies platību maksājumiem: saņemti 57 176 iesniegumi

23.05.2018

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šā gada 22.maijam Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā saņēmis 57 176 iesniegumus platību maksājumiem bez kavējuma sankcijām. LAD atgādina, ka platību maksājumiem vēl var pieteikties līdz 15.jūnijam (ieskaitot), bet šajā gadījumā atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu.

 

Šis ir jau trešais gads, kad visi lauksaimnieki platību maksājumiem piesakās elektroniski. Tas ļauj gan ātrāk izmaksāt maksājumus rudenī, gan lauksaimnieki pieļauj krietni mazāk kļūdu, nekā tad, ja iesniegumi tiktu iesniegti papīra formātā. Sistēmā ir iestrādāts arī īpašs algoritms ”Brīdinām, lai neaizmirstu”, kas klientiem pasaka priekšā, kādiem atbalsta veidiem vēl var pieteikties.

 

Ja lauksaimnieki vēlas veikt labojumus vai papildinājumus iesniegumos, tas jādara līdz 15.jūnijam. 28.maijā LAD izsūtīts arī vēstules uz e-pastu tiem lauksaimniekiem, kuru pieteikumos ir redzams, ka pieteiktās platības pārklājas ar cita klienta pieteiktajām platībām. Tas ļaus ātri atrisināt šādas situācijas un nevajadzēs piemērot sodu, samazinot atbalsta maksājumu.

 

LAD pieteikšanās laikā organizēja 120 klātienes konsultācijas dažādās vietās Latvijā, kuru laikā ikviens klients varēja pats vai ar LAD speciālistu atbalstu iesniegt pieteikumu. Palīdzību sniedza arī LAD klientu apkalpošanas centri. LAD pieteikumu iesniegšanas laikā sadarbojās ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, kas arī palīdzēja klientiem.

 

 

Informācija žurnālistiem:
Kristīne Ilgaža,

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384;

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Lasīt vairāk...

Par nekustamā īpašuma izsoli

14.06.2018

 

VAS "Latvijas Pasts" informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma "Sīļukalns", Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, atsavināšanu.

 

Nekustamā īpašuma sastāvs - zemes gabals 0.01 ha platībā (kadastra Nr. 7678 003 0473) un nedzīvojamās ēkas 2/9 domājamās daļas (kadastra Nr. 7678 003 0473).

 

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli notiks 2018. gada 14. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Pasta telpās Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā)  pārdošanas cena - EUR 250. Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā no 02.05.2018. pa tālruņiem 27891900 un 29420864.

Lasīt vairāk...

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

18.06.2018

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".

 

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:

 

  • "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 11,99 miljonu eiro apmērā;
  • "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 10 miljonu eiro apmērā.

 

Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa.

 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

 

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka informācija par pieejamo finansējumu katram reģionam, kā arī nosacījumi atbalsta saņemšanai, ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → Projekti un investīcijas.

 

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: prese@lad.gov.lv

Lasīt vairāk...

Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts rīko semināru

30.05.2018

 

Šī gada 30.maijā Daugavpilī, viesnīcā "Park Hotel Latgola", Ģimnāzijas iela 46, notiks Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta rīkots seminārs par ES programmas "Radošā Eiropa" un "Eiropa pilsoņiem" piedāvātajām finansējuma iespējām projektu īstenošanai. Detalizētāka informācija šeit - https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/es-programma-eiropa-pilsoniem-2014-2020/jaunumi/aicinam-piedalities-informativajos-seminaros-par-eiropas-savienibas-es-programmu-radosa-eiropa-un-eiropa-pilsoniem-piedavatajam-finansejuma-iespejam-projektu-istenosanai-2090

Lasīt vairāk...

Koncerts Riebiņu KC

25.05.2018

Konkurss "Dabai draudzīga ceļošana"

31.05.2018

Par 2018. gada Latvijas dabas bagātību apzināšanu

14.05.2018

 

Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās atrodama dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam apsekos Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, alas un iežu atsegumi.

 

2018. gada sezonā ir plānots apsekot teju pusmiljonu lielu teritoriju, kas pieder valstij un pašvaldībām, kā arī privātīpašniekiem. Aprīlī jau ir izsūtītas 50 tūkstoši informatīvas vēstules īpašniekiem, ka ES nozīmes biotopu apzināšana šogad plānota no aprīļa līdz novembrim. Satiekot savā īpašumā ekspertu ar Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegto apliecību, zemes īpašniekam ir tiesības piedalīties īpašuma apsekošanā un uzdot par to jautājumus, bet eksperta paustais skaidrojums par dabas vērtībām ir tikai informatīvs. Ja Jūsu īpašumā tiks konstatēts ES nozīmes biotops, pēc datu kvalitātes pārbaudes 2019. gadā saņemsiet Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku informāciju.

 

Riebiņu novads - karte.

 

ES nozīmes aizsargājamo biotopu apzināšana notiek projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” ietvaros, ko līdzfinansē ES Kohēzijas fonds. Plašāka informācija par projektu, plānotajām aktivitātēm, iedzīvotāju informatīvajiem bezmaksas semināriem pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv vai www.daba.gov.lv, jautājumus aicinām sūtīt pa e-pastu skaitamdabu@daba.gov.lv.

 

Rūpes par dabu ir rūpes par mūsu pašu labklājību.

Saimniekosim atbildīgi, lai dabas bagātības saglabātu!

Lasīt vairāk...

15. maijā sākas oficiālā peldsezona

15.05.2018

 

Lai gan silto laika apstākļu dēļ daudzi Latvijas iedzīvotāji šogad jau ir izmantojuši iespēju atpūsties ūdenstilpju tuvumā un arī nopeldēties, oficiāli  peldsezona sāksies otrdien, 15. maijā.

 

Lai peldēšanās būtu droša, Veselības inspekcija jau ir veikusi pirmās peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes oficiālajās peldvietās. Rezultāti liecina, ka ūdens kvalitāte peldvietās ir laba un peldēties atļauts visās 56 peldvietās.

 

Ūdens kvalitāti jūras un iekšzemes peldvietās speciālisti pārbaudīs visas peldsezonas laikā – no 15. maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Tāpat tiks pārbaudīts, vai oficiālajās peldvietās tiek ievērotas peldvietu uzturēšanas un higiēnas prasības.

 

Inspekcijas speciālisti peldvietu ūdens kvalitāti pārbauda gan laboratoriski, gan vizuāli parauga ņemšanas laikā. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji – fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki. Novērtējot vizuāli, īpašu uzmanību Inspekcijas speciālisti pievērš ūdens krāsai, peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī, kā arī iespējamam zilaļģu savairošanās procesam.

 

 Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens neatbilst prasībām, Inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties. Ieteikums nepeldēties galvenokārt attiecas uz jutīgām iedzīvotāju grupām – maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un ar hroniskām slimībām slimojošiem cilvēkiem, kuru imūnā sistēma ir novājināta. Par izmeklējumu rezultātiem tiks informēts peldvietas apsaimniekotājs, kā arī sabiedrība ar plašsaziņas līdzekļu un Inspekcijas tīmekļvietnes starpniecību.

 

Ņemot vērā  straujo gaisa temperatūras paaugstināšanos, Veselības inspekcija atgādina, ka ūdens temperatūra atsevišķās Latvijas ūdenstilpēs vēl ir salīdzinoši zema, tāpēc, dodoties peldēties, ir jāatceras par būtiskiem piesardzības pasākumiem.
Uzsākot peldsezonu,  peldēšanas laikam ūdenstilpē vajadzētu būt īsākam, bet vēlāk, organismam pierodot, peldēties var ilgāku laika periodu. Auksts ūdens var radīt aukstuma šoku, kas izraisa krampjus un nespēju peldēt. Lai izvairītos no muskuļu krampjiem, pēc sakaršanas saulē, ūdenī ir jāiet lēnām. 
Peldēties ir jāpārtrauc, parādoties pirmajām aukstuma sajūtām. Tāpat pirms peldēšanās ir jāizvērtē veselības stāvoklis un peldētprasme, jāizvairās no alkohola lietošanas un pārgalvīgas rīcības ūdenstilpēs.

 

Lai izvēlētos piemērotāko oficiālo peldvietu, ir iespēja apskatīties publicēto peldvietu sarakstu Veselības inspekcijas tīmekļvietnē www.vi.gov.lv sadaļā „Vides veselība” – „Peldūdens” – „Peldūdens monitorings un informācija par peldvietu ūdens kvalitāti".

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Veselības inspekcijas Vadītāja birojs sadarbībā ar Sabiedrības veselības uzraudzības nodaļu.

Tel.nr.28342858, 67819677, komunikacija@vi.gov.lv,

Lasīt vairāk...

Par reģionālo vietējās nozīmes maršrutu grozījumu uzsākšanu

21.05.2018

 

Informējam, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” ir veikusi šādus grozījumus reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla “LATGALE” lotē “PREIĻI”:

 

maršrutā Nr. 6962 “Preiļi-Silajāņi”:

  • slēgta reisa Nr. 12 plkst. 17.48 no pieturvietas “Silajāņi” izpilde svētdienās (iepriekš bija sestdienās un svētdienās);
  • slēgta reisa Nr. 13 plkst. 17.10 no Preiļu AO izpilde svētdienās (iepriekš bija sestdienās un svētdienās).

 

maršrutā Nr. 5711 “Preiļi-Lomi-Viļāni”:

  • slēgta reisa Nr. 03 plkst. 06.35 no Preiļu AO izpilde otrdienās un ceturtdienās (iepriekš bija no pirmdienas līdz piektdienai).

 

maršrutā Nr. 5712 “Preiļi-Galēni-Viļāni”:

  • atklāts jauns reiss Nr. 09 plkst. 06.45 no Preiļu AO ar izpildes dienām otrdienās un ceturtdienās.

 

Slēgts maršruts Nr. 6805 “Preiļi-Sīļukalns-Galēni-Preiļi” ar reisu Nr. 03 plkst. 17.20 no Preiļu AO.

 

Izmaiņas stājas spēkā ar 21.05.2018.

Lasīt vairāk...

“Pavasara kross ar Anitu Kažemāku” jau ceturto gadu pēc kārtas

14.05.2018

 

Pie Riebiņu vidusskolas 12. maijā jau ceturto gadu pēc kārtas saulainos laika apstākļos pūlcējās skrējēji no visas Latvijas. Dalībnieku vidū gan lieli, gan mazi, gan iesācēji, gan jau profesionāli sportisti, bet jaunākajam skrējējam tikai 4.gadi. Kopumā trasē devās 99 dalībnieki.

 

 

Sacensību distances – 1000 m pašiem mazākajiem, 3000 m un garākā distance 6000 m. Liels prieks, ka vislielākais sacensību dalībnieku skaits bija 1000m distancē, jo tā ir mūsu topošā sporta paaudze.

 

Sacensību dalībnieki bija no tuvākiem un tālākiem novadiem un pagastiem: Preiļiem, Dagdas, Viļāniem, Feimaņiem, Silajāņiem, Rušonas, Sīļukalna, Jūrmalas, Drabešiem, Rīgas un, protams, no pašiem Riebiņiem. Sacensību dalībnieku pulku pirmo gadu bija papildinājuši sporta klubs “Ašais”, kas ir viens no Latvijas vadošajiem sporta klubiem jauniešiem.

 

Starts un finišs bija pie Riebiņu vidusskolas. Finišā katrs dalībnieks saņēma AS “Preiļu siers”  sieriņu “Mazulītis”, Venden ūdens pudeli un Riebiņu novada domes sarūpētos magnētiņus, kas tika personalizēti izveidoti priekš šīm sacensībām. Pēc skrējiena visi dalībnieki un arī atbalstītāji varēja pārbaudīt savu precizitāti Diskgolfā, bet ģimenes varēja pārbaudīt savus spēku orientēšanās disciplīnā pa Riebiņu ielām. Pēc sacensībām dalībnieki, pateicoties Riebiņu vidusskolas pavārei, varēja baudīt sarūpēto spēcinošo putru ar karstu tēju.

 

 

Visgaidītākais sacensību notikums – apbalvošana. Tika apbalvoti sportisti astoņās dažādās vecuma grupās.  Ātrākajiem sportistiem diplomi un dizainiski veidotas medaļas un balvas, kuras bija sarūpējuši: Riebiņu novada dome, Adidas Latvija, MySport veikals un Anita Kažemāka. Ātrākajiem dalībniekiem distanču kopvērtējumā Anita Kažemāka bija sarūpējusi naudas balvas papildus motivācijai. Tika noteikta viskuplākā un pārstāvētākā ģimene, kas tika apbalvota ar Guntara Ormaņa piemiņas balvu Šogad šo balvu saņēma Meluškānu ģimene no Riebiņiem.

 

 

Ar šī gada skrējiena sacensību rezultātiem var iepazīties pašvaldības vietnē http://riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/nozares/sports/sacensibu-nolikumi un aplūkot fotogrāfijas http://riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/foto-un-video-galerija/2018-gads1

 

Paldies Riebiņu novada domei un Rolandam Naglim, Riebiņu vidusskolai, Mārītei Pokšānei un viņas palīgu komandai, visiem tiesnešiem, sekretariātam, paldies atbalstītājiem: Adidas Latvija, MySport veikalam, Venden Latvija, A/S “Preiļu Siers”, Riebiņu novada domes kārtībniekiem par drošību.

 

Tiekamies arī 2019. gada pavasarī!

           

Ar cieņu,

Anita Kažemāka

Lasīt vairāk...

Izlaidumi novada izglītības iestādēs

25.05.2018

 

Riebiņu PII „Sprīdītis” – 25. maijā plkst. 16.00.

Riebiņu vidusskolā 12. klases atvadu vakars Riebiņu KC – 9. jūnijā plkst. 18.00.

Rušonas pamatskolā – 15. jūnijā 17.00.

Riebiņu vidusskolā 9. klases izlaidums – 15. jūnijā plkst. 18.00.

Galēnu pamatskolā – 16. jūnijā plkst. 17.00.

Dravnieku pamatskolā – 16. jūnijā plkst. 19.00.

Sīļukalna pamatskolā – 16. jūnijā plkst. 19.00.

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi